Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbulletin LVP

Jaargang 11 nummer 20, zomer 2018
Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.
www.landelijkverenplatform.nl

Voorwoord

We staan voor de zomer van 2018, een jaar waarin veel zaken op zijn kop gaan. En dan denk ik niet alleen aan de wereldpolitiek of aan het WK-voetbal maar ook veranderingen dichter bij huis.
We zijn getuige van de zoektocht naar een schonere binnenvaart met minder CO2-uitstoot, betere prestaties van dieselmotoren en andere brandstoffen. Van LNG staan de kranten steeds minder bol – of lijkt dat maar zo -, maar ook die vorm van alternatieve schonere brandstof ontwikkelt zich nog steeds verder. Parallel met de verbetering van de prestaties van verbrandingsmotoren wereldwijd is ook elektrisch varen snel in aantocht. Omvang en gewicht van accu's, anders denken over gevraagde prestaties van elektromotoren zijn voorbeelden van actuele vragen waar we in onze verenwereld mee te maken krijgen of al hebben. Het voortdurend afmeren, manoeuvreren en versnellen van veerboten vergt de meeste energie waardoor daar een extra uitdaging ligt voor de ontwikkeling van het elektrisch varen. Of wordt het toch waterstof als brandstof?
 
Voor ons als LVP bestuur is dit andermaal een onderwerp waarbij veren meer dan normale aandacht verdienen maar deze nog niet helemaal krijgen. Aan de vooravond van de transitie naar andere brandstoffen volgt het LVP de ontwikkelingen met grote belangstelling ten behoeve van de gehele verenbranche.

Johan Hania
Voorzitter LVP

Het LVP en de AVG

Vanzelfsprekend houdt ook het LVP zich aan de nieuwe AVG die op 25 mei jongstleden van kracht geworden is. Wij sturen deze nieuwsbrief naar leden en relevante externe partijen. Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich simpelweg uitschrijven door op deze link: uitschrijven te klikken.
Mocht u meer willen weten over ons privacy reglement waarin we omschrijven hoe we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op.

Grootschalige controleactie veerdiensten

ILT organiseerde van 1 maart tot eind juni een grootschalige controleactie voor veerdiensten. Aanleiding voor deze actie was enkele (bijna) incidenten, die gelukkig meestal goed afgelopen zijn. Het doel van de controleactie was om een totaaloverzicht van alle oeververbindingen in Nederland te krijgen. Daarom werd er niet alleen gekeken naar veerponten (vrijvarende, gier- en kabelponten), maar ook naar veerboten en naar kleine veerponten (< 12 pax). Lees meer... 

Nieuw kader technische regelgeving voor veerponten

Vanaf oktober 2018 zal het ES-TRIN 2017 van kracht zijn; de nieuwe Europese standaard voor technische voorschriften voor alle binnenschepen. Voorheen hadden we, op Europees niveau, te maken met het Reglement van Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) van de Centrale Rijnvaartcommissie enerzijds, en Richtlijn 2016/1629/EU van de Europese Commissie anderzijds. Beide reglementen zijn nu geharmoniseerd in het ES-TRIN 2017 dat dus vanaf oktober van toepassing zal zijn.
Lees meer...
 

Nieuwe Branche RI&E voor de binnenvaart: nu ook geschikt voor veerdiensten

Op 31 mei, tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem, is de vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart gepresenteerd. Een speciale digitale RI&E-tool maakt het de ondernemer gemakkelijker om de RI&E uit te voeren en een bijbehorend Plan van Aanpak op te stellen. De Branche RI&E voor de binnenvaart is erkend door het Steunpunt RI&E, en dat wil zeggen dat gebruikers van de Branche RI&E in aanmerking komen voor een zogeheten ‘toetsingsvrijstelling’: bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodeskundige. Lees meer...

Vrijspraak voor afrekenen tijdens de overtocht

Begin april heeft de Arnhemse kantonrechter een schipper uit Nijmegen vrijgesproken van taakverzuim. De veerman had een boete gekregen omdat hij tijdens het overvaren aan dek was om af te rekenen. Lees meer...

Onderzoek taakbelasting bemanningsleden: ook veerdiensten betrokken

Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt om te komen tot een fundamentele herziening van de bemanningsvoorschriften voor de binnenvaart. De huidige bemanningsvoorschriften zijn immers achterhaald en dringend aan modernisering toe. Deze internationale bemanningsvoorschriften - zowel de bemanningskwalificaties als de bemanningssterkte - vormen de basis voor de bemanningsregelgeving in Nederland, en zijn daarmee ook van groot belang voor veerdiensten. Lees meer...

Mobiliteitsalliantie

Vorig jaar heeft het LVP zich aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie, een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse mobiliteits- en openbaar vervoersector. De aangesloten partijen vinden dat mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger moet.
Het eerste jaar stond vooral in het teken van “praten”. De lobby blijkt succesvol te zijn geweest: in het regeerakkoord is € 2 miljard extra uitgetrokken voor investeringen in weg, water, spoor en OV. Dat is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie en het LVP.
 
Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van de doelstellingen, oftewel “van praten naar doen”.
 
Daartoe zijn een aantal werkgroepen opgericht. Het LVP is bij de volgende werkgroepen aangesloten:
  • Werkgroep Investeringsagenda (infrastructuur), waarin voorstellen voor de korte, middellange en lange termijn worden uitgewerkt. Voor de lange termijn wordt er gestreefd naar een nieuw Mobiliteitsfonds, met lange looptijd (bij voorkeur voor onbepaalde tijd) en met voldoende middelen voor investeringen, onderhoud, beheer en renovatie van (verkeers)infrastructuur en voorzieningen voor slimme benutting en duurzame brandstoffen.
     
  • Werkgroep Mobility as a Service (“MaaS”), wat gedefinieerd wordt als “een dienstverleningsconcept waarbij de reiziger de reis van deur tot deur krijgt aangeboden als één dienst”. Het spreekt voor zich, dat veerdiensten hier een integraal onderdeel van moeten zijn!
     
  • Werkgroep Smart Mobility, waarbij wij bijvoorbeeld pleiten voor het opnemen van veerponten in openbaarvervoernetwerken om mensen uit de auto in het OV te krijgen en omrijkilometers te besparen. 

Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten!
Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met info@landelijkverenplatform.nl, m.van.helvoirt@binnenvaart.nl, of door hier te klikken.

Hoofdsponsor

Sponsoren

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan een brede lijst van geïnteresseerden. Kent u mensen die hem wellicht ook willen lezen? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door.
 
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan via info@landelijkverenplatform.nl of m.van.helvoirt@binnenvaart.nl.
 
Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
 
Voor advertenties, sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met 010 7989800; e-mail:info@landelijkverenplatform.nl of m.van.helvoirt@binnenvaart.nl
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen van) artikelen mag met bronvermelding. Het nieuwsbulletin is te downloaden van de website van het LVP: www.landelijkverenplatform.nl
Copyright © 2018 Landelijk Veren Platform, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp