Copy
Otevřít ve vašem prohlížeči

Milé sestry, milí bratři, 

 zasíláme Vám souhrn důležitých informací a novinek, týkající se organizačních otázek našeho hnutí a aktuálních projektů ČOS. Prosím, věnujte jim náležitou pozornost. 

Komunikační tým

České obce sokolské

Omezení vyplývající z epidemiologických opatření od 8. června 2020

Souhrn omezení, které se od 8. června 2020 vztahují k činnostem, které se mohou týkat sokolských jednot: 
 • Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas;
 • konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
 • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob
 • přítomnost osob ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
 • provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům);
 • provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 500 osob;
 • provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům);
 • přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům).

Noc sokoloven 2020

Ve dnech 12. a 19. června 2020 proběhne již 6. ročník Noci sokoloven. Pokud vaše jednota zrovna tento rok tuto akci nepořádá, můžete navštívit sokolovny v sousedství. Přehled všech přihlášených jednot
najdete na www.sokolskepamatky.eu.

Chcete se ještě na poslední chvíli přihlásit? Informace pro jednoty jsou zde: https://prosokoly.sokol.eu/noc-sokoloven-2020.

Tématem letošní Noci sokoloven je ztvárnění sokolského znaku, neboťl etos v květnu je tomu 200 let, co se narodil malíř Josef Mánes, který již v roce 1862 navrhl podobu sokolského znaku, který se používám dodnes. Oslavme jeho práci tím, že se pokusíme během Noci sokoloven ztvárnit o největší  znak
netradičními způsoby, např.:

 • z lidí / z lidí potmě se světly
 • velká sokolská mandala
 • land art
 • noční ze světel
 • kruhy v poli :-)
 • hořící...

Spuštěn program COVID-SPORT

Dne 19. 5. 2020 vstoupil v platnost Zákon č. 249/2020 Sb. „o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu", nazývaný COVID-SPORT. V jeho rámci bude Národní sportovní agentura ve velmi krátké době rozdělovat pomoc sportovním subjektům postižených pandemií, a mělo by jít až o Kč 1 mld.
Zákon vznikl na základě společné iniciativy České obce sokolské a České unie sportu v situaci, kdy řada sportovních subjektů, vč. našich sokolských jednot, zaznamenala v důsledku nuceného uzavření sportovišť likvidační propad příjmů, a kdy záchranné vládní programy byly zaměřeny výrazně na podnikatelskou sféru.
pomoc v programu COVID-SPORT je tak zaměřena především na jednoty a kluby, které vlastní či provozují sportovní infrastrukturu. Druhou skupinou jsou organizátoři sportovních akcí, kteří museli své akce zrušit nebo odložit. 
Program administruje již Národní sportovní agentura, veškeré informace najdete ZDE. Upozorňujeme, že  finance se budou rozdělovat "do vyčerpání", je proto klíčové žádost podat brzy. Podle sdělení NSA bude výzva uveřejněna "přibližně v polovině června", a to na stránce www.agenturasport.cz
Zde jsou některé důležité informace o projektu:
 

1)  Jak žádat o podporu v programu COVID — SPORT 

Pokyny se objeví ve Výzvě, která se objeví každým dnem na stránkách Národní sportovní agentury. Již nyní lze zde najít řadu potřebných informací.


2) Důležité podmínky žádostí v programu:


a) Oprávněný žadatel musí být provozovatelem sportovního zařízení, přičemž dané sportovní zařízení musí být bud' v jeho vlastnictví nebo v dlouhodobém nájmu, dlouhodobé výpůjčce nebo v dlouhodobém pachtu, minimálně trvajícím nepřetržitě od 1. 1. 2019.
b) Oprávněný žadatel musí být provozovatelem sportovního zařízení, přičemž dané sportovní zařízení musí být buď v jeho vlastnictví, nebo v dlouhodobém nájmu, dlouhodobé výpůjčce nebo v dlouhodobém pachtu, minimálně trvajícím nepřetržitě od 1. 1. 2019.
c) Žadatel ke dni podání žádosti:
 • je bezúhonnou osobou;
 • nemá nedoplatky vůči vybraným institucím do 12. března 2020;
 • není v konkursu, úpadku, exekuci ani v likvidaci
 • je zapsán v Rejstříku sportovních organizací
d) Dotace
 • dotace pokrývá pouze náklady/výdaje na provoz sportovního zařízení vzniklé v měsících březnu, dubnu, květnu roku 2020
e) Způsobilost nákladů/výdajů:
 • energie
 • nájem
 • pohonné hmoty
 • spotřební materiál
 • pojištění
 • paušální provozní výdaje (služby typu bezpečnostní ochrany, úklidu, sekání trávy a jiné nezbytné údržby, provoz PC sítí, webu, centrálního dispečinku, elektrických centrál a jiných technických zařízení apod.)
 • osobní náklady zaměstnanců (včetně odvodů) (!!!pozor na duplicitu s jinými programy, bude třeba toto období oddělit u vyúčtování v jiných programech)
 • nezpůsobilé jsou náklady/výdaje, které jsou podpořeny jiným způsobem ze státního rozpočtu (např. z programu Můj klub, Organizace sportu MŠMT apod.) či rozpočtů krajů, měst a obcí
 • Jsou-li součástí sportovního zařízení i další objekty, které nejsou sportovním zařízením, nebudou energie a služby spojené s těmito objekty zahrnuty do způsobilých nákladů/výdajů dotace
f) Výše dotace:
 • dotace může činit max. 50 % celkových způsobilých nákladů
 • výpočet bude proveden na základě žadatelem předloženého rozpočtu

Obnovení kulturní sokolské činnosti

S postupným rozvolňováním opatření začíná ožívat činnost sokolských kulturních souborů. Již 23. června se otevře Tyršův dům v Praze, kde od 19.00 v Michnově paláci vystoupí swingová formace Modrá synkopa. V sobotu 4. 7. od 19.30 se v obci Hradčany představí Divadlo Ventyl s nastudovanou hrou "Dokud nás milenky nerozdělí". 
https://www.facebook.com/events/461669348034859/

Nejvyšší soud ČR: tělocvičné jednoty nemohou samovolně vystoupit z ČOS

Nejvyšší soud České republiky dal za pravdu České obci sokolské ve sporu s jednou z tělocvičných jednot, která se rozhodla vystoupit z České obce sokolské v rozporu s jejími stanovami. Ve svém rozhodnutí z počátku tohoto měsíce soud přijal dlouhodobou argumentaci vedení ČOS, že tělocvičná jednota, jakožto pobočný spolek nemůže z ČOS vystoupit jiným způsobem, než způsobem upraveným Stanovami ČOS, tedy s jejím souhlasem a za jí stanovených podmínek. Více informací ZDE  

Daňové změny v souvislosti s COVID-19

Vláda České republiky na svém zasedání v pondělí 25. května 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění některé daňové zákony a výrazně se dotýkají i sportovního prostředí. Zde je výklad Národní sportovní agentury:  Proto přinášíme výklad Národní sportovní agentury, který je určen zejména pro sportovní
organizace organizující sportovní události, společnosti provozující lyžařské areály apod.

1) Změnou zákona dojde ke změně sazby DPH z 15 % na 10 % např. u:

 • „poskytnutí oprávnění ke vstupu na sportovní události“;
 • „použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem“;
 • „osobní doprava lyžařskými vleky“;
 • „služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní“;
2) Změnou zákona o daních z příjmů dojde k zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty u daní z příjmů fyzických a právnických osob.
 •  V současnosti si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu jako položku odčitatelnou od základu daně až v následujících zdaňovacích obdobích.
 •  Nově si budou moci uplatnit vzniklou daňovou ztrátu i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, ve kterém ztráta vznikla.
 •  Pokud tedy poplatník vykáže za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, bude si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018.
 • Díky tomu získá nárok na vrácení přeplatku daně či její části zaplacenou za tato zdaňovací období.
 • Výše uvedené se týká všech poplatníků daně z příjmu (fyzických i právnických osob), u nichž podle účetnictví, daňové evidence nebo podle záznamů o příjmech a výdajích přesáhnou výdaje příjmy a vykážou tak ztrátu.
 • Možnost uplatnění daňové ztráty se nevztahuje na obecně prospěšné společnosti s výjimkou obecně prospěšných společností, které jsou vysokou školou nebo poskytovateli zdravotních služeb, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby.(Na většinu osob působících ve sportovním prostředí tak tato možnost dopadá).

Sokolští ambasadoři představili sportovní kolekci Under Armour

Sokolská kolekce sportovního oblečení značky Under Armour má krásné video. Vzniklo při příležitosti fotografování oficiálních snímků kolekce, kterou v roli modelů oblékli i tři sokolští ambasadoři - atletka Barbora Malíková, šermíř Alexander Choupenitch a florbalista Filip Langer. Fotografie můžete vidět například na sokolském e-shopu.
Fotograf David Háva vybral pro focení netradiční místo - prázdný areál bývalé továrny ČKD v pražských Vysočanech. Získal tak spoustu prostoru, originální interiér i neobvyklé světelné podmínky. Ostatně - vše můžete vidět v přiloženém videu. Nabídku oblečení ze sokolské kolekce Under Armour  najdete na sokolském e-shopu nebo v prodejně v Tyršově domě. 

Registrace do projektu Se Sokolem do života

Letošní 4. ročník projektu pro předškoláky Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky je u konce, dětem budou před prázdninami rozdány medaile a diplomy a už se můžou těšit na září, kdy začne další cvičení se zvířátky. Tentokrát už pod novým názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Do 5. ročníku Se Sokolem do života se mohou registrovat jednoty i mateřské školky, přihlašování začíná 8. června a bude trvat až do 26. července.
V projektu děti cvičí podle Sokolíka Pepíka a jeho kamarádů zvířátek a do svých vlastních deníčků si vylepují samolepky za splněné úkoly. Cvičitelé dostanou k dispozici metodiku jednotlivých pohybových úkolů v Manuálu, podle kterého mohou cvičit po celý cvičební rok. Metodiku vytvořil ústřední sbor RDPD ČOS, vychází tedy z každodenní praxe a je v ní zahrnuto vše, co je ke cvičení PD potřeba.
Více informací najdete na www.sesokolemdozivota.cz nebo na nově spuštěném facebooku Se Sokolem do života.

Sokolská městská hra

Využijte dlouhých dnů, teplého počasí a udělejte si výlet do hlavního města. Projít se můžete po poloprázdné Praze společně s naší Sokolskou městskou hrou, která vás provede po místech, kde se psaly sokolské dějiny. A ještě si u toho zaluštíte zajímavé šifry. Na červen je kapacita stále volná. 

Více informací: https://prosokoly.sokol.eu/mestska-hra

Předplatné časopisu Sokol

Červnové číslo časopisu Sokol se již připravuje a bude opět skvělé, proto si nezapomeňte pořídit předplatné ve výši 199,- Kč na celý rok (4 čísla včetně poštovného). Objednávkový lístek na předplatné časopisu Sokol pro rok 2020 i s pokyny najdete ke stažení zde. Prosíme, zašlete je poštou do redakce (Časopis Sokol, Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1, 118 01) nebo e-mailem na jhorka@sokol.eu. Další způsoby platby se připravují.  
Děkujeme všem, kteří si již předplatili odběr časopisu Sokol na další období, moc si toho vážíme. 
Pokud byste chtěli dostat číslo z března 2020, prosím, pošlete nám vaši poštovní adresu na email mvitkova@sokol.eu.

Elektronická evidence členů – DEMO verze spuštěna

Přípravy na spuštění aplikace ECZ-Sokol jsou v plném proudu. Pro lepší informovanost vznikla tato informační stránka https://prosokoly.sokol.eu/elektronicka-evidence-clenstva 
Naleznete zde základní popis aplikace a jejich funkcí, záznam z webináře, informace k přístupu do demoverze a nejčastěji kladené otázky a odpovědi. 

Mezinárodní seminář Parents and Children 2020 přesunut na rok 2021

Pokud jste se těšili na seminář Parents and Children, rezervujte si čas v listopadu 2021. Protože příprava semináře s mezinárodní účastí je dlouhodobější a začíná již na jaře, museli jsme konání semináře přesunout na příští rok.

Prázdninová škola mladých pomahatelů bude! (jen v jiném termínu)

Díky příznivému vývoji situace se oblíbená letní vzdělávací akce pro sokolskou mládež uskuteční v náhradním termínu 16.–21. 8..
Přihlásit se může každý ve věku 15–18 let na této stránce: https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru#h_19343208571587642639163

Ústřední škola má novou posilu v týmu

Tým Ústřední školy posílila od 3. června nová metodička Veronika Schusterová. Verča aktuálně připravuje školení trenérů mažoretek III. třídy a podílí se na organizačním zajištění školení cvičitelů jógy III. třídy. 
Kontakt a na Verču naleznete zde: https://prosokoly.sokol.eu/kontakty-us

Organizační dokumenty ke stažení v nové podobě

Pro snadnější přístup k organizačním dokumentům jsme připravili tuto stránku https://prosokoly.sokol.eu/dokumenty-cos-ke-stazeni . Ke stažení zde najdete např. informace k pojištění, OSA, spolkovému rejstříku a mnoho dalších dokumentů. 

Vzdělavatelský odbor na Facebooku

Vzdělavatelský odbor ČOS si založil vlastní facebookovou stránku. Určena je sokolům i široké veřejnost. Příspěvky budou o vzdělavatelské činnosti v Sokole a zajímavostech ze sokolské minulosti a přítomnosti. Hledejte Sokol – vzdělavatelé

Posílejte zprávy o vašich akcích 

Sokolské zpravodajství má své místo v časopise Sokol, navíc získá významnější prostor na webu. Prosíme, posílejte nám zprávy o vašich akcích, příbězích či vynikajících členech, o nichž předpokládáte, že by mohly zaujmout i ostatní. Příspěvky nemusí mít "vybroušenou" literární formu, vítány budou fotografie.
Příspěvky posílejte na  adresu nové šéfredaktorky časopisu Sokol Jany Horké, jhorka@sokol.eu. Jana také ráda svým "korespondentům" poradí.

Soutěž znak Sokola v netradičním pojetí

Připomínáme, že se stále můžete přihlásit do výtvarné soutěže pro malé i velké. Více informací: https://prosokoly.sokol.eu/assets/download/q7cqsrOcje.pdf 

Facebook
Website
Email
 upravte nastavení zasílání nebo odhlaste se z odběru.