Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland
maart 2018

Aanmelding als participant van DNN

Vorige maand hebben alle ketenregisseurs informatie ontvangen over het aansluiten en participant worden van DNN. Inmiddels hebben 9 netwerken zich al formeel aangemeld, en weten we van nog eens 11 netwerken dat ze zich aan gaan sluiten. Dat betekent ook dat we van een groot deel van jullie nog geen reactie hebben ontvangen. We beseffen uiteraard dat het toetreden tot DNN iets is dat in de netwerken bestuurlijk besproken moet worden en dat daar tijd overheen gaat, en we weten ook dat het voor sommige netwerken moeilijk is om de gevraagde 300 euro als bijdrage voor het participeren te vinden. Toch hopen we dat jullie allemaal gaan deelnemen aan DNN. De onderwerpen in deze nieuwsbrief maken naar ons idee duidelijk dat het erg nodig is dat we als netwerken een stem hebben die gehoord wordt!
Mocht je de mail kwijt zijn waarin staat hoe je je aan kunt melden, dan vind je hieronder de linken naar de brief, het inschrijfformulier en de participantenovereenkomst. De stukken kun je sturen naar de secretaris van DNN, Marieke van Werkhoven, via mail: mvanwerkhoven@zeeuwsezorgschakels.nl
Brief aanmelding DNN
Inschrijfformulier DNN
Participantenovereenkomst DNN
 
De eerder aangekondigde bijeenkomst van DNN op 22 maart zal niet doorgaan!
De eerste coördinatorenraad organiseren we op 7 juni aanstaande, van 15.00-17.00 uur in Utrecht. Een uitnodiging met programma en locatie volgt nog, maar reserveer deze datum en het tijdstip vast in je agenda, zeker als je al participant bent geworden of van plan bent dat te doen. 8 november 2018 (zelfde tijdstip) zal de volgende coördinatorenraad zijn, ook deze datum kun je vast in je agenda zetten.

Uitvraag naar ketenfinanciering

De resultaten van de uitvraag die we bij de netwerken deden naar de stand van zaken met betrekking tot de ketenfinanciering in jullie netwerken laten zien dat er grote verschillen bestaan tussen regio’s. Als het gaat om (financiële) afspraken met verzekeraars over ketensamenwerking en de versterking daarvan blijken er regio's te zijn die helemaal geen enkele vorm van financiering krijgen, maar ook regio's waar de financiering door de zorgverzekeraar wel specifiek voor de organisatie van de keten gegeven wordt.
De uitkomsten van deze uitvraag gaan we gebruiken om met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in gesprek te gaan over de verschillen in ons land met betrekking tot de financiële ondersteuning van de ketens. Het is belangrijk om daarom van zoveel mogelijk van jullie antwoord te krijgen op deze uitvraag. Tot nu toe heeft ongeveer 76 % van jullie de uitvraag beantwoord. Mocht je dit nog niet gedaan hebben wil je dan het antwoord op de onderstaande vragen alsnog mailen aan Hansje Pontier (h.pontier@ketenzorgdementiewaardenland.nl)? Het kost je nog geen 5 minuten van je tijd. Veel dank!

Vragen:
1) Zijn er in jouw regio afspraken met de verzekeraar over casemanagement dementie?
Bijvoorbeeld over extra budget voor casemanagement, over formatie of over wie casemanagement mag uitvoeren?
2) Zijn er afspraken over ketenfinanciering?
Krijgen jullie geld voor een ketenregisseur/coördinator?
Krijgen jullie geld voor deskundigheidsbevordering of regio-activiteiten?
3) Welke verzekeraar is de preferente verzekeraar?
Als er afspraken zijn worden die dan gevolgd door de andere verzekeraars?

Gesprek VWS 15 maart
Op 15 maart waren we als bestuur van DNN uitgenodigd om te komen praten bij VWS. Hansje Pontier en Marieke van Werkhoven hebben een prettig gesprek gehad.
De belangrijkste punten uit dit gesprek:
  • VWS vindt de wachtlijst voor casemanagement dementie een belangrijk punt. Zij laten zelf een onderzoeken doen om daar meer inzicht in te krijgen. Aan het eind van het jaar zal de regeling van kracht worden dat de zorgaanbieders zelf de cijfers gaan aanleveren.
  • De resultaten van de uitvraag bij ketenregisseurs over afspraken met de verzekeraars tot nu laat zien dat 81% van de ketens die hebben gereageerd geen specifieke afspraken heeft met de verzekeraar over casemanagement dementie en 66% van de ketens geen financiën krijgt voor ketencoördinatie of regionale activiteiten. Het komt voor dat er volgens de verzekeraar wel geld beschikbaar is, maar dat voor de ketenregisseur onduidelijk is waar dat geld dan is. Met VWS hebben we afgesproken dat wij over deze cijfers in gesprek gaan met Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
  • We hebben ook gesproken over het expertiseprofiel van een casemanager dementie en het belang om van één “gedragen” profiel, uitgevoerd door sociaal en/of verpleegkundig opgeleide professionals. We hebben voorgesteld om vanuit DNN een “oplegger” te schrijven, waarin we een gedeelde/gedragen samenvatting van de verschillende profielen beschrijven.
  • VWS vraagt DDN te werken aan het bevorderen van de “vindbaarheid” van casemanagement dementie in de regio’s.
Meerjarenbeleidsplan
Op 22 maart (13.00-16.00 uur, Pharos, Arthur van Schendelstraat 620, Utrecht) is er (opnieuw) een bijeenkomst over het maken van een Meerjarenbeleidsplan. De zorgverzekeraars vragen aan de regionale dementienetwerken om vóór 1 juli 2018 een Meerjarenbeleidsplan te schrijven, zodat dat gebruikt kan worden voor de inkoop van zorg 2019. Voor dementienetwerken is een Meerjarenbeleidsplan daarnaast van belang voor de deelnemende zorgaanbieders en gemeenten. Vanuit het programma Dementiezorg voor Elkaar (DvE) wordt ondersteuning geboden in het schrijven van een dergelijk Meerjarenbeleidsplan. DvE ontwikkelt hiervoor een format, dat ingrediënten biedt voor de indeling en invulling van zo’n plan. Het gaat daarbij uiteraard om ontwikkelingen die het netwerk in de regio onderneemt, maar ook om het vertalen van landelijke programma’s naar regionale omstandigheden.
Het programma voor 22 maart ziet er als volgt uit:
  • Dementie Netwerk Nederland (DNN) –  Zin en onzin van een Meerjarenplan
  • Zorgverzekeraar over de bedoeling van het meerjarenplan.
  • Stand van Zaken ‘Samen op Weg’
  • Presentatie Kwaliteits- & Netwerkindicatoren; hoe kan je ze gebruiken?
Ook als je de eerste bijeenkomst in november hebt gemist: je bent van harte welkom!
Opgeven  kan hier 
Binnen een maand zal de website van DNN volledig gevuld zijn en ‘live’ gaan. Hierop zal alle informatie over DNN en over de onderwerpen waar wij ons mee bezig houden komen te staan.
We willen ook ruimte bieden aan de netwerken dementie om hier relevante kennis en good-practices met elkaar te delen. In dat kader willen we vragen om bij ons aan te geven als er een onderwerp is waar je veel van weet en waarover je benaderd kan worden door een collega netwerk. Je kunt denken aan onderwerpen als casemanagementmodellen, functiebeschrijvingen van casemanagers, mantelzorggespreksgroepen, gespreksgroepen voor mensen met dementie, registratie van het casemanagement, inkoop bij zorgverzekeraars etcetera. We zullen een lijst maken van wie waarvoor om informatie gevraagd kan worden en deze straks op onze website publiceren. Wil je ons laten weten waarvoor we je op de lijst kunnen zetten?
Deltaplan Dementie
Dementie Netwerk Nederland is lid geworden van Deltaplan Dementie. Dat betekent dat leden van DNN ook gebruik kunnen maken van de bijeenkomsten van het Deltaplan en dat je je hier voor kunt aanmelden. We vertegenwoordigen als bestuur de aangesloten netwerken bij de ALV van het Deltaplan Dementie.
12 april aanstaande zijn er twee bijeenkomsten van het Deltaplan Dementie voorafgaand en volgend op de ALV die gehouden wordt. De ochtendbijeenkomst (van 9.30-12.00 uur) zal gaan over Kunst en Dementie en de middagbijeenkomst (van 14.30-17.00 uur) heeft als thema Dementie Thuis. Het definitieve programma volgt nog. Mocht iemand belangstelling hebben om naar deze bijeenkomsten in Amersfoort toe te gaan dan kun je dat laten weten aan Marieke van Werkhoven (mvanwerkhoven@zeeuwszorgschakels.nl). Per bijeenkomst kunnen er slechts een beperkt aantal mensen aangemeld worden.
Medewerking gevraagd aan onderzoek
Wie? Roos Uffink (uit de scriptiegroep van Robbert Huijsman) gaat onderzoek doen naar de functie en competenties van de keten-/netwerkregisseur. De bedoeling is dat het onderzoek meerwaarde op gaat leveren voor de professionalisering van de functie, voor het werven, voor verdere opleiding en voor verder onderzoek op gebied van keten-/netwerkcoördinatie. 
Wat? Professionalisering van de ketenregisseur dementie is één van de doelen van DNN in 2018 en mogelijk zal dit onderzoek de functie van de ketenregisseur versterken. Roos hoopt daarom op uw medewerking! De probleemstelling van haar onderzoek is als volgt: Wat zijn de benodigde competenties voor de ketenregisseur van een dementienetwerk en hoe beïnvloeden de activiteiten uitgevoerd door de ketenregisseur de samenwerking in het netwerk?
Wanneer? In april wordt een vragenlijst uitgezet, waarvan de resultaten (natuurlijk anoniem) in mei geanalyseerd gaan worden. Omdat het analyseren en terugkrijgen van de ingevulde vragenlijsten enige tijd vergt en medio juni het afstudeeronderzoek ingeleverd moet worden, wordt d.m.v. dit nieuwsbericht alvast een eerste aankondiging gedaan.
Vragen? Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen met Roos Uffink via: 388271ru@student.eur.nl.
Samenwerking met Alzheimer Nederland
Graag jullie warme aandacht voor onderstaande zaken:
  • Dementiemonitor
We werken met Alzheimer Nederland samen in het verspreiden (en invullen natuurlijk) van de Dementiemonitor. De casemanagers kunnen mantelzorgers vragen, maar ook via dagbesteding of verpleeghuizen kunnen mantelzorgers worden bereikt. Veel succes allemaal.
  • Focusbrief
Alzheimer Nederland doet in de Focusbrief dementie 2018 voor gemeenten tien voorstellen om de zorg en ondersteuning thuis te verbeteren voor mensen met dementie. Passende dagactiviteiten voor mensen met dementie, betere en tijdige beschikbaarheid van mantelzorgondersteuning en respijtzorg én het voorkomen van de zorgval zijn drie van de tien voorstellen die op korte termijn nodig zijn om langer thuis wonen echt mogelijk te maken. Te vaak vallen mensen nu nog tussen wal en schip door gebrek aan aansluiting tussen zorgvraag en –aanbod. De Focusbrief dementie 2018 van Alzheimer Nederland is op 15 maart aangeboden aan voorzitter Van Zanen van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG). Je kunt de brief vinden via deze link.
Copyright © 2018 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp