Copy

Nieuwsbrief nr. 4
    februari 2019

Beste wijkbewoners,
 
opnieuw roerige tijden omtrent de openstelling van het asielzoekerscentrum, het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein en de nieuwe locatie voor geclusterde huisvesting van arbeidmigranten aan de Peelterbaan op industrieterrein 'De Kempen'.

 

 

Navolgend de integrale tekst van de ingezonden brief aan De Limburger over de openstelling van het AZC en onze stellingname inzake de huisvesting van arbeidsmigranten.
 
 
Geachte redactie,
 
naar aanleiding van het artikel in 'De Limburger' van 19 februari jl. over de aanstaande ontmoeting van de nieuwe COA-bestuurder met B&W van de gemeente Weert en het mogelijke gespreksonderwerp 'verlenging van het verblijf van asielzoekers op het HQ-terrein' willen wij op voorhand duidelijk stelling nemen.
De stichting Wijkraad Rond de Kazerne vindt een verlenging van de bestuursovereenkomst tussen COA en Gemeente Weert onacceptabel. Overeenkomstig de huidige bestuursovereenkomst vinden wij dat de voorwaarden van maximaal 1000 asielzoekers gedurende maximaal 5 jaar (eindigend op 15 september 2020) gestand gedaan moeten worden omdat daarmee de gemeente Weert, en onze wijk in het bijzonder, een bovenproportionele bijdrage in de opvang van asielzoekers in de regio Midden-Limburg heeft vervult en nog vervult. Deze belasting willen wij niet gecontinueerd hebben, te meer omdat een  groot deel van de thans hier verblijvende asielzoekers geen oorlogsvluchtelingen zijn, maar om andere redenen hun thuisland hebben verlaten. Redenen die in de meeste gevallen kansloos zijn om een asielzoekerstatus te verkrijgen.
Als wijkraad hebben we de burgemeester dringend verzocht om met de COA-bestuurder te overleggen over het tijdig opstellen van het ontruimingsplan en tijdig te beginnen met de daadwerkelijke uitvoering,  zodat op 15 september 2020 de gebouwen ook daadwerkelijk verlaten zijn. De burgemeester heeft toegezegd dit te zullen doen. Waarom daar in het artikel geen melding van gemaakt wordt is ons een raadsel. 
 
Het behoud c.q. verbetering van de leefbaarheid in onze wijk is ons hoofdaandachtsgebied. In dit verband ondersteunen wij van harte de initiatieven van de eigenaar van het voormalige KMS-terrein - HQ Weert CV - om hier duurzame bestemmingen te ontwikkelen rond de centrale thema's 'zorg', 'educatie', 'sport' en 'ontwikkeling'. Ook deze ontwikkeling heeft onze continue aandacht. Daarbij is de bestaande huisvesting van asielzoekers een remmende factor, die daarom ook zo snel mogelijk beëindigd dient te worden.
Tenslotte vragen wij ons af hoe de krachtenverhouding is tussen een bestuursovereenkomst (COA - Gemeente Weert) en een huurcontract (COA - HQ) en of deze onder bepaalde voorwaarden door een hoger overheidsorgaan nietig verklaard kunnen worden. Herhaaldelijk heeft B&W van de Gemeente Weert bevestigd dat de huisvesting van asielzoekers op het HQ-terrein per 15 september 2020 is afgelopen. Het management van HQ heeft aan ons bevestigd dat het huurcontract met het COA per 15 september 2020 afloopt en dat thans reeds aangegeven is dit van de zijde van HQ niet te willen verlengen. Wij gaan er vanuit dat zowel Gemeente Weert als HQ Weert hun rug recht houden en voor de belangen en de leefbaarheid van onze wijk Rond de Kazerne zullen opkomen.       
 
namens bestuur Stichting Wijkraad Rond de Kazerne
 
Frans van Tuel

 
Einde huisvesting arbeidsmigranten op het HQ-terrein
 
Door de vaststelling van de nota 'Huisvesting Arbeidsmigranten in Weert' op 19 december jl. is het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ terrein niet langer toegestaan bij het einde van de gedoogbeschikking, zijnde 31 december 2018. Reeds op 27 december 2018 is aan verhuurder en huurder door de Gemeente Weert een last onder bestuursdwang opgelegd om deze nieuwe situatie te effectueren. Hierbij is een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van € 30.000 per week dat arbeidsmigranten na 1 maart 2019 nog onderdak hebben op het HQ terrein (met een maximum van € 300.000).
In het Nederlandse rechtssysteem bestaat de mogelijkheid hiertegen in beroep te gaan. Volgens onze informatie hebben zowel huurder als verhuurder dit gedaan. Zolang dit beroep niet is afgewezen, kan de huisvesting voortduren.
Het bestuur van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne zal er uiteraard bij de Gemeente Weert op aandringen het besluit op dit beroep zo snel mogelijk te nemen en wij gaan er daarbij vanuit dat vóór de voorjaarsvakantie de huisvesting van arbeidsmigranten op het HQ terrein definitief voorbij is.
 
 

Huisvesting arbeidsmigranten op industrieterrein De Kempen
 
Met de bekendmaking dat er onder andere een vergunning is aangevraagd voor geclusterde huisvesting van arbeidsmigranten op het Industrieterrein 'De Kempen' is de onrust bij sommige wijkbewoners weer aangewakkerd. Echter: de locatie ter hoogte van de vroegere 'slipschool' tegenover het crematorium 'Weerterland' is geheel conform de onlangs door het gemeentebestuur goedgekeurde nota 'huisvesting arbeidsmigranten in Weert'. Wij zijn blij dat we èn geclusterde huisvesting in woonwijken succesvol hebben weten tegen te houden èn dat de industrieterreinen direct grenzend aan onze woonwijk ook ontzien zijn.  
De acties die nu ontketend zijn tegen de overige aangevraagde huisvestingslocaties, gebruiken soortgelijke argumenten die wij en direct aanwonenden ook hebben ingebracht bij B&W en bij de raadsfracties vóór dat de nieuwe beleidsnota door de gemeenteraad is vastgesteld. Helaas zijn onze argumenten toen slechts op enkele punten gehonoreerd en hebben andere buurten en wijken toen geen zienswijze ingediend. Nu is het een gelopen race.
Een protest tegen de thans in aanvraag zijnde locatie aan de Peelterbaan (i.c. industrieterrein 'De Kempen') vinden wij dan ook niet relevant.
Desalniettemin zullen wij onverminderd waakzaam zijn en handhaving eisen van alle hieraan verbonden voorwaarden voor orde en veiligheid, zou dit aan de orde zijn
.
 
Raadpleeg onze website www.wijkraadronddekazerne.nl voor de laatste ontwikkelingen.
Wijkraad Rond de Kazerne
Postadres: Ambachtenhof 19, 6006 LX  Weert
info@wijkraadronddekazerne.nl

uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp