Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
Welkom bij de allereerste SWV UPDATE, speciaal voor ib'ers, leerkrachten en schooldirecteuren.

Vier keer per jaar versturen we een algemene nieuwsbrief naar ál onze partners. Zoals scholen, besturen, ouders, andere samenwerkingsverbanden, de gemeente(n) en hulpverleningsinstanties. 

Met scholen willen we graag vaker iets delen. Bijvoorbeeld een nieuwe training, een verandering in de manier van TLV aanvragen, of we vragen je om ergens over mee te denken. 

We willen voorkomen dat jullie allerlei losse mails van ons ontvangen, dus we bundelen onze nieuwtjes voor jullie in een SWV UPDATE. Deze verschijnt een aantal keer per jaar, tussen de algemene nieuwsbrieven door. Uiteraard vinden ib'ers het voor hen belangrijke nieuws (en meer) altijd het eerst op ibwijs

Heb je dit bericht niet zelf ontvangen, maar van een collega? Schrijf je dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan helemaal onderaan deze allereerste SWV UPDATE. Veel leesplezier.
Vragen over de overstap van PO naar VO?

Er komt nogal wat kijken bij de overstap van PO naar VO. Ook verandert er jaarlijks wel iets. Heb je een specifieke vraag over de overstap van PO naar VO? Kijk dan eerst op de website van ELK. Daar vind je onder meer de handleiding kernprocedure.

Kun je het antwoord ook daar niet vinden, dan kun je je vraag aan Hiske Swart stellen. Hiske verricht deze experttaak al enige tijd namens ons samenwerkingsverband. Je bereikt haar via overstappovo@swvamsterdamdiemen.nl.
Vragen over zorgplicht?

Als school(bestuur) heb je zorgplicht. Op onze nieuwe website leggen we daar meer over uit én geven we antwoord op de vragen die we vaak ontvangen over dit onderwerp. Ook kun je ouders (laten) informeren met dit filmpje dat we speciaal voor hen maakten.

Daarnaast hebben we in concept een handreiking zorgplicht voor scholen gereed. Als deze door de ALV wordt goedgekeurd (in vergadering van 12 november), dan is deze definitief. We delen deze met je via ibwijs en onze website. 
We zijn benieuwd naar je mening:
Hoe ontvang jij onze
SWV KRNT het liefst?


Sinds twee jaar maken we met veel plezier onze jaarlijkse SWV KRNT. Met een terugblik naar het afgelopen schooljaar, feiten & cijfers, een vooruitblik naar onze plannen voor het komende jaar én mooie interviews met mensen uit het Amsterdamse en Diemense onderwijs.

De eerste KRNT stuurden we per post, in een speciale XL-variant. De tweede KRNT was uitsluitend digitaal te lezen (en zelf te printen).
Een goed moment om de balans op te maken. We willen namelijk graag dat de SWV KRNT zo veel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Dus we zijn benieuwd naar jouw mening. Hoe ontvang en lees jij de KRNT het liefst?
 
Wil je ons helpen door zes korte vragen in te vullen? 
Dat is geheel anoniem en duurt ongeveer 2 minuten. Heel erg bedankt!
DOE DE KORTE VRAGENLIJST >>
LEES HIER DE NIEUWSTE SWV KRNT >>
Nieuwe werkwijze  

        tlv-aanvragen

toegelicht
 
Passend onderwijs is inmiddels ruim zes jaar onderweg. Dat geldt ook voor de werkwijze die we volgen voor de aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaringen. Vorig schooljaar hebben we de tijd genomen om de manier waarop we werken onder de loep te nemen.

Wie waren er betrokken?
Onder leiding van onafhankelijk adviseur Stephan Steverink (Het Bouwteam) betrokken we verschillende groepen uit het onderwijsveld bij de evaluatie: intern begeleiders, zorgcoördinatoren, schooldirecteuren, adviseurs- of begeleiders passend onderwijs en de medewerkers onze centrale organisatie. 

Wat deden we?
Met deze groep keken we terug en vooruit, naar knelpunten en oplossingen. Ook keken we bij andere samenwerkingsverbanden en voerden we deskresearch uit.

Het resultaat: een vernieuwde, aangescherpte werkwijze.
Dit zijn onze vijf uitgangspunten
1. We zijn samen verantwoordelijk voor een goed uitgevoerd voortraject.
2. We hanteren meer verkorte procedures en maatwerk.
3. Er is een passende en vlotte plaatsing door het speciaal (basis)onderwijs.
4. Er zijn heldere richtlijnen voor allen voor dossiervorming en rapportage.
5. Er is een doorlopend kwaliteitsbeleid: samen leren en werken aan visie.
Deze stappen hebben we al gezet
Op 1 september gingen we van start met de stappen uit het rapport. Dit is de huidige stand van zaken:
  • We handelen de aanmeldingen van reguliere basisscholen af via een lichte route (met een kortere doorlooptijd) of een intensieve route. We hanteren én bereiken de wettelijke termijnen van de doorlooptijd.
  • We bespreken complexe casuïstiek met een groep experts uit het speciaal (basis)onderwijs.
  • We hebben afspraken gemaakt met de scholen voor speciaal (basis)onderwijs om de aanvragen te bundelen en af te handelen op de scholen zelf.
  • We ontwikkelden een vernieuwde procedure voor een aanvraag zonder toestemming van de ouders.
  • We keken, samen met onze klankbordgroep, kritisch en zorgvuldig naar de documenten die we vragen bij de aanmelding van een toelaatbaarheidsverklaring.
En deze volgen snel
Een uitgebreid overzicht met concrete beschrijvingen en uitleg over de benodigde informatie voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring.
* Een nieuw format voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor een kind van de voorschool.
* Een aanscherping van onze standaard brieven. We kijken kritisch naar inhoud en taalgebruik.
LEES HIER HET COMPLETE RAPPORT OVER ONZE NIEUWE WERKWIJZE >>
BIJLAGE 1. ONZE WERKWIJZE IN EEN STROOMSCHEMA
BIJLAGE 2. WERKWIJZE AANVRAGEN VANUIT HET S(B)O
    Poortwachter
dyslexie


- een update 
 
We zijn nu zo’n anderhalf jaar als poortwachter betrokken bij de aanvragen voor dyslexiediagnostiek. Wat doen we? Blijft dat zo? En wat is ons tot nu toe opgevallen? Tijd voor een korte stand van zaken. 

Wat we doen als poortwachter

Wij beoordelen aan de hand van de richtlijnen van het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) of een leerling in aanmerking komt voor diagnostiek. Wanneer wij een akkoord geven voor diagnostiek, plant de dyslexiezorgaanbieder op verzoek van ouders een diagnostiektraject in. Aan de hand van de uitkomst van diagnostiek bepaalt de aanbieder of een leerling ook in aanmerking komt voor behandeling.
Blijft onze taak zo?
De gemeente en onze uitvoeringsorganisatie hebben de wens dat wij deze taak in ieder geval nog twee jaar op ons blijven nemen. Hierover moeten de schoolbesturen in de ALV een besluit nemen. Het is ook de vraag of wij de functie op deze manier blijven uitvoeren, of dat onze taken uitgebreid zullen worden waarbij er wat meer ruimte komt voor coaching van de scholen bij dyslexietrajecten. Het doel hiervan zou zijn om het aantal incomplete aanmeldingen terug te dringen om zodoende de beoordelingstermijn te kunnen verkorten naar vier werkweken. Momenteel neemt het compleet maken van de dossiers veel tijd in, zowel van de scholen als van ons.
Dit staat op onze planning
* We zorgen ervoor dat de aanvragen voor dyslexie diagnostiek in de toekomst via Kindkans verstuurd kunnen worden.
* We brengen jullie op de hoogte van de uitkomst van het overleg over de eventuele voortzetting van onze poortwachtersfunctie. Dit komt terug in een volgende nieuwsbrief en onze website, maar ib'ers lezen dit als eerst op ibwijs.
Feiten & cijfers
1. In het schooljaar 2019-2020 ontvingen wij in totaal 418 aanvragen voor diagnostiek
2. De regio’s Oost en Zuid doen de meeste aanvragen, respectievelijk 19,9% en 18,2% van het totaal. De regio Zuidoost doet het minst aanvragen voor diagnostiek: 11,5%.
3. Bij ontvangst is 62% van de aanvragen niet compleet.
4. Na beoordeling geven we bij 80% van de aanvragen een akkoord voor diagnostiek.
5. Van de aanvragen waarbij wij geen akkoord geven voor diagnostiek (20%) is de reden in 17,9% van de aanvragen een niet compleet dossier en bij 82,1% van de aanvragen wordt niet voldaan aan de richtlijnen.
Verzuim in het

primair onderwijs: de pilot


Begin 2020 is de pilot verzuimaanpak in het primair onderwijs van start gegaan, met 11 deelnemende scholen. Doel: de verzuimaanpak te verbeteren en thuiszitten te voorkomen.

Hoe dan?

Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan preventie van ‘geoorloofd’ en ongeoorloofd verzuim. Herhaaldelijk verzuim is namelijk een belangrijke voorspeller voor later schooluitval.

Laura Thomassen is de projectleider. Zij voert de pilot uit, in nauwe samenwerking met ons samenwerkingsverband.

 
Zo gaan we verder
Mede door stagnatie vanwege corona is er behoefte om de pilot te verlengen tot het einde van dit schooljaar. Leerplichtconsulenten voeren audits uit op de scholen. De interactieve werkbijeenkomsten worden omgevormd tot een pilotgroep van vertegenwoordigers van de deelnemende scholen. Ook wordt, in overleg met de GGD, de M@zl-aanpak geïntegreerd.
Vanuit de gemeente is er cofinanciering toegezegd voor (verlenging van) de pilot.

Tot slot
We sluiten de pilot af met een slotnotitie met aanbevelingen én een slotbijeenkomst. Het doel is om, bij een positief resultaat, de werkwijze en samenwerkingsafspraken stedelijk te verbreden.
Tot nu toe kwam naar voren dat scholen:
1. Veel te maken hebben met te laatkomers en ziekteverzuim. 
2. Geen uniforme werkwijzen en samenwerkingsafspraken hebben om met ziekteverzuim om te gaan.
3. Behoefte hebben aan advies op maat met betrekking tot hun verzuimregistratie.
4. Meer structureel gezamenlijk overleg noodzakelijk willen/moeten voeren (zoals een ZBO) met de betrokken partners.
5. Lang wachten voordat zij een casus van langdurig verzuim escaleren.
6. Behoefte hebben aan een constructieve samenwerking met hun partners, maar dat wederzijdse verwachtingen niet volledig overeenkomen. 
(Online) training  

ib - oka 

nu ook mét leerplicht
 
Het wordt online, dat wel, maar de eerste ronde van de training ib-oka gaat op 3 november van start! We zijn heel blij dat we ondanks corona dit schooljaar de basistraining ib-oka twee keer kunnen aanbieden. Juist nu, in deze onzekere tijd, is een stevige samenwerking tussen school en OKT van belang.

Nieuw: leerplichtambtenaar sluit aan
Aan de training nemen intern begeleiders en ouder- en kindadviseurs van het Ouder- en Kindteam in 'duo-vorm' deel. De training bestaat uit drie bijeenkomsten. Dit keer is nieuw dat ook de leerplichtambtenaar in de derde bijeenkomst aansluit.

Focus op kwaliteit van samenwerking
De focus ligt op de kwaliteit van de samenwerking tussen school en Ouder- en Kindteams. Praktijkervaringen worden gedeeld en er worden concrete samenwerkingsafspraken gemaakt. De uitvoering van de training is in handen van de Inschool Academie. 
Inschrijven is nog mogelijk
De inschrijving voor de tweede ronde van de training ib-oka met leerplicht staat nog open. Dit aanbod start vanaf januari 2021.

Trainingsdata: 14 januari, 18 februari en 1 april 2021.

Je kunt je hiervoor als duo samen opgeven. De kosten voor deelname nemen ons samenwerkingsverband en de gemeente Amsterdam voor hun rekening.
GEEF JE OP VOOR DE TRAINING IB-OKA >>
Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november is de 

            Week van de Overstap

- geef je nog gauw op!


Speciaal voor alle leerkrachten van groep 7 en 8 én intern begeleiders van het basisonderwijs is ook dit jaar weer de Week van de Overstap. van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november zijn er verschillende bijeenkomsten, voor zowel beginnende als ervaren leerkrachten. Deze keer voor het eerst online - via Zoom.

Ben je leerkracht van groep 7 of 8 óf een ib'er? Geef je dan direct op (dat mag voor meerdere bijeenkomsten). Je ontvangt dan de Zoom-link. 

GEEF JE DIRECT OP VOOR DE WEEK VAN DE OVERSTAP >>
HET PROGRAMMA - een voorproefje
Maandag 2 november
15.30 - 16.30: Stichting ELK - loting en matching
> Voor beginnende leerkrachten

Dinsdag 3 november
15.30 - 16.00: Praktijkonderwijs; een kans voor leerlingen
16.15 - 17.00: De tussenvoorzieningen stellen zich voor
> Voor alle leerkrachten van groep 7 en 8 én intern begeleiders. 

Woensdag 4 november
15.30 - 16.30: Hoe geef je een schooladvies? 
> Voor beginnende leerkrachten van groep 8
>> Inhoud: Alles wat belangrijk is bij het geven van een schooladvies komt aan bod. Met speciale aandacht voor het OKI-doc en de veranderingen rondom opting out. 

Donderdag 5 november 
15.30 - 17.00: Hoe geef je een schooladvies? 
> Voor ervaren leerkrachten van groep 8
>> Inhoud: het OKI-doc, opting out, casuïstiekbespreking in kleine groepen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Vrijdag 6 november
15.30 - 17.00: Moeilijke adviesgesprekken; hoe pak je het aan?
> Voor alle leerkrachten van groep 8 en intern begeleiders.
Heeft jouw school nog geen training                             Parnassys/
Kindkans


gedaan? Prik gauw een datum.

Zoals je weet bouwen we het werken met het 'groeidocument 2.0' (via Parantion) af en vervangen we dit met ParnasSys/Kindkans als middel om een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen.

Veel scholen zijn al ingericht!
Inmiddels is het grootste deel van de basisscholen ingericht. Zij vragen de TLV's al aan via ParnasSys en Kindkans. We zijn dan ook voornemens om uiterlijk eind van dit schooljaar de oude aanlevermethode met het groeidocument af te sluiten en uit de lucht te halen. Het is dan alleen mogelijk om via Kindkans met de in Parnassys gegenereerde documentatie een TLV aan te vragen.

Heeft jouw school de training nog niet gedaan? Volg 'm snel.
De overstap naar deze gebruiksvriendelijke werkwijze vraagt een training voor het gehele schoolteam. Per school wordt de inrichting van de groepskaarten in Parnassys uitgebreid en Kindkans wordt geactiveerd om de gegevens te transporteren. 

Aanmelden kan nog! Bij de aanmeldlink onder dit bericht vind je ook het programma voor zo’n dag weergegeven, waarbij ’s morgens met name de ib’ers (en een directielid) beschikbaar moeten zijn en aan het eind van de dag het team voor circa 1,5 uur. Deze teamsessie kan in deze coronatijden desgewenst ook online.

De dag wordt verzorgd door leden van het projectteam, consulenten van de Parnassys Academie.

Vragen? Neem dan contact op met projectleider Rob Naarden
GEEF JE SCHOOL DIRECT OP VOOR DE TRAINING PARNASSYS/KINDKANS >>
Dit verscheen deze week op ibwijs 

BLOG
Anne Vertelt, over Moes en Lisa-Sofie.
UITNODIGING De Staat van het Amsterdamse Primair Basisonderwijs.
BERICHT MET ARTIKEL De groep blijft hangen in de 'storming'-fase, en nu?
+ OPROEP Leerkrachten gezocht! Onderzoek: Nieuwe interventies om leerkrachten te ondersteunen bij het sensitief optreden tegen grensoverschrijdend gedrag.
BERICHT MET TIP Een zorgoverleg online; nèt even anders dan op school.
TIP/LINK Financiële steun voor gezinnen met geldzorgen/problemen.

OPROEP - Vind je het leuk om als deskundige bijvoorbeeld een blog te schrijven? Laat het ons weten.
GA DIRECT NAAR IBWIJS EN MAAK BINNEN 2 MINUTEN JE PROFIEL AAN >>
Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief?

Ontstaat er op jouw school of binnen je bestuur een mooi nieuw initiatief? Is er een ontwikkeling waar je trots op bent? Wij horen dat graag! 
IK HEB EEN NIEUWTJE VOOR IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
We sturen je de SWV UPDATE, speciaal voor scholen. 
Die ontvang je een aantal keer per jaar, tussen de algemene nieuwsbrieven door.

Ook krijg je vier keer per jaar een algemene nieuwsbrief
In december, februari, april en juni.

In oktober ontvang je onze digitale SWV KRNT. Daarin blikken we terug naar het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar de plannen voor het nieuwe jaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
rondom het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen. 
SCHRIJF MIJ IN VOOR DE SWV UPDATE & ALGEMENE NIEUWSBRIEF >>
Copyright © 2020 SWV PO Amsterdam Diemen, All rights reserved.


Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Je kunt je 
uitschrijven van de mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp