Copy
Click to English version                   RHIFYN 16   Fersiwn llawn   |   Mai 2018

Croeso i e-Gylchlythyr diweddaraf ADSS Cymru


Rydyn ni'n crynhoi'r cynnydd diweddaraf ar waith a wneir gan arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru i ddatblygu'r gweithlu a gwella'r ddarpariaeth gwasanaeth ar gyfer pobol sy'n derbyn gofal,

Yn y rhifyn hwn:

- Croesawu Llywydd newydd ADSS Cymru
- Cynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol 2018
- Rhoi'r Ddeddf ar waith: Dysgu a datblygu ar gyfer anifeiliaid sy'n adrodd stori
- Adolygiad Seneddol dan Drafodaeth
- Mwy o'r un peth, neu rysáit am newid go iawn - Mynegiad barn
- Penaethiaid Gwasanaeth Oedolion Cymru Gyfan (AWASH): Dawn Newydd i Atebolrwydd
- Newyddion gan y Gr
ŵp Arweinyddiaeth Gweithlu
-
Newyddion gan y Grŵp Arweinyddiaeth Diogelu
- Y Prosiect Gwirionedd
- Crynodeb o'r Rhaglenni Gwaith Grant Gweddnewid

Croesawu Llywydd newydd ADSS Cymru


Ym mis Ebrill, croesaom ein Llywydd ADSS Cymru newydd, Jenny Williams, sy'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Yn y rhifyn diweddaraf hwn o InFocus, mae Jenny yn trafod ei blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod fel Llywydd. Dilynir hyn gan yr Arlywydd yn y gorffennol, rownd Dave Street o'i flwyddyn yn y rôl.

Jenny Williams

Yn gyntaf, hoffwn i ddiolch i Dave am ei arweinyddiaeth o ADSS Cymru dros y flwyddyn ddiwethaf –  gwnaed peth cynnydd gwirioneddol tuag at godi proffil y gwasanaethau cymdeithasol a thynnu sylw at yr heriau rydym yn eu hwynebu wrth gyflenwi gofal a chymorth i Gymru, ac rwyf hefyd yn diolch i'm cydweithwyr am eu rhan yn hyn. 

Rwy’n edrych ymlaen at gyflawni rôl y Llywydd, a pharhau â'n hagenda i chwarae rhan flaenllaw wrth lywio trawsnewid gofal Cymdeithasol. Bydd y meysydd ffocws allweddol ar gyfer y flwyddyn i ddod yn cynnwys mynd i’r afael â chanfyddiadau'r Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan ddangos arweinyddiaeth weithredol wrth ddatblygu'r cynllun hirdymor a sicrhau ein bod ar yr un telerau â'n partneriaid yn y sector iechyd a'r sector gwirfoddol wrth gyflenwi gofal di-dor. Mae amcanion pellach ar gyfer y flwyddyn yn cynnwys:

 • gweithio gyda chydweithwyr er mwyn deall a chyfathrebu'n well y pwysau sydd yn y  system ym maes gwasanaethau plant;
 • rhannu ein llwyddiannau a gwelliant i hybu'r sector gofal cymdeithasol;
 • hybu'r iaith Gymraeg ac ymsefydlu ei defnydd ar draws y sector; a
 • harhau i sicrhau bod gan weithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol lais cyfunol ar faterion allweddol yng Nghymru.

Byddaf hefyd yn gweithio er mwyn sicrhau ein bod yn gynhwysol ac yn hygyrch fel sefydliad, gan ymgysylltu ag aelodaeth ehangach i gymryd rhan yng ngwaith ADSS ac achub ar gyfleoedd i effeithio ar y sector. Rwy’n gyffrous bod ein Cynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol ar ei newydd wedd ym mis Medi yn cael ei chynnal ar y cyd â Gofal Cymdeithasol Cymru, a fydd hefyd yn ein galluogi i ymgysylltu ag ymarferwyr a rhannu ein gwaith a'n profiadau yn ehangach ar draws y sector.

Dave Street

Mae'n teimlo braidd yn swreal bod eisoes yn edrych yn ôl ar 12 mis fel Llywydd ADSS Cymru.

Roedd rhan gyntaf y flwyddyn yn llawn cyfarfodydd gyda phartneriaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, AGC, Gofal Cymdeithasol Cymru a Chonffederasiwn GIG Cymru, ac roedd y cyfan wedi helpu wrth i'r flwyddyn fynd rhagddi.

Yn ddealladwy roedd y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol ym mis Mehefin yn ffocws ar gyfer yr ychydig fisoedd cyn y digwyddiad, ac roedd sefyll ar y llwyfan hwnnw ym mis Mehefin yn brofiad yr un mor nerfus ag yr oeddwn i'n disgwyl iddo fod.  Er hynny, roedd hi'n fraint llywyddu dros ddigwyddiad mor llwyddiannus a chadarnhaol sy'n herio ac yn symud y sector yn ei flaen. Mae'n rhaid dweud hefyd roedd nifer o ddigwyddiadau eraill yn ystod y flwyddyn pan gefais fy ngwthio neu fy nhynnu allan o'm man cysurus:

 • Bu nifer o gyfleoedd i roi tystiolaeth gerbron pwyllgorau Llywodraeth Cymru, sef rhywbeth sy'n hanfodol os ydym am gael llais y byd gofal cymdeithasol wedi'i glywed yn uwch:
 • Nid oedd galwadau ynglŷn ag oedi wrth drosglwyddo gofal bob pythefnos ar fore dydd Llun erioed yn ffordd ddelfrydol o ddechrau'r wythnos, ond roedd y gwelliannau a welsom yn 2017 yn dangos pa mor ddifrifol roedd y sector yn trin y broblem ac yn ceisio cefnogi Llywodraeth Cymru lle bynnag y bo'n bosibl;
 • Roedd cyfle i fod yn rhan o waith recriwtio cadeiryddion Byrddau Iechyd yn rhoi mewnwelediad i'r system benodiadau cyhoeddus.

Yn debyg i bob blwyddyn roedd nifer o feysydd allweddol i’w gweld yn dominyddu’r agenda:

 • Roedd Cronfeydd Cyfun wedi bod yn arbennig o broblematig ond mae'n edrych yn debyg ein bod wedi cyrraedd sefyllfa lle y bo gan yr holl ranbarthau gynlluniau ar waith ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod;
 • Mae Gofal Nyrsio a Gyllidwyd yn gymhleth ond rydym ar fin datrys problem a fu'n bodoli ers amser hir;
 • Dros y mis diwethaf mae'r Adolygiad Seneddol wedi dominyddu trafodaethau ac yn ddi-os bydd yn parhau i'n herio drwy gydol rhan gyntaf y flwyddyn ariannol newydd. Mae'n hanfodol ein bod yn cymryd rhan ar yr un telerau â phartneriaid eraill os ydym am gael dylanwad ar y ffordd ymlaen.
 • Yn amlwg nid yw sefyllfa ariannol gofal cymdeithasol byth ymhell i ffwrdd o'r drafodaeth a bydd angen i ni ddefnyddio canlyniad arolwg cyllideb ADSS Cymru i barhau i lobïo Llywodraeth Cymru.

Er y bu heriau, bu rhai pethau gwirioneddol gadarnhaol hefyd:

Mae'r Gweinidog newydd wedi bod yn barod iawn i dderbyn ADSS Cymru ac mae'n amlwg y bydd hon yn berthynas rydym eisiau ei meithrin. Rhoddwyd croeso arbennig i'w gefnogaeth gyhoeddus ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yn ystod misoedd anodd y gaeaf.

Bu rhai newidiadau o ran personél yn yr uned fusnes ac mae'r tîm newydd wedi'i arwain gan Jonathan Morgan yn golygu ein bod ar y droed flaen fwyfwy wrth newid y ffordd rydym yn mynd ati gyda busnes. Mae'r cynllun strategol, cylchlythyron rheolaidd a chynigion ymgorffori yn golygu ein bod wedi llenwi rhai o'r bylchau a allai fod wedi bodoli ers cryn amser. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i Jon a'r tîm am eu holl help yn ystod y flwyddyn.

Ac i gloi, hoffwn ddiolch i'r Cyfarwyddwyr a'r Penaethiaid Gwasanaethau am eu cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf a gofynnaf i chi roi’r un cymorth i Jenny.

A dyna fi, felly. Mewn sawl ffordd byddaf yn drist i ildio'r Llywyddiaeth ond pan fyddwch chi ar delerau enwau cyntaf gyda'r derbynnydd ym Mharc Cathays, mae wir yn amser symud ymlaen!

Diolch i bawb a phob lwc Jenny.Gellir bellach archebu lle ar gyfer y Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol, sy'n digwydd ar 12–13 Medi yn adeilad mawreddog Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ynghanol dinas Caerdydd.

Am y tro cyntaf erioed, mae'r digwyddiad (a adwaenwyd yn flaenorol fel y Gynhadledd Gwasanaethau Cymdeithasol Genedlaethol) yn cael ei threfnu ar y cyd gan ADSS Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru, ac mae wedi'i hanelu at yr uwch-weithwyr sy'n gwneud penderfyniadau ac arweinwyr ym maes gofal cymdeithasol, ymarferwyr rheng flaen ac ymchwilwyr.Yn ogystal â chynnig y drefn gynhadledd draddodiadol o sesiynau llawn, gweithdai gan siaradwyr gwadd a chyfleoedd dysgu, mae'r gynhadledd yn rhoi'r cyfle i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ofal cymdeithasol yng Nghymru rannu profiadau ac arferion da a dysgu am ddatblygiadau newydd sy'n digwydd yn y sector a datblygiadau yn y dyfodol.

Dywedodd Llywydd ADSS Cymru, Jenny Williams, "Mae'r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol yn gyfle unigryw i ymgysylltu â chydweithwyr a phartneriaid ar draws y sector gofal cymdeithasol er mwyn dysgu oddi wrth ein gilydd a symud y sector yn ei flaen. Mae ein rhaglen o siaradwyr a gweithdai yn cynnig persbectif ehangach ar ofal cymdeithasol, y tu hwnt i Gymru, a fydd gobeithio yn sbarduno llawer o drafodaeth a dadlau ynglŷn â'r materion sy'n effeithio ar ein gwasanaethau."

Rydym yn falch bod ein partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru eleni wedi caniatáu i ni ehangu'r cyfranogiad yn y digwyddiad hwn a chynnig cyfle i ymarferwyr ddysgu a datblygu eu gwybodaeth a'u sgiliau

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol Gofal Cymdeithasol Cymru, Sue Evans, "Rydym yn falch o fod yn cyd-drefnu'r Gynhadledd Gofal Cymdeithasol Genedlaethol mewn partneriaeth gydag ADSS am y tro cyntaf eleni. Mae'r gynhadledd yn ddigwyddiad pwysig iawn yn y calendr gofal cymdeithasol yng Nghymru gan roi cyfle i weithwyr gofal proffesiynol ar bob lefel ddod ynghyd i glywed oddi wrth arbenigwyr, gwleidyddion a siaradwyr ysgogol; rhannu syniadau ac arfer da; a dod o hyd i'r newyddion, ymchwil ac adnoddau diweddaraf am ofal cymdeithasol.
 
"Rydym yn gobeithio y bydd gan y gynhadledd eleni rywbeth i bawb gyda sesiynau llawn, sgyrsiau, gweithdai a sesiynau dysgu o gwmpas ein themâu craidd, sef gofal yn y cartref, dementia, plant sy’n derbyn gofal a phroblemau gweithlu. Rydym wedi cydnabod hefyd na all pawb fynychu’r gynhadledd ddeuddydd lawn, felly, er mwyn ei gwneud yn fwy hygyrch rydym yn gwneud tocynnau hanner diwrnod ar gael sy'n darparu mynediad i'r sesiynau dysgu a'r neuadd arddangos yn hytrach na'r gynhadledd lawn. Rwyf yn edrych ymlaen yn fawr at y gynhadledd eleni ac rwyf yn gobeithio eich gweld ym mis Medi."
 

 

Rhoi'r Ddeddf ar waith: Dysgu a datblygu ar gyfer creaduriaid sy'n adrodd stori

Nick Andrews a Bec Cicero

 
Fel bodau dynol, rydym yn greaduriaid sy'n adrodd stori gan ddefnyddio naratif a deialog i wneud synnwyr o'r byd ac ymgysylltu â'n gilydd.  Nid yw'n syndod felly clywed bod dulliau adrodd stori o ddysgu a datblygu yn gallu bod yn fwy effeithiol na hyfforddiant ticio bocsys neu 'farwolaeth drwy PowerPoint'.

Dros y 12 mis diwethaf, mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru wedi bod yn cydweithio er mwyn archwilio ffyrdd effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth i gefnogi ymarferwyr a sefydliadau gofal cymdeithasol i ymgysylltu ag ysbryd a gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Cafodd y gwaith hwn ei grynhoi yn Strategaeth Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru 2018–2023 a lansiwyd yn ddiweddar.

Thema ganolog yw'r defnydd o ddulliau sy'n seiliedig ar naratif a deialog i ddysgu a datblygu, sy'n cael ei ddatblygu mewn partneriaeth ag amrywiaeth o awdurdodau lleol, sefydliadau trydydd sector a chymunedol drwy'r rhaglen Datblygu Arfer Cyfoethog ei Dystiolaeth a Grŵp Datblygu Arferion Ymchwil Adrodd Stori.  Mae'r gwaith hwn yn cynnwys dulliau cyd-gynhyrchu i ymdrin â diogelwch a llesiant sy'n seiliedig yn y gymuned yn ogystal â datblygu gwasanaethau gofal cymdeithasol. Mae pobl wedi bod yn arbrofi â nifer o ddulliau gwahanol o ddysgu a datblygu gan ddefnyddio straeon, sy'n cynnwys y canlynol:
 • Cydgynllunio yn Seiliedig ar Brofiad – dull o'r gwaelod i fyny i ymdrin ag ansawdd, dysgu a datblygu yn seiliedig ar gasglu a rhannu straeon gan ddefnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr a staff
 • Cymuned Ymholiad - dull strwythuredig i helpu pobl o gefndiroedd a phersbectifau gwahanol i siarad a dysgu gyda'i gilydd a chyd-gynhyrchu
 • Techneg Newid Fwyaf Arwyddocaol – dull o adrodd stori er mwyn monitro a gwerthuso sy'n canolbwyntio ar ddysgu ac nid perfformiad yn unig.
Dros y deuddeg mis diwethaf, byddwn ni'n gweithio ar adnoddau i'ch helpu fel sector i gasglu straeon a'u defnyddio at eich dysgu a'ch gwella eich hun.  Byddwn ni'n datblygu gofod lle y gallwch ddod o hyd i'r adnoddau a gweld beth arall sy'n digwydd ledled Cymru a byddem wrth ein boddau clywed eich safbwyntiau a'ch awgrymiadau. 

Gallwch dod  hyd i'r adnoddau sydd ar gael yn bresennol ar Hyb Gwybodaeth a Dysgu Gofal Cymdeithasol Cymru - bydd adnoddau pellach yn cael eu hychwanegu'n fuan.

Os hoffech gael manylion pellach am y gwaith hwn, cysylltwch ag un o'r canlynol:
Bec Cicero, Gofal Cymdeithasol Cymru – Rebecca.cicero@socialcare.wales
Nick Andrews, Ysgol Ymchwil Gofal Cymdeithasol Cymru – n.d.andrews@swansea.ac.uk

Adolygiad Seneddol dan drafodaeth yn Seminar Gwanwyn ADSS Cymru

Yn Seminar y Gwanwyn ADSS Cymru yn ddiweddar yn Wrecsam bu aelodau o ADSS Cymru yn rhannu syniadau am ddelio ag argymhellion yr Adolygiad Seneddol o Iechyd a Gofal.

Rhannodd yr Athro Keith Moultire, aelod o'r Panel Adolygiad Seneddol ei safbwyntiau ar yr adolygiad ac ymunodd cydweithwyr â thrafodaeth ag ef am y goblygiadau a'r ymateb a allai fod ei angen oddi wrth y sector gofal cymdeithasol. Yn dilyn trosolwg o'r prif argymhellion awgrymodd Keith rai themâu allweddol o'r adroddiad:

 • Nid yw'r modelau a'r achos dros newid yn newydd ond nid ydynt wedi'u gweithredu'n ddigonol.
 • Nid yw'n ymwneud ag ailstrwythuro, mae'n ymwneud â gwasanaethau di-dor sy'n canolbwyntio ar y dinesydd.
 • Mae angen dull cydlynol o drawsffurfio ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol.
 • Mae angen dull cydlynol o drawsffurfio ar draws y GIG, llywodraeth leol, a'r sectorau preifat a gwirfoddol.
 • Mae'n ymwneud â gweithredu'n effeithiol, nid rhagor o ailfeddwl.
Y cam nesaf o gynnydd fydd cyhoeddiad Llywodraeth Cymru o strategaeth a chynllun cenedlaethol, gyda dyraniad o £100 miliwn dros ddwy flynedd i gefnogi dull cydgysylltiedig. Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gynlluniau ar gyfer sut y bydd y £50 miliwn cyntaf yn cael ei wario.

Mynegiad barn - Mwy o'r un peth, neu rysáit am newid go iawn?

Stewart Greenwell a Dr Danny Antebi

Yn dilyn cyhoeddi'r Adolygiad Seneddol, mae cyn-lywydd ADSS Cymru a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd, Stewart Greenwell, ynghyd â'r seiciatrydd ymgynghorol a chyfarwyddwr iechyd meddwl ac anableddau dysgu Gwent, Dr. Danny Antebi wedi cyhoeddi erthygl yn mynegi barn, sydd bellach ar gael i'w darllen ar wefan y Sefydliad dros Faterion Cymreig (Saesneg yn unig).

Diweddariad Penaethiaid Cymru Gyfan o Wasanaethau Oedolion (AWASH): Gwawr Newydd ar gyfer Atebolrwydd
Alwyn Jones, Cadeirydd AWASH


Pa acronym pum llythyr yw Deddf a fydd yn newid rheoleiddio ac arolygu gofal cymdeithasol yng Nghymru, ac yn gosod ansawdd a gwelliant y gwasanaeth wrth wraidd rheoleiddio, yn cefnogi darparwyr i ddarparu gofal a chefnogaeth o safon uchel, a rhigymau cyd-ddigwyddol â “electronica”, tiwba a “cougar”. Yr ateb yn syml yw RISCA .

Fel Comisiynwyr gofal, ac mewn llawer o siroedd fel darparwyr gofal mawr, mae gan y Ddeddf oblygiadau pellgyrhaeddol i Awdurdodau Lleol.

Mewn Cyfarfod Penaethiaid Gwasanaeth Oedolion Cymru Gyfan ddiweddar, cawsom ni gysylltiad agos â Sarah Cullen o Arolygiaeth Gofal Cymru a roddodd i ni drosolwg o gynnydd, y camau a gymerir yn ystod y misoedd nesaf a'r gwaith a fydd yn dilyn.

Yn ystod haf 2018 bydd angen i bob cartref nyrsio a phreswyl a darparwyr gofal cartref ail-gofrestru eu gwasanaeth. Bydd gofyn i'r gwasanaethau hyn hefyd ddynodi Unigolion Cyfrifol o dan y Ddeddf newydd. Hwn yw atebolrwydd uwch y rôl hon a'r gefnogaeth a ddarperir i'r rheiny sy'n rhan o'r rolau hyn sy'n hanfodol i lwyddiant y Ddeddf. Gallai unigolion yn y rolau hyn weithredu'n gyflym i fynd i'r afael â phryderon gwasanaeth, mynediad at adnoddau a goruchwylio ansawdd y gofal a'r cyfleusterau sy'n hanfodol wrth wella gwasanaethau i'r cyhoedd.

Bydd y newidiadau hefyd yn sicrhau bod gan y cyhoedd fynediad i fwy o wybodaeth am y gwasanaethau y maent yn eu defnyddio fel y gallent gymharu â gwneud dewisiadau gwybodus am ofal.

Yn ystod y cyfnod hwn o newid i'n gwasanaethau darparwyr, y sector annibynnol a'r sector gwirfoddol mae'n hanfodol ein bod yn gwneud popeth a allwn i gydweddu â'n bwriadau comisiynu gydag adnoddau ar ffurf ffioedd gofal cynaliadwy i'n darparwyr.

Ar hyn o bryd mae nifer o ffrydiau gwaith cenedlaethol sy'n anelu at ymgysylltu â phartneriaid i gryfhau ein modelau. Mae ymgysylltiad uwch â’r sector angen ychydig o "rhoi a chymryd" gan y ddau bartner (comisiynwyr a darparwyr) gyda modelau ffi y mae angen eu seilio ar gostau cyflwyno tystiolaeth sy'n adlewyrchu natur wahanol ddarparwyr. Mae rhai yn fach ac yn ymdrechu i gynhyrchu arbedion maint sylweddol, tra bod eraill yn fusnes mwy  ac yn gweithredu mewn model gwahanol o berchnogaeth.

Gadewch inni herio ein hunain yn 2018/19 i gyflawni modelau ffioedd sy'n cytuno ar elfennau hanfodol y gost, y natur agored sydd ei angen i ddeall natur wahanol ddarparwyr a manylebau sy'n gadael i ddarparwyr wybod beth rydym ni am ei brynu.

Bydd symud i'r cyfeiriad hwn yn rhoi i ni ddarparwyr sydd â'r ddau yn atebol am eu gwasanaethau, ond hefyd yn cael eu cefnogi'n ariannol i ddarparu'r gwasanaethau hynny.

Newyddion gan y Grŵp Arweinyddiaeth Gweithlu

Jonathan Griffiths, Cyfarwyddwr Arweiniol

Rwy'n falch iawn fy mod wedi cymryd cyfrifoldeb, o fis Ebrill y flwyddyn hon, am grŵp arweinyddiaeth y gweithlu ar gyfer ADSS Cymru ac rwy'n edrych ymlaen at yr heriau a'r cyfleoedd y bydd hyn yn eu cynnwys.

A gaf fi ddiolch i Sue Darnbrook am ei gwaith yn y rôl hon dros y blynyddoedd diwethaf ac roedd yn bleser bod yn bresennol mewn cyfarfod diweddar pan oedd cydweithwyr yn gallu diolch iddi hi am ei hymdrechion hyd yn hyn.

Rwy'n Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Penfro, gan ymgymryd â'r rôl honno ym mis Rhagfyr 2016. Fy mhrofiad cyn ymuno â Sir Benfro oedd o fewn Awdurdodau Lleol yn hen ardal Gwent. Yr hyn yr wyf wedi'i weld ar draws ardaloedd o Gymru yw bod materion gweithlu mor hanfodol er mwyn cyflwyno asesiadau, gofal a chymorth yn effeithiol ar draws y sector gofal cymdeithasol a'r sector iechyd. Mae heriau tebyg yn wynebu recriwtio, cadw, datblygu a chynnal y gweithlu, a oedd yn ganlyniad clir o'r Adolygiad Seneddol a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Rwy'n edrych ymlaen at chwarae fy rhan gyda chydweithwyr ar draws Cymru i fynd i'r afael â materion a nodir yng Nghynllun Strategol ADSS sy'n ymwneud â:

 • cynllunio a datblygu'r gweithlu
 • fframweithiau hyfforddi a chymwysterau
 • mentrau recriwtio, cadw a gyrfaoedd
 • Cynrychiolaeth ADSS Cymru a chysylltiadau â chyrff rheoleiddio a hyfforddi cenedlaethol.

Byddaf yn darparu diweddariadau pellach gyda gwybodaeth am y camau nesaf ar gyfer y grŵp arweinyddiaeth gweithlu yn dilyn cyfnod o adolygu'r trefniadau presennol ar gyfer cyflawni'r ffrwd waith allweddol hon.

Newyddion gan y Grŵp Arweinyddiaeth Diogelu

Susan Cooper, Cyfarwyddwr Arweiniol


Bwrdd Diogelu Cenedlaethol Annibynnol
Ar ddiwedd mis Mawrth 2018, cynhaliodd y Bwrdd Diogelu Cenedlaethol Annibynnol gynhadledd "Gwneud i Ddiogelu Gyfrif". Ymddangosodd yng nghynllun gwaith y Bwrdd Cenedlaethol o achos p'un ai eich bod yn gyfarwydd â diogelu neu beidio – rydych yn debygol o fod wedi gweld y sylw mae'n ei ddenu gan y cyfryngau pan fydd unigolion yn marw a/neu mae gwasanaethau'n cael eu hystyried yn niweidiol.   Hefyd, mae amrywiaeth a chymhlethdod y trefniadau diogelu yn dueddol o gael eu lleihau i wybodaeth atgyfeirio, y niferoedd o staff a gafodd eu hyfforddi a chydymffurfiaeth â gweithdrefnau. Roedd y cyfranwyr yn cynnwys unigolion nad oedd y pwnc yn ganolog i'w bywydau gweithio, yn ogystal â'r "bobl ddisgwyliedig arferol". Caiff y Byrddau Diogelu Rhanbarthol eu gwahodd i brofi, addasu a datblygu'r syniadau hyn. 

Mae ymdeimlad cadarn o ddilyniant rhwng cynllun gwaith y Bwrdd Cenedlaethol a’i raglen waith flaenorol – a roddodd arwyddocâd i Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014 ac i'r ddealltwriaeth orau gan aelodau'r Bwrdd Cenedlaethol. Mae gan y cynllun gwaith ar gyfer 2018–2019 ffydd mewn syniadau gobeithiol a dulliau gweithredu ffres. Mae ganddo bersbectif hirdymor ac mae'n pwysleisio pwysigrwydd cyfathrebu mewn ffyrdd sy’n gwasanaethu’n well y nodau deublyg o:
 • atal plant ac oedolion rhag dod mewn perygl o gamdriniaeth, niwed ac esgeulustod a
 • diogelu plant ac oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth, niwed ac esgeulustod.
Mae'r dasg o ddysgu o arferion ac adolygiadau diogelu eang o bwys penodol. Mae'r Bwrdd Cenedlaethol yn buddsoddi mewn adolygiadau craffu yn ogystal ag archwilio potensial "dysgu drwy beiriannau", hynny yw, defnyddio systemau cyfrifiadurol sy'n gallu dysgu oddi wrth benderfyniadau a gwneud penderfyniadau sydd wedi'u llywio gan ddata drwy edrych ar batrymau a thueddiadau.   

Mae nifer o bobl yn cymryd rhan weithredol yn yr ymdrechion cyffredin i atal a diogelu rhag niwed ac mae'r Bwrdd Cenedlaethol yn rhagweld y bydd ei raglen waith yn ategu eu gwaith.

Aelodau o Fwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol Cymru yw Margaret Flynn, Keith Towler, Simon Burch, Ruth Henke, Jan Pickles a Rachel Shaw

Datblygu dull cenedlaethol ar gyfer hyfforddiant ddiogelu 
Ym mis Rhagfyr 2017 daeth amrywiaeth o bartneriaid o fyrddau diogelu rhanbarthol, y bwrdd diogelu cenedlaethol annibynnol, rheolwyr hyfforddiant, Sefydliad Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru ynghyd i ystyried ein dulliau cyfredol o drin hyfforddiant diogelu a chyfleoedd ar gyfer datblygu.

Mae consensws barn bod angen i ni wella cysondeb hyfforddiant diogelu yng Nghymru er mwyn gwella ansawdd ac effeithiolrwydd wrth gyflenwi.

Er mwyn mynd i'r afael â hyn, y tri maes gwaith posibl y gwnaethom eu nodi oedd:
 • fframwaith hyfforddi cenedlaethol ar gyfer diogelu
 • rhestr a rennir o hyfforddwyr diogelu y mae eu hansawdd wedi’i sicrhau
 • cronfa a rennir o adnoddau hyfforddiant diogelu
 Cydnabuwyd bod angen i unrhyw ddull fod yn aml-asiantaeth o ran ei natur, felly cyn dechrau ar unrhyw waith bydd angen dull partneriaeth strategol gan gynnwys ar draws byd addysg, gofal cymdeithasol, iechyd, yr heddlu a'r Gwasanaeth Prawf ledled Cymru.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru bellach yn gweithio gyda phartneriaid, gan gynnwys Grŵp Polisi Diogelu ADSS Cymru, er mwyn datblygu'r manylion a chytuno ar ba agweddau y gellid eu cyflawni yn y flwyddyn ariannol newydd.

Pecyn Hunanasesu ar gyfer Byrddau Diogelu Rhanbarthol
Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu llunio Pecyn Hunanasesu ar gyfer Byrddau Diogelu Rhanbarthol ar gyfer yr holl Fyrddau, er mwyn asesu pa mor dda maent yn perfformio wrth gyflawni eu cyfrifoldebau o dan y Ddeddf. Caiff y pecyn hwn ei ddatblygu dros yr ychydig wythnosau nesaf a bwriedir iddo hefyd gefnogi gosod blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf a datblygu adroddiad blynyddol pob Bwrdd. Mae Rheolwyr Busnes a Chadeiryddion y Byrddau Diogelu Rhanbarthol wedi chwarae rhan a byddant yn cyfrannu at ei ddatblygiad.

Prosiect Adolygu Gweithdrefnau Diogelu Cymru Gyfan
Yn y cyfarfod Grŵp Arweinyddiaeth Diogelu yn ddiweddar, cyflwynodd Bwrdd Diogelu Caerdydd a'r Fro diweddariad am gynnydd yr adolygiad o Bolisïau a Gweithdrefnau Cymru Gyfan, y mae'r bwrdd yn arwain arno.

Adroddodd y grŵp fod cyflwyniad a phennod cyntaf y Gweithdrefnau Drafft wedi'u datblygu a byddant ar gael i'w gwneud sylwadau ym mis Mai. Caiff adborth gan sefydliadau, grwpiau ac unigolion eu casglu trwy'r Byrddau Diogelu Rhanbarthol a'u cyflwyno trwy Academi Cymru Gyfan gyda dadansoddiad wedyn yn cael ei gynnal a drafft terfynol a gyflwynir i'r Bwrdd Prosiect ym mis Gorffennaf i'w gymeradwyo.

Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol - Y Prosiect Gwirionedd


Yn ystod y cyfarfod Arweinyddiaeth Diogelu ym mis Ebrill, gwahoddwyd llefarydd ar ran yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol i roi cyflwyniad ar Y Prosiect Gwirionedd. Mae'r prosiect yn cynnig cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol rannu eu profiadau mewn lleoliad cyfrinachol a chefnogol. Sefydlwyd yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol i ymchwilio i'r graddau y mae sefydliadau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr wedi methu â diogelu plant rhag camdriniaeth rywiol.

Nod y Prosiect Gwirionedd yw rhoi llais i ddioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol, a efallai bod llawer ohonynt wedi cael eu tawelu yn y gorffennol. Maent hefyd yn gallu gwneud awgrymiadau ynghylch sut i atal yr un cam-drin rhag digwydd yn y dyfodol.

Mae hon yn rhan hollbwysig o waith yr Ymchwiliad: bydd clywed gan ddioddefwyr a goroeswyr yn caniatáu i'r Ymchwiliad ddeall natur a graddfa cam-drin plant yn rhywiol ac i glywed eu hawgrymiadau am newid. Mae'r Prosiect Gwirionedd wedi'i ddylunio mewn ymgynghoriad â dioddefwyr a goroeswyr a'u hanghenion a'u dymuniadau yn cael blaenoriaeth. Cynigir cymorth emosiynol iddynt cyn, yn ystod ac ar ôl eu sesiwn Prosiect Gwirionedd, ni fyddant yn cael eu gwrthddweud na'u herio a gallant ddatgelu cymaint neu gyn lleied ag eu bod yn deimlo'n gyfforddus â hwy am eu brofiadau.

Hoffai'r Ymchwiliad glywed gan gymaint o bobl â phosib - Er mwyn cysylltu â'r Prosiect Gwirionedd, ewch i'r wefan www.truthproject.org.uk neu ffoniwch y llinell wybodaeth: 0800 917 1000, sydd ar agor yn ystod yr wythnos 8 y bore tan 8 y nos, a dydd Sadwrn 10 y bore tan Hanner dydd.

Crynodeb o'r Rhaglenni Gwaith Cyflawni Gweddnewid ar gyfer 2017-18

Mike Shanahan

Ar gyfer y rhaglen 2017-18, comisiynodd Llywodraeth Cymru saith cynhyrch gan ADSS Cymru. Mae'r drafftiau'n cael eu cwblhau a byddant ar gael cyn bo hir. Mae'r cynhyrchion yn cynnwys:
 • Papur sefyllfa ynghylch adeiladu gwytnwch cymunedol yn y Trydydd Sector. Mae'r ddogfen yn ffynhonnell gyfoethog o syniadau a fydd yn bwydo i mewn i gynlluniau gweithredu;
 • Papur sefyllfa ar Fesur Perfformiad 20 (Adferiad). Derbynnir yn gyffredinol bod y mesur presennol yn rhy gyfyngol fel dangosydd o faint o weithgarwch adferiad a bod anghysondebau yn y modd y caiff data ei gasglu. Bydd y papur sefyllfa yn helpu i lywio adolygiad ehangach Llywodraeth Cymru o'r fframwaith rheoli perfformiad;
 • Cyfarwyddyd ymarfer i gynorthwyo staff i lywio'r rhyngwyneb rhwng y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (DGCLl) a deddfwriaeth sy'n ymwneud â Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl a ffurfiau eraill o gymorth gydag addasiadau. Mae'r canllaw hefyd wedi'i chymeradwyo gan Goleg Brenhinol Therapyddion Galwedigaethol a Phenaethiaid Iechyd yr Amgylchedd Cymru Gyfan;
 • Cyfarwyddyd ymarfer i gynorthwyo staff i lywio'r rhyngwyneb rhwng y DGCLl a'r ddeddfwriaeth iechyd meddwl yng Nghymru.
 • Papur sefyllfa ar sicrhau cysondeb wrth ddehongli a chymhwyso meini prawf cymhwyster DGCLl. Mae'r papur yn cynnwys canfyddiadau ac argymhellion ar gyfer symud ymlaen;
 • Papur sefyllfa o gwmpas heriau yn y sector cartrefi gofal a gofal yn y cartref, gan gynnwys sawl argymhelliad ar gyfer symud ymlaen;
 • Adroddiad o'r enw "Sicrhau bod Mwy na geiriau yn Effeithiol wrth Gyrru'r Iaith o Ddewis". Mae hyn yn darparu dadansoddiad cadarn o'r sefyllfa bresennol a sawl argymhelliad i Lywodraeth Cymru a sefydliadau eraill i adeiladu ar y sefyllfa bresennol.
Roedd cwblhad y gwaith hwn ddim ond yn bosib trwy gyfranogiad gweithredol a pharod llawer o randdeiliaid ac mae ADSS Cymru yn ddiolchgar iawn i'r unigolion a'r sefydliadau hynny sydd wedi cyfrannu eu hamser a'u harbenigedd i'r rhaglen hon.

Mae cynnwys rhaglen Grant Cyflawni Gweddnewid 2018-19 yn cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd a bydd yn cael ei gwblhau yn fuan.
Twitter
Website
Hawlfraint © 2018 Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru, Cedwir pob hawl.

Ein cyfeiriad ebost yw:
contact@adsscymru.org.uk

Eisiau newid sut rydych chi'n derbyn y negeseuon e-bost hyn?
Gallwch diweddaru'ch dewisiadau neu ddad-danysgrifio o'r rhestr hon.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ADSS Cymru · Ty Antur, Navigation Park · Abercynon · Rhondda Cynon Taff, UK CF45 4SN · United Kingdom

Email Marketing Powered by Mailchimp