Copy
View this email in your browser
DIVA Video

DIVA negli ultimi mesi (Aggiornamento su DIVA)


Avendo come obiettivo la creazione di un ecosistema innovativo transfrontaliero, negli ultimi mesi il partenariato DIVA ha prestato grande attenzione alla raccolta, alla sistematizzazione ed all’analisi di esempi di collaborazione tra arte intermediale, pratiche creative ed economia in tutta l'area del programma Interreg ITA-SLO. Si tratta del punto di partenza per poi sviluppare quadri metodologici necessari per la pianificazione di piattaforme per l'innovazione e di modelli di cooperazione. Il progetto intende così promuovere nuove modalità per affrontare i problemi attuali della società e dell'economia e sensibilizzare la società sui valori dell'innovazione artistica.

Sono state condotte circa 100 interviste per identificare le esigenze degli utenti potenziali e per valutare l’idoneità delle singole organizzazioni operanti nei settori delle arti, della cultura e dell'economia a cooperare.
 
I risultati principali sono stati presentati nel corso di seminari tematici sia nella parte italiana che nella parte slovena dell'area Interreg, e saranno sintetizzati più volte nel contesto dei prossimi eventi DIVA.
 
È stato inoltre sviluppato uno strumento online chiamato Automated Assessment Tool (AAT) che permette alle organizzazioni di valutare il proprio potenziale e la propria idoneità al coinvolgimento nelle attività del progetto DIVA, in particolare in vista del bando pubblico DIVA (DIVA Open Call 2020) per l'implementazione dei progetti pilota.

DIVA v preteklih mesecih (Aktualno na DIVI)


Z namenom vzpostavljanja  čezmejnega inovativnega ekosistema je partnerstvo DIVA v zadnjih mesecih namenilo veliko pozornosti zbiranju, sistematiziranju in analiziranju primerov obstoječih sodelovanj med intermedijsko umetnostjo, ustvarjalnimi praksami in gospodarstvom na celotnem Interreg ITA-SLO programskem območju. Vse to predstavlja izhodišče za razvoj metodoloških okvirov načrtovanja inovacijsko razvojnih platform in okolij ter modelov sodelovanja, za spodbujanje novih načinov soočanja s problemi današnje družbe in gospodarstva, ter za dvig družbene zavesti o vrednostih umetniškega inoviranja.

Izpeljanih je bilo okoli 100 intervjujev za odkrivanje potreb zainteresiranih uporabnikov in za oceno pripravljenosti posameznih organizacij s področja umetnosti, kulture ingospodarstva za medsebojno sodelovanje in povezovanje.
 
Rezultati in ključne ugotovitve so bile predstavljene na tematskih delavnicah na italijanski in slovenski strani Interreg območja in bodo za javnost še večkrat povzete v okviru prihajajočih DIVA dogodkov.
 
Kot podpora intervjujem je bilo razvito tudi spletno orodje Automated Assessment Tool (AAT), ki omogoča zainteresiranim organizacijam ocenitev lastnega potenciala in pripravljenosti za sodelovanje v aktivnostih projekta DIVA, med katerimi velja omeniti predvsem DIVA javni razpis 2020 (DIVA Open Call 2020) za izvedbo pilotnih projektov.
Interreg ITA - SLO Area del Programma / Programsko območje

DIVA alla scoperta di buone prassi


L’identificazione e l’analisi delle prassi più efficaci nell'area europea hanno grande importanza per DIVA, in quanto contribuiranno a garantire una migliore qualità delle prossime attività progettuali, quali workshop, eventi e progetti pilota nell'ambito di “DIVA Open Call 2020”.


FLIPPING THE ODDS CONFERENCE IN BRUSSELS:
250 stakeholders provenienti da tutta Europa si sono incontrati nei giorni 28-29 gennaio a Bruxelles per condividere e discutere le proprie esperienze nel settore delle industrie creative e culturali - ICC. L’evento è stato organizzato con l’obiettivo di comprendere al meglio lo stato dell’arte delle policies europee e nazionali a supporto dell’ecosistema delle industrie creative e culturali. Allo stesso tempo è stata un’occasione per proporre raccomandazioni e linee guida per lo sviluppo futuro del settore delle ICC. La Regione del Veneto, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e la Regione Friuli Venezia Giulia sono stati invitati all’evento.

 
CREATIVE FLIP – Finance, Learning, Innovation and Patenting:
Si tratta di un progetto pilota cofinanziato dall’Unione Europea il cui obiettivo principale è supportare l’ecosistema per le industrie culturali e creative, tenendo conto delle quattro aree (Finance, Learning, Innovation and Patenting). Le attività del progetto sono guidate dal lead partner del progetto Goethe-Institute, in collaborazione con IDEA consult, VVA Economics and Policy, 3s, IPIL and the European Creative Hubs Network (ECHN).
Maggiori info: www.creativeFLIP.eu               

HUB CREATIVI DI BELGRADO:
Lo scorso ottobre Primorski tehnološki park ha visitato alcuni HUB creativi di successo a Belgrado (Serbia) ed ha avuto così l’occasione di scambiare esperienze e informazioni su HUB efficienti, sostenibili, funzionali, che operano anche a beneficio della società locale.
Di seguito sono brevemente presentati tre esempi.

Il primo è la piattaforma multidisciplinare Mikser, che supporta lo sviluppo dell'economia creativa e rende possibile il dialogo tra le tendenze globali contemporanee e le pratiche nazionali e regionali. Mikser integra la conoscenza nel campo dell'architettura con le tendenze contemporanee di produzione sostenibile e attiva, coinvolgendo anche il pubblico attraverso il Mikser Festival e la Mikser House.
Il secondo esempio è Nova Iskra,il primo HUB creativo nella regione dei Balcani che promuove il pensiero creativo, supporta l’emergere di idee di qualità e di nuovi modelli organizzativi e promuove la crescita dell'imprenditorialità innovativa del futuro. Infine, Smart Office promuove un concetto di»coworking« che non è solo uno spazio, ma  è anche offerta di comunicazione e scambio di idee fra diversi professionisti; stabilendo una rete di contatti e migliora infatti la loro visibilità. Maggiori info: 
DIVA Notizie

DIVA v odkrivanju dobrih praks

 
Prepoznavanje in soočanje z dobrimi in učinkovitimi praksami v evropskem prostoru so za DIVO nezanemarljive, saj bodo pripomogle h kakovostnejšemu izvajanju nadaljnjih projektnih aktivnosti, med katere sodijo razne delavnice, dogodki in izvajanje pilotnih projektov v okviru DIVA Open Call 2020.
 
PFLIPPING THE ODDS KONFERENCA V BRUSLJU:
250 deležnikov iz cele Evrope in celotnega spektra kulturnega in ustvarjalnega sektorja se je januarja srečalo v Bruslju, da bi delili svoje izkušnje na področju kulturnih in kreativnih industrij -KKI. Konferenca je bila organizirana z namenom boljšega poznavanja in razumevanja trenutnega stanja, obstoječih evropskih in nacionalnih razmer na področju KKI. Obenem je dogodek predstavljal priložnost za oblikovanje skupnega predloga priporočil in smernic za prihodnji razvoj področja kulturno kreativnih industrij. Na dogodek sta bila povabljena tudi Regija Benečija, Beneška gospodarska zbornica ter Regija Furlanija Julijska krajina.
 
KREATIVNI FLIP - Finance, učenje, inovacije in patentiranje:
Gre za pilotni projekt, ki ga sofinancira EU in katerega glavni cilj je podpirati zdrave in trajnostne ekosisteme za kulturne in kreativne industrije na štirih ključnih področjih  (Finance, Učenje, Inovacije in Patentiranje). Izvaja ga konzorcij, ki ga vodi Goethe-Institut v sodelovanju s svetovalnimi organizacijami IDEA, VVA Economics and Policy, 3s, IPIL in Evropsko mrežo kreativnih vozlišč (ECHN).
Več informacij: www.creativeFLIP.eu

KREATIVNI HUB-i V BEOGRADU:
Primorski tehnološki park
je oktobra 2019 v Beogradu (Srbija) obiskal nekaj dobro delujočih vozlišč in imel priložnost za izmenjavo izkušenj in informacij  o učinkovitem in dolgoročno zastavljenem vozlišču, ki bo delovalo tudi v
dobrobit širšemu prebivalstvu.
V nadaljevanju vam na kratko predstavljamo tri primere.
Prvi primer predstavlja več disciplinarna platforma Mikser, ki podpira razvoj kreativnega gospodarstva in vzpostavlja dialog med sodobnimi globalnimi tendencami in domačo ter regionalno prakso. Mikser povezuje znanje iz področja arhitekture s sodobnimi trendi trajnostne proizvodnje in aktivira tudi splošno javnost preko Mikser festivala in Mikser hiše.
Kot drugi primer navajamo Nova Iskra,  prvi kreativni HUB, ki vzpodbuja kreativno razmišljanje, podpira kvalitetne ideje, nove organizacijske modele in pospešuje rast inovativnega podjetništva prihodnosti. 
Tretji primer pa  je Smart Office,  »coworking«, ki ni le prostor, temveč ponuja komunikacijo in izmenjavo idej različnih strokovnjakov, vzpostavlja mrežo kontaktov in s tem tudi povečuje vidnost in prepoznavnost.
Več informacij: DIVA Novice
Che cosa dicono i rappresentanti di varie organizzazioni,
dell’area Interreg Ita - Slo a proposito della cooperazione Arte - Business?

(alcune dichiarazioni dei rappresentanti
delle organizzazioni intervistate)


Kaj o sodelovanju Art – Business menijo predstavniki različnih organizacij Interreg Ita – Slo območja
(zanimive izjave predstavnikov intervjuvanih organizacij) 

 
Come descriveresti il tuo settore in termini di potenziale di innovazione?
L'intero patrimonio culturale ha un grande potenziale, soprattutto nei campi dell'architettura, del marketing e del turismo imprenditoriale. (Matevž Straus, associaz. culturale Idrija 2020)

Kako bi opisali svoj podjetniški sektor z vidika inovacijskega potenciala?
Celotna dediščina je zelo velik potencial, predvsem na področju arhitekture, marketinga in podjetniških turističnih idej. (Matevž Straus, Idrija 2020)

 
Avete precedenti esperienze di collaborazione con organizzazioni culturali ed imprenditori?
Ci abbiamo provato 15 anni fa, ma mancava l'interesse, c’erano pregiudizi. Oggi sarebbe probabilmente più facile. (Janez Leban, MINK - Associazione dei giovani e delle società creative di Tolmin)

Ali že imate izkušnje s sodelovanjem, ki vključuje kulturne ali kreativne organizacije in podjetnike?
Pred 15 leti smo poskušali, vendar na drugi strani ni bilo interesa, bili so določeni predsodki. Danes bi bilo verjetno lažje. (Janez Leban, MINK – Zveza društev mladih in kreativnih Tolmin)

 
A che tipo di innovazione è interessata la vostra organizzazione?
Siamo interessati alle innovazioni nello sviluppo del capitale umano e nei processi di lavoro nel settore dell'ospitalità. (Maja Križmančič, società marketing Flexyteam d.o.o.)

Kakšne vrste inovacij zanimajo vašo organizacijo?
Zanimajo nas inovacije na temo razvoja človeškega kapitala in procesov dela v gostinsko-turistični dejavnosti. (Maja Križmančič, Flexyteam d.o.o.)


Come descrivereste il ​​vostro settore in termini di potenziale di innovazione?
Molti aspetti rimangono ancora irrisolti quando si parla di cultura per i gruppi vulnerabili, sia in qualità di utenti, sia di produttori di cultura. Questo campo ha il giusto potenziale per l'innovazione tecnica o di servizio. (Erik Žnideršič, Istituto Ažmurk - per lo sviluppo delle attività culturali dei gruppi vulnerabili)

Kako bi opisali svoj podjetniški sektor z vidika inovacijskega potenciala?
Če gledamo kulturo za ranljive skupine, je veliko stvari nerešenih. Tako v primeru ranljivih skupin kot uporabnikov kulture, kot ranljivih skupin kot proizvajalcev kulture. Področje ima potencial za inovacije, ki so lahko tehnične ali storitvene. (Erik Žnideršič, Zavod Ažmurk)


Cosa significa per voi “potenziale innovativo”?
Quando stavamo lavorando ad un progetto artistico sulla robotica e sui sistemi senza pilota nel quadro di ATOL, un progetto senza scopo di lucro, io e gli altri collaboratori del progetto abbiamo subito capito il potenziale di costituire una società che potesse poi continuare a sviluppare gli aspetti tecnologici di ciò che stavamo realizzando... La società è cresciuta bene e ora sta per evolversi nella fase successiva; una miriade di nuove soluzioni entrerà sul mercato. La creatività è nel DNA dell'azienda e anche se ci sono pressioni costanti, non molleremo mai.  
Marko Peljhan, * C-Astral – società fornitrice di soluzioni aeronautiche con sede ad Ajdovščina in Slovenia, che rappresenta un `hub´ per lo sviluppo avanzato e l'integrazione delle tecnologie aeronautiche in questa parte dell'Europa centrale).

Kaj za vas pomeni inovacijski potencial?  
Ko smo delali umetniški projekt robotike in brezpilotnih sistemov v okviru neprofitnega Projekta Atol, sem kmalu skupaj s takratnimi sodelavci projektov spoznal potencial za ustanovitev podjetja, ki bi lahko nadaljevalo in razvijalo tehnološke vidike tistega, kar smo dosegli... Podjetje je dobro raslo in zdaj prehaja v svojo naslednjo fazo, na trg pa bo vstopilo ogromno novih rešitev. Ustvarjalnost je v DNK podjetja in čeprav obstajajo stalni pritiski, tega seveda nikoli ne smemo opustiti.
(Marko Peljhan, * C-Astral - ponudnik letalskih rešitev s sedežem v Ajdovščini v Sloveniji, `vozlišču´ naprednega razvoja in integracije letalskih tehnologij v tem delu Srednje Evrope).
 

I partner DIVA a proposito del progetto
DIVA partnerji o projektu

 
Tiziana Gibelli, Assessore alla cultura e allo sport – Regione autonoma Friulia Venezia Giulia:
Le imprese culturali e creative hanno un peso fondamentale all’interno della società, perché aprono una finestra sull’identità culturale di un territorio e rispecchiano l’immagine e la cultura dei suoi abitanti, i loro costumi, valori, peculiarità e aspirazioni. In quest’ottica il progetto DIVA ha lo scopo di creare ecosistemi e catene di valore che colleghino, con tecnologie innovative, le industrie creative a quelle tradizionali, nell’area transfrontaliera oggetto del programma Italia-Slovenia.

Tiziana Gibelli, Deželna odbornica za kulturo in šport – Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina:
Kulturna in kreativna podjetja imajo v družbi temeljno težo, saj odpirajo okno v kulturno identiteto ozemlja in odražajo podobo in kulturo prebivalcev, njihove običaje, vrednote, posebnosti in težnje. V tej perspektivi je namen projekta DIVA ustvariti ekosisteme in vrednostne verige, ki se z inovativnimi tehnologijami, kreativno in tradicionalno industrijo povezujejo na čezmejnem območju, ki ga pokriva program Italija-Slovenija.

 
Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park:
L'imprenditorialità segue le sue regole del gioco, l'arte espande l'orizzonte e offre spazio senza restrizioni. In collaborazione tra loro, entrambe le aree stanno acquisendo, sviluppando e offrendo nuove soluzioni anche di fronte alle sfide attuali della società.
Tanja Kožuh, direktorica, Primorski tehnološki park:
Podjetništvo sledi podjetniškim pravilom igre, umetnost pa širi obzorje in ponuja prostor brez omejitev. V medsebojnem sodelovanju obe področji pridobivata, se razvijata in ponujata nove rešitve upoštevajoč aktualne družbene
izzive.
 
Jurij Krpan, SollutionLab Kersnikova:
In Slovenia, non abbiamo una cultura di cooperazione tra innovatori e artisti, quindi il progetto Diva rappresenta una grande opportunità per conoscere il potenziale di tali collaborazioni; attraverso i progetti pilota, dove i creativi lavoreranno con ingegneri innovatori, matureremo la nostra prima esperienza. Queste informazioni saranno molto utili per capire come organizzare tali collaborazioni nel futuro, poiché siamo convinti che queste collisioni creative siano essenziali per dar vita a innovazioni rivoluzionarie.

Jurij Krpan, SollutionLab Kersnikova:
V Sloveniji kulture sodelovanja med inovatorji in umetniki nimamo, zato je projekt Diva odlična priložnost, da spoznamo potenciale takih sodelovanj in skozi pilote v katerih kreativci sodelujejo z inženirji inovatorji dobimo prve izkušnje. Te bodo zagotovo dobrodošle informacije kako taka in podobna sodelovanja organizirati v bodoče, saj smo prepričani, da so ti kreativni trki nujni za prebojne inovacije.

 
 

Valuta il potenziale della tua organizzazione per la collaborazione Arte - Business


Siete pronti per una cooperazione innovativa?
Con AAT (Automated Assessment Tool), potete facilmente valutare il vostro potenziale per la collaborazione ART - BUSINESS; L'AAT valuterà inoltre la vostra l'idoneità a partecipare a “DIVA Open Call 2020”.
Ci vorranno solo 25 minuti!
Riceverete un rapporto di valutazione (“Assessment Report”), generato automaticamente, contenente una serie di preziose raccomandazioni.

Ocenite potencial svoje organizacije za Art - Business sodelovanje


Ste pripravljeni na inovativno sodelovanje?
Z AAT (Automated Assessment Tool) lahko na preprost način ocenite svoj potencial za ART – BIZNIS sodelovanje; AAT bo ocenil tudi vašo primernost za prijavo na javni razpis DIVA Open Call 2020.
Vzelo vam bo le 25 minut!
Prejmite samodejno ustvarjeno poročilo »Assessment Report« z oceno in naborom dragocenih priporočil.

I prossimi eventi & attività DIVA


kreaDIVA! a Lubiana
Siete i benvenuti a Lubiana, dove il 28 febbraio, si terrà kreaDIVA!. L’evento avrà luogo presso il Museo di architettura e design (MAO) del castello di Fužine. Imparerete come migliorare il vostro potenziale di innovazione; potrete esplorare cosa significa integrazione creativa e quali sono le possibilità di cofinanziamento di tali collaborazioni nell'ambito del progetto DIVA.

Presentazione del modello di cooperazione DIVA a Udine
Il 27 marzo 2020 si terrà a Udine presso la sede di Friuli Innovazione il seminario di presentazione del modello di Cooperazione DIVA sul territorio regionale del FVG. Sarà un’occasione per presentare il modello agli stakeholder e per la sua validazione finale.

DIVA Open Call 2020
Tutte le organizzazioni interessate, in particolare quelle che hanno già espresso la loro disponibilità a partecipare al test di collaborazione ARTE - BUSINESS attraverso le interviste in presenza o attraverso lo strumento on-line AAT, saranno invitate ad avere un ruolo attivo nei prossimi mesi. Lo scopo è infatti quello di creare un partenariato transfrontaliero innovativo partecipando al bando publico  DIVA Open Call 2020 per la realizzazione di progetti pilota. Il bando è previsto per metà anno, e destinerà € 900.000 per la realizzazione di progetti pilota. I progetti pilota consentiranno di verificare l'efficacia del modello collaborativo che i partner del progetto DIVA stanno sviluppando, e contribuiranno in modo significativo allo sviluppo di un ambiente innovativo in un'area transfrontaliera.

Altre attività DIVA
Nei prossimi mesi sarano stabiliti nelle regioni partecipanti i cosiddetti “DIVA HUB” – spazi di incontro dove, attraverso la fornitura di vari contenuti, inizieremo a sensibilizzare sui valori e sulle modalità dell'innovazione artistica e a promuovere modi innovativi di cooperazione tra organizzazioni culturali e creative e PMI tradizionali.
  

Napoved DIVA dogodkov & aktivnosti


kreaDIVA! v Ljubljani
Vabljeni v Ljubljano, kjer bo, 28. februarja, v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) na gradu Fužine, potekal dogodek kreaDIVA!. Izvedeli boste kako izboljšati svoj inovacijski potencial, kaj pomeni ustvarjalno povezovanje in kakšne so možnosti sofinanciranja takšnega sodelovanja v okviru projekta DIVA.

Predstavitev modela sodelovanja DIVA v Vidmu
Seminar za predstavitev modela sodelovanja DIVA na regionalnem ozemlju FVG bo, 27. marca 2020, v Vidmu, na sedežu družbe Friuli Innovazione. To bo priložnost za predstavitev modela sodelovanja vsem zainteresiranim stranem in za njegovo dokončno potrditev.

DIVA Open Call 2020
Vse zainteresirane organizacije, še posebej pa tiste, ki so svojo pripravljenost na preizkus ART – BIZ sodelovanja že izrazile skozi intervjuje ali AAT spletno orodje, bodo v naslednjih mesecih povabljene k sodelovanju za namene povezovanja in ustvarjanja inovativnega čezmejnega partnerstva, ter k prijavi na javni razpis, DIVA Open Call 2020, za realizacijo pilotnih projektov. Razpis bo predvidoma objavljen sredi leta, za izvedbo pilotnih projektov pa bo namenjenih 900.000 evrov. Pilotni projekti bodo omogočili preverjanje učinkovitosti modela sodelovanja, ki ga razvijamo v sklopu projekta DIVA, in bodo doprinesli nezanemarljivo težo k razvoju inovacijskega okolja v čezmejnem prostoru.

Druge DIVA aktivnosti
V naslednjih mesecih bomo v sodelujočih regijah vzpostavili stičišča, DIVA HUBe, ter preko ponudbe različnih vsebin pričeli dvigovati zavest o vrednostih in načinih umetniškega inoviranja ter konkretno promovirati inovativne načine sodelovanja med kulturnimi in kreativnimi organizacijami ter tradicionalnimi podjetji.   

Altri eventi interessanti nell'area di programma e oltre

 

HUB di Nova Gorica
Sono in corso accordi intensivi con il Comune di Nova Gorica per formare un hub a Nova Gorica, dove i partner di DIVA saranno in grado di implementare i contenuti del “DIVA Hub”. L’avvio dell’iniziativa è previsto per il mese di giugno 2020, ma alcune attività, riguardanti lo sviluppo delle capacità sono già in corso; ad esempio, si stanno svolgendo seminari di base sulla cibernetica per bambini e giovani.

Digital inovation Hubs (arte & business)
Nell’ambito del progetto konS avrà luogo, a fine aprile, una presentazione degli HUB per l'innovazione digitale. Nota speciale dell’evento sarà la collaborazione del Ministro sloveno della Cultura e del Ministro sloveno degli Affari Esteri. Jurij Krpan, rappresentante dell'organizzazione culturale dell'Istituto Kersnikova, partner del progetto DIVA, presenterà l'Iniziativa Hub, le tendenze nel campo di ricerca artistica contemporanea ed i possibili collegamenti con l'economia.

Bando pubblico» Promozione delle industrie culturali e creative – Centro di Creatività 2020 – 2021”
Oggetto del bando pubblico lanciato dal Ministero di cultura sono i finanziamenti e contributi per lo sviluppo di progetti e società innovativi nel settore creativo e culturale (CCS); lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e processi tra i candidati richiedenti (società e altre organizzazioni) e la promozione di una più stretta cooperazione tra il CCS e l'economia.
Per maggiori informazioni:
GOV.SI

MED Congress
Il 29 aprile 2020 si terrà, ad Arles in Francia, il MED Congress sul tema della collaborazione tra industria culturale e industria tradizionale, promosso da POLE ICP nell’ambito delle attività del Progetto SMATH (INTERREG MED). Durante l’evento, aperto al pubblico, verrà presentato il modello di cooperazione tra industria tradizionale e industria culturale e creativa sperimentato nell’ambito del progetto SMATH, che mira a creare atmosfere smart basate su un nuovo concetto di incubatore: il NEST – ovvero il nido creativo.
Tra i partner del Progetto SMATH che saranno presenti ad Arles vi sono anche alcuni dei partner di DIVA, in particolare Regione del Veneto e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.


Nuovo portale della CULTURA
Il nuovo portale della Regione del Veneto Cultura Veneto, presentato il 24 gennaio al Museo M9 – Museo del ‘900, rappresenta uno strumento innovativo che mette a sistema e promuove tutti i dati presenti in diverse piattaforme e i servizi disponibili in ambito culturale nel territorio.
Il portale offre una vetrina sul ricco patrimonio veneto: 8 siti Unesco, 3.807 ville venete, circa 800 archivi, 4610 spazi teatrali, oltre 300 tra musei, monumenti e aree archeologiche, 976 biblioteche, 51.258 manoscritti e più di 12.000 eventi l’anno oltre alla proposta di numerosi percorsi imperdibili alla scoperta del Veneto.


Cluster regionale cultura e creatività
In FVG il sistema produttivo culturale e creativo produce oltre 1,8 miliardi di euro di valore aggiunto, offre lavoro a circa 34 mila dipendenti e rappresenta perciò una forza trainante dell'economia regionale.
Il Cluster è stato istituito al fine di rafforzare il sistema produttivo regionale grazie all’erogazione di servizi alle ICC e agli operatori del settore su 3 filoni:
•catalogo skills (mappatura soci o associati, messa a disposizione del catalogo)
•attività di promozione per incrementare la visibilità e il branding dei soci o associati e del sistema regionale nel suo complesso
•sportello opportunità di finanziamento
Grazie al coinvolgimento degli stakeholder regionali nel processo di creazione del Cluster regionale e ad un budget pari a 450.000 euro per gli anni 2019-2021, la Regione FVG rafforzerà la posizione sul mercato di diverse imprese culturali e creative attive e dinamiche sul territorio regionale.


Nuove risorse in FVG per il settore creativo e culturale
Il settore culturale e creativo rappresenta un importante valore aggiunto nell’economia regionale, la Regione FVG ha perciò destinato finanziamenti pari a circa 4 milioni di euro nel periodo di programmazione 2014-2020 a start up culturali e creative, al fine di supportare tali imprese nei processi di accelerazione, consolidamento, preincubazione e incubazione. Visto il successo dell’iniziativa, la Regione FVG ha previsto con la Legge di Stabilità 2020 dei nuovi incentivi per le ICC volti ad assicurare supporto ai processi imprenditoriali culturali e creativi, sostenendo le start up nella fase successiva all’avvio. Le nuove risorse derivanti dalla Legge di Stabilità a supporto di queste azioni ammontano a 300.000,00 euro nel triennio 2020-2022, e verranno erogate alle ICC presenti sul territorio regionale.


Contenitori culturali e creativi in FVG
La Regione Autonoma FVG supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
Per la creazione di questi spazi, la Regione FVG ha previsto un budget di 1.660.000 euro per il 2020 e 1.750.000 euro all'anno per il 2021-2022 destinato a progetti sviluppati dai soggetti gestori degli spazi, mentre per quanto riguarda gli investimenti sugli spazi stessi sono stati 1.550.000 euro per il 2020 e 1.900.000 euro all’anno per il 2021-2022.

Art Bonus regionale in FVG
La Regione Friuli Venezia Giulia intende attuare una strategia volta a sollecitare e promuovere un’azione congiunta di raccolta di fondi privati, in aggiunta a quelli pubblici, per favorire le attività ed il patrimonio culturale regionale. L’Art Bonus Regionale rappresenta un’agevolazione fiscale nella forma di credito d’imposta sulle erogazioni liberali effettuate da imprese e fondazioni a sostegno di progetti:
- di promozione e organizzazione di attività culturali;
- di valorizzazione del patrimonio culturale.
La dotazione finanziaria per il 2019 è di 350.000 € mentre quella per il triennio 2020 – 2022 è di 1.000.000 € all’anno.

Piu informazioni: Portale Regione FVG

Un bando per l’innovazione delle PMI Venete
Importante opportunità per le PMI venete che desiderano innovare e innovarsi: è infatti aperto il bando POR FESR 2014-2020 Regione Veneto Azione 1.1.2 per il "Sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" (DGR n. 1966 del 23/12/2019). Saranno ammissibili le spese per i servizi specialistici di consulenza e di sostegno all'innovazione tecnologica, strategica o organizzativa. Il bando copre tutte le quattro aree di specializzazione regionale della Smart Specialisation Strategy del Veneto, una delle quali è proprio Creative Industries. Le PMI avranno così la possibilità di ottenere servizi di consulenza specializzata e supporto per l'innovazione in quest'area. Il bando, di cui è responsabile la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, prevede tre sportelli, ciascuno con una dotazione finanziaria di 1.000.000 Euro. Il primo periodo di compilazione delle domande si è aperto il 17 febbraio e si chiuderà in Marzo, ma un altro sportello si aprirà in estate, e successivamente l'ultimo a fine 2020-inizio 2021. I progetti proposti potranno durare fino a 12 mesi e prevedere un sostegno massimo di 20.000 Euro.

Drugi zanimivi dogodki v lokalnem okolju in širše

 

Goriški HUB
Z Mestno občino Nova Gorica potekajo intenzivni dogovori o vzpostavitvi novogoriškega vozlišča v katerem bomo DIVA partnerji lahko izvajali vsebine Diva Hub-a. Hub naj bi v celoti zaživel predvidoma v juniju 2020, vendar že sedaj v vozlišču izvajamo dejavnosti razvoja kapacitet, v okviru katerih potekajo delavnice bazične kibernetike za otroke in mladino.

Digital inovation Hubs (umetnost & gospodarstvo)
V okviru projekta konS, bo konec aprila, predstavitev Digital Inovation HUB-ov. Dogodku bo posebno noto prispevalo sodelovanje slovenskega ministra za kulturo in ministra za zunanje zadeve. Iniciativo Hub-ov in trende na področju sodobne raziskovalne umetnosti ter povezav z gospodarstvom bo predstavil Jurij Krpan, predstavnik kulturne organizacije Zavoda Kersnikova, ki je tudi partner projekta DIVA.

Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020 – 2021«
Predmet javnega razpisa, ki ga objavlja Ministrstvo za kulturo, so nepovratne spodbude za razvoj inovativnih projektov in podjetij s področja kreativnega in kulturnega sektorja (KKS), razvoj novih izdelkov, storitev in procesov pri prijaviteljih (podjetjih in drugih organizacijah) ter vzpodbujanje močnejšega sodelovanja med KKS in gospodarstvom.
Več informacij:
GOV.SI

Kongres MED
29. aprila 2020 bo potekal Kongres MED na temo sodelovanja med kulturno in tradicionalno industrijo, ki ga bo v okviru dejavnosti projekta SMATH (INTERREG MED) promoviral POLE ICP. Med dogodkom, ki je odprt za javnost, bo predstavljen model sodelovanja med tradicionalno, kulturno in ustvarjalno industrijo, ki eksperimentira s projektom SMATH, katerega namen je ustvariti pametne atmosfere, ki temeljijo na novem konceptu inkubatorja: NEST - oz. ustvarjalno gnezdo.
Med partnerji projekta SMATH, ki bo prisoten v Arlesu, je tudi nekaj partnerjev DIVA, zlasti velja omeniti deželo Veneto (Regione del Veneto) in avtonomno deželo Furlanijo Julijsko krajino (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
 

Nov portal KULTURE
Novi portal dežele Benečije Cultura Veneto, ki je bil predstavljen 24. januarja v muzeju M9 - Museo del '900, predstavlja inovativno orodje, ki postavlja in promovira vse podatke, prisotne na različnih platformah in storitvah, ki so na voljo na kulturnem področju območja.
Portal ponuja predstavitev bogate beneške dediščine: 8 najdišč Unesca, 3.807 beneških vil, približno 800 arhivov, 4610 gledaliških prostorov, več kot 300 muzejev, spomenikov in arheoloških območij, 976 knjižnic, 51.258 rokopisov in več kot 12.000 dogodkov na leto poleg številnih nepogrešljivih poti za odkrivanje Benečije.

 
Regijski grozd za kulturo in ustvarjalnost
V Furlaniji Julijski krajini (FVG) kulturni in ustvarjalni sektor ustvarita več kot 1,8 milijarde evrov dodane vrednosti, ponujata delo približno 34 tisoč zaposlenim in zato predstavljata gonilno silo regionalnega gospodarstva.
Grozd je bil ustanovljen z namenom krepitve regionalnega proizvodnega sistema zahvaljujoč zagotavljanju storitev kulturno kreativnim industrijam na treh sklopih:
• katalog spretnosti (popis izvajalcev ali kulturnih delavcev, dostop do kataloga);
• promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti in blagovne znamke izvajalcev ali kulturnih delavcev ter regionalnega sistema kot celote;
• projektna pisarna
Z vključevanjem regionalnih deležnikov v proces ustvarjanja regionalnega grozda in 450.000 evrov proračuna za leti 2019-2021, bo regija FVG okrepila položaj na trgu različnih kulturnih in ustvarjalnih podjetij, aktivnih in dinamičnih na regijskem ozemlju.
 

Nova sredstva v regiji FVG za kreativni in kulturni sektor
Kulturni in ustvarjalni sektor predstavlja pomembno dodano vrednost v regionalnem gospodarstvu, regija FVG je zato v programskem obdobju 2014–2020 namenila približno 4 milijone EUR kulturnim in ustvarjalnim zagonom, da bi podprli ta podjetja v postopkih pospeševanja, konsolidacije, predinkubacije in inkubacije. Regija FVG je zaradi uspeha pobude, z Zakonom o stabilnosti 2020 zagotovila nove spodbude za KKI, namenjene zagotavljanju podpore kulturnim in ustvarjalnim podjetniškim procesom in podpiranju start up-ov v zagonski fazi. Nova sredstva, ki izhajajo iz zakona o stabilnosti za podporo tem ukrepom, v triletnem obdobju 2020–2022 znašajo 300.000,00 EUR in bodo na voljo kreativno kulturnim industrijam, prisotnim na regijskem ozemlju.
 

Kulturni in ustvarjalni zabojniki v Furlaniji Julijski krajini
Avtonomna regija FVG (Friuli Venezia Giuglia) podpira ukrepe, namenjene promociji regionalnih kulturnih krajev, tudi kot primerno okolje za nove oblike vseživljenjskega učenja v formalnih in neformalnih oblikah, kot tudi za krepitev in bogatenje teritorialnih pogojev, s projekti za izboljšanje in raziskovanje mestnega prostora. Podpora vključuje tudi možnosti, ki jih omogoča virtualna in razširjena resničnost ter inovativne oblike postavitve prostorov za ustvarjanje inteligentnih in formativnih atmosfer v sinergiji z razvojnimi usmeritvami regionalne strategije pametne specializacije (S3).
Za oblikovanje teh prostorov je regija FVG predvidela 1.660.000 evrov proračuna za leto 2020 in 1.750.000 evrov na leto za obdobje 2021-2022, namenjenih projektom, ki so jih razvili upravljavci prostorov, medtem ko so naložbe v same prostore znašale 1.550.000 evrov za leto 2020 in 1.900.000 evrov na leto za obdobje 2021-2022.
 

Regional Art Bonus v Furlaniji
Regija Furlanija Julijska krajina namerava izpeljati strategijo, ki bo poleg javnih sredstev spodbujala skupno akcijo za zbiranje zasebnih sredstev, da bi spodbudila regionalne dejavnosti in aktivnosti na področju regijske kulturne dediščine. Regional Art Bonus predstavlja davčno olajšavo v obliki davčnega dobropisa za podjetja in fundacije, ki podpirajo projekte:
- za promocijo in organizacijo kulturnih dejavnosti;
- za krepitev regijske kulturne dediščine.
Finančna dodelitev za leto 2019 znaša 350.000 EUR, medtem ko sredstva za triletno obdobje 2020–2022 znašajo 1.000.000 EUR na leto.

Več informacij: Portal Regije FVG
 

Razpis za MSP v Benečiji
Pomembna priložnost za beneška mala in srednja podjetja, ki želijo inovirati ali se inovirati: odprt je razpis POR FESR 2014-2020 razpis regije
Benečija (Veneto) akcije 1.1.2 za "Podpora za nakup inovacijskih storitev s strani MSP" (DGR n. 1966 z dne 23. 12. 2019). Upravičeni izdatki bodo strokovne svetovalne storitve za podporo tehnološkim, strateškim ali organizacijskim inovacijam. Razpis zajema vsa štiri področja regionalne specializacije iz »Strategije pametne specializacije dežele Veneto«, od katerih je ena ravno kreativne industrije. MSP bodo tako imela možnost pridobiti ekspertne svetovalne storitve in podporo za inovacije na tem področju. Razpis, za katerega je odgovoren oddelek za inovacije in energetske raziskave, predvideva tri obdobja, od katerih ima vsako finančni znesek v višini 1.000.000 EUR. Prvo prijavno obdobje se je začelo 17. februarja in se bo končalo marca, drugo obdobje se bo odprlo poleti, zadnje pa konec leta 2020 oz. začetek leta 2021. Predlagani projekti lahko trajajo do 12 mesecev in pridobijo podporo v višini do 20.000 evrov.

 
L'introduzione e la promozione del "pensiero artistico" nelle industrie tradizionali è una tendenza che è stata sempre più incoraggiata negli ultimi anni dall'UE, con il desiderio di realizzare un'economia più innovativa e competitiva a livello globale.

Uvajanje in spodbujanje »umetniškega razmišljanja« v tradicionalnih panogah je trend, ki ga v zadnjih letih vse bolj spodbuja tudi EU z željo po doseganju bolj prebojno inovativnega in globalno konkurenčnega gospodarstva.
Iscriviti alla newsletter DIVA!
Iscriviti alla
newsletter DIVA e verrai informato sulle attività DIVA, sugli eventi nei HUBs e sul bando per progetti pilota previsto per il 2020. L’iscrizione può essere annullata in qualsiasi momento.


Prijavi se na DIVA newsletter!
Prijavi se na 
DIVA novice in pravočasno boš obveščen o DIVA aktivnostih, dogajanju v inovativnih stičiščih (HUB) ter razpisu za pilotne projekte, ki je predviden v 2020. Odjaviš se lahko kadarkoli.

 
Durata del progetto / Trajanje projekta: 01.03.19 - 28.02.22
Budget totale / Celotni znesek: 3.525.018,70€
FESR / ESRR: 2.919.320,50€

Stay connected!

Website
Email
Facebook
LinkedIn
Twitter

Copyright © 2019 DIVA, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ARCTUR · Industrijska cesta 1a · Nova Gorica 5000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp