Copy
Brinkstraatkerk Bennekom Extra Nieuwsbrief Coronatijd 08-04-2020 - Bekijk de online versie
EXTRA NIEUWSBRIEF - TEKEN VAN LEVEN 

De kerk als teken van leven
Het is pijnlijk dat de huidige maatregelen in verband  met het coronavirus nodig zijn. Het is verdrietig dat het samen vieren als gemeente niet echt mogelijk is, juist rond de hoogtijdagen in de Goede Week en Pasen. En toch past het ergens wel bij Pasen: een onverwacht nieuw begin, verrassend nieuw leven. In deze extra nieuwsbrief blijkt dat ook in onze eigen gemeente opvallend veel gebeurt in deze Stille Week. Want ook de kerk zelf kan een teken van leven zijn, verwijzend naar de Levende Heer.

Bericht van Garbrich

Orde van dienst Witte Donderdag 9 april
Voorganger: ds. Garbrich Baalbergen
Organist: Gert Winkelhorst

Inleidend orgelspel: ‘Vater unser im Himmelreich’ (van J.S. Bach)

Welkom
Aanvangspsalm: Psalm 118:1 en 5
Stil gebed en begroeting
Gebed van toenadering (afgewisseld met het zingen van Lied 558:1-5)
Schriftlezingen: Psalm 113 en Matteus 26:17-30
Zingen: Lied 556
Overdenking
Orgelspel: ‘Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt’ (van Jan D. van Laar)
Geloofsbelijdenis gezegd
Gebeden
Inzameling van de gaven
Lof zegging
Zingen: Psalm 117 
Vervolg tafelgebed
Gedachtenis van Christus
Orgelspel: ‘Schmücke dich o liebe Seele’ (van Christian Fink)
Vervolg tafelgebed
Onze Vader
De gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed
Zingen: Psalm 116:6,7 en 8 (staande)
Zegen
Orgelspel: ‘Jesu meine Freude’ (van Johann G. Walther)

Een teken van leven    
In deze o, zo bijzondere weken prijzen we ons gelukkig, nog meer dan anders, met iemand uit ons midden die heel trefzeker met een paar woorden veel kan oproepen.  In de extra nieuwsbrief,  die in deze coronatijd op woensdag verschijnt, lezen wij mee met Anne van Rheede-de Weerd.

Stroom

Ik laat mij voeren op 
de stroom, met horten 
en met stoten, en soms 
toch echt met tegenzin. 
    
Maar wijs geworden ga 
ik er, ondanks mijn drang 
daartoe ook dán, en onder 
protest, niet tegenin. 
      
Dus zo zit ik thuis, en af 
en toe ook in de tuin en 
dan kijk ik met verlangen, 
iets verder weg, naar buiten.
      
En terwijl ik mijn heimwee naar
ruimte en vrijheid onderdruk
geniet ik van de vogels die 
ondanks alles blijven fluiten. 
                                                       
Dat dubbele van deze tijd. Die tegenstelling tussen genieten en ook het besef van de risico's en het verdriet. Méégaan met wat er allemaal om mij heen gebeurd en mij er ook tegen verzetten. De neiging om er wel op uit te trekken tegenover dat doen wat wijsheid is. Beseffen wat een káns dit alles ook kan zijn tegenover mij realiseren vanuit welke luxepositie ik dit allemaal meemaak. Tja...

Anne van Rheede-de Weerd

Orde van dienst Goede Vrijdag 10 april
Muziek:        Daan de Vries orgel, Marja Hulsbergen – van der Werken dwarsfluit
Voorganger: ds. Anne Verbaan- van den Heuvel

Orgelspel “ Herzliebster Jesu, was hast Du verbrochen” van Joh. Brahms, Aansluitend de koraalzetting van Joh. S.Bach

Na binnenkomst luisteren we naar: “Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis” van Joh.van Dommele
Stilte
Bemoediging en Groet
voorg. Onze hulp is in de naam van de Heer 
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
gem. die niet loslaat het werk dat zijn hand begon
voorg. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus,  onze Heer, in gemeenschap met Gods Geest
gem. Amen                 
Zingen :  Psalm 22: 1 en 2
Enkele woorden bij het Kyriëgebed
We luisteren naar 'het Kyrië eleison'
Muziek met de dwarsfluit  
Francis Poulinc  'Un jouer de flûte berce les ruines'
We lezen het lijdensevangelie naar Matteüs
Matteüs 27: : 27- 44
Zingen:  Lied 578: 1,2 en 3
Matteüs 27:: 45-54
Zingen:  Lied 578: 4,5 en 6​
Stilte
Gedachten bij het kruis n.a.v. Matteüs 27
Muziek  met orgel  “Domine Deus, Agnus Dei” (Heer God, Lam Gods) van Fr. Couperin.
Zingen: 575: 1 en 2
Gebeden, afgesloten met Onze Vader
Kaars doven
Mattheüs 27: 57-62
Zingen:  Lied 590
Zegen
We verlaten de kerk in stilte

Inloop in de kerk
Ook deze week is de kerk van maandag t/m donderdag elke ochtend open van 10-12 uur (ingang zijdeur Brinkstraat & Krulstraat bij de jeugd). We merken dat deze inloop in een behoefte voorziet. Eén van beide predikanten is altijd aanwezig. Wees welkom voor een luisterend oor, een kaarsje te branden of een moment stil te zijn op de stilteplek. 

Stilte en bezinning
Met ingang van vrijdag 27 maart is ook in de Oude Kerk een stiltehoek ingericht, waar je een kaarsje kunt aansteken, kunt genieten van de mooie rustige kerk, de Rembrandttentoonstelling kunt bekijken, een goed gesprek kunt hebben met de aanwezige predikant of een bericht kunt achterlaten in het ‘bezoekersboek’.  De Oude Kerk is elke vrijdagmorgen voor iedereen open, van 10-12uur. Het is dan een plek van dicht bij elkaar zijn, al houden we voorzichtig afstand. 

Diensten Stille Week
Deze week hopen we liturgisch gezien de mooiste week van het jaar beleven. Dit jaar zal dat vanzelfsprekend anders zijn dan anders.
Toch hopen we dat jullie thuis deze Stille Week intens mee beleven. De eerstkomende twee diensten zijn op: Witte Donderdag, Oude Kerk, 19.30 uur, live of gemist. En Goede Vrijdag, Brinkstraatkerk, 19.30 uur, online.
Wat de dienst op Witte Donderdag betreft, in die dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dat doen we in de zeer beperkte kring van enkele aanwezigen. Vanzelfsprekend bent u uitgenodigd dat thuis mee te vieren door op het moment dat in de kerk brood en wijn rondgaan dat ook in eigen huiskamer te doen. Dat kan een versterking zijn van de gemeenschap met God en elkaar. Misschien vindt u dat vreemd en geeft u er de voorkeur aan die verbondenheid dit keer minder tastbaar te beleven. Wij kunnen ons bij beide varianten wat voorstellen, en laten de keuze aan u. Als kerk gaan wij echter niet ‘de wijk in’ met brood en wijn. Toch hopen wij de verbondenheid in Christus’ naam die avond te vieren.

Collectes
De collecte van donderdag 9 april is bestemd voor OWM Fam. Mol Thailand. Het OMF is een internationale organisatie die er opgericht is om het evangelie van Jezus Christus in de Aziatische landen te brengen. Door middel van zendingswerkers werkt een heel team in verschillende landen.  Het zet zich in om nog niet bereikte bevolkingsgroepen het evangelie te vertellen. Door in de plaatsen een gemeente stichten of een organisatie om zo de bevolking te bereiken. Zo is de Familie Mol vanuit de CGK de Tabernakel in Ede uitgezonden naar  Isaan in het Noord Oost Thailand. Dit is voor het gezin een heel ander leven. De mensen zijn erg vriendelijk, gastvrij en hulpvaardig. Hun emotie laten zij niet snel zien. De problemen die het echtpaar Mol tegenkomt zijn geldzorgen, huwelijksproblemen, drugsgebruik en gebroken gezinnen. 
Zij werken daar  door het goede nieuws te vertellen maar er ook naar leven, dus dicht bij de mensen staan. En helpen waar dit kan. Om hun werk te laten doen is de Familie Mol afhankelijk van giften. U kunt uw gift doneren op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL96RABO0307002357.
De collecte van vrijdag 10 april is bestemd voor Op weg met de Ander. U kunt uw gift doneren op het bankrekeningnummer van de Diaconie: NL96RABO0307002357.

Pastorale bezoeken
Met grote zorg dient er gehandeld te worden rondom de pastorale bezoeken die wij in de gemeente afleggen. Zeker als dat risicogroepen betreft. Het advies is voorlopig geen reguliere pastorale bezoeken af te leggen. Vanzelfsprekend is het crisispastoraat hierop een uitzondering. Ons meeleven en omzien naar elkaar is immers van vitaal belang. Onze pastores zijn telefonisch goed bereikbaar via de mobiele nummers (ds. Loeki van der Laan 06-36086289 en ds. Garbrich Baalbergen 06-55954060).

Meeleven met elkaar
Het is geweldig te merken hoeveel van jullie je al op hebben gegeven om waar nodig ergens te helpen. Inderdaad: een boodschap en een oppasdienst kan verschil maken. Wij zijn dit aan het stroomlijnen. Concreet werkt het als volgt:

  1. Je wilt graag helpen. Dat kan. Ben je 20-, meld je dan aan bij jeugdwerker Erika Zuur jeugdwerkerbennekom@gmail.com.
  2. Ben je 20+, dan graag via je contactpersonen of pastorale (senioren)bezoekers in de wijken. Zij zullen contact leggen met Henk Abma van de diaconie die dit coördineert.

Op dit moment zijn er veel mensen die willen helpen, maar (gelukkig!) lijkt bijna iedereen zich nog voldoende te kunnen redden. Mocht u/jij om praktische hulp verlegen zitten, dan kan hierover contact worden opgenomen met Henk Abma (06-44592222).

Klokken van hoop
Ook de komende woensdagavond zal van 19.00-19.15 uur de klok van onze kerk weer te horen zijn. Dit keer niet als oproep te komen, maar als teken van hoop en troost. Zo zal in het hele land door het geluid van vele kerkklokken deze boodschap klinken.

Andere maatregelen
Bijeenkomsten/vergaderingen: In de Brink zullen er in ieder geval t/m 28 april geen bijeenkomsten mogelijk zijn. Mogelijk wordt dat zelfs verlengd tot 1 juni as. Dat betekent dat vergaderingen, ontmoetings-bijeenkomsten en overige activiteiten allemaal geen doorgang zullen vinden. Wel is het zo dat het moderamen, de kleine kerkenraad en diverse andere organen via de virtuele weg overleg hebben om zo ons kerkelijk samenleven mogelijk te blijven maken. De grote kerkenraad zal met regelmaat op schriftelijke wijze op de hoogte worden gehouden en waar mogelijk gevraagd worden om mee te denken. Wij hopen op uw en jullie begrip.

Gebed 
Wij nodigen jullie uit om ons gebedsintenties te sturen, dan kunnen wij hier voor bidden in de diensten of gewoon voor onszelf. Graag even duidelijk vermelden of het voor de dienst is of niet. Wanneer je iets voor een ander aanvraagt, wel eerst met toestemming!
Hartelijk dank, ds. Garbrich Baalbergen en ds. Loeki van der Laan.

Gedicht
Zolang er nog ergens iemand bestaat
met wie ik als mens kan spreken
vind ik ook wel een stilte
midden op straat
een stilte die niet kan breken.

Een kostbare stilte van zuiver glas
dat ik zelf
met mijn stem heb geslepen.
Als ik er niet was
en die stem er niet was
had niemand die stilte begrepen.

Maar als Hij er niet was
en Zijn stem was er niet
dan was er van stilte geen sprake.
Alleen maar van zwijgen,
zo hard als graniet
en dat kan je doodeenzaam maken.
Maar de stilte,
dat is een tweestemmig lied,
waarin God en de mens elkaar raken.

Guillaume van der Graft

Deze nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van dit bericht aan derden is behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Brinkstraatkerk te Bennekom niet toegestaan. De afzender staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van dit bericht. Ook kan de afzender geen garantie geven dat dit bericht wordt overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien dit bericht per abuis bij u is terechtgekomen, wordt u verzocht het te verwijderen en de afzender daaromtrent te informeren. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Copyright © 2019 Brinkstraatkerk Bennekom
Gegevens bewerken I Meld je af


This email was sent to <<E-mail>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Brinkstraatkerk · Brinkstraat 41 · Bennekom, Ge 6721 WR · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp