Copy

Jaargang 5 |  Nummer 6 | juni 2021

Bestuur  | ALV van zaterdag 15 mei

De Algemene Ledenvergadering van ‘Ons Voorgeslacht’ was dit en vorig jaar anders dan de 73 voorgaande jaren. De geplande 74ste jaarvergadering vorig jaar kon door de overheidsmaatregelen niet plaatsvinden. Die hebben we zoals u wellicht nog wel weet schriftelijk afgehandeld. De leden konden per e-mail of per brief reageren op de jaarstukken en aangeven of men wel of niet akkoord ging.

De respons was unaniem positief, maar toch miste het bestuur hierdoor de bij 'Ons Voorgeslacht' gebruikelijke enthousiaste discussies met medegenealogen over hoe we de vereniging nog waardevoller kunnen maken voor de genealogie in ons werkingsgebied.

Het bestuur wilde de vergadering niet nog een keer schriftelijk houden en besloot na goed overleg de ALV nog niet fysiek te houden, maar digitaal. Om alles vlekkeloos te laten verlopen is er “droog” geoefend om goed beslagen ten ijs te komen. De technische leiding was in handen van ons inmiddels nieuwe bestuurslid Sjoerd de Ridder, die vanuit Schotland de digitale touwtjes strak in handen had.

Impressie van de vergadering

Voorzitter Teun van der Vorm kon 50 leden welkom heten, een aantal dat bij een fysieke vergadering niet snel gehaald wordt.

Secretaris Hans du Mortier gaf een toelichting op het door de bestuursleden gezamenlijk geschreven jaarverslag, dat door de leden werd goedgekeurd.

Penningmeester Yorick Zomer voorzag ons van een duidelijke uitleg over de financiën van de vereniging en kon diverse vragen van de leden beantwoorden  Het positieve resultaat van €2.290 is natuurlijk zeer verblijdend, terwijl er vorig jaar nog een klein tekort was begroot. De kascommissie gaf een zeer lovend verslag na controle van de betreffende stukken en de verdere boekhouding.
Daarop gaven de leden akkoord voor het gevoerde financiële beleid.

Ook de definitieve begroting voor 2021 en de indicatieve meerjarenbegroting voor 2022 werden door de leden goedgekeurd. Ondanks dat de portokosten veel hoger zijn geworden heeft het bestuur besloten de contributie niet te verhogen. Dankzij de ledenaanwas naar ruim 1400 leden is een verhoging momenteel niet noodzakelijk.

Nieuw bestuurslid

De vereniging zal de komende jaren verder investeren in digitalisering en ontsluiting van haar verzamelingen en bibliotheek. Een versterking van het bestuur op ICT-gebied was dan ook zeer welkom. Daarom is het bestuur zeer verheugd dat Sjoerd de Ridder ons is komen versterken. U heeft al veel van hem kunnen zien. Hij heeft HoFoDa gebouwd en de jaargangen van het maandblad digitaal beschikbaar gesteld op HoGenDa.

Aanpassen Statuten

Door veranderingen in de wetgeving en strengere eisen van de Belastingdienst aan ANBI- verenigingen was het nodig de Statuten aan te passen. Dat hebben we aangegrepen om een aantal moderniseringen door te voeren en een Huishoudelijk Reglement in te voeren, waarin bepalingen uit de statuten verder zijn uitgewerkt.

Na invoering van de Statuten is het bijvoorbeeld mogelijk om jeugdleden een aantrekkelijke korting te geven op het lidmaatschap.

Na een korte uitleg, tips van de leden en het beantwoorden van een paar vragen werden de concept Statuten en het concept huishoudelijk reglement aangenomen en zullen de Statuten binnenkort bij de notaris officieel worden gepasseerd.

Erelidmaatschap

Op voordracht van het bestuur heeft de ALV besloten Kees-Jan Slijkerman tot erelid te benoemen. Zie verderop in de nieuwsbrief.

Na de rondvraag gaf ons lid Léon van der Hoeven een lezing getiteld ‘Nieuwpoort, eens een bolwerk van Remonstranten. Deze was een groot succes afgaande op de positieve reacties en vele vragen.

Al met al kijken we als bestuur terug op een geslaagde ALV die ook door de deelnemers erg goed werd gewaardeerd gezien de uitkomst van een kleine enquête.

De jaarstukken zijn te vinden op de website.
Bestuur Kees-Jan Slijkerman erelid van Ons Voorgeslacht

Een vereniging als Ons Voorgeslacht draait om vrijwilligers die belangeloos hun handen uit de mouwen steken voor anderen. Dat varieert van de gastvrouwen en gastheren in ons verenigingscentrum, die u wegwijs maken en zorgen dat de koffie klaar staat tot en met de redactie die er voor zorgt dat er elke maand een interessant blad verschijnt. Dit om maar iets te noemen zonder al die anderen te kort te doen. Vanuit het bestuur hebben we daar veel waardering voor. Soms komt het voor dat we als bestuur unaniem constateren dat iemand heel erg veel voor de vereniging gedaan heeft over een langere periode. Dan bestaat de mogelijkheid om iemand voor te dragen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) als erelid. Zo iemand is Kees-Jan Slijkerman die unaniem op 15 mei 2021 door de ALV tot erelid van onze vereniging is benoemd. Voor velen een bekende naam, maar het kan ook zijn dat u denkt ‘Wie is Kees-Jan Slijkerman en waarom is hij tot erelid benoemt?’ Voor de eerste vraag verwijs ik graag naar een interview met hem van een aantal jaren geleden, maar wat nog steeds een, in ieder geval voor mij, herkenbaar beeld geeft wie hij is.U heeft na het lezen van dit interview waarschijnlijk al een idee waarom hij benoemd is tot erelid, want het beeld van een zeer kundig onderzoeker (‘vorser’ zou hij zelf zeggen) die een groot aantal publicaties op zijn naam heeft staan rijst naar boven. In een tijd dat internet nog niet bestond en er nauwelijks toegangen bestonden op de oorspronkelijke bronnen heeft Kees-Jan met noeste arbeid heel veel families uit met name de eilanden IJsselmonde en Hoeksche Waard grondig in kaart gebracht. Zelf zo grondig dat het vandaag de dag, vaak tientallen jaren na publicatie, nog zelden gelukt is de oudste generaties van families die hij heeft onderzocht verder terug te voeren in de tijd. Naast publicaties in Gens Nostra en De Nederlansche Leeuw heeft zijn werk geresulteerd in meer dan 100 artikelen voor ons maandblad, waarvan de meesten inmiddels ook op HoGenDa te vinden zijn. Daarnaast heeft Kees-Jan lange tijd de vragenrubriek voor ons maandblad verzorgd en staat hij bekend om zijn behulpzaamheid naar mede-onderzoekers. Voor een compleet lijst van zijn publicaties verwijs ik graag naar de website van Piet en Willeke Molema.

Het erelidmaatschap van Kees-Jan Slijkerman valt mooi samen met een ander heugelijk moment voor de vereniging en dat is de lancering van onze Digitheek op HoGenDa. Digitheek is een samentrekking van de woorden digitaal en bibliotheek en kunt u zien als een gedigitaliseerde collectie van boeken. Met alle voordelen van snel doorzoeken en weinig ruimtebeslag. Naast dat de eigen publicaties van de vereniging hierin staan zijn we zeer verheugd u te kunnen vertellen dat we alle boeken van Kees-Jan Slijkerman aan onze Digitheek mochten toevoegen. U vindt deze in het hoofdmenu, kiest op de menubalk voor ‘Digitheek’ en daarna kiest u voor ‘Collectie K.J. Slijkerman’. U kunt ook in één keer naar: Collectie K.J. Slijkerman.

Veel publicaties van zijn hand, waarvan sommige al jaren uitverkocht zijn’ zoals ‘Drie verwachte geslachten Van Driel dat hij samen met Cees Sigmond heeft geschreven, vindt u hier terug. Graag feliciteer ik Kees-Jan nogmaals met zijn welverdiende erelidmaatschap, bedank ik hem voor het zo genereus digitaal ter beschikking stellen van zijn boeken en wens hem nog veel gezondheid en onderzoeksplezier toe!

Teun van der Vorm
Voorzitter Ons Voorgeslacht
Algemene Ledenvergadering  | Lezing

Op de ALV van 15 mei werd er door Léon van der Hoeven een interessante lezing gehouden over Jeremias Tijckmaker en het ontstaan van de Remonstrantse gemeente in Nieuwpoort.

Meer informatie over deze gemeente is te vinden in het boek 'De Stede Nieupoort', dat in de bibliotheek van Ons Voorgeslacht aanwezig is.
In dit boek is ook een zeer uitgebreid artikel van onze vrijwilligster Wil de Graaf over de inwoners van Nieuwpoort in het midden van de 17e eeuw te vinden. Van Léon van der Hoeven is in de uitgave een artikel opgenomen over Clement Jacobsz. Bollaert, schoolmeester te Nieuwpoort (1640-1659).Het boek is binnenkort te koop bij de Historische Kring Nieuwpoort en te verkrijgen door overmaking van €17,95 (+ €4,60 verzendkosten) naar bankrekening NL42 RABO 0323 5119 53 t.n.v. Historische Kring Nieuwpoort o.v.v. DSN-8.
Bestuur  | Digitalisering

Hofoda
Op HoFoDa staan inmiddels 190.000 foto’s, die zo’n 1650 archiefstukken beslaan. Dankzij bijdragen van de heer B. de Keijzer verscheen het handschrift uit de Collectie Doesburg (met uittreksels van transporten te IJsselstein 1634-1701), van de heer René Kappers ‘Rekeningen van het goud- en zilversmidgilde in Schoonhoven 1778-1798’ en dankzij de heer W. Kwakernaak de ‘Dingboeken van het gerecht van Alphen aan de Rijn 1711-1760’.
De heer K.A. Reuvers zorgde er met een serie foto’s van grafzerken uit Jakarta en Bogor op Java (zie bijvoorbeeld de gedenksteen van Juffrouw Maria Lievens, overleden 1652) voor, dat we ondanks de coronabeperkingen toch nog een uitstapje naar Indonesië kunnen maken.Wij blijven natuurlijk zoeken naar meer bijdragen, mocht u iets hebben liggen en een bijdrage willen doen, neemt u dan contact op via hofoda@onsvoorgeslacht.nl.

Maandbladen Ons Voorgeslacht 1946-2021

 
Op HoGenDa zijn inmiddels alle gedigitaliseerde bladen uit de periode 2005-2015 verschenen. De OCR is niet geheel foutloos (dat is ook vrijwel niet mogelijk), maar de indexen en inhoudsopgaven bieden ook uitkomst. Op veler verzoek (ook op de ALV) is de volledige inhoud van de twee CD-roms (met een nieuwe index file te gebruiken met de huidige Acrobat reader) ook online geplaatst op HoGenDa. Naast de maandbladen staan daar ook (bijna) alle andere gedrukte uitgaves van Ons Voorgeslacht op.

Maandblad | Inkijkje

In het juninummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen.
  • Genealogie Vereecke (Vreeke) te Walcheren (de oudste generaties) door ir. ing. Hans P. Noppen.
  • Vrouwelijke onderzoekers in de genealogie Maria van Geleyn, geb. Amsterdam 1678 door J.F. Wendte. 
  • Veenpachters van Wassenaar in Haagambacht 1554-1656 door drs. Ronald A. van der Spiegel.
Ingezonden  | Archieftijgers gezocht!

Begin 2021 lanceerde het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis een crowdsourcingsplatform om de archiefaantekeningen van kunsthistoricus Abraham Bredius toegankelijk te maken. Abraham Bredius (1855-1946) verrichtte als een van de eersten in Nederlandse archieven diepgaand onderzoek naar kunstenaars die tussen de late zestiende en het begin van de achttiende eeuw werkzaam waren in steden zoals Amsterdam, Den Haag en Leiden. Dit resulteerde in tienduizenden excerpten: op kleine strookjes papier genoteerde samenvattingen van evenzovele archiefstukken.

Het doel van het crowdsourcingsplatform is om met hulp van vrijwilligers de excerpten van Bredius digitaal toegankelijk te maken. Een uitdagende klus waarbij enige voorkennis van (kunst)geschiedenis en/of notariële akten een pre is. Van de deelnemers wordt gevraagd de gegevens in de Brediusaantekeningen – zoals plaatsnamen, data, persoonsnamen en beroepen – te registreren en het type notariële akte vast te stellen. Het RKD is op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om hun tanden in een inhoudelijk project te zetten, gewoon vanuit huis. Ga voor meer informatie en om een account aan te maken naar www.rkd.nl.Reacties van vrijwilligers die al meedoen:


‘Bredius sleept je een wereld in van kleine meesters van wie je nog nooit had gehoord. Er gaat een fascinerende wereld voor je open.’

‘Ik vind het een verrassende kijk in het verleden bieden. Je stapt voor even een andere tijd binnen waar je veel leert over de zeventiende eeuw.’

Bijschrift afbeelding: Excerpt uit het dossier van de Amsterdamse schildersfamilie Imbrecht, collectie RKD, Archief Abraham Bredius.
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Ondanks dat de maatregelen rond corona zijn versoepeld, zijn we nog niet geopend op de gebruikelijke manier. Het is wel mogelijk een afspraak te maken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl om op de tweede zaterdag van de maand boeken te lenen en/of terug te brengen

Inmiddels zijn er ruim 4440 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

Zoeken in transcripties
In Zoekintranscripties.nl zoekt u in de tekst van handgeschreven documenten. De documenten zijn afkomstig uit de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) uit de 17e en 18e eeuw en archieven van notarissen uit de 19e eeuw.
Lees meer.

Webinar Arjan Nobel:
‘Men sag niet als puynhoopen’. Het Rampjaar 1672 op het platteland

Dit is het thema van het webinar dat dr. Arjan Nobel geeft op vrijdag 11 juni. Arjan Nobel is wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Een ooggetuige wist, in het voorjaar van 1673, niet wat hij zag. Tussen Bodegraven en Woerden trof hij alleen maar verbrande huizen, verwoeste molens en ondergelopen landerijen. Franse troepen, maar ook de soldaten van Willem III, hadden een spoor van vernielingen achtergelaten. 
Lees meer

Platform Rampjaarherdenking
Waarom sprak stadhouder/koning Willem III over “die rotzakken van Amsterdam”? Wat had hij tegen de diplomatie van Amsterdam? En hoe veranderde de eeuwenlange vriendschap tussen de Republiek en Frankrijk in vijandschap, in het Rampjaar?

Lees het allemaal in het kwartaalmagazine MAGAZIJN, een uitgave van Platform Rampjaarherdenking


Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1079 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp