Copy
View this email in your browser

Lieve allemaal,

Lieve allemaal,

Afgelopen maand vond de Algemene Ledenvergadering plaats, graag praten we jullie in deze nieuwsbrief bij over onze doelstellingen voor de aankomende tijd en over de hernieuwing van onze huisstijl! Verder in deze nieuwsbrief wordt het adviesrapport van de Gezondheidsraad uitgelicht, blikken we terug op de landelijke K-EET-dag waar Buiske en Juliët aanwezig waren en kun jij mogelijk helpen bij een onderzoek!

Hopelijk kunnen jullie allemaal een beetje genieten van de zon de aankomende tijd, veel leesplezier!

Buiske, Juliët, Jan, Inez, Gaby en Eefje

In deze nieuwsbrief:

Algemene Ledenvergadering: 18 juni

Op zaterdag 18 juni vond weer de Algemene Ledenvergadering plaats. Tijdens de ALV is ons WEET-bestuur bestaande uit Buiske, Juliet en Jan officieel benoemd. Verder werd er gestemd over de statutenwijzigingen en werd het jaarplan gepresenteerd. De belangrijkste punten en doelen die werden aangekondigd is dat het bestuur zich gaat inzetten om WEET het komende jaar te versterken en te professionaliseren, de stem van patiënten beter te kunnen overbrengen bij de goede organisaties en het vergroten van de diversiteit. 

Om onze pijlen nu ook te richten op het belang van diversiteit en inclusie zal na de zomer de website, nieuwsbrief en de algehele huisstijl van WEET veranderen. De paars en roze kleuren in het logo zullen plaats maken voor een logo met de kleuren blauw en oranje. Met dit nieuwe logo hopen we tegelijkertijd de juiste schrijfwijze van WEET te verduidelijken. De volgende editie van het magazine zal tevens worden uitgegeven in de nieuwe huisstijl! Lijkt het je leuk om mee te denken en te werken aan de inhoud van de nieuwe website? Stuur dan een mailtje naar juliet@weet.info.

Op het einde van de ALV werd Inez Aldersebaes (hoofdredacteur WEET magazine) nog benoemd als erelid van WEET. Inez heeft de afgelopen maanden zich ontzettend hard ingezet voor het magazine en als bestuur hebben we veel als haasr als stabiele factor gehad. Inez bedankt!

Het was een fijne bijeenkomst en we hopen jullie weer bij de volgende ALV te zien! Je kunt hier nog een het opgestelde jaarplan bekijken. 

Landelijke K-EET-dag: 28 juni

Op 28 juni werd de nationale netwerkdag van K-EET georganiseerd. Buiske en Juliët waren hier vanuit WEET bij aanwezig. De dag stond in het teken van het laten zien wat K-EET doet en bereikt heeft en het bieden van de gelegenheid tot ontmoeten en netwerken onder professionals. In totaal waren er 200 professionals aanwezig, waaronder psychiaters, psychologen, POH-ers, verpleegkundigen, jeugdartsen, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers. Het was een afwisselende dag, waar we merkten dat WEET een belangrijke bijdrage kon leveren door het perspectief van patiënten en naasten in te brengen. Daarnaast hebben we waardevolle nieuwe contacten kunnen leggen, waarmee we hopelijk in de toekomst meer in kunnen gaan zetten op samenwerking en verbinding.

Ook de staatssecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen, was kort aanwezig tijdens de K-EET netwerkdag. Juliët was uitgenodigd om met hem in gesprek te gaan over de knelpunten in de eetstoorniszorg en wat er nodig is deze op te lossen. Naast WEET, waren ook een kinderarts, twee psychologen, een onderzoeker en een kinderarts aanwezig bij dit gesprek. De staatssecretaris was erg geïnteresseerd en luisterde goed naar onze verhalen en ervaringen. Punten die werden besproken waren de decentralisatie van de jeugdzorg en gemeentelijke verschillen, kennis van eetstoornissen in de eerste lijn (huisarts, diëtist en POH), financiering van diëtetiek en ervaringsdeskundige hulp (waaronder inloophuizen), onderzoek en verzameling van data, behandelingsverlegenheid bij professionals niet gespecialiseerd in eetstoornissen en aandacht voor het volledige spectrum aan eetstoornissen. Hopelijk gaan we aspecten terug zien in toekomstig beleid, als patiëntenvereniging zullen we dit kritisch blijven volgen.

Gezondheidsraad: aanpak eetstoornissen

Afgelopen week publiceerde de Gezondheidsraad een adviesrapport wat betreft de preventie en vroege behandeling van eetstoornissen. In het najaar van 2021 sloot WEET aan bij een brainstormsessie ter voorbereiding op dit rapport. WEET pleitte destijds vooral voor inzet op vroegsignalering en overbrugging van de wachttijd. Zelf gingen we hier al mee aan de slag door lancering van de campagne ‘Het gaat niet over eten’ en het onderzoek naar wachttijdoverbrugging, knelpunten die de Gezondheidsraad in haar rapport nadrukkelijk onderkent.

Overige knelpunten die aandacht krijgen in het rapport zijn: gebrek aan kennis in de samenleving, bij ouders en bij (zorg)professionals over eetstoornissen en over de Zorgstandaard eetstoornissen, lange wachtlijsten, een versnipperd zorgaanbod, kortdurende zorgcontracten tussen gemeenten en zorgaanbieders, de overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg en het gebrek aan een landelijk registratiesysteem, waardoor er geen zicht meer is op de omvang en de ernst van eetstoornissen.

Preventie

Uit het rapport blijkt dat preventieve maatregelen vaak niet effectief zijn en dat interventies gericht op eetgedrag of gewicht juist contraproductief kunnen werken. Geadviseerd wordt vooral in te zetten op informatievoorziening en voorlichting over eetstoornissen aan ouders, mediawijsheid bij jongeren en hun ouders en vergroten van het zelfvertrouwen.

Vroegtijdige herkenning

Het rapport onderschrijft het belang van vroegtijdige herkenning. Gesteld wordt dat een snelle herkenning en behandeling van eetstoornissen leidt tot een betere prognose. iets wat volgens de Gezondheidsraad wordt bemoeilijkt door het gebrek aan ziektebesef bij patiënten en gebrek aan kennis en verlegenheid of angst van naasten en zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn bij het benaderen

van eetstoornispatiënten. Daarnaast ontbreekt het (met uitzondering van de eetstoornis ARFID) aan een eenduidig screeningsinstrument voor kinderen en jongeren met een eetstoornis.

Vroegtijdige behandeling

Beschreven wordt dat het van belang is in de vroege fase van de eetstoornis de omgeving van het kind, en dan met name de ouders, actief bij de behandeling te betrekken. Familie-gebaseerde interventies en behandelingen blijken effectief in de (vroege) behandeling van een eetstoornis. Ook andere zogeheten dissonantie gebaseerde interventies en cognitieve gedragstherapie blijken effectief. Deze behandelingen zijn erop gericht de jongere te leren onrealistische of niet-helpende overtuigingen om te buigen en haalbare doelen te stellen. Tevens bevestigt het rapport de bevindingen van het onderzoek naar wachttijdoverbrugging van WEET: laagdrempelige (online) interventies kunnen helpen als vroege behandeling ter overbrugging van de wachtlijst voor behandeling.

Multimorbiditeit

Tenslotte wordt in het rapport gesteld dat er vaak sprake is van comorbiditeit, ook wel multimorbiditeit, bij eetstoornissen. Dit betekent dat er naast de eetstoornis sprake is van andere psychische problematiek, zo komen eetstoornissen vaak voor in combinatie met bijvoorbeeld autisme en depressie. Gepleit wordt voor een meer intensieve en gepersonaliseerde zorg.

Advies

Concluderend adviseert de Gezondheidsraad het beleid en de zorg te richten op een landelijke uniforme aanpak, die kan worden toegepast op gemeentelijk of regionaal niveau. Hierin zouden een kennisinfrastructuur voor scholing, bovenregionale samenwerking en een landelijk registratiesysteem volgens de Gezondheidsraad essentieel zijn. Verder adviseert de raad preventie te richten op het vergroten van de mentale weerbaarheid van kinderen en jongeren, het voorlichten en informeren van ouders en het vergroten van de mediawijsheid bij kinderen, jongeren en hun ouders. Tijdens de vroege behandeling zou er winst te behalen zijn door te zorgen voor laagdrempelige interventies die direct na de diagnose kunnen worden ingezet. Tenslotte stelt de Gezondheidsraad dat de kennis en zorg meer gebundeld zouden moeten worden en dat er zou moeten worden geïnvesteerd in onderzoek naar eetstoornissen.

Als patiëntenvereniging zijn dit voor WEET adviezen die aansluiten bij de verhalen en signalen die we kennen uit onze achterban en waar we ons hard voor inzetten. Het is goed deze signalen nu wetenschappelijk bevestigd te hebben en het motiveert ons hier nog intensiever mee aan de slag te gaan. Wil jij jouw ervaringen delen of wil jij ons daarbij helpen? Mail dan naar info@weet.info.

 

Nieuwe vacatures bij WEET


Er staan weer wat nieuwe vacatures open bij WEET, wil jij deel uit maken van ons gezellige en fijne team en zou een van de functies mogelijk bij je passen? 
Of ken je iemand die zou passen bij een van deze functies?
 
-    Penningmeester (bestuurslid)
-    Coördinator communicatie
-    Vrijwilligerscoördinator
-    Belangenbehartiger (ZZP)
-    Redactielid WEET Magazine
-    Website beheerder

 Mail dan naar vrijwilligerscoordinator@weet.info 

 Kijk voor meer vacatures en informatie op de website. Of stuur een mailtje naar Juliët (vrijwilligerscoordinator@weet.info).

Agenda bijeenkomsten leden InterEsse*

 

Ontmoetingsavond ouders en naasten | Leontienhuis
Datum: 16 juli
Tijd: 10:00 - 12:00
Locatie: Het Leontienhuis, Zevenhuizen

Speciaal voor ouders en naasten om inzicht te krijgen in de werking van eetstoornissen en vragen te stellen aan ervaringsdeskundigen. Bijeenkomst start om 10.00 uur in het Leontienhuis, inloop is vanaf 9.30 uur. Je kunt op ons terrein parkeren. Deelname is € 12,50 per persoon of € 25 per gezin (max 4 personen). Aanmelden doe je via info@leontienhuis.nl.

Creatieve middag | Dalisay Recovery
Datum: 16 juli
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: 
Inloophuis Medemblik

Heb jij zin om mee te doen met een creatieve middag waarbij er zomerhangers worden gemaakt van oude, gerecyclede cd's en dvd's? Kom dan vooral langs op zaterdag16 juli in het inloophuis Medemblik! Wij vinden het wel fijn om te weten dat je er bij bent: mail dan naar info@dalisayrecovery.nl

Training ademhaling | Stichting JIJ

Datum: 15 juli
Tijd: 19:00-21:00
Locatie: Stichting JIJ, Rotterdam

Op vrijdag 15 juli is er een training over ademhaling samen met JIJ-er Marlous. Ze geeft een meditatie en ademsessie over hoe je door middel van je ademhaling aan de slag kan gaan met belemmerende gevoelens.  Wil JIJ dit niet missen? Aanmelden kan vialocatiejijhuis@stichting-jij.nl

 

Workshop met Nena | Stichting JIJ

Datum: 21 juli
Tijd: 13:30
Locatie: Stichting JIJ, Rotterdam

Donderdag 21 juli zal Nena, bekend van het boek 'Alle jaargetijden in mij'
een workshop komen geven tijdens de inloop. Tijdens deze workshop zal ze wat over haar herstel delen en samen met je aan de slag gaan om helpende mantra's te bedenken. Je bent van harte welkom. Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl

 

Wandelen - bruggenloop | Stichting JIJ

Datum: 27 juli
Tijd: 10:30-12:30
Locatie: Stichting JIJ, Rotterdam

 

Op woensdag 27 juli organiseert StichtingJIJ een bruggenloop. Op deze ochtend kun je een mooie wandeling maken met Saskia, Marian en Anita. Wel open via de maas en zien hierbij de mooie stukjes van Rotterdam. De wandeling start om 10:30 en we zullen rond 12:30 weer in het JIJ-huis zijn. Aanmelden kan via locatiejijhuis@stichting-jij.nl

Ouderbijeenkomst -  EHBE (Eerste Hulp Bij Eetstoornissen)  | Stichting Kiem
Datum: 19 juli
Tijd: 19:15 - 20:45
Locatie: Online

In de ouderbijeenkomsten wordt ervaringsdeskundige eerste hulp (geen behandeling) geboden ter ondersteuning aan ouders. De ouderbijeenkomst is een serie van 3 bijeenkomsten en richt zich op het delen van informatie en verkrijgen van inzicht. Daarnaast wordt je wegwijs gemaakt in de keten van zorg. De ouderbijeenkomsten worden verzorgd door een ervaringsdeskundige trainer en een ervaringsdeskundige ouder. Je kunt je hier opgeven. 

Yoga gespreksgroep voor mensen die worstelen met een eetstoornis  | Realcovery Inloophuis

Datum: 20 juli
Tijd: 14:30 - 16:30
Locatie: Pastor Brenninkmeijerstraat 2, Weerselo

Worstel je met een eetstoornis en vind je yoga een heerlijk ontspannende manier om uit je hoofd en in je lichaam te komen? dan is misschien onze yoga gespreksgroep wel iets voor jou. Heb je interesse? neem dan even contact op met Chantal via een whatsapp naar 06-15342704 of meld je aan via realcoveryinloophuis@gmail.com
 

Kijk voor meer activiteiten van inloophuizen en fora op de agenda van WEET.

*InterEsse is een bundeling van krachten van de verenigingen en stichtingen die zich laagdrempelig inzetten voor steun aan (naasten van) lotgenoten met een eetstoornis. De leden zijn WEET, Ixta Noa, Stichting JIJ, Proud2Bme, het Leontienhuis, Stichting Dalisay Recovery, Realcovery inloophuis en ikookvanmij.nl.


Orthorexia Nervosa. Het obsessief nastreven van een gezonde levensstijl. Alleen nog maar producten willen eten die als 'gezond' worden bestempeld en veel sporten. Maar wanneer is deze gezonde levensstijl eigenlijk helemaal niet meer gezond? Waar ligt de grens? Anno 2022 wordt juist deze levensstijl ontzettend aangeprezen door de dieetcultuur en vele Instagram profielen van bepaalde fitgirls, boys en influencers laten een eenzijdig beeld zien van deze levensstijl.  Zo kan deze zogenaamde gezonde levensstijl zich ontwikkelen tot een ongezonde obsessie met voeding en sport en een uiteindelijk een eetstoornis. 

In de documentaire Ziek Gezond worden er verschillende ervaringsverhalen verteld en de ernst van dit probleem in kaart gebracht. Bewustwording creëren en aandacht vragen voor deze eetstoornis is erg belangrijk, zeker omdat  orthorexia nervosa niet wordt erkend als een officiële eetstoornis in de DSM-5. 

De documentaire kun je hier terugkijken! 

Heb jij ook een tip die je wilt delen met de rest van de leden van WEET? Een documentaire, podcast, boek, of bijvoorbeeld een inspirerende Instagram of Facebook pagina? Mail je tips naar nieuwsbrief@weet.info! 

En dan nog een tip voor deze maand!
De Universiteit van Nederland heeft een college gegeven over hoe anorexia kan ontstaan. Er wordt in het college de nadruk gelegd op dat er vaak veel verschillende factoren meespelen bij het ontwikkelen van de eetstoornis anorexia en wordt dit ook uitgelegd door welke rol de stofjes in je brein dit kunnen aanwakkeren. 

Deelname onderzoek: Kun je je dit voorstellen?

Voor een studie naar imaginatie en emoties zijn onderzoekers van de Universiteit Maastricht nog op zoek naar deelnemers.

We stellen ons vaak voor in verschillende situaties of voelen met anderen mee. Met de studie ‘Kun je je dit voorstellen? – Een studie over imaginatie en emotie’ zijn de onderzoekers geïnteresseerd in de vraag of jezelf verplaatsen in een bepaalde situatie je emotie verandert. Ze willen vooral weten of er een verschil is tussen de relatie van verbeelding en emotie tussen gezonde controles en patiënten met een eetstoornis.

Wat?

Het onderzoek vindt online plaats en duurt tussen 30 en 45 minuten. Als deelnemer vul je verschillende vragenlijsten in. Daarnaast vragen de onderzoekers je om je in verschillende situaties te verplaatsen en deze te beoordelen op enkele kenmerken.

Wie?

Je kunt deelnemen aan het onderzoek als je een vrouw van 16 jaar en ouder bent en een actuele diagnose van anorexia nervosa of boulimia nervosa hebt.

Vergoeding

Voor jouw deelname ontvang je een cadeaubon van €7.50. Je kunt een cadeaubon kiezen van VVV, bol.com en amazon.com.

Voor vragen of bij interesse in deelname kun je contact opnemen met Michelle Spix, afdeling Klinische Psychologische Wetenschappen, Faculteit Psychologie & Neurowetenschappen | E-mail: m.spix@maastrichtuniversity.nl

Inloophuizen 

Leontienhuis
Het Leontienhuis is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 –16:30 uur. Aanmelden voor het inloopprogramma, zoals bijvoorbeeld creatief atelier, lunch en yoga is noodzakelijk. Je kunt je aanmelden via de website.

Stichting JIJ Tijdens vaste inloopdagen staan de ervaringsdeskundige vrijwilligers klaar voor een praatje en/of het bieden van een luisterend oor. Ook organiseren zij wekelijks ontspannende en op herstel gerichte activiteiten, workshops en trainingen. Ook kun je deelnemen aan zelfhulpgroepen met ervaringsdeskundige begeleiders. Meer informatie vind je op de website.

Dalisay Recovery
Dalisay Recovery organiseert iedere eerste en derde zaterdag van de maand een creatieve inloop. Daarnaast is het inloophuis op vrijdagmiddag open van 12:00 – 17:00 uur met de mogelijkheid om mee te lunchen (graag van tevoren aanmelden). Meer informatie vind je op de website.

Realcovery inloophuis
Het Realcovery inloophuis is geopend op vrijdag van 10:00-17:00 uur en iedere tweede zaterdag van de maand van 09:30-12:30 uur (graag van tevoren aanmelden). Ook worden er verschillende gespreksgroepen georganiseerd. Je bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie op de website.

Hulplijn

De hulplijn is voor iedereen die op de een of andere manier met een eetstoornis te maken heeft (je hebt er zelf last van, je bent ouder, docent, vriend(in), of anders betrokken). Heb je behoefte aan een luisterend oor? Praat met ervaringsdeskundigen via de WEET Hulplijn.

De openingstijden veranderen regelmatig. De actuele dagen en tijden vind je op onze website. Liever op een ander moment bellen? Maak dan een afspraak via hulplijn@weet.info. Alleen de coördinator van de hulplijn leest deze mail en zal samen met jou een andere dag en/of tijdstip plannen.
 

Ben jij al lid van WEET?

Als WEET-lid steun je ons in het uitvoeren van onze kerntaken: informatievoorziening, lotgenotencontact en belangenbehartiging en heb je (via stemrecht op de ALV) invloed op ons beleid. Ook ontvang je als lid 3 keer per jaar ons eigen WEET Magazine. Het WEET Magazine wordt gemaakt voor én door leden en staat vol interessante artikelen van ervaringsdeskundigen, lotgenoten, ouders, wetenschappers en hulpverleners.

Word lid
Facebook
LinkedIn
Website
Instagram
Je kan ons bereiken via: communicatie@weet.info
 


Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Je kunt je hier uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Weet · De Imker 14 · Heeze, 5591 MX · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp