Copy

Weekly Memo
December 12-16, 2022

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES

 • December 12-16: Assessment Week 
 • 12 - 16/12: Tuần thi cuối kỳ
 • December 22 - January 06: Winter Break
 • 22/12 - 06/01: Kỳ nghỉ Đông
 • Now - January 21, 2023: Apply for Worcester College (University of Oxford) Spring Program
 • Từ nay tới 21/01/2023: Đăng ký tham gia Chương trình Mùa xuân  của trường Worcester College (Đại học Oxford)
 • January 18-27, 2023: Tet holiday
 • 18/1 - 27/1/2023: Nghỉ Tết
Letter from Head of School / Thư Ngỏ từ Thầy Hiệu Trưởng 

Dear Parents,
We just received news from Doet HCMC and the People’s Committee that we need to extend our Tet Holiday by a few days.  Our last day of school before Tet will be January 17, 2023 and we will be back to school on January 30th.  We hope you have a wonderful holiday with your family and friends.

Have a wonderful weekend!
Sincerely,

 
Nate Swenson
Head of School


Quý Phụ huynh thân mến,
Chúng tôi mới nhận được thông báo từ Sở Giáo dục & Đào tạo và Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố về việc kéo dài thêm số ngày nghỉ Tết cho học sinh. Ngày học cuối cùng trước khi nghỉ Tết sẽ là ngày 17/1/2023 và các con sẽ đi học trở lại vào ngày 30/1/2023. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời cùng với gia đình và bạn bè!

Chúc Quý vị một cuối tuần thật vui!

Trân trọng,


Thầy Nate Swenson
Hiệu trưởng

Worcester College (University of Oxford) Spring Program

We are delighted to share our latest collaboration between Cognita and Worcester College to provide students with an Oxford college experience, combining the highest level of academic rigor with a unique insight into the opportunities associated with living and studying at an Oxford college, UK in April 2023. This is a program for ambitious students (age 15-18) that wish to challenge themselves with the highest standard of academic learning. ISHCMC-AA students may apply for this this program from now to January 21, 2023. 

Students will be able to choose one of the following cutting-edge courses:

 • Economics and Business Management in a changing world
 • Artificial Intelligence and the world of Python computer coding
 • Philosophy, Politics and Law

As well as academic content, the program will include a range of other activities encompassing sports, music and literature, plus seminars on Oxford traditions and cultural visits. We are confident that this will be a learning experience like no other.

If you have any questions about the program or the application process, please send them via email to: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk


Chương trình Mùa xuân của trường Worcester College
(Đại học Oxford)

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự hợp tác mới nhất giữa Cognita và Trường Worcester College để mang đến cho các học sinh trải nghiệm Đại học Oxford vào tháng 4 năm 2023. Đây là một sự kết hợp giữa những yêu cầu nghiêm ngặt nhất trong học tập với một lựa chọn sáng suốt về các cơ hội sinh sống và học tập tại một trường thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Chương trình này sẽ dành cho các học sinh (15-18 tuổi) có ước vọng muốn thử thách bản thân mình với những tiêu chuẩn học tập cao nhất. Học sinh ISHCMC-AA có thể đăng ký tham gia chương trình này từ nay đến ngày 21 tháng 1 năm 2023.

Học sinh sẽ được chọn một trong các khóa học sau đây:

 • Kinh tế và quản lý kinh doanh trong một thế giới thay đổi
 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ mã hóa máy tính Python
 • Triết học, Chính trị và Pháp luật

Ngoài nội dung học thuật, chương trình sẽ bao gồm một loạt các hoạt động khác bao gồm thể thao, âm nhạc và văn học, cùng với các cuộc hội thảo về truyền thống Oxford và các chuyến thăm quan văn hóa. Chúng tôi tự tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm học tập độc đáo và không ở đâu có được.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình hoặc quy trình đăng ký, vui lòng gửi mail tới: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk 

Parent Seminar

Parent seminars will be held regularly at our school. The recent seminar with the topic "Talking To Your Teenager About Substances" received the attention and participation of both parents and students. You can suggest any topics that appropriate so the school can prepare and coordinate. We expect to have more parents participating in the upcoming seminars.

Hội thảo dành cho phụ huynh
Các hội thảo dành cho phụ huynh được tổ chức thường xuyên tại trường. Hội thảo với chủ đề "Trò chuyện với con về các chất gây nghiện" mới thực hiện tuần trước đã nhận được sự chú ý và tham gia của phụ huynh và cả học sinh. Quý vị có thể gợi ý hoặc đề nghị các chủ đề phù hợp để nhà trường chuẩn bị và lên kế hoạch thực hiện. Chúng tôi rất mong sẽ có nhiều phu huynh lưu tâm và tham dự nhiều hơn trong các hội thảo tiếp theo.
 
Assessment Week
End of semester assessments are happening next week throughout the school.  These include a wide range of assessments including exams, projects, unit tests, and student presentations.  Here are some ways you can work with your child: 
 • Ensure your child is getting enough sleep, good food and plenty of water.  Remind them that to do well, you need to feel well.
 • Ensure that your child is punctual to school and on time for classes.
 • Have your child make a calendar of any upcoming assessments or due dates.  Plan study time in the days leading up to tests and projects. 
The school will send Semester 1 reports on January 11 to parents and students.

Tuần thi cuối kỳ 

Toàn trường sẽ có tuần thi cuối kỳ từ 12-16/12. Trong tuần này sẽ có nhiều loại bài tập khác nhau bao gồm cả bài thi, dự án, bài kiểm tra, và các bài thuyết trình của học sinh. Dưới đây là một số việc phụ huynh có thể làm cùng con:
 • Đảm bảo con ngủ đủ giấc, ăn đầy đủ và uống nhiều nước. Nhắc con rằng để làm bài được tốt thì con cần phải cảm thấy khoẻ mạnh
 • Đảm bảo con tới trường đúng giờ, vào lớp đúng giờ
 • Để con ghi ra lịch thi các môn hoặc lịch các bài tập tới hạn hoàn thành. Lên kế hoạch thời gian học mỗi ngày cho tới khi làm các bài kiểm tra và bài tập dự án đó.
Nhà trường sẽ gửi báo cáo học kỳ 1 tới phụ huynh và học sinh vào ngày 11/01/2023.

The information you need!

We see that different teachers receive different notices of student absence. The school has created a new email address school@aavn.edu.vn  to receive information from parents when you ask for your child to be absent or late. This will help update the daily attendance on time. Please note the following:

For 1 day absence or for being late:

 • Send notice/information to email: school@aavn.edu.vn or,
 • Call the school to notify: (84-28) 3898-9098 - Ext: 0

For extended absences:

For planned absences of more than 1 day, parents must apply for approval of school leadership at least 5 days prior to the start of the absence.  

If your extended absence request is approved, teachers will create a support plan.  Students who do not gain approval for extended absences may miss out on this support.

Note:  Approved absences are still counted as missed school days for credit purposes. Students must attend school a minimum of 85% of instructional days to earn credit for a High School course. 

Thông tin cần lưu ý!

Chúng tôi nhận thấy nhiều thầy cô cùng nhận được các thông báo xin nghỉ học cho con từ phụ huynh. Nhà trường đã tạo một địa chỉ email mới là school@aavn.edu.vn để nhận các thông tin từ phụ huynh khi cần xin phép cho con vắng mặt hoặc tới trễ. Điều này sẽ giúp nhà trường theo dõi và tổng hợp việc điểm danh hàng ngày kịp thời hơn. Phụ huynh vui lòng lưu ý hướng dẫn dưới đây:

Khi xin phép cho con vắng mặt 1 ngày hoặc tới trễ:

 • Gửi thông báo/xin phép tới email: school@aavn.edu.vn hoặc,
 • Gọi điện thông báo tới trường: (84-28) 3898-9098 - Số máy lẻ: 0
Khi xin phép nghỉ học nhiều hơn 1 ngày,

Với các trường hợp nghỉ học nhiều ngày (có kế hoạch từ trên 1 ngày), phụ huynh cần điền mẫu nói trên và gửi sớm tới nhà trường, ít nhất là 5 ngày trước khi bắt đầu cho con nghỉ học.

Khi đề nghị xin nghỉ học nhiều ngày được chấp thuận, giáo viên sẽ có kế hoạch riêng để bổ trợ kiến thức cho con. Những học sinh nghỉ học nhiều ngày không có phép có thể sẽ bỏ lỡ mất sự hỗ trợ này.

Lưu ý: Những lần vắng mặt được chấp thuận vẫn được coi là ngày nghỉ học được tính tín chỉ. Học sinh cần đi học tối thiểu 85% số ngày giảng dạy để lấy tín chỉ cho mỗi khóa học cấp Trung học.

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2022 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp