Copy

Jaargang 5 |  Nummer 4 | april 2021

Bestuur  | Uitnodiging voor de digitale ALV van zaterdag 15 mei

Deze vergadering zal i.v.m. de coronasituatie digitaal plaatsvinden. U dient zich hier uiterlijk 13 mei via dit formulier of per e-mail  voor aan te melden (Let op: houd uw lidnummer bij de hand. U dient dit zowel in het formulier als in de e-mail te vermelden). Uiterlijk 14 mei krijgt u een e-mailbericht met uitleg hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.
De jaarstukken zijn de komende weken te vinden op de website.

Agenda

Aanvang 14.30 uur (Inloggen kan vanaf 14.15 uur)


A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00)
 1. Opening van de vergadering.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag 2020.
  Doordat de Algemene ledenvergadering oorspronkelijk geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen niet door kon gaan is de ALV schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief. 
 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Plannen voor 2021.
 7. Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022.
 8. Benoeming kascommissie 2022.
 9. Bestuurssamenstelling.
  Met de groei van activiteiten op digitaal gebied (in het bijzonder www.onsvoorgeslacht.nl, HoGenDa, HoFoDa) is het belangrijk dat het bestuur zich versterkt op digitaal gebied. Ons lid de heer S. (Sjoerd) de Ridder, die zich al verdienstelijk heeft gemaakt met de ontwikkeling van HoFoDa, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot bestuurslid. Hij zal de portefeuille ‘Digitalisering’ op zich nemen. 
 10. Voorstel vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.
B. Algemeen gedeelte (16.00 – 17.00)
Mevr. Yvonne Bos-Rops (archivist Nationaal Archief) zal een lezing houden over 10e penningen
.
Ingezonden | Genealogische Databank Vlaardingen

Door Harm Jan Luth

Voor intern gebruik is sinds eind jaren '80 bij het Vlaardingse Stadsarchief een genealogische database opgebouwd. Eerst werden de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Vlaardingen, Vlaardinger-Ambacht en Zouteveen integraal ingevoerd (nu compleet over de periode 1811-1883), maar ook de resultaten van vele uitgevoerde onderzoeken tot in de vroege 16e eeuw werden daar later aan toegevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld voor het DNA-onderzoek ‘Zoektocht naar de oer-Vlaardinger’ in 2007 bijna honderd uitgebreide kwartierstaten daarin vervlochten.

Voorbeeld van de eerste generatie van de Vlaardingse familie Westerdijk, zoals die uit de GDV te destilleren valt.

Het bijzondere aan dit bestand (van nu ruim 92.000 personen) is dat alle gegevens aan elkaar gekoppeld zijn, zodat complete parentelen en kwartierstaten ermee eenvoudig zijn samen te stellen. Zo zijn van de rond 1500 geboren Pier Lazarusz. al 15.000 nakomelingen te vinden. Er is ook niet volstaan met de basale gegevens, want uit secundaire bronnen (zoals stedelijke, rechterlijke en notariële archieven) zijn duizenden samenvattingen van akten – met bronvermelding –  bij de betreffende personen toegevoegd.
Veel bezoekers van het Vlaardingse Stadsarchief zijn hiermee vaak verder geholpen en op veler verzoek is dit enorme gegevensbestand medio jaren 90 op internet geplaatst, eerst via de eigen website en sinds 2016 via Genealogie Online.

Daar zijn voornamelijk lovende commentaren maar ook wel kritische opmerkingen over binnengekomen. Die kritiek had betrekking op het feit dat een overheidsinstelling, wat het Stadsarchief is, slechts de gegevens uit de akten moet aanbieden en niet zelf moet gaan interpreteren en gegevens aan elkaar moet koppelen. Van de mogelijkheid correcties en aanvullingen te sturen wordt veel gebruikgemaakt en zo wordt het steeds completer en betrouwbaarder. 
Maandblad | Inkijkje

In het aprilnummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen.
 • De kwartieren van Maria Boogaard – Capelle 1747 - Ooltgensplaat 1812 door Berend van Dooren
 • Lidmaten Schipluiden 1658-1670 door Jaap Heemskerk.
 • Agenda Algemene ledenvergadering van 15 mei.
Maandblad | Digitalisering

Maandbladen Ons Voorgeslacht 2006-2015
Op HoGenDa verschijnen sinds maart 2016 de maandbladen voor de leden ook digitaal als PDF ter download.


Oudere jaargangen (vóór 2005) zijn gepubliceerd op CD-ROMs die besteld kunnen worden via de winkel op de website of via bestelling@onsvoorgeslacht.nl.
De bladen van 2005 en 2015 zijn niet digitaal verschenen maar staan vol met interessante artikelen en bronpublicaties. Sinds december worden deze gedigitaliseerd en staan inmiddels op HoGenDa alle OV-bladen uit 2009 en 2015. Momenteel verschijnen met enige regelmaat gescande maandbladen uit 2006.
Ingezonden  | Gouds stadszegel uit 1321 opgedoken

Door Bart Ibelings

Het Goudse zegel van 1321 met de twee sterren verwijzend naar het wapen van de Van der Goude’s ter weerzijden van de paal met golfjes daarin, die de Gouwe symboliseren (ø 6,1cm.) de foto is gemaakt door Het Utrechts Archief (HUA)
Ergens vorig najaar vond ik in het enorme kapittelarchief van St. Marie op het Het Utrechts Archief (HUA), met fraaie digitale opnames, een oud zegel van Gouda. Het oudst bekende stadszegel tot dan dateert uit 1389. Het zegel hangt aan een mooi bewaarde oorkonde van Jan van Henegouwen, heer van Beaumont, die zijn beide steden Gouda en Schoonhoven als borg stelde voor de door hem te betalen jaarlijkse erfpacht van Lopik c.s. Dat was als ambachtsheerlijkheid bezit van het kapittel. De omschrijving in de inventaris van het kapittel luidt: ‘pachtbrieven van gerecht, tijns en tiende van Lopik c.a.’ over de periode 1268-1380, met als verdere aanduiding slechts de datering van de charters in sub-nummers. De namen van Jan van Beaumont of die van Gouda en Schoonhoven ontbreken hier, wat verklaart waarom het zegel zo lang buiten beeld is gebleven. In overleg met de historische vereniging en de organisatie van 750-jaar stadsrecht Gouda (in 2022) werd besloten de vondst nog even onder de pet te houden en in 2021 als teaser in de pers te brengen. Maar toen ik wat beter naar de oorkonde keek bleek dat de gegeven datering onjuist was: St. Gregoriusdag (12 maart) 1320, waarbij de gebruikelijke Paasstijl was vergeten. De oorkonde dateerde dus van 1321 en dat gaf de mogelijkheid precies zeven eeuwen later het zegel te tonen in de pers.

Verklaring bij de afbeelding: Het Goudse zegel van 1321 met de twee sterren verwijzend naar het wapen van de Van der Goude’s ter weerzijden van de paal met golfjes daarin, die de Gouwe symboliseren (ø 6,1cm.). De foto is gemaakt door Het Utrechts Archief (HUA).
Vrijwilligers gevraagd | Herhaalde oproep

Om gescande documenten op HoGenDa vrij te geven voor onze leden, gaat er nog wel wat water door de zee. Onze vereniging heeft hoge ambities en daar ben jij hard bij nodig! Dus meld je alstublieft aan. 


We willen graag de oude jaargangen van ons maandblad in zijn geheel op HoGenDa publiceren. Omdat de scans die op de CD-ROM staan heel veel OCR-fouten bevatten, is Paul de Bruin die allemaal aan het controleren. Mocht je daarbij willen helpen. Heel graag! Meld je dan aan bij Paul de Bruin.
 
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Nu de maatregelen rond corona zijn verlengd tot 28 april, zijn we nog steeds niet geopend op de gebruikelijke manier. Het is wel mogelijk een afspraak te maken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl om op de tweede zaterdag van de maand boeken te lenen en/of terug te brengen

Inmiddels zijn er ruim 4440 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

Matrikels Universiteit Leiden digitaal op Familysearch
Op Familysearch zijn de Matrikels van de Universiteit van Leiden te vinden.
Lees meer.

Matricula online
Hier vindt u kerkregisters (doop-, huwelijks- en overlijdensboeken), ook wel registers genoemd, uit Oostenrijk, Bosnië en Herzegovina, Duitsland, Italië, Luxemburg en Servië en Slovenië. Je moet op de site inloggen, maar kan een gratis account maken.
Lees meer

Historische atlas van Zeeland verschenen
In Historische atlas van Zeeland brengen 48 oude kaarten en begeleidende teksten het landschap van toen dichterbij de kijker van nu. Dit boek verscheen eerder als De oude kaarten van Zeeland, dat hiermee op veler verzoek opnieuw beschikbaar is.

Lees meer.

Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1055 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

 

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp