Copy
View this email in your browser
Beste lezer,

In deze coronatijden gaat het werk van de Bomenbond gewoon door, al volgen we nu de raadsvergaderingen op afstand. We hopen dat iedereen gezond en vitaal is, een wens die nu meer dan ooit betekenis heeft. U zult begrijpen dat alle geplande activiteiten voor het 25-jarig jubileum tot nader order zijn opgeschoven. We houden u op de hoogte!

Leiden Biodivers en Klimaatbestendig, Uitvoeringsprogramma 2020 - 2023

Onder deze ambitieuze titel presenteerde het college onlangs haar aanpak voor de komende jaren voor natuur en klimaat. Zoals we bij eerdere stukken al zagen staan aanpassingen aan het veranderende klimaat daarbij voorop. Voor zover maatregelen een positief effect op groen of biodiversiteit hebben is dat vaak ‘bijvangst’ bij de klimaatgerichte acties. 
Zo ook weer bij dit uitvoeringsprogrammaJammer genoeg is hierbij nauwelijks gebruik gemaakt van twee heldere stukken die tegelijkertijd zijn verschenen: de eerste Groenrapportage en het langverwachte advies van de stadsecoloog: Ecologische kansen in de gemeente Leiden, Investeren in een basiskwaliteit natuur.
Uit de Groenrapportage blijkt dat er nog veel te winnen valt door de enorme lappen gazon in de openbare ruimte te benutten voor soortenrijke aanplant. In het advies van de stadsecoloog springt vooral de benoeming van 23 ecologische ‘hot spots’ in het oog: kleine èn grotere gebieden met een grote waarde voor flora en fauna die in de verdichtingsdrang ontzien zouden moeten worden.
Wat hiervan over blijft zal duidelijk worden bij de begrotingsbehandeling dit najaar wanneer het college haar onderzoeksprogramma naar onder andere biodiversiteitsindicatoren presenteert. Pas dan kan er bij ieder volgend bouwproject sprake zijn van een goed gedocumenteerde belangenafweging en daarmee een onderbouwde beslissing over verdere verdichting. Uiteraard heeft de Bomenbond een stevige inspraaknotitie geschreven. Wordt vervolgd.
 

Oegstgeest: bouwen op Endegeest en Rhijngeest


De 'geesten' in Oegstgeest zijn al heel lang onderwerp van allerlei inrichtingsplannen. Het gebied gaat sterk veranderen. Zo zal het kasteel een horeca of ontvangstbestemming krijgen en er wordt veel bijgebouwd, ook ter vervanging van de reeds gesloopte bebouwing. De afgelopen jaren heeft de Bomenbond telkens benadrukt het groene karakter vooral te behouden en dat lijkt zich uit te betalen: het aanwezige groen wordt zelfs versterkt en meer met elkaar verbonden. 
Wel maken we ons zorgen om de rust in het gebied. Door alle nieuwe functies moet het gebied aan alle kanten worden 'ontsloten' en we vrezen dat door alle nieuwe drukte de rust voor mens en dier gaat verdwijnen. 
Het zal ongetwijfeld ten koste van van bomen maar details hierover zijn nog niet bekend. We bereiden een inspraak voor en houden dit uiteraard in de gaten.
 

Ommetje maken?

Als u nou toch een corona-ommetje maakt: heeft u alle wandelpaadjes in uw buurt of wijk al gehad? Wilt u wel eens nieuwe stukken van Leiden ontdekken? En meteen iets nuttigs doen voor de bomen en de natuur? Het college heeft in 2019 een aantal straten en pleinen benoemd waar meer groen moet komen. Wij hebben al vaak gevraagd om aan te geven hoe het hiermee staat maar krijgen er geen zicht op. 
Vraag: helpt u ons door deze locaties te bezoeken en ons te berichten wat er aan nieuw groen is bijgekomen? Stuur als het kan ook een foto mee (secretaris@bomenbondrijlnand.nl) Het gaat om de volgende locaties:

Meer uitleg, (per locatie), staat op pag 27 van de Groene Kansenkaart Leiden

Een andere vraag is naar ruimte voor nieuwe bomen. Het college wil ieder jaar 50 extra bomen planten maar zoekt zich suf maar geschikte locaties. Heeft u suggesties? Meld ze ons en wij laten het wethouder North weten.

Tuin aanpakken?

Als iedereen zijn tuin groen(er) maakt is de Bomenbond niet meer nodig! Niet helemaal waar want grote bomen passen vaak alleen in de openbare ruimte maar het zou zoveel helpen wanneer zelfs de kleinste tuintjes weer een groenstrookje krijgen of leuke bakken met insectvriendelijke planten.
Om u te inspireren verwijzen we graag naar de website van Steenbreek. Interessant is ook de actie die te vinden is op de website van het IVN: Groen Dichterbij. Leiden en Leiderdorp hebben een eigen netwerk opgericht. 
Voor wie al begonnen is met de eigen tuin te vergroenen wijzen we op het nationaal tuinonderzoek van Natuurmonumenten. Uw antwoorden geven zicht op de staat van de Nederlandse tuin maar u kunt ook tips krijgen van boswachter Mathiska.

ALV en afscheid van Rolf van Beek


De Algemene Ledenvergadering op 8 februari was met ca. 25 leden goed bezocht. Tijdens deze vergadering hebben we ook afscheid genomen van Rolf van Beek als bestuurslid. Rolf was van mei 2012 tot mei 2017 voorzitter en heeft de Bomenbond in een moeilijke tijd draaiende gehouden. Dankzij zijn terriërsmentaliteit zijn veel bomen voor kap bespaard gebleven.  We zijn hem daarvoor heel veel dank verschuldigd..
Op de ALV werd Arjen Korevaar voor drie jaar herbenoemd als voorzitter. De overige bestuursleden zijn Johan Volkers, Dick de Vos en Bea Hoogheid.

Wie komt het bestuur versterken?


Op termijn zullen we ook afscheid moeten nemen van Johan Volkers, die naar Deventer verhuisd is. Hij blijft op afstand met ons verbonden maar zal uiteraard minder op Rijnland gefocust zijn. Hem kennende zal hij zich ook gaan inzetten voor de bomen in Overijssel. Dat betekent dat we twee nieuwe bestuursleden zoeken. Wie heeft interesse? We zoeken mensen die de sociale media willen beheren, op de centen willen letten en /of de contacten met ambtenaren en politiek willen onderhouden. 

Meld je bij Bea Hoogheid, secretaris@bomenbondrijnland.nl 

Contributie 2020

Ook al moeten wij ons werk behoorlijk omgooien door het coronavirus: het wordt er niet minder door. De voorbereidingen voor het 25-jarig jubileum lopen door ook al schuiven sommige onderdelen misschien naar 2021. Zoals besproken in de Algemene Ledenvergadering begin dit jaar zit daar echter een stevig kostenplaatje aan vast. 
Daarnaast verwachten wij dit jaar voor het eerst sinds lange tijd weer werk aan de winkel voor onze jurist: advisering of mogelijk een gang naar de voorzieningenrechter. Ook daarvoor is uw steun belangrijk.
Sommigen van u hebben het lidmaatschapsgeld al overgemaakt, waarvoor dank! De andere leden nodigen wij hierbij uit hun bijdrage nu ook over te schrijven op rekeningnr NL49 INGB 0004 5695 84 t.n.v. Bomenbond Rijnland.
Voor alle lezers van deze nieuwsbrief die zich nog niet hebben opgegeven als lid: kom erbij en meld u aan bij secretaris@bomenbondrijnland.nl ! Ook uw steun is hard nodig!
Al lid van de Bomenbond?
Facebook
Twitter
Website
Instagram
Copyright © 2020 Bomenbond Rijnland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Bomenbond Rijnland · Eijmerspoelstraat 40 · Leiden, ZH 2334 BX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp