Copy

Dementie Netwerk Nederland

Nieuws en updates vanuit het bestuur van stichting Dementie Netwerk Nederland voor coördinatoren  en regisseurs van ketens en netwerken dementie in Nederland
april 2018

Update aanmeldingen participanten DNN

Meldden we jullie vorige maand dat we 9 inschrijvingen hadden, inmiddels is dat aantal verdubbeld en weten we van nog eens 4 inschrijvingen dat ze onderweg zijn. Er is slechts 1 netwerk dat heeft aangegeven niet te gaan participeren. Dat is een netwerk dat op dit moment ook geen coördinator heeft en mede daardoor geen meerwaarde ziet in participatie. We zijn goed op weg dus, maar het kan uiteraard nog beter! Er zijn nog een flink aantal netwerken (volgens ons zijn er nu 58) dat nog niet heeft gereageerd, laat je alsjeblieft horen, ook als er overwegingen zijn om niet te participeren, dan horen we die graag.
Mocht je de mail kwijt zijn waarin staat hoe je je aan kunt melden, dan vind je hieronder nogmaals de linken naar de brief, het inschrijfformulier en de participantenovereenkomst. De stukken kun je sturen naar de secretaris van DNN, Marieke van Werkhoven, via mail: mvanwerkhoven@zeeuwsezorgschakels.nl
Brief aanmelding DNN
Inschrijfformulier DNN
Participantenovereenkomst DNN
 
Jullie hebben het natuurlijk al in jullie agenda:
De eerste coördinatorenraad organiseren we op 7 juni aanstaande, van 15.00-17.00 uur in Utrecht. We nodigen hier alle ingeschreven netwerken voor uit, maar ook alle netwerken, coördinatoren en ketenregisseurs die belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij DNN. Het precieze programma en de locatie volgt.
Reserveer ook al vast 8 november 2018 (zelfde tijdstip), dan vindt de volgende coördinatorenraad plaats.

Onderzoek naar wachtlijsten en wachttijden door bureau HHM in opdracht van VWS  
 

Wij ontvingen van VWS het onderstaande bericht:
Bericht Nicole Houweling VWS), 24 april 2018


“Ik kan melden dat bureau HHM het onderzoek naar wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement dementie gaat uitvoeren. Het onderzoek zal in nauwe samenwerking met de NZa worden uitgevoerd, zodat de resultaten zo goed mogelijk aansluiten bij de nadere regel die op 1 december 2019 gehandhaafd zal worden. Patrick Jansen is vanuit HHM projectleider voor de uitvoering van dit onderzoek.”

Het onderzoek richt zich op twee lijnen:
 
  1. Kwantitatief onderzoek, waarbij een realistisch beeld wordt gegeven van het actuele aantal mensen dat gebruikmaakt van casemanagement dementie ten opzichte van het aantal (thuiswonende) mensen met dementie in Nederland én waarbij cijfermatig in kaart wordt gebracht hoeveel mensen momenteel (langer dan zes weken, treeknorm) wachten op casemanagement dementie.
  2. Kwalitatief onderzoek waaruit blijkt:
    1. Wat de redenen zijn waarom mensen thuis wonen met dementie, maar geen casemanagement gebruiken (bijvoorbeeld niet gewezen op het bestaan van casemanagement, geen behoefte aan casemanagement, voldoende ondersteuning van wijkverpleging of andere vormen van cliëntondersteuning).
    2. Wat de oorzaken van de wachtlijsten zijn, met daarbij eventuele oplossingsrichtingen.
Na de zomervakantie zullen de resultaten van dit onderzoek gereed zijn.
Wat gebeurt er met de resultaten van de onderzoek/vragenlijst van Roos Uffink?
In de nieuwsbrief van DNN van maart 2018 stond een stuk over het onderzoek van Roos Uffink; afgelopen maandag 23 april schreef zij hier alle netwerken dementie een mail over.

Bericht van Roos Uffink (Scriptiegroep Robbert Huijsman) hier over:
“De resultaten van mijn onderzoek worden voornamelijk gebruikt voor mijn afstuderen. Volledig anoniem, tenzij zelf aangegeven dat bijvoorbeeld naam/regio van het netwerk wel genoemd mogen worden. Maar in ieder geval zonder naam van de ketenregisseur. Bij toestemming van naam kan gedacht worden aan een tabel met welke netwerken/ketens mee hebben gedaan, maar nooit expliciet dat deze keten(regisseur) een bepaald iets heeft gezegd.
Het gaat om het mogelijk kunnen opstellen van profiel met een set taken en competenties voor de functie van ketenregisseur, komend vanuit de eigen mening van de regisseurs. Voor professionalisering van henzelf (denk dus aan een onderbouwde lijst met taken en competenties die bij het werk van de regisseur hoort)

Ten eerste: de resultaten van het onderzoek worden dus gebruikt voor mijn afstudeerscriptie.
Ten tweede worden de resultaten van het onderzoek gebruikt voor de doelen van DNN, mogelijk voor Dementiezorg voor Elkaar van Robbert Huijsman en voor  inspiratie voor de Leergang Ketenregie van mijn andere scriptiebegeleider Frank Beemer. Nummer 2 zal alleen plaatsvinden nadat mijn onderzoek verstuurd is naar alle ketenregisseurs en met toestemming van hen voor verder gebruik.
Betreft het onderdeel generalistisch/specialistisch: dit wil Robbert graag anoniem gebruiken voor verder onderzoek naar vermindering van het grote aantal modellen dat nu rondom casemanagement bestaat.
Als de scripte in concept klaar is wordt deze aan de ketenregisseurs voorgelegd en kunnen zij daar op reageren. Dan ook komt de vraag of ketenregisseurs toestemming geven om de resultaten te (laten) gebruiken voor Leergang of anders.
 
Mocht je nog vragen hebben of zij aan mij, kunnen jullie me altijd bereiken via e-mail (388271ru@student.eur.nl) of telefonisch (+31 6 205 380 34)”.
 
Rapportage naar aanleiding van uitvraag naar ketenfinanciering
Eerder hebben we jullie gevraagd te reageren op een drietal vragen naar de manier waarop zorgverzekerars in jullie netwerk de financiering regelen. De resultaten van die uitvraag hebben we besproken bij VWS en hebben we in een rapportage aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestuurd om met hen verder in overleg te gaan hierover. 
De rapportage vinden jullie hier
Copyright © 2018 DNN, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp