Copy

Jaargang 4 |  Nummer 6 | juni 2020

Bestuursmededeling | Algemene Ledenvergadering

Geachte leden,

Kort voor de geplande Algemene Ledenvergadering (ALV) bleek dat deze door de coronamaatregelen niet door kon gaan. In eerste instantie opteerde het bestuur de ALV te verschuiven naar het najaar. Al snel bleek dit, gezien veel leden behoren tot de leeftijdsgroep die het meest gevaar lopen, niet wijs om te doen. Overwogen is om de ALV digitaal te houden maar dat is om praktische redenen op dat moment onhaalbaar geacht.
Via oproepen in het maandblad en de nieuwsbrief is dit medegedeeld en verzocht eventuele vragen over het jaarverslag, de financiele stukken aan het bestuur te stellen.
Daarnaast is gevraagd akkoord te gaan met het toetreden tot het bestuur van Yorick Zomer in de plaats van het aftredende bestuurslid Jaap Vervloet.

Op een komende ALV hopen we officieel afscheid van Jaap te nemen. Aangekondigd is dat vanaf begin april Yorick Zomer de functie van penningmeester op zich zal nemen en Hans du Mortier het secretariaat overneemt van Jaap Vervloet.
Tevens is verzocht akkoord te gaan met décharge aan penningmeester en bestuur voor het boekjaar 2019.
Wat betreft de kascommissie vragen wij het aftredende lid dit jaar, Pieter Lampers, als reservelid te willen dienstdoen. Het reservelid van dit jaar, mevr. Lenie Esquer-Treuren, schuift dan door naar de kascommissie.

Zoals verwacht zijn er alleen positieve reacties van de leden ontvangen. Wel werd er door een lid op gewezen  digitale ledenvergaderingen in principe mogelijk zijn, maar hij had verder geen bezwaar.
We hopen als bestuur dat een dergelijke noodgreep in de toekomst nooit meer nodig zal zijn.
Als bestuur stellen we het contact, de adviezen en raadgevingen van de leden erg op prijs. En niets is mooier dan een gezamenlijke discussie over genealogie.

Wij danken de leden voor het vertrouwen en gaan voort in het verder uitbouwen van de vereniging.

Hans du Mortier
secretaris

Bestuursmededeling | In memoriam Hans Nagtegaal

Met veel leedwezen moet het bestuur u mededelen dat op 2 juni j.l. ons erelid Hans Nagtegaal op 73-jarige leeftijd is overleden. Hij was al geruime tijd ziek, maar het kwam toch als een schok. Voor veel leden van Ons Voorgeslacht is hij een zeer bekend persoon, die als genealoog en vooral als heraldicus zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Daarnaast was hij onder andere voorzitter van de genealogische vereniging Prometheus, initiatiefnemer voor Hogenda en oprichter van het Heraldisch Bureau Nagtegaal. Gezien zijn verdiensten voor onze vereniging zal in het komende nummer van ons maandblad een uitgebreid In Memoriam verschijnen. Het bestuur wenst zijn nabestaanden veel sterkte toe.  
Kort voor zijn overlijden heeft Hans zijn geactualiseerde versie van de genealogie Nachtegaal op Hogenda laten plaatsen. Deze kunt u als lid hier raadplegen.
Lustrum | Mededeling van de lustrumcommissie

Volgend jaar januari bestaat onze vereniging 75 jaar. De lustrumcommissie is al enige tijd bezig met de voorbereiding van een feestelijke en gezellige dag om dit heugelijk feit te vieren. Het lustrum stond gepland voor 23 januari maar in verband met het coronavirus heeft de commissie het bestuur voorgesteld deze bijeenkomst uit te stellen tot 2 oktober 2021.
Veel van onze leden behoren, wat betreft het nieuwe coronavirus, tot de kwetsbare groepen en daar willen we uiteraard geen risico mee nemen. We hopen dat er in het najaar van 2021 een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is zodat we elkaar onbekommerd en zonder beperkende maatregelen kunnen ontmoeten. Mochten er ook dan nog risico’s zijn, dan beraden we ons opnieuw.
Hogenda | Aanwinsten

Onlangs is op HoGenDa een drietal publicaties geplaatst, handelende over middeleeuwse adellijke familie, alsmede een uitleg over de gevolgde werkwijze.

In 2011 is door de vereniging het boek ‘De borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden. Onderzoek naar borgstellingen in de middeleeuwen’ uitgebracht. De auteur B. de Keijzer heeft nadien het onderzoek voortgezet met als doelstelling om tot een vervolg te komen. Hiertoe is een aantal interessante oorkonden (akten) geselecteerd om de stelling ‘borgen zijn familie’ verder te onderbouwen. Een probleem hierbij bleek te zijn dat van veel families de meest recent gepubliceerde genealogie achterhaald of incompleet was. Dit noodzaakte tot het opnieuw opstellen en uitwerken van de genealogie van vrij wel iedere familie die op één of andere manier in het onderzoek aan de orde kwam.
Door de omvang daarvan verzandde langzamerhand het project. Om dit te doorbreken en het reeds gerede materiaal niet te laten liggen, is gekozen voor een andere aanpak.
Iedere casus wordt apart behandeld en met de belangrijkste ondersteunende genealogieën gepubliceerd op het openbare deel van HoGenDa. Successievelijk zullen andere genealogieën volgen.

Geplaatst zijn:
 1. Catharina van de Nesse, de vrouw van Willem van Montfoort, en een zoenovereenkomst uit 1309.
 2. Van Wulven (Horst, Wulverhorst, Sterkenburg, Hardenbroek).
 3. Van Montfoort (Burggraven) (Weden, Rode).
Onder specials is een document onder de titel ‘Onderzoek Middeleeuwen’ opgenomen met een uitleg over de gevolgde werkwijze.

Ben de Keijzer
Maandblad | Inkijkje

In het juninummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen:
 • Jan Adriaensz. en de raadsels rond A(a)nen. Nieuwe voorouders van Neeltje de Groot door Berend van Dooren.
 • De overlieden van het Hoender- en Vogelkopersgilde te Amsterdam vanaf 1726 tot de opheffing der gilden door J.F. Wendte.
 • Ondertrouw en huwelijken te Sluipwijk 1647-1654 door J. Heemskerk.
 • Van Suijdervliet (antwoord op vraag 2020.03 in OV jrg. 75 (2020) door Léon van der Hoeven.
Bibliotheek | Openingstijden

Hoe willen wij ons verenigingscentrum/bibliotheek in coronatijd toch enigszins toegankelijk maken voor onze leden?
Helaas is het i.v.m. de ruimte en beperkte mogelijkheden tot ventileren in ons verenigingscentrum niet mogelijk om alle RIVM-maatregelen strikt toe te passen.
Daarbij hebben we als bestuur ook gekeken, hoe e.e.a. geregeld is bij de openbare bibliotheken, archieven en vergelijkbare verenigingen.Het bestuur heeft het volgende besloten.

Vanaf 1 juli bestaat de mogelijkheid om via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl voor de 2e  zaterdag van de maand een afspraak te maken om de bibliotheek te bezoeken voor het terugbrengen/lenen van boeken. Hierbij kunt u aangeven, hoe laat u wilt komen. Bij meerdere aanvragen op dezelfde tijd vindt overleg plaats en kan hiervan afgeweken worden.

Bovendien vragen we of u in de mail ook wilt aangeven, welke boeken u wilt lenen. Het is nl. momenteel zo, dat boeken, die onlangs aan de catalogus toegevoegd zijn nog niet allemaal daadwerkelijk genummerd zijn en uitgeleend kunnen worden. Het is jammer als u daardoor voor niets naar Delft zou komen.
Het is helaas niet mogelijk om tijdens uw bezoek onderzoek te doen in het verenigingscentrum.
Het spreekt  vanzelf, dat de maatregelen van afstand houden, handen wassen e.d. ook bij ons van toepassing zijn.
Kopij | Herhaalde oproep voor artikelen

Onze oproep van vorige maand voor nieuwe artikelen heeft al wat meer inzendingen opgeleverd, maar er kan nog meer bij. Dus nu u misschien wat meer tijd heeft, klim in de pen en zet de vruchten van uw onderzoek op papier en stuur het naar de redactie. Vooral de artikelen van nieuwe auteurs worden op prijs gesteld. Heeft u een interessant onderzoek waar u iets over wilt vertellen? De redactie helpt u graag bij het op papier zetten van uw verhaal. Wellicht heeft u aanvullingen op een al gepubliceerd artikel? Stuur die dan in. Een vraag stellen over een voorouder waar u bent vastgelopen kunt u ook insturen.

Meer weten?
Lees de publicatierichtlijnen.
Vrijwilligers gevraagd | Herhaalde oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar bent u hard bij nodig! Dus meld u alstublieft aan. 

 
 • Nieuw project. We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad voor het einde van het jaar in zijn geheel op Hogenda publiceren. Omdat de scans die op de CD ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht u daarbij willen helpen. Heel graag! Meld u dan aan bij Paul de Bruin.
 • We zijn op zoek naar leden die het leuk vinden om te fotograferen op bijeenkomsten van Ons Voorgeslacht of waar Ons Voorgeslacht aanwezig is. Is fotograferen uw hobby, meld u dan bij Willeke Molema pr@onsvoorgeslacht.nl.
 • Om HoGenDa verder uit te breiden met alle mooie bronnen die er nog liggen ter controle, hebben wij medewerkers nodig die accuraat werken en met het tekstverwerkingsprogramma Word kunnen omgaan. Het werk bestaat voornamelijk uit oude al eerder gepubliceerde artikelen omzetten in de stijl van het tegenwoordige maandblad. Tegelijkertijd vindt controle van de teksten plaats aan de hand van de oorspronkelijke publicatie zodat fouten die door conversie van teksten kunnen ontstaan eruit gehaald worden. Soms komen ook eerder gemaakte zet- en taalfouten naar voren, die eveneens verbeterd moeten worden. U wordt in dit werk begeleid en het vindt thuis plaats waardoor u uw eigen tempo bepaalt. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze webmaster Paul de Bruin.
 • We zoeken uitbreiding van het team voor de zaterdagopenstelling van de bibliotheek en wellicht in de toekomst ook op een andere dag. Tijdsinvestering is ongeveer één dag in de twee maanden van 11.00-16.00 uur.·
 • Op de laatste maandagen van de maand kunnen we ook vrijwilligers gebruiken om de collectie van de bibliotheek te onderhouden. Deze tijdsinvestering is 1 x in de maand van 10.30-15.00 uur. 
 • Vrijwilligers om de boeken in de bibliotheek te vergelijken met die in de online catalogus. Dat houdt in beschrijvingen aanvullen, die in de online catalogus zitten en de inventaris opmaken. Het meeste werk moet in het verenigingscentrum gebeuren en kan eventueel een onderdeel worden op de maandag, maar een deel kan ook thuis plaats vinden. Deze tijdsinvestering is zelf te bepalen. 
 • Voor de PR en communicatie zijn we op zoek naar leden die het leuk vinden om copy te schrijven voor de nieuwsbrief en website. Tijdsinvestering zelf te bepalen. Aanmelden bij Willeke Molema.

Tips  | Signalering

Veel archieven zijn per 1 juni weer geopend
De meeste archieven zijn, met een aangepaste dienstverlening, sinds 1 juni weer geopend. Let erop dat u vaak eerst een afspraak moet maken en niet altijd stukken kunt aanvragen. Op de site van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap vindt u een overzicht.


Facebookgroep Ons Voorgeslacht hard op weg naar 500 leden 
Onze Facebookgroep is de laatste maand weer gestaag gegroeid naar een ledenaantal van 457. Nu op naar de 500! Bent u nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld u aan.

Boek Henk 't Jong. De oudste stad van Holland
Kortgeleden verscheen het boek van historicus Henk 't Jong over Dordrecht met de titel: De oudste stad van Holland, over de periode 1000-1421. Op 30 mei j.l.  werd hij door Ben Corino in de uitzending van Studio De Witt op RTV Dordrecht geïnterviewd.
Luister hier naar het interview.

Gerechtshof Den Haag vernietigt uitspraak over het verbod m.b.t. het online plaatsen oude foto’s

Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archieffoto’s die nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk, en niet € 75 per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.
Dat zijn de kernpunten van de uitspraak van het Haagse Gerechtshof van 19 mei 2020 in een zaak van een uitgever tegen Erfgoed Leiden en Omstreken. Deze uitspraak geeft archieven meer duidelijkheid.

Lees meer

Zo klonk het Oudnederlands in de elfde eeuw
Historisch taalkundige Peter-Alexander Kerkhof heeft in samenwerking met Archeologie Rotterdam een reconstructie gemaakt van het Oudnederlands zoals dat rond de elfde eeuw in grote delen van het huidige Nederland werd gesproken. De tekst is te horen in een animatievideo waarin ook beelden getoond worden van de oude nederzetting Rotta, gelegen op de oevers van het riviertje de Rotte.
Lees (luister) meer.

Waarom zijn Noord-Holland en Zuid-Holland gesplitst?
In de zeventiende eeuw was Holland het belangrijkste gewest binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Zelfs zo belangrijk, dat Nederland tot op de dag van vandaag in het buitenland vaak Holland wordt genoemd. Maar tegenwoordig hebben we een noordelijk en een zuidelijk deel van Holland. Waarom en wanneer is de provincie Holland in tweeën gesplitst?

Lees meer.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp