Copy
View this email in your browser

NIEUWSBRIEF INTERNERING

September 2018

Na een warme zomer is het alweer tijd om erin te vliegen! Het belooft een boeiend najaar te worden met de verdere uitrol van het masterplan internering, met inbegrip van de mobiele equipes internering, het colloquium internering dat zal plaatsvinden op 8 november aanstaande, enz.

Hieronder meer nieuws!

Vele groeten,

De Nederlandstalige coördinatoren internering Volksgezondheid en Justitie

Joris Dheedene, Mieke Goyens, Tamara Schoefs, Katelijne Seynnaeve
MASTERPLAN INTERNERING
Residentiële upgrades
Recent werd voor de doelgroep seksueel delinquenten met een interneringsstatuut een uitbreiding voorzien binnen het APZ Sint-Lucia te Sint-Niklaas met 5 t-bedden daghospitalisatie. Dit aanbod zal van start gaan in het najaar 2018.
 
Voor een overzicht van alle residentiële upgrades binnen het masterplan internering, klik hier.
Mobiele Equipe Internering
De oefening omtrent de uitrol van een mobiele equipe internering per hof van beroep is in alle regio’s volop lopende. In het voorjaar 2018 werden in alle hoven van beroep werkgroepen opgericht die aan de slag gingen met de visietekst vanuit de FOD Volksgezondheid. Deze werkgroepen worden in het najaar verder gezet met het oog op een verdere concretisering en uitwerking van de voorstellen per hof van beroep.

Meer concrete informatie over de inhoud van deze voorstellen volgt nog, in tussentijd kan u met eventuele vragen terecht bij de netwerkcoördinator internering FOD Volksgezondheid van uw hof van beroep.
WIJZIGINGEN CONTACTGEGEVENS PROJECTEN INTERNERING
We willen uw aandacht vestigen op het feit dat een aantal contactgegevens werden aangepast met betrekking tot de projecten internering. De meest actuele informatie vindt u steeds terug op de website van het schakelteam (www.schakelteam.be) onder het tabblad info en links.  

Ondertussen zijn we ook bezig met een update van de forensische sociale kaart – residentiële voorzieningen, die in een nieuw jasje zal gestoken worden en uitgebreid zal worden met ambulante/mobiele projecten die een subsidiëring voor geïnterneerden ontvangen.
Meer nieuws hierover volgt later.
WIJZIGINGEN WET BETREFFENDE DE INTERNERING
Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest nr. 80/2018 van 28 juni 2018, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 juli 2018, meerdere bepalingen vernietigd van de wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, die de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering wijzigt. De bepalingen die werden vernietigd hadden betrekking op geïnterneerde personen zonder verblijfsrecht en personen met een dubbel statuut van veroordeelde en geïnterneerde.  Door de vernietiging heeft elke geïnterneerde persoon, ook zonder verblijfsrecht of met dubbel statuut, het recht om alle uitvoeringsmodaliteiten van de internering aan te vragen op eender welk ogenblik. De Kamer voor de bescherming van de maatschappij zal geval per geval oordelen in het licht van de bijzondere situatie van elke persoon.

Lees hier meer uitgebreid over deze aanpassingen.
Zodra de aangepaste versie online te consulteren is, zal de link ernaar in een volgende nieuwsbrief gevoegd worden.
COLLOQUIUM INTERNERING
Op donderdag 8 november 2018 organiseert de FOD Volksgezondheid voor de tweede maal een colloquium internering met als thema:
“Internering : praktijken, onderzoek en wetgeving ; welke veranderingen?”.
Op het programma staan relevante thema’s, gebracht door nationale en internationale sprekers: 2 jaar wetgeving betreffende de internering, resultaten van het For-CARE onderzoek, langdurige forensische psychiatrische zorg, herstelgericht werken met een forensische doelgroep en behandeling van high-risk patiënten in de FPC’s.

Deelname is gratis. Simultaanvertaling wordt voorzien. Accreditering werd aangevraagd.
Er is plaats voor 500 personen, dus aarzel niet om u in te schrijven!

Meer informatie en de link voor inschrijving, vindt u hier.
SOCIAAL-ADMINISTRATIEVE FICHE
Afgelopen jaar werd de sociaal-administratieve fiche gelanceerd. Doelstelling is dat deze fiche het traject van de geïnterneerde persoon volgt en dat de fiche door de betrokken partners geactualiseerd wordt wanneer er wijzigingen optreden. Op deze manier is er te allen tijde in het traject een volledig overzicht aanwezig van de sociaal-administratieve gegevens en dient men deze niet telkens te (her)bevragen.
Een blanco versie van de sociaal-administratieve fiche vindt u hier
GDPR-WETGEVING
Sedert 25 mei 2018 is de GDPR-reglementering van kracht. In plaats van de klassieke mail (of fax) voor het versturen van patiëntengegevens (medisch dossier/medicatiefiches) naar externen, schakelen de medische diensten en zorgequipes van de FOD Justitie over naar Just Send It.
Via dit platform zullen medicatiefiches, functioneringsverslagen,… overgemaakt worden aan externe instanties. De bestemmeling zal een mail ontvangen vanuit het platform Just Sent it en kan via de link in de mail het document ophalen. De documenten blijven gedurende 4 dagen beschikbaar. 
Indien u meer informatie wenst over het gebruik van dit platform kunt u contact opnemen met Dhr. Bilaey Pascal, Verpleegcoördinator ICT, pascal.bilaey@just.fgov.be. 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming informeren wij u dat we uw naam en e-mailadres opslaan in onze databank voor de verzending van deze nieuwsbrief. U kan zich op elk moment uitschrijven door te klikken op “unsubscribe from this list” onderaan deze nieuwsbrief.
VRAGEN
Indien u verder vragen heeft of informatie wenst, aarzel niet om ons te contacteren:
 
  • Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Gent
Joris Dheedene (0476/96.22.74) – joris.dheedene@fracarita.org
 
  • Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Brussel NL
Mieke Goyens (0476/88.15.56) – mieke.goyens@schakelteam.be
 
  • Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Antwerpen
Tamara Schoefs (0490/65.44.30) – tamara.schoefs@schakelteam.be
 
  • Coördinator Extern Zorgcircuit Internering (FOD Justitie) Hof van Beroep Gent
Katelijne Seynnaeve (0473/81.25.27) – Katelijne.Seynnaeve@just.fgov.be
Copyright © 2018 Netwerken Internering, All rights reserved.