Copy

Weekly Memo
December 12-16, 2022

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES

 • HS Drama Production: December 19
 • Biểu diễn của lớp Kịch nghệ Trung học: 19/12
 • End of semester 1: December 21
 • Kết thúc học kỳ 1: 21/12
 • Winter Break: December 22 - January 06
 • Kỳ nghỉ Đông: 22/12 - 06/01
 • Apply for Worcester College (University of Oxford) Spring Program: Now - January 21, 2023
 • Đăng ký tham gia Chương trình Mùa xuân  của trường Worcester College (Đại học Oxford): Từ nay tới 21/01/2023
 • Tet holiday: January 18-27, 2023
 • Nghỉ Tết: 18-27/1/2023
Letter from Head of School / Thư Ngỏ từ Thầy Hiệu Trưởng 

Dear Parents,

The end of the semester is quickly approaching and I can tell that students are getting ready for their final exams.  Some students are studying their materials while waiting for school to start and others are studying during breaks.  Whenever I see these students, I send good thoughts their way and positive energy.  You can help at home by being supportive of your child.  There are only a few more days to go before the winter break!  

Have a wonderful weekend!
Sincerely,
 

 
Nate Swenson
Head of SchoolQuý Phụ huynh thân mến,

Thời điểm kết thúc học kỳ 1 đang đến rất nhanh và tôi có thể thấy học sinh đã sẵn sàng cho những bài thi cuối kỳ như thế nào. Em thì tranh thủ xem tài liệu trong khi chờ đến giờ vào lớp, em thì vẫn học trong cả giờ ra chơi. Bất cứ khi nào tôi thấy những học sinh như vậy tôi đều gửi đến các em những suy nghĩ tốt đẹp và những năng lượng tích cực. Bạn có thể giúp các con khi ở nhà bằng cách hỗ trợ cho các con của bạn. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến kỳ nghỉ đông rồi!


Chúc Quý vị một cuối tuần thật vui!
Trân trọng,


Thầy Nate Swenson
Hiệu trưởng

Building sustainable city - Grade 6 students
This week, the Grade 6 Social Studies students were busy collaborating in groups to create a more sustainable Ho Chi Minh City. The students looked at different ways the city could have more green spaces for animals and people, create cleaner air, re-use rain water and designed more eco-friendly transportation. Our ideas can be seen in our 3D models using recyclable materials from home and around our school. These are their semester 1 projects. Can you spy our school building in many of the models?

 

Thành phố Bền vững của học sinh lớp 6

Trong tuần qua, học sinh lớp 6 môn Xã hội học đã rất bận rộn với các hoạt động nhóm để tạo ra một Thành phố Hồ Chí Minh xanh và bền vững hơn. Các con đã tìm ra nhiều cách khác nhau để thành phố có được nhiều không gian xanh hơn cho người và vật, tạo ra không khí trong sạch hơn, tái sử dụng được nước mưa và thiết kế các phương tiện giao thông thân thiện hơn với môi trường. Những ý tưởng này đã được thể hiện thành công trên các mô hình 3D, sử dụng những vật liệu tái chế mà các con tìm được trong gia đình và xung quanh trường học của mình. Đây cũng là dự án kết thúc học kỳ 1 của các con. Bạn có thể phát hiện thấy trường học của chúng ta nằm ở vị trí nào trong các mô hình 3D này không?

Production of HS Drama class

The HS Drama class will be performing a modified production of the play "12 Angry Men" which we are calling "11 Angry Jurors". This will form part of their summative assessment for semester 1. The play sees 11 strangers forced together on the jury of a murder trial. The 11 strangers must battle it out over the course of the play to decide the accused man's fate. Guilty? Or not guilty?

We encourage parents of the HS Drama class to come and see our students perform on December 19th, 6:30 PM at ISHCMC-AA.

Biểu diễn tổng kết của lớp Kịch nghệ

Lớp Kịch nghệ Trung học sẽ biểu diễn một kịch bản phóng tác dựa theo vở "12 Angry Men" mà chúng tôi đặt tên mới là "11 Angry Jurors". Đây sẽ là một phần trong bài đánh giá tổng kết Học kỳ 1 của các con. Vở kịch kể về 11 người lạ mặt bị buộc phải cùng nhau tham gia bồi thẩm đoàn của một phiên tòa xử tội giết người. 11 người lạ mặt phải chiến đấu với nhau trong suốt vở kịch để quyết định số phận của người bị buộc tội tội? Hay không có tội?

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh của học sinh lớp Kịch nghệ đến xem các con biểu diễn vào 6:30 chiều ngày 19/12/2022 tại trường ISHCM-AA.

Worcester College (University of Oxford) Spring Program

We are delighted to share our latest collaboration between Cognita and Worcester College to provide students with an Oxford college experience, combining the highest level of academic rigor with a unique insight into the opportunities associated with living and studying at an Oxford college, UK in April 2023. This is a program for ambitious students (age 15-18) that wish to challenge themselves with the highest standard of academic learning. ISHCMC-AA students may apply for this this program from now to January 21, 2023. 

Students will be able to choose one of the following cutting-edge courses:

 • Economics and Business Management in a changing world
 • Artificial Intelligence and the world of Python computer coding
 • Philosophy, Politics and Law

As well as academic content, the program will include a range of other activities encompassing sports, music and literature, plus seminars on Oxford traditions and cultural visits. We are confident that this will be a learning experience like no other.

If you have any questions about the program or the application process, please send them via email to: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk


Chương trình Mùa xuân của trường Worcester College
(Đại học Oxford)

Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự hợp tác mới nhất giữa Cognita và Trường Worcester College để mang đến cho các học sinh trải nghiệm Đại học Oxford vào tháng 4 năm 2023. Đây là một sự kết hợp giữa những yêu cầu nghiêm ngặt nhất trong học tập với một lựa chọn sáng suốt về các cơ hội sinh sống và học tập tại một trường thuộc Đại học Oxford, Vương quốc Anh. Chương trình này sẽ dành cho các học sinh (15-18 tuổi) có ước vọng muốn thử thách bản thân mình với những tiêu chuẩn học tập cao nhất. Học sinh ISHCMC-AA có thể đăng ký tham gia chương trình này từ nay đến ngày 21 tháng 1 năm 2023.

Học sinh sẽ được chọn một trong các khóa học sau đây:

 • Kinh tế và quản lý kinh doanh trong một thế giới thay đổi
 • Trí tuệ nhân tạo và công nghệ mã hóa máy tính Python
 • Triết học, Chính trị và Pháp luật

Ngoài nội dung học thuật, chương trình sẽ bao gồm một loạt các hoạt động khác bao gồm thể thao, âm nhạc và văn học, cùng với các cuộc hội thảo về truyền thống Oxford và các chuyến thăm quan văn hóa. Chúng tôi tự tin rằng đây sẽ là một trải nghiệm học tập độc đáo và không ở đâu có được.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình hoặc quy trình đăng ký, phụ huynh có thể chủ động liên hệ tới email: enquiries.cpc@worc.ox.ac.uk 

NOTE TO PARENTS/ LƯU Ý CHO PHỤ HUYNH
When asking for student absences/ Khi xin phép cho con vắng mặt

For 1 day absence or for being late

 • Send notice/information to email: school@aavn.edu.vn or,
 • Call the school to notify: (84-28) 3898-9098 - Ext: 0

For extended absences (more than 1 day)

When extended absence is approved, teachers will create a support plan.  Students who do not gain approval for extended absences may miss out on this support

Khi xin phép cho con vắng mặt 1 ngày hoặc tới trễ

 • Gửi thông báo/xin phép tới email: school@aavn.edu.vn hoặc,
 • Gọi điện thông báo tới trường: (84-28) 3898-9098 - Số máy lẻ: 0
Khi xin phép nghỉ học nhiều hơn 1 ngày

Khi đề nghị xin nghỉ học nhiều ngày được chấp thuận, giáo viên sẽ có kế hoạch riêng để bổ trợ kiến thức cho con. Những học sinh nghỉ học nhiều ngày không có phép có thể sẽ bỏ lỡ mất sự hỗ trợ này.

POSITIVE, CARING, ENGAGED

 

Welcome to the leading American-curriculum
secondary school in Ho Chi Minh City.

ISHCMC-AA Facebook ISHCMC-AA Facebook
ISHCMC-AA Twitter ISHCMC-AA Twitter
ISHCMC-AA Instagram ISHCMC-AA Instagram
ISHCMC-AA YouTube ISHCMC-AA YouTube
ISHCMC-AA Website ISHCMC-AA Website
Communications Liasion Communications Liasion
Copyright © 2022 International School of Ho Chi Minh City - American Academy, All rights reserved.
 
Mailing Address
16 Vo Truong Toan | An Phu Ward | District 2 | HCMC

www.aavn.edu.vn


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp