Copy
Kan du inte läsa nyhetsbrevet - Klicka här

Uppsala är Årets Tillväxtkommun 2018

Visionär samhällsplanering, tydligt politiskt ledarskap, nära medborgardialog och ett strategiskt och handlingsinriktat näringslivsarbete är starka argument i juryns motivering när nu Uppsala får priset som Årets tillväxtkommun 2018.  

– Uppsala lyckas skapa en dynamik mellan universitet, näringsliv och det offentliga som gör att man är en intressant plats för företag inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher, säger Anna Kelly, chef för Arena för Tillväxt.

Kommunstyrelsens ordförande kombinerar tillväxt och hållbarhet


– När Uppsala växer och fler jobbar kan vi investera i välfärden och bygga ett starkare samhälle, säger Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.
– Vi har tagit krafttag mot bostadsbristen och jobbat hårt för fler företagsetableringar. Det är särskilt kul att få ett pris som visar att tillväxt och arbetet för ett hållbart samhälle kan gå hand i hand. Tidigare i år fick Uppsala pris för sitt klimatarbete och nu är det vårt näringslivs- och tillväxtarbete som prisas.

Förändring börjar inifrån

Hållbar förändring börjar inifrån, det är en insikt som präglar utvecklingen i Uppsala. Visionen om en hållbar och växande kommun tar därför avstamp i ett inkluderande samarbete i kommunorganisationen.

– Förvaltningarna, bolagen och politiken arbetar tillsammans och har en dialog där alla kan höras och bidra. Vi har ett gemensamt uppdrag, ett Uppsala, vi löser problem och skapar bra livsmiljöer och villkor tillsammans, säger Marlene Burwik.

Marlene Burwick berättar att samarbetet med stadsdirektören Joachim Danielsson är öppet och effektivt. Han samordnar förvaltningarna och bolagen. Själv samordnar hon politiken för att kroka arm över partigränser på vägen framåt. I gemensamma processer som exempelvis budgetprocessen samlas både förvaltningar och politiker i gemensamma konferenser med professionella samtalsledare för att åstadkomma inkludering i praktiken.

– Vi har också medborgardialoger i många frågor och arbetar då uppsökande för att nå grupper som inte brukar komma. Inte minst inom stadsutveckling är det viktigt. Och i dialoger om omsorg samarbetar vi nära med medlems- och brukarorganisationer, säger Marlene Burwik.

Stark näringslivsutveckling

Näringslivsutvecklingen är stark och kommunen har nära dialog med näringslivsorganisationer och företag kring vilka hinder de ser för ytterligare utveckling och hur kommunen kan bidra till jobbtillväxt. Uppsala har ett brett näringsliv och unikt innovationssystem. Med stor inflyttning är Uppsalas arbetsmarknad den snabbast växande bland de tio största städerna i Sverige.

– Det sker en snabb utveckling inom kreativa- och kunskapsintensiva branscher som life science, clean tech och informations- och kommunikationsteknologi. Vi arbetar hårt för att både attrahera nya företag och få de befintliga att utvecklas och växa, så att vi kan nå vårt mål om 2000 nya arbetstillfällen per år säger Marlene Burwick.

Fossilfritt 2030

Uppsala kommun ska vara fossilfri 2030 och klimatpositiv 2050. Det är ett mycket tufft klimatmål och arbetet sker i bred samverkan med näringsliv och universitet, bland annat inom ramen för ”Uppsala klimatprotokoll”.

– Städernas roll i det globala klimatarbetet är viktig. Vi bidrar både lokalt, nationellt och internationellt i denna viktiga utmaning. I klimatprotokollet når vi mycket längre tillsammans än vi skulle ha gjort var och en för sig, säger Marlene Burwik och berättar att Uppsala blev Årets Cykelstad och Årets klimatstad 2018 och är nominerade i WWFs stadsutmaning One Planet City Challenge med prisutdelning i San Fransisco i september.

Framtiden byggs på historien

Uppsala förenar historia och hållbar framtid. Uppsala har under lång tid haft internationell mångfald samt närhet mellan människor och i miljön. En närhet som förenklar kontakterna mellan kommun och invånare, mellan företag och akademi och inte minst mellan människor

– Vi bygger på det vi har och adderar till historien, säger Marlene Burwick.

Innerstadsstrategi, arkitekturpolicy och levande dialoger borgar för att även stadens utseende förenar gammalt och nytt på ett optimalt sätt.

– Vi har satt bostadsmålet högt med 3 000 bostäder per år och antalet exploatörer har stigit från sju till sextio på kort tid. Det har vi lyckats med tack vare politisk enighet, brett samarbete och dialog.

– I den här snabba utvecklingen krävs det också stark jobbtillväxt och gott näringslivsklimat för att säkra en välfärd att lita på. Det behövs investeringar även i välfärd, skolor och infrastruktur, inte bara bostäder. Min första prioritet är att få alla dessa utvecklingsområden att hänga ihop, säger Marlene Burwik.

– Det är imponerande hur Uppsala hanterar många nyinflyttade och en arbetsmarknad i snabb utveckling, säger Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och mobilitet på Sweco.

Priset Årets Tillväxtkommun 2018 delades ut den 22 augusti på KOMMEK 2018 av civilminister Ardalan Shekarabi. Priset synliggör årligen kommuner som aktivt skapar förutsättningar för tillväxt med fokus på politiskt ledarskap, samarbetsförmåga, kommunalt utvecklingsarbete och nytänkande.

Läs mer

Stadsdirektör med koll på rollerna

Joachim Danielsson är stadsdirektör i Uppsala. Han berättar hur arbetet går till när de gör verkstad av visionen Ett Uppsala. Från att ha varit en beställar- och utförarorganisation med stuprör för olika frågor och där många optimerade utifrån egna perspektiv är Uppsala kommun nu på väg att bli en väloljad samarbetsorganisation.

– I grunden handlar det om att förstå det komplexa uppdrag som en kommun har. Då är det också helt nödvändigt att arbeta tillsammans, inte var och en för sig, säger Joachim Danielsson.

De politiska visionerna får inte fastna i skarvar och förhandlingar inom och mellan förvaltningar och bolag.

– Vi behöver ständigt påminna oss om att vi jobbar i demokratibranschen. Vi ska samlas kring visionen, vi ska styra och leda, och fånga det politiska uppdraget. Vi tjänstepersoner måste förstå fullmäktiges, nämndernas och styrelsernas ambitioner. Vilka är de viktigaste frågorna? Hur kan vi se till att de får genomslag i verksamheten? Nu finns det en bred politisk enighet kring de tre hållbarhetsperspektiven och kring att grunduppdraget är att åstadkomma tillväxt. Det är en trygghet och styrka för oss.

För att säkerställa att Uppsala kommun når sina mål har ett omfattande förändringsarbete bedrivits de senaste åren under parollen ”Ett Uppsala en kommun”. Det har handlat om ny och mer ändamålsenlig organisation, bättre processer, ordning och reda och att få bukt med ekonomin, där kommunen vänt underskott till en ekonomi i balans.

– Men synen på ledarskapet är kanske det viktigaste verktyget i genomförandet av ”Ett Uppsala” säger Joachim Danielsson.

I gemensamma utvecklingsprogram har ökad tillit skapats mellan förvaltningarnas och bolagens direktörer. Både individer, grupper och organisation har utvecklats. Och chefer och medarbetare samlas idag kring en gemensam värdegrund där ledorden är: Vi gör skillnad, jobbar tillsammans och välkomnar nyskapande.

I en av de viktigaste processerna, budgetprocessen, jobbar kommunens högsta ledning tillsammans med budgetförslaget utifrån de politiska riktlinjerna. Att använda professionell och målmedveten processledning är en framgångsfaktor.

– Vi tar gemensamt ansvar för helheten och är överens när förslaget skickas över till politikerna, säger Joachim Danielsson.

Årets tillväxtkommun är ett pris till alla som verkar för att utveckla Uppsala, enligt Joachim Danielsson.

– Vi når framgång genom samarbete och engagemang från näringsliv, universitetet och andra aktörer i kommunen.

Goda råd från Uppsala

  • Säkerställ den politiska gensomslagskraften i dialog mellan politiker och tjänstepersoner.
  • Enkel och tydlig organisation
  • Ordning och reda i system och processer.
  • Ekonomi i balans.
  • Fokusera på ledarskapet.

Stadsbyggnadsdirektör med översiktsplan och arkitekturpolicy

 

I Uppsalas översiktsplan finns fyra geografiska noder plus centrum som en femte nod. Hit styrs markförvärv och byggprojekt. Noderna ska förtätas och alla ska ha infrastruktur för boende, handel, fritid och arbete.

– Översiktsplanen ger oss en robust struktur för prioriteringar av projekt, säger Mats Norrbom som är stadsbyggnadsdirektör i Uppsala.

En policy för arkitektur skapades som en del i arbetet med översiktsplan eftersom helhetssyn i samhällsplaneringen är viktigt i Uppsala. Arkitekturpolicyn skapades under ett ”arkitekturår”, i en process med kunskapsutveckling och dialoger med politiker, allmänhet och intressenter.

– Vi vill inte ha enklaver där olika exploateringsavtal sluts. Vi vill bygga en stad och ett samhälle där gammalt och nytt möts och vi får ihop helheten i attraktiva och smarta boendemiljöer. Det handlar lika mycket om husen som om ytorna mellan husen och alla de mötesplatser där livet pågår. Policyn detaljstyr inte men det är en ram som skapar förutsägbarhet för både förvaltningar och bolag, säger Mats Norrbom.

De kommande 15-20 åren ska det byggas 45- 50 000 bostäder så det är en gedigen projektportfölj som ska hanteras. Inte minst för att Uppsalamodellen innebär att de säljer mark i mindre kvarter. Det öppnar möjligheter för fler byggherrar och ökad konkurrens.

– Vi har redan 60 byggherrar och fler lär det bli. Då är det viktigt att hålla ihop helheten med tydliga kriterier, och de miljösmarta parametrarna är viktiga i utvärderingarna, säger Mats Norrbom.

De fyra projektkriterierna i Uppsala är för det första den kommunala ekonomin och sedan genomförbarhet, kvalitet/boendemiljö samt systempåverkan, det vill säga synergier med omgivande projekt.

Den kommunala processen för stads- och landbygdsutveckling har analyserats och samlats i en kedja som följer samma fyra projektkriterier.

– Den kommunala strukturen och styrningen hänger på ett tydligt sätt ihop med den politiska strukturen där projektdirektiven beslutas av politikerna. Det har gett oss bättre styrning på pengar och arbete i projekten, säger Mats Norrbom.

Bygglovhandläggningen har minskats till tre veckor tack vare förstärkning på personalsidan och utveckling av process och rutiner.

– Vårt arbetssätt kräver processkunskap och kundfokus i hela kommunkoncernen, och givetvis ett effektivt ledarskap, säger Mats Norrbom.

Uppsala ingår i regeringens satsning på nya hållbara stadsdelar och städer. Uppsalapaketet som förhandlats fram är satsningar i miljardklassen där staten, regionen och kommunen skapar infrastruktur och bostäder. Det består av fyrspår från Uppsala till länsgränsen till Stockholm, ny station i Bergsbrunna, spårväg, Ultunalänken och Kunskapsspåret samt 33 000 nya bostäder.

– De 33 000 bostäderna som ingår i Uppsalapaketet i södra stadsdelarna lägger vi ihop med våra egna satsningar i Ulleråker och Rosendal och ser 50 000 bostäder totalt. Stadsdelarna binds ihop med spårvagnslinjen. Men den här satsningen är även bra för fler, den förbättrar infrastrukturen till hela mälardalsregionen och till Norrland, säger Mats Norrbom.

Uppsalapaketet kommer att engagera forskare och byggintressenter för att bygga den smarta stad som avtalats. Utvecklingsområdena handlar om allt från miljö och digitalisering till själva boendemiljöerna.

– I november arrangerar vi ett stort event om detta tillsammans med Business Arena.

Uppsala är en viktig motor i Sverige och Mats Norrbom säger att de gärna delar med sig av sina erfarenheter och arbetsprocesser till andra kommuner i landet.

Goda råd från Uppsala

  • Gör en robust översiktsplan med en arkitekturpolicy som självklar del för att ha en samlad inriktning för stadens struktur likväl som utseende och mötesplatser.
  • Skapa ett kvalitetssystem med rutinbeskrivningar för alla delar i den kommunala processen.
  • Ha ordning och reda i projektportföljen, inte minst ekonomiskt.
  • Skapa tydliga förväntningar för alla projekt.

Uppdaterade nyckeltal

Tillväxtguiden och Tillväxtkartan har uppdaterats med färska siffror avseende försäljning i dagligvaruhandel och sällanköpshandel. Se hur det ser ut i din kommun.

Läs mer

Vill du veta mer?

Per Sandgren
Processledare Arena för Tillväxt
076-543 01 35
Kontakta oss
Vill du inte ha fler nyhetsbrev från oss,var vänlig  klicka här.

Arena för Tillväxt, Hornsgatan 20, 118 82 STOCKHOLM

Copyright © 2018 Arena för Tillväxt.
All information på Arena för Tillvaxt skyddas av lagen om upphovsrätt. Ange källa citering.