Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland

Expertisegebied dementieverpleegkundige

Gisteren (21 september 2017) is door V&VN het nieuwe expertisegebied aangeboden aan staatssecretaris van Rijn en Julie Meerveld van Alzheimer Nederland.
Je vindt het profiel door hier te klikken.

Alle partijen zijn blij met de inhoudelijke beschrijving van het expertisegebied. Julie Meerveld heeft in haar reactie duidelijk aan gegeven zich zorgen te maken over de naam/titel van dit expertisegebied. Zij verwacht dat het verwarring gaat geven voor cliënten.
Als ketencoördinator en voorzitter van DNN mocht Hansje Pontier ook een reactie geven. Die reactie kwam overeen met wat DNN eerder op schrift heeft gesteld. Casemanagement dementie is niet voorbehouden aan alleen verpleegkundigen, casemanagers met een opleiding sociaal werk bewijzen al jaren dat zij deze functie ook goed kunnen uitoefenen. Ook arbeidsmarktproblemen rond wijkverpleegkundigen maken duidelijk dat het onhaalbaar is casemanagement dementie alleen aan verpleegkundigen voor te behouden.
 
Het woord expertisegebied toont aan dat het niet gaat een functieprofiel (dit hoort namelijk bij de werkgever) en het is ook geen beroepsprofiel. Het beschrijft een specifieke expertise. Dus casemanagement dementie is een specifieke expertise!
2 vragen staan nu centraal:
 • Hoe zorgen we er voor dat alle casemanagers dementie gaan “voldoen” aan deze eisen?
 • Hoe gaan we er voor zorgen dat casemanagers dementie met een sociale opleiding nu en op lange termijn ook op dit expertisegebied hun werk kunnen blijven doen?
 
Wat moet er gebeuren?
Er is actie nodig om te zorgen voor behoud van de casemanagers dementie met een sociale achtergrond, nu en in de toekomst. We vragen jullie om de volgende zaken in je regio te bespreken en/of uit te zetten
 • Is er in je regio commitment voor het 'brede' casemanagement dementie bij bestuurders van betrokken partijen?
 • Zijn de casemanagers dementie met een sociale achtergrond bereid zich actief in te zetten voor ontwikkeling een eigen profiel/expertisegebied?
Vanuit DNN is contact met BPSW, de beroepsvereniging voor sociaal werk. Jolanda Winters, stafmedewerker van BPSW, kan en wil mee werken aan een profiel voor casemanagement dementie voor mensen met een sociale opleiding, maar daarvoor is wel een en ander nodig:
 • Maatschappelijk werkers of anders sociaal opgeleide casemanagers moeten lid worden van BPSW, dit kost 194 euro per jaar en voor de meeste casemanagers is dit onder de CAO voorwaarden te bekostigen vanuit een meerkeuzesysteem bij hun werkgever. Je kunt dan bv overuren hiervoor inzetten.
 • Naast het aanmelden bij de BPSW moeten deze casemanagers een mail sturen naar de BPSW met als onderwerp casemanager dementie, en daarin aangeven dat zij zich aangemeld hebben als zijnde casemanager dementie. BPSW stelt een overzicht op van de aanmeldingen. (In de aanmelding zelf kunnen zij niet zien dat het om casemanagement gaat, vandaar het verzoek om nog een aparte mail te sturen)
 • De beroepsvereniging kan zich alleen inzetten voor leden/voor de achterban;
 • Verzoek aan de ketencoördinatoren om de sociaal opgeleide casemanagers dementie te stimuleren en motiveren (snel) lid te worden van BPSW;
 • Vanuit DNN willen we samen met Jolanda Winters dit traject opstarten;
 • Inzet en betrokkenheid van de mensen zelf is natuurlijk noodzakelijk;
 • Als deze casemanagers lid zijn geworden, wordt een werkgroep samengesteld waarmee aan een profiel gewerkt gaan worden;
 • Het profiel kan natuurlijk een afgeleide zijn van het expertisegebied, want dat beschrijft het casemanagement dementie al heel goed;
Reserveer 7 december in je agenda, op die datum organiseren we de bijeenkomst waarbij alle informatie over aanmelden en lid worden gegeven wordt. Ook op 13 november geven we hierover een workshop tijdens de jaarbijeenkomst van het Deltaplan Dementie.

Wachtlijsten

In het kader van het Actieplan Casemanagement Dementie is in laatste bestuurlijk overleg hiervan vastgesteld dat de NZa zich gaat bezig houden met wachtlijst/wachttijd voor casemanagement dementie. Een eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden, deelnemende partijen waren ZN, AN, Robbert Huijsman, BTN, Actiz, VWS, NZa (initiatiefnemer) en DNN (Hansje Pontier en Marian Salari). Als duidelijk is wat er van de regio's wordt verwacht, wordt er een beleidsregel opgesteld. Afspraak is nu dat er op een conceptnotitie gereageerd wordt en er volgt nieuw overleg. Meer nieuws in het  olgende bericht.
 

Kennisdeling

Na gezamenlijk overleg, stelt Vilans een voorstel op. We krijgen dat voor 11 oktober. Het bestuur van DNN heeft dan een dag vrijgemaakt om zich te kunnen bezig houden met functioneren van het bestuur en met alle thema’s die aandacht vragen. Dit voorstel zal dan ook worden besproken. Marieke van Werkhoven is contactpersoon vanuit DNN, vanuit Vilans is dat Franscisca Hardeman.

Signaalteam
Denken jullie er aan de vragen die we jullie gestuurd hebben in verband met het Signaalteam nog te beantwoorden? We hebben nu slechts 7 reacties ontvangen, best weinig. We hebben jullie antwoorden nodig voor onderbouwing van de signalen die we willen inbrengen en de standpunten die innemen. Uiterlijk 26 september inleveren graag.
 
Na 11 oktober ontvangen jullie een volgende update van ons bestuur. Op die datum vergaderen we opnieuw.
Copyright © 2017 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp