Copy
View this email in your browser

Intro

ALV besluiten, speerpunten en meer groens…
 


Auteur en redactie: Loes de Blok

Deze vijfde Nieuwsbrief komt net voor de schoolvakanties uit met veel bestuurlijk nieuws. Wij mogen gelukkig twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Dick de Vos en Johan Volkers. Zij stellen zich hieronder voor.
 
Het verslag van de groene stand van zaken in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest van Bea Hoogheid is ons speerpunt. In het verslag van de ALV van Johan Volkers kunt u lezen waarom wij tot beperking besloten hebben.
 
Rolf van Beek laat door omstandigheden zijn groene bomenhoekje even voor wat het is, maar dit maakt Arjan Korevaar met de phytotherapeutische versie van de Toverhazelaar weer goed. U houdt Rolf’s stukje over de Es nog tegoed. Sterkte Rolf!
 
De Bomenbond is een juridische procedure gestart voor het behoud van 44 te kappen waaronder monumentale bomen met verwijdering van hun biotoop de bijzondere paddenstoelen op begraafplaats Rhijnhof. Een betrokken bezoeker van onze FaceBookpagina: Juliana Fintorova is hiertegen een petitie gestart: Klik.  Hulde Juliana! Met excuses voor de taalfouten. Tekent u ook als deze bomen u lief zijn?
 
Bent u al betalend lid voor dat luttele tientje per jaar? Met meer leden hebben we meer invloed. Klik hieronder.
 
Wij wensen u een prachtige, krachtig groene zomer en veel leesplezier!
 

Word lid

Bomenbond Rijnland: 

nieuw elan, maar ook groene bezorgdheid…


Auteur: Johan Volkers

Op de ALV van  Bomenbond Rijnland is besloten om het werkgebied (voorlopig?) te beperken tot Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De spankracht en financiële mogelijkheden zijn (ook met twee nieuwe bestuursleden) beperkt.
 
Nu zullen sommigen zich toch afvragen: waarom géén Voorschoten, Wassenaar of bijv. Lisse?
Het is voor de buitenwacht soms niet altijd zichtbaar hoeveel werk er op een bestuur afkomt. Veel tijd gaat zitten in het bijwonen van raadsvergaderingen, maar ook in het benaderen van bewoners, die vaak te laat op de hoogte zijn van bomenkap e.d. Elke week de krant spellen om bouw- en kapplannen te lezen, is voor de gemiddelde burger teveel gevraagd. Deels terecht mag hij/zij verwachten dat de politiek een afgewogen beleid voert m.b.t. de leefbaarheid van de eigen woonplaats. In de praktijk wil dat nogal eens tegenvallen. “Geld regiert die Welt” gaat helaas nog te vaak op. Beleidsplannen worden vaak al jaren van tevoren gemaakt. Zodra letterlijk de bijl aan de wortel wordt gelegd in de achtertuin van de burger is het meestal al te laat. Geëmotioneerd klopt deze dan bij de bomenbond aan. Men beseft vaak onvoldoende hoeveel werk deze al op het bordje heeft liggen. Door het werk steeds zichtbaarder te maken (via de geactualiseerde website,
nieuwsbrieven en sociale media) hoopt de bond op meer draagvlak, maar ook meer actieve vrijwilligers om mee te helpen.

“Jij wilt toch ook in Leiden wonen?” hoor je op bijeenkomsten als je een kritisch tegengeluid laat horen bij weer een nieuw bouwproject (de overheid heeft deze gemeente opdracht gegeven zo’n 10-15.000 woningen te bouwen de komende decennia). Onderzoeken op het gebied van tevredenheid bij de burger (op basis van de zg. brede welvaartsindicator , waarbij Zuid-Holland bijzonder matig scoort) en luchtkwaliteit (citaat: “Vooral in de meest verstedelijkte gebieden is het slecht gesteld met de luchtkwaliteit. Leiden scoort van alle Nederlandse meetpunten het slechtst op de hoeveelheid fijnstof in de lucht.”) lijken politiek beleid nauwelijks te beïnvloeden. Toch beseft men wel dat het zo niet langer door kan gaan: plastic, dat de oceanen overspoelt, klimaatveranderingen enz.


Het betekent in de praktijk dat het allemaal niet één, maar twee onsjes minder moet: vaker voor fiets en OV en minder voor auto en vliegtuig kiezen… Dat doet misschien pijn. Dat de milieuschade voor Nederland jaarlijks 31 miljard euro bedraagt, moet een ieder toch tot nadenken stemmen.

We zullen kritischer moeten kijken naar de beschikbare ruimte. Duurzaamheid m.b.t. energie is een stap, maar de leefbaarheid is beslist gebaat bij een groenere woonomgeving.
Zie verslag ALV: Klik.

Bomenbond Rijnland hoopt hieraan te kunnen bijdragen. Promoot u ons werk ook in uw kennissenkring? Dat zou mooi zijn: hoe meer leden, hoe meer draagvlak, hoe meer invloed!

Nieuwe stadsbesturen

in Oegstgeest, Leiderdorp en Leiden 


Auteur: Bea Hoogheid

Sinds de vorige nieuwsbrief is het politieke landschap in Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest behoorlijk veranderd: veel nieuwe wethouders en raadsleden, die allemaal weer te maken krijgen met vragen over ons groen. In totaal 22 organisaties en actieve natuurbeschermers hebben bij de informateurs en formateurs in de drie gemeentes gepleit voor het opstellen van een gezamenlijke agenda stadsecologie. Aanleiding was dat de afgelopen jaren bij bijna alle bouwprojecten slechts beperkt en per locatie afzonderlijk werd gekeken naar schadelijke effecten voor de natuur. Hopelijk volgen de andere gemeenten het goede voorbeeld van Leiden, waar het College de aanstelling van een stadsecoloog in het coalitieakkoord heeft aangekondigd.


GROENE STAND VAN ZAKEN
Oegstgeest  
Op 22 juni heeft de gemeenteraad van Oegstgeest ingestemd met het nieuwe Bomenbeleidsplan. Moties werden weer ingetrokken na de toezegging van het college dat in de Oranjewijk en de Bloemenbuurt per boom nog eens goed bezien zal worden of behoud mogelijk is. De Bomenbond is benieuwd naar de uitkomst van deze extra beoordeling en maakt zich op voor de gesprekken over de nieuwe bomenverordening. Die blijft een wassen neus bij toepassing op een beperkt deel van het grondgebied. Zoals ook in de raadscommissie door ons gesteld: zolang  ca. 80 % van de bomen in openbaar gebied gekapt kan worden zonder dat je daar ook maar iets tegenin kunt brengen, is de communicatie met de burger vooral gericht op ‘toelichten’, op  ‘zenden’ en niet op ‘ontvangen’.
 
Leiderdorp
De nieuwe Bomenverordening is op 28 mei aangenomen in de Raad, tegelijk met de bijgewerkte begrenzing van de bebouwde kom. Dit was belangrijk, omdat het toepassingsgebied van de verordening net als in Leiden voor de gehele bebouwde kom geldt. Het College had voorgesteld de zogeheten ‘onderhoudsdunning’ vergunningvrij te maken. Met een motie van D66 is voorkomen, dat onder het mom van dunning volgroeide bomen gekapt konden worden. Dit was ook één van de kernpunten in het advies van het Groenoverleg, waarin de Bomenbond actief deelneemt. Of het nieuwe College zich nog wat gelegen wil laten liggen aan dit Groenoverleg, zal blijken na de nu lopende evaluatie.
De resultaten van de procedures tegen voorgenomen kap aan de van Lennepdreef en de Vossiuslaan zijn nog niet bekend.

Leiden
In Leiden zijn de werkzaamheden voor de herinrichting Rijnsburgersingel en Maresingel gestart met de kap van grote aantallen bomen (zie ook onze website). Hetzelfde staat ons te wachten bij de herinrichting van o.a. de Hooigracht. Een volgende kaalslag dreigt voor het oude gedeelte van begraafplaats Rhijnhof, waartegen de Bomenbond beroep heeft ingesteld bij de rechtbank en alle raadsfracties (behalve VVD, D66 en PvdA) indringende vragen hebben gesteld aan het College: Klik.

Ook is nog niet duidelijk wat het Ankerpark en Katoenpark te wachten staat en hoe de beoogde ‘renovatie’ van parken als Cronesteyn en Kweeklust wordt ingevuld. Tenslotte heeft de Bomenbond met een Open Brief kunnen voorkomen dat via de Commissie Onderwijs en Samenleving een opening werd geboden om hele groenstroken kaal te slaan voor de aanleg van het combibad de Vliet en andere sportvoorzieningen. De schade lijkt nu beperkt tot ruim 70 stuks, maar tegelijkertijd neemt de dreiging van kap in het Roomburgerpark toe nu de hockeyclub daar wil uitbreiden en niet op de zwembadlocatie. Deze voorbeelden onderstrepen nog eens het belang van een integrale visie op groen, waarbij ook compensatie beter inzichtelijk moet worden gemaakt.

Gebrek aan inzicht speelt ook bij de Groene Kaart. Tot oktober blijft onduidelijk  hoe deze Kaart er uit gaat zien. Het vorige College heeft op 13 februari een nieuwe invulling aangekondigd met ruim 4000 bomen. Welke dat zijn en hoeveel daarvan sinds 2016 zijn aangemeld door burgers en de Bomenbond is nog een raadsel. De toelichting hoe het nieuwe puntenstelsel eruit ziet, is maanden na het Collegebesluit nog steeds niet op de gemeentesite te vinden. (Voor de liefhebber: zie onze website).

Wij verwelkomen: 2 bestuursleden...

Zij stellen zich voor:


Auteurs: Dick de Vos en Johan Volkers

Dick de Vos:
 
Ik had al langer het plan om actief te worden voor de Bomenbond, maar een functie als bestuurslid was nu eenmaal onverenigbaar met mijn politieke werk. Van 2009-2015 was ik, namens de Partij voor de Dieren, algemeen bestuurslid bij het hoogheemraadschap Rijnland en van 2010-2018 gemeenteraadslid in Leiden. Een belangrijk aandachtspunt bij dit werk was het behoud van de natuur en bomen in het bijzonder. Dat dit werk soms wel degelijk tot resultaten leidt, blijkt uit de invoering van resp. een herplantplicht voor elke gekapte boom en een biodiversiteitsplan, die mede door mijn inspanningen in Leiden zijn ingevoerd.
 
In het dagelijks leven ben ik consultant, maar mijn hele leven heb ik er journalistiek werk naast gedaan. Mijn specialisme: levensbeschouwing en natuur. Als schrijver van meerdere vogelboeken word ik regelmatig uitgenodigd als gast bij ‘Vroege Vogels’. In ‘De Leydenaer’ (een huis-aan-huis-krant in Leiden) verschijnt wekelijks een column over de natuur van mijn hand. Mijn tweede bundel hier te koop is: ‘Natuur in de Stad, Bijles voor burgers’. Tot slot geef ik als IVN-natuurgids veel vogelexcursies in binnen- en buitenland.
 
Als algemeen bestuurslid binnen de Bomenbond lijkt het me leuk om acties op te zetten en mensen en politiek in beweging te krijgen. 
 
Johan Volkers:

In het dagelijkse leven ben ik sinds 15 jaar docent Duits (voor die tijd inkoper/verkoper in het bedrijfsleven). Dit doe ik met veel plezier, maar mijn werkzaamheden zijn altijd divers geweest: o.a. voorheen als penningmeester van een speeltuin- en een tennisvereniging en sinds 10 jaar ook als voorzitter/regisseur/acteur van een middeleeuwse toneelstichting.

Al heel mijn leven draag ik de natuur een warm hart toe. Dat uitte zich al zeer vroeg in het doneren van goede doelen op o.a. milieugebied. Daarnaast voel ik me zeer betrokken bij het wel en wee in Leiden. Enerzijds ben ik trots op deze stad vanwege haar historie, monumenten, musea en grachten; anderzijds bezorgd over de soms megalomane bouwprojecten (vaak niet passend bij zo’n oude stad), die ten koste gaan van de leefbaarheid en het groen.

Doordat ik parttime kan werken, vond ik het hoog tijd om ook in praktische zin wat te betekenen voor het milieu en de wereld om me heen. Daarom heb ik me opgegeven als bestuurslid, waarbij ik me (naast de kleine taak van penningmeester) vooral wil bezighouden met communicatie (o.a. website en Facebook), P.R., ledenwerving, het volgen van kleine projecten en het ondersteunen van de ‘activistische’ bestuursleden Bea Hoogheid en Dick de Vos.
 
Ik heb er zin in, hopelijk kunnen we als bestuur ook op uw steun rekenen.
Promoot u ons werk in uw kennissenkring? Hoe meer leden, hoe meer draagvlak.

Dank alvast. Wie weet tot ziens op een van de komende bijeenkomsten!
 

Bestuurslid uit Leiderdorp gevraagd

Zoekt u mee?


Auteur: Dick de Vos

De Bomenbond Rijnland richt zich op de bescherming van bomen en groenstroken in Rijnland. Heel Rijnland? Nee, daarvoor is het gebied te groot. In de praktijk moeten we ons beperken tot Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest.
Maar zelfs daar wringt het. De huidige bestuursleden komen toevallig allemaal uit Leiden en je hoort, ziet en ervaart nu eenmaal meer in de gemeente waar je zelf woont.
 
We zoeken dus mensen die wonen in Leiderdorp die daar oog en oor willen zijn voor de Bomenbond. Dat houdt in: de politieke besluiten willen volgen en beïnvloeden en deel uitmaken van de klankbordgroep Groen.
 
Er staat veel op stapel in Leiderdorp: de Bomenverordening en bomenkap op de Van Lennepdreef en de Vossiuslaan.
 
Versterkt u ons bestuur? Meer informatie: Bel Arjan Korevaar,
tel. 06 51 69 67 15.
 

Toverhazelaar

Hamamelis Virginiana


Auteur: Arjan Korevaar

Met de toverhazelaar heb ik een sterke band. De bast is rijk aan tannines (tot wel 12 %) stoffen vergelijkbaar met looizuur, die vooral bij de behandeling van huidproblemen effectief zijn. Zo heb ik een hond, die verschrikkelijke jeuk had en bleef krabben, vrij van jeuk gezien na het uitwendig aanbrengen van een zalf op basis van een hamamelis extract en Tibetaanse orale kruidenpreparaten.
 
De hamamelis is een boompje van meestal 2-3 meter hoog die zelden de 7 m bereikt en is afkomstig uit Noord Amerika. In 1736 is ze in Engeland geïntroduceerd en is door haar late bloei een populair boompje in Centraal Europa. Tijdens de bloei in de herfst zijn de vruchten, ontstaan uit bloemen van het jaar ervoor, nog aanwezig en zelfs nog niet open gesprongen. De gele, sterk geurende bloemen zijn veel minder opvallend dan die van het thans populaire sortiment hybriden, [kruising Red.] maar de bloei blijkt als je het eenmaal ontdekt hebt, ieder jaar weer anders te zijn.
 
De bloei kan in bepaalde jaren in sommige struiken eind september al beginnen. De bloemen contrasteren dan sterk met de groene bladeren. Bloei in oktober kan verder gepaard gaan met de felgele herfstkleur van de bladeren en bloei in november-begin december vindt eerst plaats na de bladval.
 
De hamamelis is de phytotherapeutische evenknie van de corticosteroïde zalven, zoals hydrocortison. [Hormonen Red.] Het effect is een neerslag van eiwitten waardoor een verdichting van celstructuren en krimp van colloïdale structuren aan het huidoppervlak ontstaat. Hierdoor ontstaan ook vaatvernauwingen. Mede hierdoor ontstaat een antibacterieel effect omdat deze een gunstige voedingsbodem moeten ontberen.
 
Tannines hebben bovendien een licht verdovend effect waardoor jeuk en pijn verminderen. Tannines worden ook gebruikt bij het bestrijden van diarree. De bereiding van het extract vindt plaats door extractie in water en destillatie van de geëxtraheerde fractie. In de literatuur worden meerdere dubbel blind placebo gecontroleerde studies beschreven.
 
Een andere toepassing van hamamelis is aambeien. Er zijn twee klinische studies bekend die de werkzaamheid hebben aangetoond bij deze indicatie. Er zijn van hamamelis geen neveneffecten, contra indicaties of interacties met andere medicijnen bekend.
 
Bronnen: Schulz, Hansel en Tyler: Rational Phytotherapy
Piet de Jong: Hamamelis Virginiana, van wichelroede tot toverhazelaar.

 


 

Word lid
Facebook BBR
Twitter BBR
Website BBR
Copyright © 2018 Bomenbond Rijnland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp