Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbulletin LVP

Jaargang 13 nummer 22, zomer 2020
Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.
www.landelijkverenplatform.nl

Voorwoord

We leven in een rare tijd. Het sociale leven is de afgelopen maanden, als gevolg van het COVID-19 virus, nagenoeg geheel tot stilstand gekomen. Voor de verensector resulteerde dit in een dramatische terugval in het aantal passagiers. Desalniettemin zijn de meeste veren, als onderdeel van de vitale infrastructuur, gewoon in bedrijf gebleven.
Deze nieuwsbrief staat dan ook grotendeels in het teken van corona: de effecten ervan op de verensector, en de activiteiten die wij op dit gebied hebben ontplooid.
 
Inmiddels begint het gewone leven langzaam weer opgestart te worden. Dat betekent dat wij het traject voor de ontwikkeling van het veerdienstvaarbewijs, dat door de coronacrisis stil was komen te liggen, weer kunnen gaan oppakken.
 
Veel mensen blijven deze vakantie in Nederland en gaan dicht bij huis met vakantie. Gelukkig is een groot deel van al het moois dat Nederland te bieden heeft via veerdiensten bereikbaar.
 
Ik wens u allen een fijne zomer. Blijf gezond!

 
Johan Hania
Voorzitter LVP

Veerdiensten & corona

Gevolgen van corona voor de sector veerdiensten

 
De sector veerdiensten is ernstig getroffen door de coronacrisis. Afhankelijk van het type veerdienst c.q. het type reiziger was sprake van een omzetverlies van 60 – 90%. Waar mogelijk probeerden veerdiensten kosten te beperken, door bijvoorbeeld verbindingen samen te voegen, in de daluren minder frequent te varen, of ’s avonds eerder te sluiten. Hoewel de reizigersaantallen van een aantal veerdiensten weer redelijk aangetrokken zijn, is over de hele linie nog steeds sprake van een zeer aanzienlijke omzetdaling. Sommige toeristische veerverbindingen zullen deze zomer niet in de vaart komen.

Vitale infrastructuur!

 
Veerdiensten hebben een bijzondere positie: zij zijn enerzijds onderdeel van de binnenvaart, maar anderzijds onderdeel van het secundaire wegennet (“varende bruggen”). Zij spelen een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. Het bedrijf stilleggen om kosten te besparen was voor veerdiensten niet mogelijk: vanwege hun rol in de vitale infrastructuur moesten zij tijdens de lockdown in de vaart blijven zodat mensen in vitale beroepen van en naar hun werk konden blijven reizen.
 

Algemene steunmaatregelen vanuit de overheid


Mede dankzij onze lobby is SBI-code 5030 (Binnenvaart – passagiersvaart en veerdiensten) toegevoegd aan de lijst van sectoren die voor de (voormalige) TOGS-regeling en (huidige) TVL-regeling in aanmerking komen. SBI-code 5010 (Zee- en kustvaart – passagiersvaart en veerdiensten) is later eveneens toegevoegd. De SBI-code is een code die elk bedrijf dat zich bij de Kamer van Koophandel inschrijft, meekrijgt en dat aangeeft wat de activiteit van een bedrijf is.
 
Veel veerdiensten maken gebruik van de NOW-regeling. De NOW-regeling houdt nog onvoldoende rekening met seizoensfactoren, waar bij diverse veerdiensten sprake van is. Samen met andere seizoensgerelateerde branches (evenementen, strandtenten, sierteelt) hebben wij ervoor gepleit de NOW beter te laten aansluiten bij de karakteristieken van seizoensgebonden sectoren.
 

Mondkapjes wel of niet?

 
Volgens artikel 2.8 van de nu geldende (model-) noodverordening is het gebruik van mondkapjes verplicht voor reizigers van 13 jaar en ouder in het “overig bedrijfsmatig personenvervoer”, waar ook veerdiensten onder vallen. De noodverordening houdt echter geen rekening met automobilisten die tijdens de oversteek met een veerdienst in hun voertuig blijven, of met het verschil tussen binnen en buiten.
 
Het protocol “Verantwoord blijven reizen in het Openbaar Vervoer” wijkt van de noodverordening af door mondkapjes nadrukkelijk niet verplicht te stellen op veerdiensten. Wel worden veerdiensten opgeroepen het protocol zo goed mogelijk te volgen.

Volgens de noodverordening zijn mondkapjes dus voorgeschreven op veerponten, volgens het protocol worden mondkapjes niet voorgeschreven maar wordt de keuze in feite aan de exploitant overgelaten.

In de praktijk ontstaan hierdoor onduidelijkheden en interpretatieverschillen, zowel binnen de sector als daarbuiten. Zo schrijven sommige veiligheidsregio’s mondkapjes voor op veerponten, andere veiligheidsregio’s vinden ze niet nodig, of verbieden ze zelfs “omdat veren niet onder OV vallen”.
 
Wij dringen aan op juridische duidelijkheid over de positie van veerdiensten.
 

Beleidsmatige aandacht voor veerdiensten

 
De bovengenoemde verschillen tussen noodverordening en protocol, en de formuleringen in het protocol – waarin woorden als “waddenveren”, “Friese waddenveren”, “veerponten”, “(water)bus”, en “pontjes” willekeurig door elkaar gebruikt worden – maken duidelijk dat er onvoldoende beleidsmatige aandacht is voor veerdiensten.
 
Er is geen coherent samenhangende visie op de positie van veerdiensten in de mobiliteit van Nederland, en op de specifieke karakteristieken van de sector. Dat is een gemiste kans!
 
Wij hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat daarom opgeroepen ervoor te zorgen dat ook deze sector volledig meegenomen wordt bij beleidsmatige vraagstukken op het brede terrein van mobiliteit.

Financiële steun voor veerdiensten

 
Door de zeer aanzienlijke omzetdaling, in combinatie met de kosten die gemaakt zijn voor de coronamaatregelen, zal duidelijk zijn dat veel veerdiensten financieel in zwaar weer verkeren.
 
Wij vrezen echter dat lokale / provinciale overheden, bij de vaststelling van de begroting voor komende jaren, zullen gaan bezuinigen op veerdiensten omdat zij deze niet als onderdeel van hun kerntaken zien.
 
Wij pleiten er daarom voor, dat – naar analogie van de situatie in het stads- en streekvervoer – de decentrale overheden en de nationale overheid gezamenlijk hun verantwoordelijkheid (blijven) nemen voor de veerdiensten en zorgen voor adequate steunmaatregelen.
 
Staatssecretaris Van Veldhoven heeft € 1,5 miljard beschikbaar gesteld voor de zogeheten beschikbaarheidsvergoeding voor het openbaar vervoer, om de omzetdaling vanwege minder reizigers en de extra kosten vanwege de genomen coronamaatregelen te compenseren. Volgens deze regeling worden de kosten van de OV-bedrijven voor 93% vergoed.
 
Wij hebben er bij de minister nadrukkelijk voor gepleit dat deze beschikbaarheidsvergoeding ook voor de sector veerdiensten gaat gelden.

Veerdienstvaarbewijs

In het voorjaar van 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om van start te gaan met de ontwikkeling van het praktijkexamen veerdienstschipper. Het LVP en VEEON fungeren gezamenlijk als opdrachtgever voor dit traject. Eventuele subsidiemogelijkheden worden nog onderzocht.
 
Een expertgroep, bestaande uit een vertegenwoordigers van de veerdienstsector, zal in vier of vijf sessies, onder leiding van projectleider Martin Vooges van Maatwerk in Vaarwerk, de opzet van het praktijkexamen gaan uitwerken. In een later stadium zullen ook het ministerie van IenW en van het CBR/CCV aanhaken. Er is een klankbordgroep opgericht, bestaande uit enkele bestuursleden van LVP en VEEON, voor tussentijdse afstemming.
 
Als de opzet van het praktijkexamen uitgewerkt is, volgt de volgende fase waarin het praktijkexamen daadwerkelijk ‘gebouwd’ wordt.
 
Helaas gooide de coronacrisis vervolgens roet in het eten, en kon niet gestart worden met het project. Nu de situatie zich weer enigszins aan het normaliseren is, verwachten wij na de zomer alsnog van start te kunnen.

Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten!
Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met info@landelijkverenplatform.nl, m.van.helvoirt@binnenvaart.nl, of door hier te klikken.

Hoofdsponsor

Sponsoren

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan een brede lijst van geïnteresseerden. Kent u mensen die hem wellicht ook willen lezen? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door.
 
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan via info@landelijkverenplatform.nl of m.van.helvoirt@binnenvaart.nl.
 
Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid), Wim van Barneveld (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
 
Voor advertenties, sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met 010 7989800; e-mail:info@landelijkverenplatform.nl of m.van.helvoirt@binnenvaart.nl
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen) van artikelen mag met bronvermelding. Het nieuwsbulletin is te downloaden van de website van het LVP: www.landelijkverenplatform.nl
Website
Copyright © 2020 Landelijk Veren Platform, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp