Copy
Najaar 2019
Bekijk in uw browser
Verblijf arbeidsmigranten op HQ-terrein beëindigd

Gelukkig bleef de 'horrorzomer', zoals de overlast van verleden jaar in één woord kon worden samengevat, dit jaar uit. Met nog lopende beroepsprocedures tegen het handhavingsbesluit van de Gemeente Weert, was het aantal op het HQ-terrein verblijvende arbeidsmigranten al fors gedaald.
Begin augustus werd duidelijk dat er geen arbeidsmigranten meer gehuisvest waren en dat de bewuste gebouwen ontruimd waren. Tevens werden de lopende beroepen tegen het besluit onder bestuursdwang ingetrokken. Daarmee komt een einde aan een bewogen periode. Tijdens een afsluitende bijeenkomt op maandag 19 augustus jl. voor omwonenden, leden van de klankbordgroep en de wijkraad vatte wethouder mevrouw Van Eijk het samen met 'het was een hectische tijd waarin fouten zijn gemaakt en waarvan we allemaal geleerd hebben'. 
Daarna werd mevrouw Monique Bessems voorgesteld, die namens de gemeente en in samenwerking met de eigenaren van het HQ-terrein en 'De Lichtenberg' de duurzame ontwikkelingen van deze gebieden gaat begeleiden. 


Wegafsluitingen in onze wijk - Boels Ladies Tour 4 september

Woensdag 4 september komen de eerste rensters van de Boels Ladies tour rond 15.15 uur aan in het centrum van Weert. Daarna fietsen zij nog enkele rondes op een parcours, met de finish op de Wilhelminasingel. Die route gaat vanaf de Wilhelminasingel over de Driesveldlaan, Parallelweg, Louis Regoutstraat, Kerkstraat, Keulerstraat, Parklaan, Diesterbaan, IJzerenmanweg, Voorhoeveweg, Kazernelaan, Industriekade, WillemIstraat, Penitentenstraat, Beekpoort en Wilhelminasingel. Dit betekent dat deze wegen vanaf ca. 15.00 uur tot ca. 16.15 uur afgesloten zijn voor alle verkeer.
Klik voor meer informatie en een kaart van de afgesloten wegen en ontsluitingsroute op onderstaande link:
https://www.wijkraadronddekazerne.nl/geplande-evenementen/boels-ladies-tour-op-4-september-in-weert/


Wijkschouw 2019

Elk jaar maakt de wijkraad met een delegatie van bewoners en van de gemeente een rondgang door de wijk om op verbeterpunten te wijzen. Deze hebben betrekking op (onderhoud van de) groenvoorziening, verkeersveiligheid, verlichting, vuil etc. Ook nu roepen wij u allen weer op om uw verbeterpunten aan ons te mailen via info@wijkraadronddekazerne.nl
We proberen de wijkschouw eind oktober/begin november te laten plaatsvinden en zullen u via de website over de exacte datum informeren.


Aantal bewoners AZC redelijk stabiel

Op 14 augustus vond het reguliere omwonenden overleg  plaats met het COA. Terugblikkend op de afgelopen maanden was niet alleen het COA tevreden over de gang van zaken, maar ook de omwonenden gaven aan relatief weinig overlast te hebben ervaren. Ondanks dat er vooraf met enige zorg werd gekeken naar de zomerperiode, waarbij de grote aantallen asielzoekers meer dan bij slecht weer veelvuldig buiten de poorten van de voormalige kazerne vertoeven, bleek dat in goede harmonie te zijn verlopen. En met een totaal van 835 asielzoekers is dat toch een opluchting.
Er werd weliswaar melding gemaakt van een incident, een vechtpartij waarbij de hulp van de politie werd ingeroepen, maar behoudens dit incident was het een rustige periode. Wij hebben van het COA vernomen dat deze vechtersbazen zijn aangehouden door de politie en ingesloten zijn. Deze personen zullen niet meer terugkeren naar het COA in Weert en worden elders geplaatst.
Tot slot werd er melding gemaakt van de overvolle prullenbakken en troep in het nieuwe parkje aan de Nelissenhofweg. Dit heeft de aandacht van het COA.
Op 23 oktober is het volgende overleg waarbij alle omwonenden natuurlijk van harte welkom zijn.


Buurtpreventie app en wijkpreventieteam

Sinds enige tijd is er een nieuwe buurtpreventieapp, de 2.0 buurtapp. Was voorheen de preventieapp voor geheel Weert-zuid is nu de 2.0 app alleen bedoeld voor onze 4 buurten: de Schildersbuurt, de Dichtersbuurt, Kazernelaan-zuid (ook wel de Hofjes-buurt genoemd) en de Boshoverbeek. Kortom, de Buurt rondom de Kazerne. De politie Weert, met name de wijkagent, neemt ook deel aan deze app.
Als u wilt worden toegevoegd aan deze buurtapp en zodoende de veiligheid in onze wijken wilt vergroten meldt u dan aan op: wijkpreventieronddekazerne@gmail.com ter attentie van Oscar Sybesma.
Ook kent onze buurt een wijkpreventieteam. Gestreefd wordt om maandelijks eenmaal door de buurt te lopen  en eventuele misstanden, aandachtspunten, verdachte zaken of anderszins te signaleren. Deze gegevens kunnen ook worden meegenomen in de jaarlijkse wijkschouw georganiseerd door de wijkraad .
Als u interesse heeft om mee te lopen met het wijkpreventieteam dan kunt u zich aanmelden via wijkpreventieronddekazerne@gmail.com t.a.v. Hans Boonen.


Protest tegen Herenboeren aan de Grotesteeg

Een grote groep van bewoners uit het bungalowpark en van de Mastenbroekweg en Dijkerstraat hebben bij het College van B en W protest aangetekend tegen het Collegebesluit om op het perceel Grotesteeg 1 in Weert een gemengd boerenbedrijf te gaan uitoefenen ten behoeve van de leden van de coöperatieve vereniging Herenboeren. Naast het feit dat men niet vooraf in dit besluitvormingsproces is betrokken, maken de bewoners bezwaar tegen de mogelijke overlast door de veestapel, de toename van verkeer, de geluidoverlast, uitstoot van fijnstof en ammoniak en een afname van de privacy van direct-aanwonenden.

De wijkraad zal in de komende tijd met betrokkenen praten om een standpunt te kunnen innemen.


Terugblik jaarvergadering 13 juni jl.

13 juni j.l. was het weer zover: de jaarvergadering van de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne in zaal Dennenoord.
De opkomst was groot waarvoor onze dank. Nadat de voorzitter iedereen welkom heette kwamen de diverse commissies die de Wijkraad telt aan het woord.
De Commissie Groen en Wijkschouw meldt dat er veel verschillende meningen over het groenbeleid in de wijk zijn en dat het daardoor niet altijd mogelijk is om tot een uniform besluit te komen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan de situatie rond het saneren van bomen in de 4 bospercelen en de aankleding van het perceel van de St. Teuniskapel. Vervolgens werd de stand van zaken m.b.t. de in de wijkschouw van december 2018 aangebrachte punten besproken. Vooral de bladcontainers vragen extra aandacht: Er kunnen geen extra locaties opgenomen worden, echter kan wel met locaties geschoven worden. Wijkbewoners worden opgeroepen voorstellen te doen. Ook zal er nagegaan worden wat de exacte periode van plaatsing is. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er wijkbewoners zijn die nog bladafval deponeren nadat de containers al zijn weggehaald, hetgeen niet van goed nabuurschap getuigd.
Het streven is om bij aanvang van de herfst een volgende wijkschouw te organiseren, daarover worden wijkbewoners via mail en website geïnformeerd.
De Commissie Wateroverlast Bungalowpark meldt dat op 13 november het definitieve ontwerp wordt vastgesteld zodat de aanbesteding nog voor het eind van 2019 plaatsvindt en de uitvoering voorzien is in het eerste half jaar van 2020.  De noodzaak tot afkoppelen van de hemelwaterafvoer c.q.  het zelf bergen van het oppervlaktewater wordt onderstreept door de plaatjes van berekende overlast in het betreffende gebied. Verder wordt de afvoercapaciteit de sloot achterlangs de Van Goghlaan naar de Mastenbroekweg vergroot; komt er een hemelwaterriool extra langs de Rembrandtlaan en delen van de Tooroplaan en Frans Halslaan.
De Commissie AED meldt dat op initiatief van enkele bewoners van de  Dijkerhof hier een extra AED geplaatst zal worden mits er zich voldoende vrijwilligers aanmelden die hiervoor een cursus gaan volgen en inzetbaar zijn binnen de  wijk. De Wijkraad onderstreept het belang van AED’s in onze wijk en wil de Commissie AED uitbreiden.
De Commissie Wijkpreventieteam is niet aanwezig maar er blijken wat problemen te zijn met het ontvangen van emails, het functioneren van de app en dergelijke. Het bestuur zegt toe daarnaar te kijken.
De commissie Planvorming had het met name over de inrichting van het voormalige kazerneterrein (het “HQ-terrein”) en het MOB-terrein. De plannen van HQ wisselen door diverse oorzaken nogal. Grad Peeters roept wijkbewoners op om zodra de plannen gepubliceerd worden, feedback naar de wijkraad te geven. Overigens werd hier ten onrechte een aantal malen verwezen naar prive personen terwijl bedoeld werd de onderneming HQ. Het bestuur wenst dit nog uitdrukkelijk te vermelden.
De herinrichting van ‘Weert West’ is niet gelopen zoals de wijkraad het graag gezien had, maar het resultaat verdient desalniettemin waardering.
In de plannen van het MOB-complex wordt het aanwezige bomenbestand dmv een bomenpaspoort beschermd. De huidige bestrating wordt gehandhaafd. De ontwikkeling van dit gebied is mogelijk gemaakt door het provinciale programma ’ruimte voor ruimte’.
De penningmeester van de Wijkraad lichtte vervolgens de financiele situatie van de Wijkraad toe en toonde aan dat de begroting voor 2018 niet sluitend is door de juridische advieskosten die de Stichting Wijkraad Rond de Kazerne heeft gemaakt ivm het gewijzigde beleid inzake het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein. Het verlies kon echter uit de bestaande reserves gedekt worden.
De stand van zaken van het AZC/COA en de huisvesting van arbeidsmigranten kwam ook uitvoerig aan bod: Zowel de gemeente resp. HQ-management hebben benadrukt dat de bestuursovereenkomst voor het AZC resp.  de huurovereenkomst eindigen per 15 september 2020. De gemeente sluit daarbij niet uit dat daarna nog enige maanden nodig zijn om het AZC in huidige vorm te ontmantelen c.q. op te ruimen.
In het herziene besluit van last onder bestuursdwang van de Gemeente Weert wordt geëist dat het verblijf van arbeidsmigranten op het HQ-terrein per 1 augustus beëindigd is. Hiertegen kunnen partijen opnieuw bezwaar maken. Het verdere verloop zal door het bestuur van de wijkraad gevolgd worden.
NB: inmiddels is deze kwestie door de actualiteit achterhaald, zie daarvoor het artikel elders in deze nieuwsbrief.
Vervolgens kwam de nieuwe website aan bod: het streven is om veel meer wijkbewoners te kunnen bereiken. Daarenboven zal ook de digitale nieuwsbrief ca. 4 x per jaar vaker verschijnen en is het streven om 2x per jaar een gedrukte versie onder alle wijkadressen te verspreiden.
De nieuwe statuten van de Wijkraad werden toegelicht omdat de vorige verouderd waren. Waarbij werd opgemerkt dat het algemeen belang van de wijk prevaleert boven dat van belangen van individuele wijkbewoners. Tevens staat het uiteraard elke persoon of groep van buurtbewoners vrij om zelf actie te ondernemen indien zij zich niet kunnen vinden in het standpunt van het wijkraadbestuur.
Na de rondvraag was het tijd voor een drankje en wat napraten waar iedereen graag gebruik van maakte. Tot volgend jaar!
De presentatie en notities zijn te bekijken op  https://www.wijkraadronddekazerne.nl/category/jaarvergaderingen/
 
Wijkraad Rond de Kazerne
Postadres: Ambachtenhof 19, 6006 LX  Weert
info@wijkraadronddekazerne.nl

uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp