Copy

Jaargang 4 |  Nummer 5 | mei 2020

Bestuursmededeling | Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Het bestuur heeft, gelet op de beperkende overheidsmaatregelen vanwege het coronavirus, helaas moeten besluiten de aangekondigde Algemene Ledenvergadering (ALV) van 28 maart te Hekelingen, af te gelasten. Volgens artikel 17 van de Statuten  moet de ALV gehouden worden vóór 1 juni, behoudens verlenging van deze termijn door de ALV. 

Het bestuur heeft gemeend om een stap verder te moeten gaan dan uitstel naar de tweede helft van 2020. Wij achten de kans gering om op een verantwoorde manier een ALV te kunnen beleggen in de “anderhalve meter samenleving”. Ook een online vergadering met zo’n anderhalf duizend leden is moeilijk te organiseren.
Daarom vragen wij uw toestemming de ALV schriftelijk te doen, zodat het bestuur décharge verleend kan worden en door kan gaan met het voorgenomen beleid. Heeft u bezwaar tegen de afgelasting van de vergadering dan kunt u dat t/m 31 mei te kennen geven aan het bestuur via secretaris@onsvoorgeslacht.nl.

De jaarstukken zijn:
1.  Jaarverslag 2019;
2.  Jaarrekening 2019, alsmede de toelichting daarop van de penningmeester;
3.  Tweejaarsbegroting;
4.  Verslag van de kascommissie 2019.

De stukken, behorende bij de vergadering staan op de website. Als u daar vragen over heeft, kunt u die mailen naar secretaris@onsvoorgeslacht.nl of penningmeester@onsvoorgeslacht.nl

Het algemene jaarverslag plus notulen 2019
Het financieel jaarverslag plus begroting 2020 

Bestuurswisseling
We hebben u al eerder verzocht om schriftelijk in te stemmen met de voorgestelde bestuurswisseling. U heeft geen bezwaar gemaakt en zelfs adhesiebetuigingen gestuurd. Daarom is onze secretaris de heer Jaap Vervloet tijdens de bestuursvergadering van 7 april uit het bestuur getreden en is de heer Yorick Zomer toegetreden. Hij vervult de functie van penningmeester en de heer Hans de Mortier die van secretaris.
Spijtig genoeg konden van de heer Vervloet geen passend afscheid nemen, maar dat gaan we op een later moment doen.

In het vertrouwen dat u hiermee akkoord zult gaan wensen wij u allen voorspoed en gezondheid de komende maanden.

Teun van der Vorm
Voorzitter

Kopij | Oproep voor artikelen

Onze oproep van vorige maand voor nieuwe artikelen heeft al wat meer inzendingen opgeleverd, maar er kan nog meer bij. Dus nu u misschien wat meer tijd heeft, klim in de pen en zet de vruchten van uw onderzoek op papier en stuur het naar de redactie. Vooral de artikelen van nieuwe auteurs worden op prijs gesteld. Heeft u een interessant onderzoek waar u iets over wilt vertellen? De redactie helpt u graag bij het op papier zetten van uw verhaal. Wellicht heeft u aanvullingen op een al gepubliceerd artikel? Stuur die dan in. Een vraag stellen over een voorouder waar u bent vastgelopen kunt u ook insturen.

Meer weten?
Lees de publicatierichtlijnen.
Hogenda | Aanwinsten

Onlangs is op HoGenDa een omvangrijke genealogie geplaatst met de titel ‘Een bijdrage tot de families Boon-Brouwer-Korevaar’ (Alblasserwaard).
 
In het voorjaar van 2000 is een kloek boek verschenen over ‘Brouwer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden’ van de hand van mevrouw Z. Erkelens-Aanen. In deze indrukwekkende publicatie worden drie afzonderlijke geslachten Brouwer behandeld.
Nadat enige kritische vragen werden gesteld over de opgevoerde kwartieren Brouwer, werd het boek ter hand genomen voor het geven van een adequaat antwoord.
Bij nauwkeurige bestudering van de oudste generaties bleek echter dat de chronologie onjuist was en er (te) weinig ondersteuning van bronnen was om de opbouw van de genealogie te kunnen controleren. Een antwoord was dus niet één op één te geven. Dit heeft sinds 2018 geleid tot een intensief contact tussen de auteurs, B. de Keijzer en G.H. Verwoerd, evenals met de heer H.M. Kuypers, met als resultaat een nieuwe opstelling van de oudste generaties Boon en Brouwer, alsmede de genealogie van de familie Korevaar, zowel uit Noordeloos als uit Ammers-Graafland. Dit laatste vloeide voort uit het feit dat er in het boek een relatie tussen de families Brouwer en Korevaar wordt beschreven, die (helaas) onjuist is.

 
De kern van de verkeerde aanname daarvan ligt in de volgende akte:
Adriaen Jansz. Brouwer heeft Jan Pauwelsz. Backer neergestoken, die daarna op 15 juni 1645 is overleden. De twee families komen op 24 juni 1645 samen vanwege de doodslag en om tot een vergelijk te komen. Het zijn:
 1. Pouwels Pietersz. Backer, vader, Pieter Pouwelsz. Backer, broer, Cornelis Pietersz. Backer, oom, Geleyn Aryensz., oom, Jan Wouters, Joris Adriaens, Pieter Geleyns, neven, Grietke Cornelisdr., weduwe van Jan Pauwels Backer, geass. met Jan Jansz., haar oom, en Willem Adriaensz., schout van Nieuw-Lekkerland, Dirck Philipsz. en Laurens Gerritsz. 
 2. Jan Adriaensz. Brouwer, won. Streefkerk, vader, Adriaen Jansz. Brouwer, perpetrant, Pieter Adriaensz. Brouwer, oom, Cornelis Pietersz. Sterrenborch, Theunis Cornelisz. Jongeneel, gewezen voogden van moederszijde, Adriaen Adriaensz. Brouwer, Jacob Ariens Corevaer en Pieter Ariens Corevaer, neven.

Deze akte is door zowel de heer Heijns als mevrouw Erkelens verkeerd geïnterpreteerd, omdat zij aannamen dat de in deze akte genoemde ‘Brouwers’ in mannelijke lijn tot de familie Brouwer behoorden. In Goudriaan komt in het begin van de 17e  eeuw een familie voor die zich zowel Boon als Brouwer noemt, waarbij de toenaam Brouwer in het begin van de 17e eeuw overheersend is. Het is dan ook heel begrijpelijk dat beiden van het standpunt zijn uitgegaan dat het hier gaat om leden van de familie Brouwer. Echter bij het uitgevoerde onderzoek bleek dat het juist andersom is. Het gaat om een familie Boon die zich door afstamming uit vrouwelijke lijn ook Brouwer is gaan noemen. Het gevolg daarvan is dat in het boek personen bij de oudste generaties Brouwer uit Goudriaan zijn opgenomen, die er niet in thuis horen, terwijl er ook ‘Brouwers’ zijn opgevoerd, die geen Brouwers zijn!
 
De ‘Korevaren’ hebben voornamelijk in Noordeloos en Ammers-Graafland gewoond. De genealogie van deze twee families Korevaar is een samenvatting van verzamelde gegevens bij de zoektocht. Het archief van Ammers-Graafland, dat zich in het Regionaal Archief Dordrecht bevindt, is voor dit onderzoek grondig geraadpleegd. Maar het leverde helaas geen ‘verbinding’ op tussen de Noordelose en Ammerse ‘Korevaren’ die zeker niet ondenkbaar is.
Zo valt te denken aan bijvoorbeeld een vernoeming van Adriaen Aertsz., zoon van Aert Ockersz., naar Adriaen Cornelisz. ‘de ouden Corevaer’. Die, in dat geval, zijn grootvader van moederszijde zou kunnen zijn. Cornelia Adriaensdr., dochter van Adriaen Cornelisz. Corevaer, is voor 1568 getrouwd maar haar echtgenoot wordt niet genoemd. Zij zou als echtgenoot van Aert Ockersz. in aanmerking kunnen komen.

Hier ligt een ‘uitdaging’ aan de lezers om dit mogelijke verband aan te tonen.


Ben de Keijzer
Maandblad | Inkijkje

In het meinummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen.
 • De kwartieren van Johanna Heijbeek (Dordrecht 1713) door Berend van Dooren.
 • Stokoude mensen in Den Haag en Scheveningen - Neeltje Janse van Salm (1651-1755) en haar nageslacht Weijdekamp door J.F. Wendte.
 • Het gezin en de voorouders van Vranck Jansz. Pols (ca. 1561-1643) uit Overschie door Teun van der Vorm.
 • Jan de Cupere, Schout van Linschoten en zijn familie door Léon van der Hoeven.
 • Het kohier van het weekgeld 1573 betreffende Wassenaar door Frans van Rooijen en Drs. Ronald A. van der Spiegel.
 • Aanvullingen op de oudere generaties van het geslacht met de takken van der Wael en Hoogvliet uit Hoogvliet door Willeke T. Molema-Smitshoek.
 • Lidmaten Sluipwijk 1647-1657 door J. Heemskerk.
 • Biertappers en bierstekers te Leiderdorp in 1630 door Teun van der Vorm.
 • Vragen en antwoorden – Van Suydervliet.
 • Mededeling ALV en bestuurswisseling door Teun van der Vorm.
Bibliotheek | Openingstijden

Onze bibliotheek blijft de komende tijd gesloten. Wij volgen daarin vanzelfsprekend de maatregelen van de overheid en brengen u op de hoogte als daar veranderingen in komt.
Bibliotheek | Boekbespreking

P.J.M. van Boheemen, “Historische Reeks Van Boheemen”

In 2018 hebben we van de heer Boheemen reeds deel V van deze serie mogen ontvangen: ‘DE STOMPWIJKSE KNIP: Akkerlust en haar buurtgenoten’.Deze serie is nu aangevuld met: 

Deel I: ‘GESCHIEDENIS VAN HERTOGDOM EN KONINKRIJK BOHEMEN
Eerder Boiohaemum, thuisland van de Boii’
Omstreeks 450 v. Chr. wordt het westelijk deel van het huidige Tsjechië bevolkt door de Boii. Het woongebied van deze Keltische stam krijgt de naam Boiohaemum, hetgeen Thuis van de Boii betekent. De Nederlandse naam Bohemen is hiervan een afgeleide. De Boii maken naam met hun vernieuwend smeedwerk en hun uitwaaieringen naar Italië, Frankrijk en Hongarije. (Inclusief separate bundel bijlagen)

Deel II: ‘BALLINGSCHAP VAN DE WINTERKONING VAN BOHEMEN IN DEN HAAG’
In 1619 worden de Duitse keurvorst Frederik V van der Palts en zijn Engelse echtgenote Elizabeth Stuart op feestelijke wijze ingehuldigd als koning en koningin van Bohemen. Tot dan toe wonen zij in een prachtig kasteel in Heidelberg. Het koningschap duurt slechts een winterperiode. Zijn oom Prins Maurits is bereid het gezin van Frederik en Elisabeth in Den Haag op te vangen.

Deel III:’ALLES NAAR WENS. Levensverhaal van Jos van Boheemen’ 
Levensverhaal van Jos van Boheemen, geboren in 1956 met het syndroom van Down. (Inclusief separate bundel bijlagen)

Deel IV:’WERKEN, ETEN, BIDDEN EN NAAR BED
Levensloop van opa Pieter van Boheemen en oma Trijn Kraan te Stompwijk’
Opa Pieter van Boheemen behoort tot een oeroud boerengeslacht. Omstreeks 1906 zet hij het veehouderijbedrijf van zijn ouders voort. Dit bedrijf bevindt zich het hart van het dorp Stompwijk, schuin tegenover de H. Laurentiuskerk. Ter sprake komt hoe dit bedrijf is ontstaan en hoe opa Pieter dit verder ontwikkelt.

Deze serie omvat een aantal zeer uitgebreide, prachtig uitgevoerde boeken, die verband houden met de familie Van Bohe(emen). Meer informatie kunt u bekijken in onze bibliotheekcatalogus.
Vrijwilligers gevraagd | Herhaalde oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar bent u hard bij nodig! Dus meld u alstublieft aan. 

 
 • Nieuw project. We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad voor het einde van het jaar in zijn geheel op Hogenda publiceren. Omdat de scans die op de CD ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht u daarbij willen helpen. Heel graag! Meld u dan aan bij Paul de Bruin.
 • We zijn op zoek naar leden die het leuk vinden om te fotograferen op bijeenkomsten van Ons Voorgeslacht of waar Ons Voorgeslacht aanwezig is. Is fotograferen uw hobby, meld u dan bij Willeke Molema pr@onsvoorgeslacht.nl.
 • Om HoGenDa verder uit te breiden met alle mooie bronnen die er nog liggen ter controle, hebben wij medewerkers nodig die accuraat werken en met het tekstverwerkingsprogramma Word kunnen omgaan. Het werk bestaat voornamelijk uit oude al eerder gepubliceerde artikelen omzetten in de stijl van het tegenwoordige maandblad. Tegelijkertijd vindt controle van de teksten plaats aan de hand van de oorspronkelijke publicatie zodat fouten die door conversie van teksten kunnen ontstaan eruit gehaald worden. Soms komen ook eerder gemaakte zet- en taalfouten naar voren, die eveneens verbeterd moeten worden. U wordt in dit werk begeleid en het vindt thuis plaats waardoor u uw eigen tempo bepaalt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze webmaster Paul de Bruin.
 • We zoeken uitbreiding van het team voor de zaterdagopenstelling van de bibliotheek en wellicht in de toekomst ook op een andere dag. Tijdsinvestering is ongeveer één dag in de twee maanden van 11.00-16.00 uur.·
 • Op de laatste maandagen van de maand kunnen we ook vrijwilligers gebruiken om de collectie van de bibliotheek te onderhouden. Deze tijdsinvestering is 1 x in de maand van 10.30-15.00 uur. 
 • Vrijwilligers om de boeken in de bibliotheek te vergelijken met die in de online catalogus. Dat houdt in beschrijvingen aanvullen, die in de online catalogus zitten en de inventaris opmaken. Het meeste werk moet in het verenigingscentrum gebeuren en kan eventueel een onderdeel worden op de maandag, maar een deel kan ook thuis plaats vinden. Deze tijdsinvestering is zelf te bepalen. 
 • Voor de PR en communicatie zijn we op zoek naar leden die het leuk vinden om copy te schrijven voor de nieuwsbrief en website. Tijdsinvestering zelf te bepalen. Aanmelden bij Willeke Molema.

Tips  | Signalering

Eeuwenoude charters Veere getranscribeerd
De werkgroep Paleografie in Zeeland heeft de eeuwenoude charters uit het archief van de stad Veere getranscribeerd. Het oudste dateert uit 1349 en het jongste uit 1784.

Lees meer.

Facebookgroep Ons Voorgeslacht gegroeid naar meer dan 400 leden 

Onze Facebookgroep is de laatste maand weer gestaag gegroeid naar een ledenaantal van 420. Nu op naar de 500! Bent u nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld u aan.

Index trouwen op Den Bosch doorzoekbaar
Op de website van het stadsarchief van Den Bosch is de index op het trouwen sinds kort beschikbaar.
Lees meer.

Eerste deel archieven Stad- en dorpsbesturen Brabant online

Het eerste deel van de archieven Stad- en dorpsbesturen staat nu online op www.bhic.nl.

Podcastserie in het Rijks
In deze podcast vertellen conservatoren, experts en kunstenaars bijzondere verhalen over kunstwerken en hun makers. De afleveringen van ‘In het Rijks’ sluiten aan bij tentoonstellingen in het Rijksmuseum. Als voorproefje of ter herinnering, achteraf. Maar deze podcast is zo gemaakt dat hij ook los van een museumbezoek te beluisteren is.
Lees (luister) meer.

Archieven graven en hertogen van Gelre en Zutphen toegankelijk
Eindelijk is het zover. Het archief van de graven en hertogen van Gelre en Zutphen (toegang 0001) is toegankelijk gemaakt en de toegang staat online. Bovendien staan er scans van de hertogelijke archiefstukken online en het deel dat niet gescand is, kunt u gratis aanvragen om te laten digitaliseren met onze Scanning on Demand-service.

Lees meer.

DTB Streekarchief Langstraat Heusden Altena doorzoekbaar
Sinds kort zijn alle gegevens uit de DTB van het Streekarchief doorzoekbaar via de website. Het gaat om bijna 900.000 namen uit een periode vanaf 1588. Het beter toegankelijk maken van deze bron was een hele klus, want de DTB registers zijn vaak lastig leesbaar en soms in het Latijn geschreven. In vijf jaar tijd zijn de gegevens dankzij de inzet van een groep vrijwilligers ingevoerd en gekoppeld aan scans. Hierdoor zijn de doop-, trouw- en begraafboeken nu op naam doorzoekbaar en wordt bij het zoekresultaat meteen de juiste scan getoond.

Ga direct zoeken.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp