Copy

Fælles Faglige Begreber
April 2019

NyhedsbrevTEMA | Funktionsevne

Tilbage i december-nyhedsbrevet offentliggjorde vi Fælles Faglige Begrebers to begrebskataloger over funktionsevne og sociale indsatser. Med dette nyhedsbrev vil vi gå i dybden med temaet funktionsevne, og hvorfor vi interesserer os for netop det i et projekt om sammenhæng, dokumentation og ikke mindst data. Vi har nemlig arbejdet videre med emnet siden sidst.

Funktionsevnekataloget er blevet opdateret til en version 2, så overtemaet "Opgaver i hjemmet" omdøbes til "Praktiske opgaver", og begrebet "Skaffe sig bolig" er blevet tilføjet under temaet. Visualiseringen af begreberne er også lavet om, som du kan se længere nede i nyhedsbrevet. Temaet 'Omgivelser' er flyttet op, så omgivelsesfaktorernes betydning for en persons funktionsevne fremhæves.

Desuden kan vi nu med glæde fortælle, at vi har udarbejdet en
'funktionsevneguide'. Guiden er et fælles arbejdsredskab til sagsbehandlere og medarbejdere på de sociale tilbud, der skal støtte medarbejderne, når de vurderer og tager stilling til borgernes funktionsevne. Funktionsevneguiden er blevet afprøvet i praksis i 5 kommuner, og nu kan vi endelig offentliggøre den med dette nyhedsbrev.

God læselyst.

Bedre data rummer uudnyttede potentialer

 
Et af FFB's hovedformål er at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at kommunerne kan skaffe viden om, hvorvidt de sociale indsatser gavner borgerne. Har borgeren oplevet udvikling? Lykkedes borgeren med at fastholde sit funktionsniveau? Resulterede den sociale indsats i et begrænset tab af funktionsevne for borgeren? Svarene på de spørgsmål ved vi nemlig ikke nok om i dag.

Størstedelen af kommunerne er efterhånden blevet gode til at dokumentere, hvilken effekt det socialfaglige arbejde har haft for borgeren. Problemet er, at man dokumenterer det på mange forskellige måder. Ofte foregår det udelukkende i ustruktureret fritekst, hvilket er ugunstigt for datakvaliteten og for muligheden for at fremsøge og genanvende dokumentationen. Det er et af de problemer, vi adresserer i FFB.

FFB's begreber for funktionsevne bygger videre på temaerne i Voksenudredningsmetoden. Vi ved, at i hvert fald 90 kommuner anvender metoden, og det giver et godt begrebsfællesskab, når vi fælleskommunalt tager stilling til borgernes funktionsevne før, under og efter en social indsats. Med en grundig afdækning, en kommunal kvalitetssikringsgruppe og input fra Socialstyrelsen som grundlag har vi brugt 2018 på at ajourføre temaerne, så de stemmer overens med udviklingen af og behov på området.

 
 
FFB klassificerer begreberne i VUM's temaer. Det betyder, at hvert begreb tildeles en unik kode, som it-leverandørerne kan importere til deres respektive it-fagsystem. På den måde sikrer vi, at data struktureres og bliver ensartede på tværs af kommuneskel og it-fagsystemer. Det betyder også, at vi kan skabe noget mere sammenhæng i den dokumentation, som følger borgeren i sit forløb i det kommunale system.

Begreberne bliver så at sige
databærende, når vi bruger dem til at knytte væsentlige oplysninger om borgerens funktionsevne i et sagsforløb sammen med de mål, som fastsættes sammen med borgeren hos både myndighed og udfører. Det gavner sammenhængen mellem borger, myndig og udfører og giver et godt grundlag for læring og viden om, hvad der virker på området.

For anvendelighedens og datakvalitetens skyld fordrer det, at begreberne er intuitivt forståelige og afspejler kommunernes behov i det daglige arbejde.

De nuværende temaer i Voksenudredningsmetoden:
 


De opdaterede temaer:
 

Begreberne skal være nyttige og meningsfulde at anvende

 
De nuværende VUM-temaer over servicelovens målgrupper er diagnoselignende. Det kan være uhensigtsmæssigt, når medarbejderne tilstræber at lave en helhedsorienteret beskrivelse af borgerens situation. De opdaterede begreber læner sig nu i endnu højere grad op ad ICF's måde at klassificere en persons funktionsevne. Ved at "komme om bag" diagnosen og kombinere specifikke funktioner og forhold, som påvirker en persons funktionsevne, muliggøres en mere retvisende og individuel udredning af borgerens situation og behov.

Skiftet fra det meget problem- og diagnoseorienterede er i tråd med en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang, som har stor bevågenhed på det specialiserede socialområde. Vi har søgt, at de nye begreber for så vidt fremstår neutrale i sin ordlyd, så de ansporer myndighed og udfører til også at dokumentere borgerens ressourcer.

Eksempelvis muliggør den nuværende VUM-model ikke, at sagsbehandleren kan dokumentere, at en borger med autisme-spektrum også har problemer med sin hukommelsen, eftersom 'hukommelse' kun fremgår i beskrivelsen af begrebet 'demens'.

'Hukommelse' er nu et begreb dekoblet diagnosen demens og kan nu bruges i kombination med andre tilstande og muliggør dermed en mere retvisende udredning.Funktionsevneguide – fælles arbejdsredskab til myndighed og udfører

 
Til at understøtte implementeringen af de nye begreber stiller projektet nu en fælleskommunal funktionsevneguide til rådighed for kommuner og it-leverandører. Funktionsevneguiden er baseret på begreberne under aktivitets- og deltagelsestemaerne.

Guiden skal ses som et redskab, der kan understøtte og supplere medarbejdernes faglige vurdering af borgerens funktionsevne. Guiden kan være med til at:

  - Styrke det fælles fagsprog mellem myndighed og udfører
  - Skabe fælles forståelse for borgerens funktionsevne
  - Inspirere fagmedarbejderne i fastsættelsen af mål
  - Understøtte validiteten af data vedrørende borgerens funktionsevne
  - Synliggøre virkningen af den sociale indsats

 
Guiden har baggrund i projektets begrebsafdækning og er udarbejdet sammen med medarbejdere fra Svendborg, Vordingborg, Egedal, Høje-Taastrup og Viborg Kommune samt bidrag fra Socialstyrelsen.

Eksempel fra guiden
 

For hvert undertema er der en formidlingsdefinition, en skala fra 0-4 ("Vurderet niveau") og et tekststykke, der fungerer som kriterium for, hvor på skalaen borgerens funktionsevne ligger ("Kriterier"). Listen i venstre side af skemaet er eksempler på aktiviteter inden for det område, som begrebet dækker. Eksemplerne er tænkt til at være inspiration.

Listen er hverken en facitliste eller udtømmende. Det er kun de aktiviteter, der er relevante for borgerens aktuelle situation, som man bør tage med i sin vurdering af borgerens funktionsevne. Den endelige vurdering af borgerens funktionsevne beror altid på sagens oplysninger og ens faglige viden og erfaring.
 

 

Vedligehold og drift af begreber


Hvis du har ændringsforslag til den fælleskommunale funktionsevneguide eller begrebskatalogerne for sociale indsatser og funktionsevne, kan du udfylde en skabelon, som du kan sende til begreber@kl.dk.

Skabelonen kan du finde på projektets hjemmeside.
 

Øvrig status fra projektet


I forbindelse med årsskiftet afviklede vi FFB's udviklingsfase, og vi er nu godt i gang med test- og pilotfasen, som dækker hele 2019. I denne fase fokuserer vi især på test af projektets forskellige leverancer over begreber og dokumentationspraksis i tæt dialog med it-leverandørerne på området. Hvis din kommune er interesseret i på den ene eller anden måde at være testkommune, kan du tage kontakt til en medarbejder fra projektet. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Et andet emne, som vi arbejder målrettet med i øjeblikket, er udviklingen af et format til system til system-kommunikation. Den digitale infrastruktur er afgørende for, at kommunerne kan skabe den fornødne sammenhæng mellem forskellige it-fagsystemer, så myndighed og udfører sømløst kan udveksle data.

Læs mere om funktionsevnekataloget, status på projektet, baggrunden for FFB og meget mere på vores hjemmeside:

Kontakt os
Vi sætter stor pris på feedback, så har du brug for afklaring i forhold til projektet eller brænder inde med generelle spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores informationer finder du nedenfor i en kort præsentation af projektgruppen.
Gitte Duelund Jensen
Programchef
Kontaktoplysninger:
Telefon: +45 33703928
Mail: gdj@kl.dk
 
                                                                          
                                                        Niels Ole Frederiksen                                                    Rasmus Lumbye
                                                                 Konsulent                                                                      Konsulent
                                                         Kontaktoplysninger:                                                  Kontaktoplysninger:
                                                       Telefon: +45 33703130                                                Telefon: +45 33703134
                                                            Mail:
niof@kl.dk                                                             Mail: ralu@kl.dk

                                              
                                                                           
                                                             Line Marstrand                                                               Sif Damsholt
                                                                 Konsulent                                                               Studentermedhjælper
                                                         Kontaktoplysninger                                                     Kontaktoplysninger                          

                                                Telefon: +45 33703136                                              Mail: sida@kl.dk
                                                     Mail: lima@kl.dk
                     

Du kan besøge vores kollegaer fra Center for velfærdsteknologi på denne side og tilmelde dig deres nyhedsbrev her. Så kan du være ajourført på den brede pallette af kommunale velfærdsteknologier.


 
 
Du kan også læse om Fælles Sprog III på deres hjemmeside her.
Læs deres tidligere nyhedsbreve eller tilmeld dig deres kommende nyhedsbreve her.


 


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Kommunernes Landsforening · Weidekampsgade 10 · att: Fælles Faglige Begreber · København 2300 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp