Copy
Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Leegveld
View this email in your browser

Nieuwsbrief Gebiedsontwikkeling Leegveld

Juni 2018


Dit is de derde nieuwsbrief van het project Gebiedsontwikkeling Leegveld. Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang en planning van het project.

In deze nieuwsbrief leest u meer over:
- Procedures en inspraak
- Portal monitoring
- Vuilstort Leegveld
- Meest gestelde vragen
- Natuur beheren in het Leegveld
- Toegankelijkheid kade Kanaal van Deurne
 

Procedures en inspraak

Het project Leegveld is uitgewerkt in het ontwerp projectplan Waterwet. Hierin zijn de inrichtingsmaatregelen en de effecten ervan beschreven. Door de provincie Noord-Brabant is het ontwerp inpassingsplan (PIP) opgesteld, waardoor agrarische percelen een natuurbestemming krijgen. De milieueffecten van het project zijn beschreven in het milieueffectrapport (MER).

Deze plannen liggen deze week nog tot en met 29 juni 2018 ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen een zienswijze op de plannen kenbaar maken via www.brabant.nl/ontwerpipPASLeegveld.
Kaart peilbuizen Leegveld

Portal monitoring

Het waterschap heeft een website ontwikkeld waarbij voor alle peilbuizen in het gebied de actuele grondwaterstanden zijn in te zien. Dit geldt voor de reeds bestaande peilbuizen, maar ook voor de 60 nieuwe peilbuizen. Deze peilbuizen zijn uitgerust met meetapparatuur die de actuele grondwaterstand elk uur meten. Per peilbuis is de grondwaterstand in een tabel te zien. Deze gegevens zijn te downloaden als data of afbeelding.
https://aaenmaas.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=8654c063515546d4a8adc800a560921b

Vuilstort Leegveld

De gemeente Deurne heeft een notitie laten opstellen in het kader van de Wet Bodembescherming. Hierin staan de risico’s beschreven van de vuilstort op de grondwaterkwaliteit in relatie tot het project Leegveld. De gemeente heeft op basis van deze notitie een aanvraag gedaan bij de Provincie Noord-Brabant voor een Melding nader onderzoek en saneringsplan. Hierin staat aangegeven dat er geen sanering nodig is, maar dat er wordt gecontroleerd of de voorgenomen vernatting invloed heeft op de (verspreiding van) verontreiniging van de stort.

De ontwerp beschikking ligt van 12 juni tot 24 juli ter inzage bij de gemeente Deurne en bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Voor meer informatie zie:
https://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/bodembeschermingsvergunning/636639680443538145
 

Meest gestelde vragen

We krijgen veel vragen over het project Leegveld en de plannen die momenteel ter inzage liggen. Daarom hebben we de meest gestelde vragen op een rij gezet. Op de website hebben we hiervan een overzicht gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om de vragen:
  1. Moet ik nu een zienswijze indienen om later bij eventuele schade een schadeclaim te mogen indienen?
  2. Door het project Leegveld komt mijn perceel / woning dichter bij de natuur te liggen, hierdoor heb ik minder uitbreidingsmogelijkheden en is mijn perceel / woning minder waard. Hoe wordt dit vergoed?
  3. Krijgen we nu meer overlast van muggen en knutten door stilstaand water?
Bekijk de antwoorden op deze vragen op www.aaenmaas.nl/leegveld.

Heeft u andere vragen? Neem dan contact op met onze omgevingsmanager Jeroen van Leijsen via 06 1830 3352 of jvleijsen@brabant.nl.

Natuur beheren in het Leegveld

Het waterschap richt komende jaren 180 ha nieuwe natuur in met het project Leegveld. Na inrichting worden deze percelen verkocht aan een eindbeheerder. Bent u geïnteresseerd om natuurpercelen in het Leegveld aan te kopen en te beheren? Geef dan voor 1 oktober 2018 uw interesse door via akonings@brabant.nl. Voor meer informatie zie www.peelvenen.nl of kom op dinsdag 3 juli of 10 juli tussen 13:00 - 16:00 uur naar het inloopmoment op het districtskantoor van waterschap Aa en Maas (Piet Mondriaanstraat 11 Deurne). Alleen mensen die hun interesse tijdig kenbaar hebben gemaakt, komen in aanmerking voor de aankoop van deze natuurpercelen.

Toegankelijkheid kade Kanaal van Deurne

Waterschap Aa en Maas heeft de kade langs het Kanaal van Deurne, tussen de Hogebrug en de Halte, tijdelijk afgezet met boomstammen. De kade was de afgelopen periode flink beschadigd doordat gemotoriseerd verkeer er gebruik van maakte. Zo raakt de kade verzwakt en kan er een lek ontstaan, terwijl de kade juist bedoeld is om het water van het Kanaal van Deurne tegen te houden. Het waterschap gaat nu met omwonenden en gebruikers in overleg over een duurzame oplossing om de kade geschikt te houden voor wandelaars, fietsers en andere recreanten en om schade te voorkomen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op onze website www.aaenmaas.nl/leegveld.
Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de omgevingsmanager Jeroen van Leijsen.
Telefonisch via 06 1830 3352 of per e-mail jvleijsen@brabant.nl
 
Share
Tweet
Forward


This email was sent to <<Email Addres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Noord Brabant · Brabantlaan 1 · 's-Hertogenbosch, Nb 5216 TV · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp