Copy
Відкрити у вікні браузера
Інформаційна довідка
щодо українських наукових журналів гуманітарного спрямування,
що індексуються наукометричними базами
Scopus, Web of Science
(станом на 24 травня 2018 р.)
Kyiv-Mohyla Humanities Journal

 Тематичні рубрики: Література, історія та філософія, зосереджені переважно на Центральній та Східній Європі та українських студіях

Щорічно

Англійською мовою


ISSN: 2313-4895
Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Антропологічні виміри філософських досліджень=
Anthropological measurements of philosophical research


Тематичні рубрики: Актуальні питання філософської антропології; Соціальний аспект людського буття; Людина у техносфері; Антропологічна проблематика в історії філософії

2 рази на рік (червень, грудень)

Мова видання: українська, російська, англійська 


ISSN 2227-7242 (Print)
ІSSN 2304-9685 (Online)


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Філософія та космологія
Philosophy and cosmology

 
Тематичні рубрики: Статті з:космічної освіти, соціальної філософії, філософії космосу, філософської антропології, філософії пізнання, філософії науки і техніки, філософії релігії, футурології, космологіі, історії космології.

ISSN 2518-1866 (Online) 
ISSN 2307-3705 (Print)

2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська 


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Тематичні рубрики:  актуальні питання культурології та мистецтвознавства.

ISSN 2226–3209 (Print)
ІSSN 2409–0506 (Online)


Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Psycholinguistics = Психолінгвістика

Тематичні рубрики: 
продукування й сприймання висловлювання, тексту, мовленнєве спілкування, мовна свідомість, мовна, метамовна, лінгвістична, мовленнєва й комунікативна компетенції, становлення й розвиток вербальної свідомості, несвідоме й свідоме в засвоєнні мов, розвиток мовленнєво-мовної й комунікативної особистості та ін. важливі для розвитку психолінгвістики її нові наукові теоретичні та прикладні проблеми.

ISSN 2309-1797 
e-ISSN 2415-3397


2 рази на рік

Мови видання: англійська, українська, російська (змішаними мовами).


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Маркетинг і менеджмент інновацій

Тематичні рубрики: Маркетинг інновацій; Інновації у маркетингу; Інноваційний менеджмент; Проблеми управління інноваційним розвитком; Екологічний маркетинг та менеджмент

ISSN 2227-6718 (on-line)
ISSN 2218-4511 (print)

4 рази на рік 
№ 1 – березень; № 2 – червень; № 3 – вересень; № 4 – грудень.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Науковий вісник Полісся

Тематичні рубрики: актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкуренто-спроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN 2410-9576 (Print)
e-ISSN 2412-2394


4 рази на рік 

Мова видання: українська, російська, англійська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Problems and Perspectives in Management

Тематичні рубрики: статті, які орієнтовані на існуючі та нові методи, методи та підходи у галузі управління.

ISSN: 1727-7051 (print)
ISSN: 1810-5467 (online)


4 рази на рік 

Мова видання: англійська

Журнал індексується у Scopus
Детальніше про журнал
Investment Management and Financial Innovations

Тематичні рубрики: аспекти управління інвестиційною діяльністю на глобальному та місцевому рівнях, стратегії та способи досягнення інвестиційних цілей, учасників інвестиційного процесу, інвестиційних інструментів, валютних систем, фінансових ринків та фінансових інновацій
 
ISSN: 1810-4967 (print)
ISSN: 1812-9358 (online)


4 рази на рік 

Мова видання: англійська

Журнал індексується у Scopus
Детальніше про журнал
Journal of International Studies

Тематичні рубрики:
Сучасні глобальні події; Економічна теорія та міжнародна економіка; Теорія міжнародних відносин; Прогнозування та аналіз динаміки світової економіки та соціально-політичних подій; Розвиток на міжнародних фінансових ринках; Теорія соціальних і політичних процесів; Міжнародна політика; Економічні та соціально-політичні події в США, Європі та країнах третього світу; Економічні, соціальні та політичні проблеми, пов'язані з перехідним періодом в Європі та Україні.


ISSN 2071-8330
е-ISSN 2306-3483


4 рази на рік

Мова видання: англійська


Журнал індексується у Scopus
Детальніше про журнал
Financial and Credit Activity: Problems of Theory and Practice
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики


Тематичні рубрики: питання економіки, обліку, фінансів та банківської справи. 

ISSN 2306-4994 (print),
ISSN 2310-8770 (online)


4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська 


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Banks and Bank Systems

Тематичні рубрики:
Журнал фокусується на результатах наукових досліджень з питань монетарної політики в різних країнах та регіонах у всьому світі. Також аналізується діяльність міжнародних фінансових організацій, центральних банків та банківських установ. 


ISSN 1816-7403 (print),
ISSN 1991-7074 (online)

4 рази на рік 
Мова видання: англійська


Журнал індексується у Scopus
Детальніше про журнал
Economics and Sociology

Тематичні рубрики: Загальні актуальні рамки видання включають (але не обмежуються): просування соціально-економічного аналізу суспільств та економік, установ та організацій, соціальних груп, мереж та відносин.

ISSN 2306-3459 (Online)
ISSN 2071-789X (Print)

4 рази на рік 

Мова видання: англійська


Журнал індексується у Scopus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Economic Annals-XXI

Тематичні рубрики:
Економічна теорія та історія економічної думки, світова економіка та міжнародні економічні відносини, економіка та управління національною економікою, економіка та управління підприємствами, регіональна економіка, соціальна економіка та політика, гроші, фінанси та кредит, політичні інститути та процеси, політичні проблеми Міжнародні системи та глобальний розвиток, геополітика, національна безпека тощо.


ISSN 1728-6220 (Print)
ISSN 1728-6239 (Online)


6 разів на рік 

Мова видання: українська, російська, англійська, польська 


Журнал індексується у Scopus, Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Наука та інновації

Тематичні рубрики:
Загальні питання сучасної науково-технічної та інноваційної політики. Наукові основи інноваційної діяльності. Науково-технічні інноваційні проекти Національної академії наук України. Світ інновацій. Правова охорона інтелектуальної власності.


ISSN 2413-497X (Online)
ISSN 1815-2066 (Print)


6 разів на рік 

Мова видання: українська, російська, англійська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Sententiae

Тематичні рубрики:
історико-філософський журнал, що керується принципами відкритого доступу. Наша мета – сприяти розвиткові найширшого спектру сучасних дослідницьких підходів, активному їх упровадженню в практику й утвердженню високих стандартів університетського викладання філософських дисциплін на основі досягнень сучасної історії філософії.


ISSN 2075-6461 (print) 
ISSN 2308-8915 (online)


2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, французька, німецька, російська


Журнал індексується у Scopus
Детальніше про журнал
Advanced Education

Тематичні рубрики:
психолого-педагогічні, методологічні проблеми вищої освіти в Україні та світі; новітні методи викладання гуманітарних і суспільних дисциплін у вищій школі; інформаційно-комунікаційні технології в освіті; загальне мовознавство, психолінгвістика, соціолінгвістика, прагматика, когнітивістика, дискурсологія, паралінгвістика, емотіологія, лінгвістична антропологія, корпусна лінгвістика, міжкультурна комунікація, а також застосування їх надбань у практиці викладання іноземних мов.


ISSN 2410-8286 (Online)
ISSN 2409-3351 (Print)


2 рази на рік 

Мова видання: англійська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Information Technologies and Learning Tools

Тематичні рубрики:
ІКТ навчання, ІКТ підтримки педагогічних досліджень, ІКТ управління в освіті, комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання.


ISSN 2076-8184

2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська, російська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Interdisciplinary Studies of Complex Systems
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем


Тематичні рубрики: статтi, огляди, повiдомлення, дискусiйнi листи, iсторичнi та фiлософськi студiї в усiх областях теорiї складних систем для впровадження взаємодiї мiж науковцями з рiзних галузей математики, фiзики, бiологiї, хiмiї, iнформатики, соцiологiї, економiки та iн.

ISSN 2415-3761 (Online), 
ISSN 2307-4515 (Print)


2 рази на рік 

Мова видання: українська, англійська, французька, німецька, російська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Science and Education
Наука і освіта


Тематичні рубрики: психологія та педагогіка

ISSN 2311-8466(Print)
ISSN 2414-4665(Online)


12 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Social Welfare Interdisciplinary Approach

Тематичні рубрики: проблеми соціалізації особистості та ресоціалізації, спеціальна та інклюзивна освіта, освіта впродовж життя, управління соціальною та освітньою політикою, психологія технологій реабілітації освіти, інформаційні та комунікаційні технології в навчанні / навчання, методологія дослідження соціальної роботи, професійне консультування, навчання, якість життя, розширення можливостей людей з обмеженими можливостями тощо.

ISSN 2424-3876(Online)
ISSN 2029-7424 (Print)


2 рази на рік 

Мова видання: англійська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Physical Education of Students

Тематичні рубрики:
статті з різних аспектів фізичного виховання, спорту та здоров'я студентів, які охоплюють наукові дослідження у суміжних сферах, таких як біомеханіка, кінезіологія, медицина, психологія, соціологія, технології спортивного спорядження, дослідження в галузі підготовки, відбору, фізичної ефективності , а також охорона здоров'я та інші міждисциплінарні перспективи.


ISSN 2223-2125(Online)
ISSN 2075-5279 (Print)


6 разів на рік

Мова видання: українська, англійська, російська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
Pedagogics, Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports

Тематичні рубрики: журнал розглядає публікацію оригінальних досліджень та оглядових статей у субдисциплінах, що загалом стосуються широкого фізичного виховання (фізичного виховання) та спортивної науки, таких як: теорія та техніка фізичного виховання, фізична активність та здоров'я, спортивна наука, біомеханіка, кінезіологія, фізіологія фізичного навантаження, руховий контроль та навчання, психологія спорту та фізичних вправ, спортивне харчування, громадське здоров'я (що стосується спорту та фізичних вправ), фізична реабілітація та відпочинок.

ISSN 1818-9210 (Online)
ISSN 1818-9172 (Print)


6 разів на рік 

Мова видання: українська, англійська, російська


Журнал індексується у Web of Science (Emerging Sources Citation Index)
Детальніше про журнал
© Наукова бібліотека НУ "ОЮА".

Довідки та пропозиції:
Науково-інформаційний центр 
Наукової бібліотеки Національного університету "Одеська юридична академія" 
каб. 206, вул. Академічна 2
library@onua.edu.ua
тел. +380 (48) 719-88-58


This email was sent to <<Електронна пошта>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Наукова бібліотека НУ ОЮА · вул. Академічна, 2 · Одеса 65009 · Ukraine

Email Marketing Powered by Mailchimp