Copy
4. april 2022

spamfilter

NYE PROJEKTER SØGER PARTNERE

Cirkulær Økonomi & Ressourcer

Fra engangsemballage til genbrugsløsninger
Flere kommuner kan minimere brugen af engangsemballage – det kan være til events i byrummet, i samarbejde med lokale virksomheder og gennem egne indkøb til plejesektoren, skolemad eller lignende. Men der er brug for at teste genbrugsløsninger i samarbejde med lokale aktører. 
 
I et nyt projekt vil vi teste og demonstrere løsninger med fokus på:
  • Grønne events i byrummet med særligt fokus på at afprøve genbrugelige emballageløsninger
  • Lokalområder med genbrugssystemer – samarbejde med take-away-virksomheder i geografisk afgrænsede områder
  • Kommunens egne indkøb med fokus på markedsdialog og overgang fra engangs- til genbrugsløsninger
Sammen med partnere fra Tyskland, Sverige, Letland og Litauen ansøger vi hos Interreg Baltic. Partnerskabet arbejder på at etablere en dansk klynge med to til tre kommuner, som vil teste og demonstrere løsninger i samarbejde med lokale aktører.

Gate 21 faciliterer den danske klynge, og jeres kommune har mulighed for at være med. 

Forventet projektperiode: Primo 2023 til ultimo 2025. 
 
Hvem inviteres med? I kan deltage som enten test- og demonstrationskommune eller som følgekommune med adgang til værktøjer, viden og workshops. Men fristen for at nå at være med er meget kort. 

Deadline: 8. april 2022

Kontakt: Programleder Line Bech, line.bech@gate21.dk / 5365 7003 eller Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe
liselotte.schmidt.kallesoe@gate21.dk / 5369 7008


Circular Builders 2.0
Cirkulært byggeri er et af de greb, vi skal bruge for at løse klima- og ressource-udfordringerne. Flere kommuner har allerede kastet sig ud i at efterspørge cirkulære løsninger i en række demonstrationsprojekter.

Vi står nu et sted, hvor de kommuner, der vil i gang, kan lære af dem, der har taget de første skridt, og hvor vi kan begynde at skabe den kritiske masse i efterspørgslen, som skal til for at modne markedet.
Med en fælles offentlig-privat udviklingsindsats er der lige nu et unikt potentiale for at skabe et nordisk hotspot for cirkulært byggeri. Projektet vil både indeholde et praksisorienteret demonstrationsspor og et spor med fokus på skalering og forankring, både internt i kommunerne og i fælles udvikling med markedet.

Hvem inviteres med? Alle kommuner inviteres med i udviklingen af projektet. 

Forventet projektperiode: Primo 2023 - ultimo 2025

Kontakt: Seniorprojektleder Mette Marie Nielsen, mette.marie.nielsen@gate21.dk / 2467 5654


Madspild og menuplanlægning i offentlige køkkener
Der er store klima- og sundhedsmæssige potentialer i at mindske madspild og planlægge mere bæredygtige menuer. Og der er gode muligheder for at høste potentialerne i de offentlige køkkener.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har vedtaget et særligt tværkommunalt fokus på at mindske madspild og dermed også eksekvere på målsætningen om at halvere madspild i 2030, som følger FN's bæredygtighedsmål 12.
Flere kommuner begynder ligeledes at have mål og initiativer om madspild i deres klimaplaner. 
 
Projektudviklingen er på et tidligt stadie, og der er stor mulighed for at præge projektet.

Der kunne for eksempel arbejdes med: 
  • Digitale løsninger til at tracke og mindske madspild samt understøtte en mere bæredygtig menuplanlægning
  • Udbudskrav og kriterier samt markedsdialog i forbindelse med fødevareudbud
  • Kompetenceopbygning og adfærdsændringer i køkkenerne
  • Pilotsamarbejder, test og demonstration med innovative virksomheder
  • Intern organisering og forankring i kommunerne
  • Borger- eller virksomhedsrettede initiativer
Hvem inviteres med? KKR VIP- og andre kommuner med madspild som mål i klimaplaner, bæredygtighedsstrategier og lignende, virksomheder med konkrete løsninger og vidensinstitutioner, der forsker på området. 

Forventet projektperiode: Primo 2023 - ultimo 2025

Projektet udvikles i perioden: April 2022 - september 2022

Kontakt: Projektleder Lea Knudsen, lea.knudsen@gate21.dk / 4026 3508


Cirkulær plasthåndtering i sundhedssektoren 
Plast har en central rolle i sundhedsvæsenet, fordi det er hygiejnisk, praktisk og hjælper med at opretholde steriliteten af en lang række vigtige produkter og er dermed et vigtigt bidrag til patientsikkerhed.

Men både fremstillingen og afbrændingen af plast belaster klimaet med CO2, og plastaffald skader miljøet. Derfor er det nødvendigt at skabe en smartere og mere cirkulær brug af plastprodukter og sikre en bedre genanvendelse af plastaffald fra sundhedssektoren.

I dette projekt vil vi identificere fælles behov, barrierer og muligheder for implementering af eksisterende løsninger for cirkulær plasthåndtering i sundhedssektoren i Greater Copenhagen, som relativt nemt kan implementeres, og udvikle nye løsninger efter behov.

Der er på nuværende tidspunkt dialog om caseudvikling med Bispebjerg Sygehus, Frederiksberg Sygehus, Bornholms Sygehus, Region Hovedstaden, Region Sjælland og Lejre Kommune, som på forskellig vis ønsker at teste og demonstrere løsninger indenfor indkøb, brug, reparation, deling og sortering af plastprodukter.
 
Hvem inviteres med? Alle kommuner og regioner i Greater Copenhagen

Forventet projektperiode: Primo 2023 - ultimo 2025

Projektet udvikles i perioden: Januar 2022 – juni 2022

Kontakt: Nicole Josephine Olsen, nicole.josephine.olsen@gate21.dk

Bæredygtig Mobilitet

100 Green Mobility Labs
For at få sat gang i en bæredygtig omstilling af transporten er det nødvendigt, at borgere, politikere og andre aktører samarbejder. Grøn transport er nemlig meget mere end et teknisk fix. Løsninger og nye vaner skal udvikles og fremmes tæt på borgerne og i den lokale geografi, hvor de skal bruges. Der er behov for at udvikle nye metoder og værktøjer for at lykkes. For at nå en større effekt og synergi vil vi bygge et fællesskab med kommuner og transportaktører om 100 lokale grønne Mobilitets Labs i Greater Copenhagen i 2025. Med dette projekt vil vi sikre, at kommunerne kan få hjælp til at lave Mobilitets Labs, der fremmer grøn transport lokalt sammen med borgerne. Udviklingen af projektet er støttet af Interreg ØKS.

Hvem inviteres med? Transportaktører og alle kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden inviteres med i udviklingen af projektet.

Projektudviklingsworkshop: Gate 21 og Innovation Skåne inviterer til en workshop den 6. april 2022. Tilmeld dig her.

Forventet projektperiode: November 2022 - november 2025

Kontakt: Programleder Anna Thormann Boesen, anna.thormann@gate21.dk / 3145 1134

Smarte Byer & Bygninger

Energirenoveringer i én-familieshuse
Vi skal sætte turbo på energirenoveringer og omstilling til bæredygtig varmeforsyning i én-familiesboliger, hvis vi skal nå målene for CO2-reduktion.
Gate 21 vil udvikle et investeringskoncept for energirenovering og alternative energiforsyninger, eksempelvis varmepumper og termonet i én-familiesboliger. I løbet af 2022 vil vi bruge dette som afsæt til at udvikle et større projekt, gerne en ELENA- ansøgning, der skal fremme energibesparelser i målgruppen. Læs mere om projektet her. 

Hvem inviteres med? Alle kommuner i Region Sjælland og Region Hovedstaden

Informationsmøde: Gate 21 inviterer i samarbejde med Kalundborg Kommune alle kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland til et fælles informationsmøde den 25. april. Tilmeld dig her.

Kontakt: Programleder Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk / 2521 8052


Energioptimering i etageboliger
Energioptimering i etageboliger – herunder almene boliger – er et vigtigt fokus i den grønne omstilling. Der sker allerede meget, og Gate 21 har også projekter, der bidrager til at skabe energi- og materialebesparelser i bygninger.

Interreg-ØKS har bevilliget et brobygningsprojekt til at afsøge muligheden for at fortsætte disse aktiviteter i et større projekt med særligt fokus på den almene sektor. Det kan eksempelvis dreje sig om strategiske bæredygtighedsmålsætninger, varmeforsyning udenfor fjernvarmeområder, beboerinvolvering i klimaprojekter, strategiske styringsdialoger mellem kommune og selskab, netværk med fælles vidensdeling, benchmarking og CO2-rigtigt materialevalg.

Hvem inviteres med? Boligselskaber, kommuner og andre interesserede i regionerne Sjælland, Hovedstaden, Skåne og Halland. 

Kontakt: Programleder Lone Kelstrup, lone.kelstrup@gate21.dk / 2521 8052

 
InnoTech – Task Force
Data og digitale teknologier som eksempelvis kunstig intelligens, IoT og Big Data kan bidrage til klimaløsninger ved at skabe digital innovation og omsætte data til værdi.

Projektet skal skabe grobund for en tværregional arena – en Innovations- og Teknologi Task Force – som skal sikre, at grønne offentlige løsninger baseret på data og teknologi udvikles og implementeres. Det skal ske ved at føre virksomheder og universiteter tættere på de behov, det offentlige har for grønne løsninger. Behov, som skal omsættes til løsninger, hvor der trækkes på universiteternes forskningsresultater, som virksomhederne kan få glæde af. Udviklingen af projektet er støttet af Interreg-ØKS.

Hvem inviteres med? Alle, der er interesseret i at få udviklet grønne databaserede løsninger

Kontakt: Projektledere Lise Søderberg, lise.soederberg@gate21.dk eller Morten Koed Rasmussen, morten.koed.rasmussen@gate21.dk

Energi-
omstilling

Grøn Omstilling Sjælland
Alle kommunerne i Region Sjælland har - eller er i fuld gang med at udvikle - ambitiøse klimaplaner. Med dette projekt vil Region Sjælland, sammen med Gate 21, styrke det fortsatte samarbejde om effektfuld grøn omstilling på tværs af kommuner, forsyningsselskaber og andre aktører i Region Sjælland. Projektet har fokus på implementering af konkrete indsatser, der bringer Danmark tættere på målet om 70 procents CO2-reduktion i 2030.

Grøn Omstilling Sjælland vil arbejde med to spor; grøn varme og ladeinfrastruktur til elbiler.

Hvem inviteres med? Alle sjællandske kommuner, forsyningsselskaber og andre relevante aktører

Temadag om grøn varme: Den 28. april skyder vi varmesporet i gang til en temadag om udbygning af fjernvarmen og konvertering fra olie og gas. Tilmeld dig allerede nu. 

Kontakt: Projektleder Katrine Lerhard, katrine.lerhard@gate21.dk / 3145 5931
Er dette nyhedsbrev blevet videresendt til dig?
Tilmeld dig her
Ønsker du ikke at modtage mails fra denne liste?
Du kan framelde dig her.

Har du problemer med at afmelde dig nyhedsbrevet,
så skriv en mail til kasper.kjeldsmark@gate21.dk


Du har tilmeldt dig Gate 21's nyhedsbrev eller din organisation er partner eller medlem i Gate 21.

Denne mail er sendt af:
Gate 21
Liljens Kvarter 2
Albertslund 2620
Denmark

Add us to your address book


Copyright © 2022 Gate 21, All rights reserved.