Copy
Click to English version                   RHIFYN 16   Tudalen blaen   |   Mai 2018

Croeso i e-Gylchlythyr diweddaraf ADSS Cymru


Rydyn ni'n crynhoi'r cynnydd diweddaraf ar waith a wneir gan arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru i ddatblygu'r gweithlu a gwella'r ddarpariaeth gwasanaeth ar gyfer pobol sy'n derbyn gofal,

Yn y rhifyn hwn:

- Croesawu Llywydd newydd ADSS Cymru
- Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2018
- Rhoi'r Ddeddf ar waith: Dysgu a datblygu ar gyfer anifeiliaid sy'n adrodd stori
- Adolygiad Seneddol dan Drafodaeth
- Mwy o'r un peth, neu rysáit am newid go iawn - Mynegiad barn
- Penaethiaid Gwasanaeth Oedolion Cymru Gyfan (AWASH): Dawn Newydd i Atebolrwydd
- Newyddion gan y Gr
ŵp Arweinyddiaeth Gweithlu
-
Newyddion gan y Grŵp Arweinyddiaeth Diogelu
- Y Prosiect Gwirionedd
- Crynodeb o'r Rhaglenni Gwaith Grant Gweddnewid

Croesawu Llywydd newydd ADSS Cymru


Ym mis Ebrill, croesaom ein Llywydd ADSS Cymru newydd, Jenny Williams, sy'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Yn y rhifyn diweddaraf hwn o InFocus, mae Jenny yn trafod ei blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod fel Llywydd. Dilynir hyn gan yr Arlywydd yn y gorffennol, rownd Dave Street o'i flwyddyn yn y rôl.

Jenny Williams

Yn gyntaf, hoffwn i ddiolch i Dave am ei arweinyddiaeth o ADSS Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf –  gwnaed peth cynnydd gwirioneddol tuag at godi proffil y gwasanaethau cymdeithasol a thynnu sylw at yr heriau rydym yn eu hwynebu wrth gyflenwi gofal a chymorth i Gymru, ac rwyf hefyd yn diolch i'm cydweithwyr am eu rhan yn hyn. 

Darllenwch mwy...

Dave Street

Mae'n teimlo braidd yn swreal bod eisoes yn edrych yn ôl ar 12 mis fel Llywydd ADSS Cymru.

Roedd rhan gyntaf y flwyddyn yn llawn cyfarfodydd gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, AGC, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru, ac roedd y cyfan wedi helpu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

Darllenwch mwy...Gellir bellach archebu lle ar gyfer y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol, sy'n digwydd ar 12–13 Medi yn adeilad mawreddog Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ynghanol dinas Caerdydd.

Am y tro cyntaf erioed, mae'r digwyddiad (a adwaenwyd yn flaenorol fel y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol) yn cael ei threfnu ar y cyd gan ADSS Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru, ac mae wedi'i hanelu at yr uwch-weithwyr sy'n gwneud penderfyniadau ac arweinwyr ym maes gofal cymdeithasol, ymarferwyr rheng flaen ac ymchwilwyr.Yn ogystal â chynnig y drefn gynhadledd draddodiadol o sesiynau llawn, gweithdai gan siaradwyr gwadd a chyfleoedd dysgu, mae'r gynhadledd yn rhoi'r cyfle i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ofal cymdeithasol yng Nghymru rannu profiadau ac arferion da a dysgu am ddatblygiadau newydd sy'n digwydd yn y sector a datblygiadau yn y dyfodol. Darllenwch mwy...

 

Rhoi'r Ddeddf ar waith: Dysgu a datblygu ar gyfer creaduriaid sy'n adrodd stori

Nick Andrews a Bec Cicero

 
Fel bodau dynol, rydym yn greaduriaid sy'n adrodd stori gan ddefnyddio naratif a deialog i wneud synnwyr o'r byd ac ymgysylltu â'n gilydd.  Nid yw'n syndod felly clywed bod dulliau adrodd stori o ddysgu a datblygu yn gallu bod yn fwy effeithiol na hyfforddiant ticio bocsys neu 'farwolaeth drwy PowerPoint'. Darllenwch mwy...

Adolygiad Seneddol dan drafodaeth yn Seminar Gwanwyn ADSS Cymru

Yn Seminar y Gwanwyn ADSS Cymru yn ddiweddar yn Wrecsam bu aelodau o ADSS Cymru yn rhannu syniadau am ddelio ag argymhellion yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal.

Rhannodd yr Athro Keith Moultire, aelod o'r Panel Adolygiad Seneddol ei safbwyntiau ar yr adolygiad ac ymunodd cydweithwyr â thrafodaeth ag ef am y goblygiadau a'r ymateb a allai fod ei angen oddi wrth y sector gofal cymdeithasol. Darllenwch mwy...

Mynegiad barn - Mwy o'r un peth, neu rysáit am newid go iawn?

Stewart Greenwell a Dr Danny Antebi

Yn dilyn cyhoeddi'r Adolygiad Seneddol, mae cyn-lywydd ADSS Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd, Stewart Greenwell, ynghyd â'r seiciatrydd ymgynghorol a chyfarwyddwr iechyd meddwl ac anableddau dysgu Gwent, Dr. Danny Antebi wedi cyhoeddi erthygl yn mynegi barn, sydd bellach ar gael i'w darllen ar wefan y Sefydliad dros Faterion Cymreig (Saesneg yn unig).

Diweddariad Penaethiaid Cymru Gyfan o Wasanaethau Oedolion (AWASH): Gwawr Newydd ar gyfer Atebolrwydd
Alwyn Jones, Cadeirydd AWASH


Pa acronym pum llythyr yw Deddf a fydd yn newid rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac yn gosod ansawdd a gwelliant y gwasanaeth wrth wraidd rheoleiddio, yn cefnogi darparwyr i ddarparu gofal a chefnogaeth o safon uchel, a rhigymau cyd-ddigwyddol â “electronica”, tiwba a “cougar”. Yr ateb yn syml yw RISCA. Darllenwch mwy...

Newyddion gan y Grŵp Arweinyddiaeth Gweithlu

Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Arweiniol

Rwy'n falch iawn fy mod wedi cymryd cyfrifoldeb, o fis Ebrill y flwyddyn hon, am grŵp arweinyddiaeth y gweithlu ar gyfer ADSS Cymru ac rwy'n edrych ymlaen at yr heriau a'r cyfleoedd y bydd hyn yn eu cynnwys.

A gaf fi ddiolch i Sue Darnbrook am ei gwaith yn y rôl hon dros y blynyddoedd diwethaf ac roedd yn bleser bod yn bresennol mewn cyfarfod diweddar pan oedd cydweithwyr yn gallu diolch iddi hi am ei hymdrechion hyd yn hyn. Darllenwch mwy...

Newyddion gan y Grŵp Arweinyddiaeth Diogelu

Susan Cooper, Cyfarwyddwr Arweiniol


Bwrdd Diogelu Cenedlaethol Annibynnol
Ar ddiwedd mis Mawrth 2018, cynhaliodd y Bwrdd Diogelu Cenedlaethol Annibynnol gynhadledd "Gwneud i Ddiogelu Gyfrif". Ymddangosodd yng nghynllun gwaith y Bwrdd Cenedlaethol o achos p'un ai eich bod yn gyfarwydd â diogelu neu beidio – rydych yn debygol o fod wedi gweld y sylw mae'n ei ddenu gan y cyfryngau pan fydd unigolion yn marw a/neu mae gwasanaethau'n cael eu hystyried yn niweidiol.   Hefyd, mae amrywiaeth a chymhlethdod y trefniadau diogelu yn dueddol o gael eu lleihau i wybodaeth atgyfeirio, y niferoedd o staff a gafodd eu hyfforddi a chydymffurfiaeth â gweithdrefnau. Roedd y cyfranwyr yn cynnwys unigolion nad oedd y pwnc yn ganolog i'w bywydau gweithio, yn ogystal â'r "bobl ddisgwyliedig arferol". Caiff y Byrddau Diogelu Rhanbarthol eu gwahodd i brofi, addasu a datblygu'r syniadau hyn. Darllenwch mwy...

Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Y Prosiect Gwirionedd


Yn ystod y cyfarfod Arweinyddiaeth Diogelu ym mis Ebrill, gwahoddwyd llefarydd ar ran yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol i roi cyflwyniad ar Y Prosiect Gwirionedd. Mae'r prosiect yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol rannu eu profiadau mewn lleoliad cyfrinachol a chefnogol. Sefydlwyd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol i ymchwilio i'r graddau y mae sefydliadau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr wedi methu â diogelu plant rhag camdriniaeth rywiol.

Nod y Prosiect Gwirionedd yw rhoi llais i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol, a efallai bod llawer ohonynt wedi cael eu tawelu yn y gorffennol. Maent hefyd yn gallu gwneud awgrymiadau ynghylch sut i atal yr un cam-drin rhag digwydd yn y dyfodol. Darllenwch mwy...

Crynodeb o'r Rhaglenni Gwaith Cyflawni Gweddnewid ar gyfer 2017-18

Mike Shanahan

Ar gyfer y rhaglen 2017-18, comisiynodd Llywodraeth Cymru saith cynhyrch gan ADSS Cymru. Mae'r drafftiau'n cael eu cwblhau a byddant ar gael cyn bo hir. Darllenwch mwy...
Twitter
Website
Hawlfraint © 2018 Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru, Cedwir pob hawl.

Ein cyfeiriad ebost yw:
contact@adsscymru.org.uk

Eisiau newid sut rydych chi'n derbyn y negeseuon e-bost hyn?
Gallwch diweddaru'ch dewisiadau neu ddad-danysgrifio o'r rhestr hon.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ADSS Cymru · Ty Antur, Navigation Park · Abercynon · Rhondda Cynon Taff, UK CF45 4SN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp