Copy

Jaargang 5 |  Nummer 5 | mei 2021

Bestuur  | Herhaling oproep voor de digitale ALV van zaterdag 15 mei

Deze vergadering zal i.v.m. de coronasituatie digitaal plaatsvinden. U dient zich hier uiterlijk 13 mei via dit formulier of per e-mail  voor aan te melden.
Let op: houd uw lidnummer bij de hand. U dient dit zowel in het formulier als in de e-mail te vermelden.
Uiterlijk 14 mei krijgt u een e-mail met uitleg hoe u aan de vergadering kunt deelnemen.
De jaarstukken zijn te vinden op de website.

Agenda

Aanvang 14.30 uur (Inloggen kan vanaf 14.15 uur)


A. Huishoudelijk gedeelte (14.30 – 16.00)
 1. Opening van de vergadering.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Jaarverslag 2020.
  Doordat de Algemene ledenvergadering oorspronkelijk geagendeerd op 28 maart 2020 te Hekelingen niet door kon gaan is de ALV schriftelijk gehouden en zijn de leden verzocht schriftelijk te reageren op de geagendeerde besluiten. Alle ontvangen reacties waren positief. 
 4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2020.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Plannen voor 2021.
 7. Begroting voor het jaar 2021 en indicatieve begroting 2022.
 8. Benoeming kascommissie 2022.
 9. Bestuurssamenstelling.
  Met de groei van activiteiten op digitaal gebied (in het bijzonder www.onsvoorgeslacht.nl, HoGenDa, HoFoDa) is het belangrijk dat het bestuur zich versterkt op digitaal gebied. Ons lid de heer S. (Sjoerd) de Ridder, die zich al verdienstelijk heeft gemaakt met de ontwikkeling van HoFoDa, heeft zich bereid verklaard toe te treden tot het bestuur van onze vereniging. Het bestuur stelt voor hem te benoemen tot bestuurslid. Hij zal de portefeuille ‘Digitalisering’ op zich nemen. 
 10. Voorstel vernieuwing Statuten en Huishoudelijk Reglement.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting van het huishoudelijk gedeelte.
B. Algemeen gedeelte (16.00 – 17.00)
Bestuur  | Hogenda

Nu de archieven gesloten zijn en het verenigingscentrum van ‘Ons Voorgeslacht’ alleen op afspraak toegankelijk is, is het toch wel heel prettig dat we onze hobby genealogie vanuit huis kunnen blijven beoefenen. Ik heb zelfs de indruk dat genealogen in het algemeen mentaal minder last hebben van de coronamaatregelen dan andere mensen. Het is daarbij prettig te constateren dat HoGenDa gestaag blijft groeien, met vele tientallen aanvullingen per maand. Bovendien staat nu ook Hollandse Parentelen 2 op HoGenDa. Zie hiervoor ‘HP-serie’ in het hoofdmenu, waar u de drie gepubliceerde parentelen afzonderlijk kunt raadplegen.
Naast de spontane groei van bewerkingen die verschillende mensen aanleveren, waarvoor veel dank, willen we nu ook actiever dan voorheen gaan sturen op het aanbod op HoGenDa. Het doel is zo veel mogelijk voor u relevante bronnen digitaal beschikbaar te krijgen. Daarbij onderscheiden we drie richtingen:

De eerste richting is het digitaliseren van bronnen die al eerder op papier verschenen zijn, maar waarvan er geen digitale, doorzoekbare, versie (meer) is. Ons lid Maarten van der Tas heeft hier een grote handigheid in en recentelijk heeft hij de bewerking van wijlen de heer P.W.C. van Kessel van de oudste transporten en hypotheken van Warmond (ora Warmond inv. 1189 en 1190; betreft de periode 1575 tot en met 1596) gedigitaliseerd. Deze fraaie bronbewerking met veel namen is nu via HoGenDa te raadplegen. Mocht u bewerkingen hebben die (vanaf papier of vanaf foto’s/scans van een papieren versie) gedigitaliseerd zouden moeten worden, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.De tweede richting is om mensen of verenigingen die bewerkingen gemaakt hebben die voor onze leden interessant zijn te vragen of we hun bewerkingen ook op HoGenDa mogen plaatsen, eventueel na voorafgaande digitalisering. Zo was de werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum Katwijk (zie ook de genealogische informatie op hun website) positief dat we de bewerkingen van de Weeskamerboeken van Katwijk van wijlen de heer J.P. van Brakel zouden digitaliseren en op HoGenDa plaatsen. Ook deze klus heeft Maarten van der Tas inmiddels geklaard en deze mooie bron is op HoGenDa te vinden. Een andere voorbeeld is Marcel Kusse die maar liefst 38 morgenboeken van Warmond heeft bewerkt uit de periode 1544 tot en met 1676. Deze staan op zijn eigen website, maar hij reageerde enthousiast op de vraag of we ze ook op HoGenDa mochten aanbieden, waar ze inmiddels te vinden zijn. Ook u kunt helpen door bemiddeling of het aanleveren van materiaal.
 
De derde richting is te kijken waar er nuttige originele bronnen zijn, die nog niet ontsloten zijn en te kijken of iemand die zou willen ontsluiten. Actieve collectievorming om zo te zeggen. Zeker met zoveel gescand materiaal online beschikbaar via HoFoDa en de site van de Mormonen (onder ‘Catalogus’, eerst even een gratis account maken) kan dit makkelijk vanuit huis gebeuren. Zo zouden we graag bewerkingen (in de vorm van een index op comparanten of korte regesten van de inhoud) van de weeskamerboeken van Wassenaar willen kunnen toevoegen aan HoGenDa, en dan met name inventarisnummers 5, 6, 7 en 9. De scans van deze bronnen zijn ook te vinden op de site van de Mormonen.

Graag horen we of u een van deze delen voor uw rekening wilt nemen. Uiteraard kunt u ook een andere bron die u aanspreekt onder handen nemen. En bedenk, het bewerken van oude bronnen is een gezonde en rustgevende activiteit waarmee u ook nog eens veel mensen een plezier doet.
U ziet, drie richtingen die de komende jaren het aanbod op HoGenDa nog verder zullen vergroten. En als elke lezer van dit bericht in 2021 zorgt dat er één bewerking op HoGenDa bijkomt, op welke manier dan ook, dan hebben we er met elkaar eind van het jaar ruim 1000 nieuwe bewerkingen bij. Daar wordt u toch ook enthousiast van!


Teun van der Vorm, voorzitter
Maandblad | Inkijkje

In het meinummer zullen de volgende artikelen worden opgenomen.
 • Een bijzondere bron in de familie Mels te Dordrecht (16e tot 18e eeuw) door Leo van der Linden.
 • Markon (Marcon) uit Luik, kooplieden in zijden stoffen te Amsterdam (1652-1800) door J.F. Wendte.
 • In de dochtermodus, het testament van Willem IJsbrantsz. (1534) en zijn erfgenamen door Berend van Dooren
 • Veenpachters van Wassenaer in Wassenaar ca. 1366 door Ronald A. van der Spiegel.
Maandblad | Digitalisering

Maandbladen Ons Voorgeslacht 2003-2015
Op HoGenDa verschijnen sinds maart 2016 de maandbladen voor de leden ook digitaal als PDF ter download.


Oudere jaargangen (vóór 2005) zijn gepubliceerd op CD-ROMs die besteld kunnen worden via de winkel op de website of via bestelling@onsvoorgeslacht.nl.
De bladen van 2005 en 2015 zijn niet digitaal verschenen maar staan vol met interessante artikelen en bronpublicaties. Sinds december worden deze gedigitaliseerd en staan inmiddels op HoGenDa alle OV-bladen uit 2009 en 2015. Momenteel verschijnen met enige regelmaat gescande maandbladen uit 2003.
Ingezonden| “Extracten uit de criminele ordonnantien van Holland”

Sinds enige tijd is er op de fraaie site Delpher (onderdeel Boeken Basis) het volgende te vinden ‘Extracten uit de criminele ordonnantien van Holland’ van de hand van J.G. Gijsberti van Hodenpijl van Hodenpijl. In de inleiding schrijft de auteur dat het gaat om 22 kloeke delen en dat hij daaruit enige extracten heeft gemaakt. Die zijn verschenen in De Navorscher. Om precies te zijn gaat het om 23 deelpublicaties in de jaren 1894-1899.

De publicaties zijn interessant omdat het extracten bevat uit de periode 1557-1623, de periode dat de criminele sententies ontbreken.[i] Dan rijst de vraag: zijn deze extracten bewaard en waar zijn ze te vinden. Dat bleek geen eenvoudig te beantwoorden vraag. Na het nodige onderzoek wist ons oud-bestuurslid Bas Lems de bewaarplaats te achterhalen, waarvoor dank!

De ‘Extracten’ zijn te vinden in het archief van mr. Adr. de Grande, raadsheer en later president van de Hoge Raad (3.20.18) in het Nationaal Archief. Onder de inventarisnummers 1 tot en met 7 de criminele extracten van het Hof van Holland en onder 8 tot met 18 die van de Hoge Raad. Als de archieven weer open zijn, kunnen we ze daar bekijken.

Tenslotte blijkt uit de inventaris van het Hof van Holland zelf ook nog in de collectie Bisdom, (1.10.06), inventarisnr. 151 een register van criminele sententies van het Hof te vinden zijn. Het betreft de jaren 1585-1622.
 
[i] NA, Archief Hof van Holland (3.03.01.01), p. 252.


Door Léon van der Hoeven en Bas Lems
Bibliotheek | Coronamaatregelen

Nu de maatregelen rond corona zijn verlengd, zijn we nog steeds niet geopend op de gebruikelijke manier. Het is wel mogelijk een afspraak te maken via bibliothecaris@onsvoorgeslacht.nl om op de tweede zaterdag van de maand boeken te lenen en/of terug te brengen

Inmiddels zijn er ruim 4440 boeken ingevoerd in onze online catalogus. Voor wie het nog niet weet, deze is te vinden op: www.onsvoorgeslacht.nl/bibliotheekcollectie/

Tips  | Signalering

Doorzoek koloniale archieven
Op deze pagina doorzoek je de archieven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de West-Indische Compagnie, de Sociëteit van Suriname en de Sociëteit van Berbice. 
Lees meer.

Jaaroverzicht Stadsarchief Rotterdam
Het Stadsarchief Rotterdam heeft een grote bijdrage geleverd aan verschillende tentoonstellingen, zoals 'Rotterdam werkt' in het Nederlands Fotomuseum en 'Leeuwen' op de Coolsingel in Museum Rotterdam. Het onderzoek naar de Joodse oorlogsslachtoffers 1940-1945 is afgerond en gepresenteerd. Het heeft belangrijke collecties kunnen verwerven, zoals de 'De kracht van Rotterdam', een collectie foto’s gemaakt door jonge, talentvolle  Rotterdamse fotografen. En zijn actief betrokken geweest bij verschillende regionale en landelijke tv-uitzendingen.
Lees meer

350 jaar Rampjaarherdenking
Er is veel gebeurd in april; het Comité van Aanbeveling is uitgebreid en het bestuur is aangevuld met nieuwe leden. Een nieuwe editie van het Bidbook is verschenen en de lijst met vestingsteden die zich hebben aangesloten bij het Platform blijft groeien.
In de Nieuwsbrief van mei kijkt het Rampjaar vooruit naar wat de komende maand gaat brengen: onder andere een webinar over nieuwsverspreiding in 1672 en een expositie die u kunt ruiken!

Lees meer.

Facebookgroep Ons Voorgeslacht heeft 1059 leden
Ben je nog geen lid van de groep neem dan gauw een kijkje en meld je aan.

Colofon
Samenstelling en redactie: Willeke Molema, bestuurslid PR en Innovatie.
Voor opmerkingen, vragen en mededelingen mailt u aan pr@onsvoorgeslacht.nl.
Facebook
Twitter
Onsvoorgeslacht
Hogenda
De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, opgericht 19 januari 1946, stelt zich ten doel de beoefening van de genealogie en aanverwante wetenschappen, zoals heraldiek en paleografie te bevorderen. Kijk ook op onsvoorgeslacht.nl.


afmelden voor de nieuwsbrief  |  update uw voorkeuren  |  lees deze nieuwsbrief in uw browser 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ons Voorgeslacht · Rotterdamseweg 183c · Delft, Zuid-Holland 2629 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp