Copy
Dear ISHCMC-AA Band Parents/Guardians,
Kính gửi Quý phụ huynh và Người giám hộ học sinh Ban nhạc trường ISHCMC-AA,
 
It is almost time for our first full program concert of the year! The ISHCMC-AA Winter Concert is on Thursday, February 16th  at the ISHCMC-AA Courtyard at 6:00pm.  To prepare for this concert extra full band rehearsals have been scheduled for all grade 6-12 students. Please make sure that your child has their instrument or mouthpiece and their sheet music/folder at school that day. The schedule will be as follows:
Đã gần đến ngày diễn ra chương trình hòa nhạc đầu tiên trong năm của chúng tôi! Chương trình Hòa nhạc Mùa đông của trường ISHCMC-AA sẽ diễn ra vào Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 tại trường lúc 18:00. Để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc này, tất cả học sinh lớp 6-12 đã lên lịch diễn tập ngoài giờ cho toàn bộ ban nhạc. Vui lòng đảm bảo rằng con của Quý vị có nhạc cụ và có bản nhạc vào ngày hôm đó. Lịch trình như sau:
 

Wednesday, February 15th (School Day B)
Thứ Tư, ngày 15 tháng 2 (Ngày học B)
10:00 am – 11:45 am –  Full Grade 9 Concert Band rehearsal 
10:00 sáng – 11:45 sáng - Tổng duyệt Ban nhạc Lớp 9
 

Thursday, February 16th (School Day C)
Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 (Ngày học C)

10:00 am – 11:45 am – Full Grade 6 Concert Band rehearsal
10:00 sáng – 11:45 sáng - Tổng duyệt Ban nhạc Lớp 6
11:35 am – 12:35 pm – Grade 9-12 high school band rehearsal
11:35 sáng - 12:35 chiều - Diễn tập của Ban nhạc trung học lớp 9-12
12:40 pm – 1:40 pm – Grade 7-8 middle school band rehearsal
12:40 trưa - 1:40 chiều - Diễn tập của Ban nhạc lớp 7-8 trung học cơ sở
 
The Night of the Concert 
Biểu diễn Hòa nhạc
  • Grade 7-8 students are asked to meet at ISHCMC-AA Library at exactly 6:00pm to warm-up
  • Học sinh lớp 7-8 tới Thư viện ISHCMC-AA vào đúng 18:00 để chuẩn bị
  • Grade 9 beginner band students are asked to meet at ISHCMC-AA Library at exactly 6:15pm to warm-up
  • Học sinh lớp 9 ban nhạc Sơ cấp có mặt tại Thư viện ISHCMC-AA vào đúng 18:15 để chuẩn bị
  • Grade 9-12 students are asked to meet at ISHCMC-AA Library at exactly 6:30pm to warm-up
  • Học sinh lớp 9-12 có mặt tại Thư viện ISHCMC-AA vào đúng 18:30 để chuẩn bị
  • Grade 6 Beginner band students are asked to meet at ISHCMC-AA Library at exactly 6:45pm to warm-up
  • Học sinh lớp 6 ban nhạc Sơ cấp có mặt tại Thư viện ISHCMC-AA vào đúng 18:45 để chuẩn bị
7:00pm Concert starts for 6-12 Students and Parents.
19:00 Bắt đầu Buổi hòa nhạc dành cho học sinh lớp 6-12 và phụ huynh.


Admission for the concert is free and light refreshments will be provided to parents prior to each performance. We highly suggest that all parents and students stay for the entirety of the even to show support for all groups involved.
Vé vào cửa miễn phí và có đồ ăn nhẹ cho khán giả giữa mỗi đợt biểu diễn. Chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh và học sinh cùng ở lại tham dự suốt buổi Hoà nhạc để ủng hộ tinh thần cho tất cả các nhóm biểu diễn.

Concert dress is a black shirt provided by the school and black dress pants (or longer skirt) and black dress shoes are provided by the parent/guardian.  Please no logos or colors on pants, or shoes as this draws attention away from the band and their performance.

Trang phục cho ban nhạc sẽ là áo đen do trường chuẩn bị, quần đen (hoặc váy dài đen), giày đen do gia đình tự chuẩn bị. Vui lòng không có logo hoặc màu sắc trên quần hoặc giày vì chúng sẽ khiến ban nhạc bị phân tâm.
 
If you have any questions, you can contact me Jarrett.fuller@aavn.edu.vn or by phone at +84 28 3898 9098. 
Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với tôi Jarrett.fuller@aavn.edu.vn hoặc qua số điện thoại của trường +84 28 3898 9098 

We are very much looking forward to our first “full program” concert of the year!
Chúng tôi rất mong chờ buổi hòa nhạc “trọn vẹn” đầu tiên của năm!
 
ISHCMC-AA
Trưởng ban nhạc
Band Director
Jarrett Fuller
 

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2023 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp