Copy
Bekijk deze email in uw browser

Nieuwsbulletin LVP

Jaargang 12 nummer 21, najaar 2019
Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.
www.landelijkverenplatform.nl

Voorwoord

Een uitgebreid voorwoord duidt op en veelheid aan onderwerpen die op onze agenda staan. Laat dat nu eens niet het geval zijn: ik constateer als voorzitter dat het goed gaat met het LVP en de verenwereld. Er is rust. Verheugd ben ik met het toetreden van een nieuw en enthousiast bestuurslid vanuit het GVB Amsterdam.
Ook de stappen die we na een lange lobby zetten op weg naar een eigen veerdienst-vaarbewijs zijn hoopvol. Tel dat op bij de resultaten van het ILT-onderzoek naar onze branche dan is het goede nieuws: we doen het goed met zijn allen. Dat mag dan ook eens gezegd worden en dat kan ik dan eens een keer met weinig woorden.

Ik wens u fijne feestdagen!
 
Johan Hania
Voorzitter LVP

Nieuw bestuurslid: Wim van Barneveld stelt zich voor

 
Tijdens de ledenvergadering van het Landelijk Veren Platform op 8 mei jongstleden is er door het bestuur gevraagd of er leden waren die interesse hadden om lid te worden van het bestuur. Enthousiast heb ik mijzelf opgegeven en op 26 juni mijn eerste bestuursvergadering bijgewoond.
Ik wil me in deze nieuwsbrief graag voorstellen aan de overige leden die ik nog niet ken. Ik ben sinds 4 jaar teamleider bedrijfsbureau van GVB Veren te Amsterdam, een veerbedrijf dat jaarlijks ruim 23 miljoen passagiers vervoert. In mijn functie ben ik verantwoordelijk voor alle ondersteunende taken op de wal zoals technische dienst, personele planning, kwaliteit, veiligheid, milieu en commerciële zaken. Ik vind het belangrijk om de kennis, die bij de vele veerbedrijven aanwezig is, te bundelen, gezamenlijk na te denken en zaken uit te werken die voor de toekomst van de veerbedrijven van belang zijn. We zijn een belangrijke factor in de mobiliteit van Nederland en zullen de komende jaren nog belangrijker worden.

Ik hoop met alle leden kennis te maken tijdens de komende ledenvergaderingen.

Voor meer informatie over GVB (veren): zie https://over.gvb.nl/

Veerdienstvaarbewijs


Na een succesvolle lobby is onlangs vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zowel juridisch als beleidsmatig groen licht gegeven om in Nederland een speciaal veerdienstvaarbewijs te introduceren.
 
Dit veerdienstvaarbewijs zal gegoten worden in de vorm van een vrijstellingsregeling in combinatie met een praktijkexamen.
 
Het LVP wil dit veerdienstvaarbewijs gezamenlijk met de VEEON ontwikkelen. Een eerste overleg hierover heeft inmiddels plaatsgevonden.
 
Allereerst zal een ‘verantwoordingsdocument’ opgesteld worden waarin de aanleiding, doelstelling, doelgroep, scope, aanpak, en dergelijke omschreven worden. Vervolgens zullen de ‘eindtermen’ voor het praktijkexamen opgesteld worden: wat moet een verenschipper kennen/kunnen/weten. Die eindtermen zullen modules bevatten als bijvoorbeeld “navigatie” en “kennis schip”, maar ook een speciale verenmodule waarin met name ingezoomd wordt op het omgaan met passagiers.
 
Wij zijn erg positief over de ontwikkeling van een speciaal veerdienstvaarbewijs. Wij hopen dat dit veerdienstvaarbewijs enerzijds zal leiden tot adequater opgeleid personeel, en anderzijds dat hiermee een nieuwe instroom van werknemers aangeboord kan worden. Een veerdienstvaarbewijs kan daarnaast ook een eerste opstap vormen naar een Groot Vaarbewijs, waarbij dan aanvullende modules gedaan moeten worden en aanvullende vaartijd behaald.

Grootschalige controleactie veerdiensten


Al eerder informeerden wij u, via dit nieuwsbriefartikel, over de grootschalige controleactie voor veerdiensten die ILT in voorjaar/zomer 2018 uitvoerde.
Enkele (bijna) incidenten, die gelukkig meestal goed afliepen, vormden de aanleiding voor deze actie. Het doel van de controleactie was om een totaaloverzicht van alle oeververbindingen in Nederland te krijgen. Daarom werd er niet alleen gekeken naar veerponten (vrijvarende, gier- en kabelponten), maar ook naar veerboten en naar kleine veerponten (≤ 12 pax).
 
Hoofddoelstelling van de controleactie was om een beeld te krijgen van de technische staat en uitrusting van deze schepen, en hoe het gesteld is met de naleving van wet- en regelgeving en de veiligheid in deze sector.
 
In totaal zijn er 344 veerdiensten bezocht en gecontroleerd aan de hand van een vragenlijst. Zowel certificaatplichtige (capaciteit >12 passagiers) als niet-certificaatplichtige (capaciteit ≤12 passagiers) veerdiensten zijn onderzocht.
 
Gebleken is, dat bij het overgrote deel van de veerdiensten alles behoorlijk goed op orde was. 84% van de veerdiensten kreeg het eindoordeel “goed”. Er zijn geen boeterapporten uitgeschreven. Waar er onvolkomenheden geconstateerd werden, zijn die direct met de betreffende exploitant besproken.
 
Bij de geconstateerde tekortkomingen ging het over het algemeen om administratieve onvolkomenheden of andere relatieve kleinigheden (keuring van een brandblusser verlopen, batterij van het lampje in de reddingsboei leeg, reflecterende strip van kleur verschoten).
 
Punten van zorg ziet ILT met name in de relatief onzichtbare sector van de kleine fiets-voetveren met een capaciteit ≤12 passagiers, die dus niet-certificaatplichtig zijn, en in de niet-wettelijk geregelde zaken zoals de treksterkte of dikte van pontkabels.
 
Wij zijn blij met de resultaten van dit onderzoek. Opnieuw is bevestigd, dat de veerdienstsector over de hele linie een veilige sector is. De sector kan lering trekken uit de onderzoeksresultaten en waar nodig interne procedures aanpassen om de veiligheid nog verder te verhogen.

Mobiliteitsalliantie

Het LVP is, samen met het CBRB, één van de organisaties die zich hebben aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie. Dit is een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse mobiliteits- en openbaar vervoersector die gezamenlijk vinden dat mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger moet.
Op 12 juni jongstleden is het Deltaplan Mobiliteit gelanceerd. Bij de totstandkoming van het Deltaplan heeft het LVP steeds de potentie van personenvervoer over water benadrukt: zowel de ‘dwarsverbindingen’ (veren die de vaarweg haaks oversteken, die in feite varende bruggen zijn en gezien kunnen worden als onderdeel van de secundaire infrastructuur) als de ‘langsverbindingen’ (waterbussen, die onderdeel zijn van het OV-systeem) kunnen veel omrijkilometers besparen en ontlasten daarmee de wegen.
Ook is er vanuit het CBRB gepleit voor méér goederenvervoer over water. Ontlasting van de wegen creëert immers meer ruimte voor personenmobiliteit.
 
Uitgangspunten Deltaplan
De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. Het Deltaplan Mobiliteit, waarin de reiziger centraal staat, is een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem.
 
Het Deltaplan benadert de mobiliteit als één samenhangend geheel. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. De reiziger staat centraal in het Deltaplan. Die moet zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen, en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.
 
Concrete aanpak
De mobiliteit wordt hiermee fundamenteel anders ingericht. Zo wordt de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied gestimuleerd. Deze hubs zijn vervoersknooppunten waar diverse vervoermiddelen bij elkaar komen. Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  en aanschafbelasting op personenauto’s plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij moeten alle vormen van mobiliteit – waaronder het vervoer over water – voor de reiziger geïntegreerd worden in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal.
 
Extra investeringen
Het Deltaplan gaat vergezeld van een investeringsagenda. De extra investeringen die benodigd zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten 6 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.
 
Voor de veerdiensten gaat het daarbij met name om maatregelen als:
  • Aanvoerwegen naar veerdiensten: Het opwaarderen aanvoerwegen naar veerdiensten ten behoeve van de verbetering van de robuustheid van het onderliggende wegennet. Binnen de systematiek van de Mobiliteitsalliantie valt dit in de categorieën ‘transitie’ / ‘veiligheid’ / ‘capaciteit’. De overheid is de partij die hiervoor aan zet is.
  • Verbetering walvoorzieningen: Bijvoorbeeld verbetering veerstoepen / veerhaltes, P&R-voorzieningen, aansluiting op OV, oplaadvoorzieningen. Binnen de systematiek van de Mobiliteitsalliantie valt dit in de categorieën ‘transitie’ / ‘veiligheid’ / ‘capaciteit’ / ‘kwaliteit’. Afhankelijk van het onderdeel is ofwel de overheid, ofwel de markt, ofwel beide (PPS-constructie?) de partij die hiervoor aan zet is.
  • Verhogen frequentie veerverbindingen om aantrekkelijkheid te vergroten en een beter alternatief te zijn voor andere verbindingen. Dit valt in de categorie ‘capaciteit’.
Verhogen frequentie veerverbindingen om aantrekkelijkheid te vergroten en een beter alternatief te zijn voor andere verbindingen. Dit valt in de categorie capaciteit.

Postzegelvel “Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu”

In augustus 2019 heeft PostNL het postzegelvel “Openbaar vervoer in Nederland, van toen naar nu” uitgegeven.
Voor het ontwerp van dit postzegelvel koos grafisch ontwerper Thijs Verbeek niet alleen voor voertuigen, maar vooral voor routes. Op de postzegelvellen zijn verschillende routes van het openbaar vervoer te zien. “De keuze voor routes in plaats van alleen voor voertuigen is een essentieel uitgangspunt van het ontwerp”, zegt Verbeek “Het vervoer van passagiers en de verbindingen tussen alle delen en uithoeken van het land. Van stad naar platteland, van buitenwijk naar centrum, van noord naar zuid, van huis naar werk, enzovoort.” Behalve streekbus-, tram-, stoptrein- en intercity-routes is er ook een postzegel gewijd aan een veerdienstroute (namelijk die van Brakel naar Herwijnen).

De postzegels zijn via deze link te bestellen.

Afscheid Rob Joosten

Vanaf 2006 is Rob Joosten als zelfstandig adviseur (robjoostenadvies bv) betrokken geweest bij het LVP.  Als toehoorder van het bestuur heeft hij jarenlang hij op verzoek van het bestuur diverse notities, plannen en brieven opgesteld. Ook de meeste nieuwsbrieven van het LVP zijn door Rob geredigeerd. Zijn achtergrond vanuit economie en toerisme met praktijkervaring van de exploitatie van veren bij diverse gemeenten kwam hem daarbij goed van pas. De korte lijntjes met het bestuur deden de rest. Vanwege drukke werkzaamheden heeft Rob recent aangegeven niet meer actief bij het LVP betrokken te kunnen zijn. Dat neemt niet weg dat hij inzetbaar kan zijn mocht daartoe aanleiding bestaan.

Wij danken Rob voor zijn jarenlange inzet voor het LVP.

Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten!
Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met info@landelijkverenplatform.nl, m.van.helvoirt@binnenvaart.nl, of door hier te klikken.

Hoofdsponsor

Sponsoren

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan een brede lijst van geïnteresseerden. Kent u mensen die hem wellicht ook willen lezen? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door.
 
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan via info@landelijkverenplatform.nl of m.van.helvoirt@binnenvaart.nl.
 
Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid), Wim van Barneveld (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
 
Voor advertenties, sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met 010 7989800; e-mail:info@landelijkverenplatform.nl of m.van.helvoirt@binnenvaart.nl
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen) van artikelen mag met bronvermelding.
Website
Copyright © 2019 Landelijk Veren Platform, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp