Copy
Twitter · Facebook · Youtube

Noardlike Fryske Wâlden

Nieuwsbrief voor beheerders NFW
september 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor beheerders NFW september 2019. 

Mijn Boerennatuur.nl

Via een eigen inlognaam kunt u op www.mijnboerennatuur.nl met behulp van een interactieve kaart inzien waar uw ANLb-beheer ligt. U kunt per ANLb-perceel zien welk beheer erop ligt, hoe lang dit beheer loopt en wat de pakketvoorwaarden zijn. Daarnaast kunt u belangrijke documenten bekijken en inzien welke meldingen van uitgevoerd beheer zijn gedaan door uw collectief aan RVO.nl (bijvoorbeeld het uitrijden van ruige mest). Ook kunt u inzien onder welke gegevens u geregistreerd staat bij ons en kunt u contact met ons opnemen.
Wanneer u (nog) geen inlogcodes heeft of het inloggen lukt niet, neem dan contact op met bureau NFW. Ook de handleiding voor mijn boer en natuur is op te vragen bij bureau NFW.

Winterklaar maken plasdraspercelen

Beheerders met een plas-drasperceel worden verzocht, voor zover dat nodig is, om hun plas-drasperceel winterklaar te maken, concreet ruigtes wegmaaien. Op deze manier ligt de plas-dras voor volgend voorjaar er weer optimaal bij als de weidevogels komen.


Hekkelen slootkanten weidevogelgebied

In weidevogelgebieden worden niet overal sloten gehekkeld. Dat leidt tot ruigtes in de slootkanten die in het weidevogelseizoen een schuilplaats bieden aan predatoren. Om te voorkomen dat er te veel ruige slootkanten in een weidevogelgebied zijn, wordt beheerders gevraagd tijdig te hekkelen. Ruigtes in de slootkanten zijn echter ook goed voor andere dieren (hazen, overwinterende vogels), dus kijk waar het mogelijk is of er een stuk ruigte in de slootkant kan blijven staan.

Start kapseizoen

Per 1 oktober begint het kapseizoen weer en mag er beheer (tussen- en eindkap) uitgevoerd worden aan de landschapselementen. Van belang is dat u hierbij let op de periode die u heeft afgesproken voor het uitvoeren van beheer. Lees verder

Melden schonen en maaien poelen

In de periode 1 september tot 15 oktober kunnen poelen geschoond of gemaaid worden. Wanneer u een poel heeft geschoond of gemaaid, moet u dat binnen 14 dagen melden aan bureau NFW.

Uitvoeren en melden pakketten Poel, Rietzoom en Slootbeheer

Voor de pakketten Poel, Rietzoom en Slootbeheer geldt dat er actief beheer uitgevoerd moet worden. Het beheer moet in de voorgeschreven periode uitgevoerd worden en moet na uitvoering gemeld worden bij bureau NFW. In de tabel vindt u per pakket de periode waarin beheer uitgevoerd moet worden en de meldingstermijn. lees verder

Kruidenrijke randen

Sinds 2018 zijn er veel kruidenrijke randen in combinatie met ecologisch slootschonen aangevraagd in het leefgebied natte dooradering. Het is van belang dat deze randen niet worden bemest! U dient dus rekening te houden met de door u aangevraagde breedte van de rand, deze kunt u terugvinden in uw contract en bureau NFW kan dit ook via de telefoon of mail aan u doorgeven. In de pakketvoorwaarden is ook te lezen dat beweiden wel is toegestaan en dat er in geval van slootschonen tijdelijk hekkelmaaisel in de rand mag worden gedeponeerd. Dit dient voor 1 april opgeruimd te zijn. Baggerspecie mag niet in de rand gedeponeerd of verwerkt worden.

Uitvoeren snoeiwerkzaamheden voor baggerwerkzaamheden Wetterskip

Landschapselementen die in de buurt van een hoofdwatergang van het Wetterskip staan dienen zodanig onderhouden te worden dat het Wetterskip bij werkzaamheden als baggeren voldoende ruimte heeft om de werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent dat de ruimte boven de waterlijn voor een hoogte van 4 meter beschikbaar moet  zijn voor het onderhoud aan de watergang. Als u een pakket voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) op een landschapselement heeft afgesloten, dient u het element ook volgens de voorwaarden binnen het ANLb te onderhouden.

Om te verduidelijken wat er van u verwacht wordt wanneer u een landschapselement langs een hoofdwatergang beheert, is een tabel gemaakt.

Aan de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie FryslanEuropese Unie