Copy

Nieuwsbrief nr. 3
    augustus 2018

Het was alweer enige tijd geleden dat u een nieuwsbrief van de Wijkraad ontving. Er is inmiddels weer van alles te melden en voor achtergrondinformatie kunt u onze website www.wijkraadronddekazerne.nl raadplegen.

 

Uitbreiding opvangcapaciteit AZC

Naar aanleiding van het omwonendenoverleg van 25 juli jl.: de IND heeft op dit moment een achterstand met de verwerking van dossiers waardoor er langere doorlooptijden van de procedures zijn. Daardoor is extra opvangcapaciteit nodig, hetgeen in het AZC in Weert betekent dat de opvangcapaciteit van 400 naar 650 verhoogd is en men voorbereidingen treft om de maximale capaciteit van 1000 plaatsen te kunnen bieden, inclusief de 80 plekken voor alleen-reizende minderjarige vluchtelingen (AMV) waarvan er thans ca. 50 bezet zijn. Of deze 1000 plaatsen ook werkelijk gebruikt gaan worden is op dit moment onduidelijk.  


Wateroverlast in het bungalowpark

In mei heeft de wijkraad een enquête gehouden onder de bewoners van het bungalowpark naar de wateroverlast in de laatste jaren. Dit om een nieuw computersimulatiemodel te verifiëren. In samenwerking met de gemeente Weert en ingenieursbureau DHV Royal Haskoning is op 31 mei een presentatie van de bevindingen gepresenteerd. Zo ook een aantal mogelijke oplossingsrichtingen die in het komende half jaar nader uitgewerkt gaan worden. De uitgebreide presentatie is te lezen in de 'stamtafels', het besloten deel van onze website.
Inmiddels heeft een inspectie van het rioolstelsel plaatsgevonden, is de wortelgroei weggefreesd, zijn waar nodig reparaties c.q. versterkingen in het rioolstelsel uitgevoerd en hebben bewoners op hun verzoek een persoonlijk advies van de deskundigen van de gemeente gekregen om de overlast in hun specifieke situatie zoveel mogelijk te beperken.
 


Gezocht: vrijwilligers in onze wijk voor AED-inzet

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat in onze wijk al een aantal jaren 4 AED's hangen. Toen deze werden opgehangen is gelijktijdig een cursus AED-training voor de bewoners van onze buurten opgestart. Een twintigtal enthousiaste mensen heeft toen het certificaat behaald en het daarna ieder jaar opnieuw, door het volgen van een herhalingstraining, laten verlengen.
Helaas hebben er inmiddels, door allerlei omstandigheden, nogal wat mensen moeten afhaken. We zijn daarom dringend op zoek naar wijkbewoners die de cursus reanimeren/AED-training willen volgen. Deze cursus wordt gegeven door dhr. Harry v.d. Velde. Hij is ook degene die ervoor zorgt dat de AED's binnen onze wijk altijd inzetbaar zijn.  
De cursus en ook de herhalingslessen zijn gratis. De kosten zijn voor rekening van de Wijkraad.
We hopen dat u zich aangesproken voelt en deze cursus reanimeren wilt gaan volgen. Het kost u slechts één dagdeel per jaar. Na het behalen van het certificaat kunt u zich laten registreren bij Hartslag nu, de coördinerende instantie die de oproepen verzorgt.
Wilt u eens serieus over deze vraag nadenken? Wie weet hoe nuttig u zich, na het behalen van het certificaat, kunt maken. En stel u wordt opgeroepen en u kunt zo het leven van een medemens redden, dan moet dat toch een geweldig goed gevoel geven!
Wilt u meer informatie of wilt u zich meteen opgeven, neem dan contact op met mij via telefoon 06 45 79 02 16 of per email: afkb01@gmail.com

Wij rekenen op u!
Vriendelijke groet, Annelies KreberVoortgang inrichting gebied tussen HQ en IJzeren Man

Sedert januari van dit jaar is het Wijkraadbestuur in overleg met de gemeente omtrent de inrichting van het gebied tussen het HQ-terrein en de IJzeren Man. Het gaat dan met name over de verkeerssituatie voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers en paardrijders; parkeren; de groen aanplant en inrichting van de openbare ruimte. Aangezien hier diverse belanghebbenden zijn en het budget beperkt is, is het tot op heden nog niet gelukt om een plan naar ieders tevredenheid samen te stellen. In september vindt een vervolggesprek plaats.


Boels Ladies Tour

Deze internationale wielerwedstrijd voor vrouwen heeft Stramproy en Weert als etappeplaats. Op 31 augustus wordt er om 13.00 gestart in Stramproy en volgt een tocht van 130 km door Midden-Limburg. Omstreeks 16.15 is de finish op de Wilhelminasingel bij het Gemeentehuis in Weert. Daarvoor worden 3 rondjes over een 8 km lang parcours door Weert en met name door onze wijk gefietst waardoor hier wegafzettingen worden geplaatst. Onze wijk is dan alleen bereikbaar via de Ringbaan West en Ringbaan Noord. De rotonde Keulerstraat / Parklaan is van 15.30 - 16.15 uur afgesloten. De verdere details vindt u op onze website.
 
Herontwikkeling MOB-complex

Op 4 juni is aan belanghebbenden een nieuwe visie over het toekomstig gebruik van het MOB-complex gepresenteerd. Weliswaar onder voorbehoud: de gemeenteraad moet er nog zijn goedkeuring aan geven. Het voorstel is om er een 40-tal woningen op grote percelen te gaan realiseren. Daarvoor moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd. Het streven is dit gewijzigde plan nog in 2018 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De sloop van de huidige gebouwen kan daarna plaatsvinden. Naar verwachting kan er medio 2019 gestart worden met de uitgifte van de kavels. De presentatie voor omwonenden vindt u op onze website.
Zodra het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd, zal het bestuur van de Stichting Wijkraad Rond De Kazerne dit gedetailleerd bestuderen en indien nodig een zienswijze (commentaar) hierop samenstellen. U kunt dat als privé-persoon ook doen, of u deelt uw opmerkingen met ons zodat wij ze naar voren kunnen brengen.


 
Bestuursleden gezocht

Wij zijn al bijna 2 jaar op zoek naar bestuursleden uit de 'schrijversbuurt' en uit de 'schildersbuurt'. Uiteraard probeert het zittende bestuur ook hun belangen te vertegenwoordigen, maar het zou veel beter zijn als bewoners uit deze buurten in het bestuur zitten zodat het contact met de achterban nog sterker is. Wij vergaderen eens in de 6 - 8 weken in de avonduren en daarnaast verdelen we de vertegenwoordiging van de wijkraad in allerlei overlegorganen naar beschikbaarheid en interesse van de bestuursleden. Meldt u voor een vrijblijvende kennismaking op info@wijkraadronddekazerne.nl  .
 

Jaarvergadering 13 september

Het is een goede gewoonte om de jaarvergadering in het voorjaar te houden. Echter een aantal dringende zaken leidden ertoe dat we als uitzondering ditmaal de jaarvergadering op 13 september aanstaande willen houden. De uitnodiging en agenda volgen hierna.

Uitnodiging Jaarvergadering                          
 
Aan alle bewoners van de wijk Rond de Kazerne
 
Graag nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de wijkraad, welke gehouden wordt op donderdag 13 september a.s. in Cafe-Zaal Dennenoord, Voorhoeveweg 2. Aanvang 19.30 u.
De agenda:
 1. Welkom
 2. Jaarverslag 2017
 3. Financiële positie
 4. Verslag Commissie Groen
 5. Verslag Commissie Wateroverlast Bungalowpark
 6. Verslag Commissie Milieu
 7. Verslag Commissie Planvorming (HQ-terrein, Weert-West, MOB-complex)
 8. Verslag Commissie Veiligheid (AED, wijkpreventieteam)
 9. Communicatie met achterban
 10. Wijkschouw najaar 2018
 11. Bestuurssamenstelling en statutenwijziging
 12. Rondvraag en sluiting
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Wijkraad Rond de Kazerne

Wij rekenen op uw aller aanwezigheid!        


 
Wijkschouw in herfst

We zijn voornemens om eind oktober / begin november met vertegenwoordigers van diverse gemeentelijke afdelingen een wijkschouw te organiseren. Tijdens de wijkschouw worden knelpunten en wensen met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte, groenvoorziening, verkeersveiligheid, verlichting etc. bekeken en besproken. U kunt nu al uw aandachtspunten melden via email: info@wijkraadronddekazerne.nl.  Vermeldt ook uw telefoonnummer als u door het bestuur van de wijkraad teruggebeld wilt worden.
Wijkraad Rond de Kazerne
Postadres: Ambachtenhof 19, 6006 LX  Weert
info@wijkraadronddekazerne.nl

uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp