Copy
De laatste ontwikkelingen binnen het
FVB Kennisnetwerk ArVT
Beste allen,
Hierbij de eerste nieuwsbrief van 2019 met informatie over de ontwikkeling van Affectregulerende Vaktherapie, het NJi traject, het onderzoek van Liesbeth Bosgraaf, de ArVT trainingen, data begeleide casuïstiek besprekingen, en meer….
In september 2018 is het concept Handboek Affectregulerende Vaktherapie ingediend bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). In november kwam het goede bericht dat de methode door de eerste selectieronde is, dus toegelaten tot het erkenningstraject. Het concept Handboek moet nu samengevat worden in het format werkbladbeschrijving. Bij dit proces worden de ArVT-schrijvers begeleid door het NJi. Na erkenning komt de werkbladbeschrijving op de NJi site.

Het begeleidingstraject gaat een jaar duren, met daarin maximaal drie feedback rondes. De werkbladbeschrijving wordt, bij voldoende vertrouwen in de uitkomst, ingediend bij de onafhankelijke ‘erkenningscommissie’. Deze commissie kan besluiten: 1) erkend, 2) erkend onder voorbehoud, 3) niet erkend (lees: afgewezen). Het niveau van het NJi is hoog: het geheel dient logisch beschreven te zijn waarbij de samenhang (tussen doel, doelgroep, aanpak, aan te pakken factoren, verantwoording/onderbouwing van de werkzame factoren en eindtermen) op een heldere, begrijpelijke en overdraagbare wijze wordt uiteengezet. Er mag geen gebruik worden gemaakt van vakjargon. De onderbouwing moet adequaat en actueel te zijn: “wie zegt wat werkt” en zoveel mogelijk evidence based, met recente literatuurverwijzingen. Ook praktijkkennis moet onderbouwd worden. Het valt of staat met het gebruik van de juiste taal en onderbouwing.

Of het gaat lukken om dit niveau op dit moment te halen is nog onduidelijk, wel zijn de schrijvers zeer gemotiveerd om het te proberen. Er wordt ook voor de onderbouwing actief samengewerkt met Liesbeth Bosgraaf, promovenda 'Affectregulerende Vaktherapie bij kinderen en jongeren met ernstige gedrags- en emotionele problemen en LVB'. Haar onderzoek wordt nu ook voor het schrijfproces belangrijk!
Kennisnetwerk en Kennisinnovatie
Rond het bestuur is een groep vaktherapeuten van alle disciplines gevormd (pmt, dans, drama, muziek en spel). Dit zijn de schrijvers van de ArVT-modules voor kinderen met een problematische gehechtheid. Op 12 januari 2019 is deze groep bijeen gekomen en is besproken hoe er discipline overstijgend samengewerkt kan worden in het traject naar erkenning bij het NJi. Er is overwogen om eerst een beeldende versie in te dienen bij het NJi, maar de voorkeur gaat uit naar een discipline overstijgende beschrijving Affectregulerende Vaktherapie, dit moet ook haalbaar zijn gezien het feit dat alle vaktherapeutische disciplines zich herkennen in de interventies. Het verloop van het schrijftraject moet uitwijzen of het haalbaar is om discipline overstijgend te schrijven in het format van het NJi. Een ArVT Handboek met discipline overstijgende interventies, discipline specifieke casuïstiek en werkvormen is als optie/wens besproken. 
Onderzoek
De dataverzameling van drie deelonderzoeken van het promotieonderzoek zijn volop in gang. De tweede ronde van de dataverzameling voor de procesevaluatie bij ArVT geschoolde vaktherapeuten in het land is gestart. De eerste data voor het meten van de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is bijna klaar voor analyse en we zijn druk bezig met het vaststellen van de meetinstrumenten voor de effectstudie. Na een wat moeizame start verloopt het proces nu vrij soepel en zit de gang erin!
De eerste resultaten hopen we voor de zomer bij de systematic review te zien. Het gaat hierbij om de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met psychosociale problemen. We zijn benieuwd!
 
Liesbeth Bosgraaf MATh
Coördinator Afstudeeronderzoek Vaktherapie  | Docent/onderzoeker Vaktherapie | Senior vaktherapeut beeldend | Promovenda OU
Schrijfproces gehechtheidsmodule dans, drama, pmt en spel 
In 2016 is de ArVT module+ (beeldend en muziek) voor kinderen met een problematische gehechtheid geaccordeerd door de CPMO. Drama-, danstherapeuten en PMT’ers hebben voor de zomer van 2018 de ArVT module voor kinderen met een problematische gehechtheid ingediend en terug gekregen met feedback. De CPMO heeft het format aangepast naar de NJi normen, waardoor er nogal wat moet worden aangepast aan de beschrijvingen uit 2016. Ook moet er actueel onderzoek worden toegevoegd in de onderbouwing. De schrijvers (Drama, Dans en PMT) werken hier de komende maanden aan verder. De speltherapeuten beginnen in 2019 met het schrijven van een ArVT gehechtheidsmodule Spel voor kinderen met een problematische gehechtheid.
Tina Vink, beeldend therapeut met volwassenen en ArVT bestuurslid van het FVB kennisnetwerk ArVT richt zich op het beschrijven van de transdiagnostische ArVT methode voor volwassenen. Wie hieraan mee wil werken kan contact opnemen met Tina: tinavink@gmail.com
Training Affectregulerende Bejegenen
Trainingsbureau ROER geeft de ArVT training aan vaktherapeuten en ook een training over affectregulatie aan leerkrachten, opvoeders en begeleiders: Affectregulerend Bejegenen.
In deze training leert de professional hoe hij door spanningsregulatie en non-verbale afstemming een werkrelatie met zijn pupil kan bouwen en via een affectregulerende bejegening de ontwikkeling kan stimuleren en zelfregulatie kan bevorderen in de dagelijkse praktijk. De deelnemer leert hoe hij samen met ouders/verzorgers en andere betrokkenen een ontwikkelings­gericht kader om het kind kan creëren waarbinnen het kind voldoende duidelijkheid ervaart en passend uitgedaagd wordt. De training is geaccordeerd met 22 SKJ punten.
Start ArB training Groningen 18 april 2019
 
Accreditatiepunten Register Vaktherapie en SKJ
De training Affectregulerende Vaktherapie (ArVT) en de training Affectregulerende Bejegening (ArB), aangeboden door trainingsbureau ROER, zijn beiden door het SKJ geaccrediteerd. De training ArVT (voor vaktherapeuten) was al geaccrediteerd door het Register voor Vaktherapie.
Updates en begeleide casuïstiek
Naast de trainingen geven de leden van het FVB Kennisnetwerk Updates en Begeleide casuïstiek besprekingen. 
Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor vaktherapeuten die de ArVT training hebben gevolgd. Er wordt een korte update gegeven van de ontwikkelingen binnen het kennisnetwerk, daarnaast wordt er ingebrachte casuïstiek geanalyseerd aan de hand van de ArVT-kijkwijzer. Ook het ordenen van werkvormen in de ArVT-fasering is een onderdeel van het programma. Deze ArVT Updates en casuïstiek-bijeenkomsten kosten 25,- per keer en leveren de deelnemer 3 accreditatiepunten op bij het Register Vaktherapie.
Wie verder wil met ArVT raden aan deel te nemen. Op onderstaande data wordt er een begeleide casuïstiek gegeven:
  • 09 februari 2019 Bennekom 
  • 22 maart 2019 Groningen 
  • 29 maart 2019 Amersfoort 
  • 27 september 2019 Groningen  
  • 05 oktober 2019 Bennekom                   
  • 15 november 2019 Amersfoort 
Vaktherapeuten kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar: fvb.kennisnetwerk.arvt@vaktherapie.nl
Filmpje Affectregulatie
Er is een nieuw filmpje online waarin heel kort en eenvoudig wordt uitgelegd welke doelgroep affectregulatie nodig heeft om zelfregulatie te verbeteren. Het streven is meer filmpjes te maken in deze educatieve, simpele stijl. Er is een LinkedIn pagina gemaakt om de laatste ontwikkelingen van het Kennisnetwerk snel te kunnen delen. Wil je dit volgen? klik dan op 'volgen'. 
Presentatie Affectregulerende Vaktherapie

Symposium: ‘Op weg naar onderbouwde vaktherapeutische interventies in de Jeugdhulp’ op NHL Stenden
Vrijdag 18 januari bezochten 45 geïnteresseerden de presentatie: ‘Via affectregulatie naar verbeterde zelfregulering. Op weg naar een goed onderbouwde interventie’. De workshopbezoeker kreeg inzicht in wat affectregulatie inhoudt en in een korte presentatie werden het theoretische model en de verschillende interventietechnieken toegelicht.

Op hetzelfde symposium vertelde Liesbeth Bosgraaf over haar promotieonderzoek naar de werkzame elementen van beeldende therapie bij kinderen en adolescenten met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De reacties waren enthousiast.

Kees van den Bos, een van de sprekers tijdens het ochtendprogramma, noemde het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie als voorbeeld. Hij gaf uitleg over hoe een methode zich vanuit een intervisiegroep, via de CPMO (Commissie Product en Module Ontwikkeling) kan ontwikkelen. Daar zijn wij uiteraard trots op!

door Patricia Tel-Vos MATh.
Vaktherapeut Beeldend en Spel, docent HU

Tot zo ver, 
In juni volgt de tweede nieuwsbrief van 2019. Het streven is vier nieuwsbrieven per jaar te versturen. Wil je deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen dan kan je je hieronder uitschrijven.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van het FVB Kennisnetwerk Affectregulerende Vaktherapie, Leanne Nieuwenhuis, Ine van de Velde, Tina Vink, Winneke Rauh, Patricia Tel Vos en Sanne van der Vlugt
www.affectregulerendevaktherapie.nl
Copyright © 2019 Kennisnetwerk ArVT

Contact

roer@groenkader.nl

Instellingen mailinglist
Je kunt hier je voorkeuren wijzigen of je hier uitschrijven.

Email Marketing Powered by Mailchimp