Copy
Deze e-mail ziet er beter uit je browser - klik
IN DEZE SWV UPDATE - maart 2022
klik op het onderstreepte deel voor de titel om direct naar dat onderdeel te springen

In het kort
1. 
Een terugblik op de inspiratieweek 'Goed onderwijs doen we samen'
2. Reminder: verstuur uiterlijk 6 mei 2022 je aanvraag voor TLV

Uit de centrale organisatie
1. Eerste ervaringen met de pilot SWV/OT en het vervolg
2. Soepeler overstap van PO naar VO voor hoogbegaafde leerling met het nieuwe project Zachte Landing (+ vacature)

Uit de stad
1. Werken met het nieuwe kwaliteitskader passend onderwijs: zo doet STWT dat
2. Onderwijs, jeugdhulp en gemeente werken samen voor snelle passende ondersteuning voor kinderen die geraakt zijn door de coronacrisisHeb je dit bericht niet zelf ontvangen, maar van een collega? Schrijf je dan in voor deze nieuwsbrief. Dat kan helemaal onderaan deze SWV UPDATE. Veel leesplezier.

Inspiratieweek 'Goed onderwijs doen we samen!' zit erop: dank!
De allereerste inspiratieweek van het speciaal onderwijs voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is zit er op! Met meer dan 70 sessies en 1170 deelnemers een event om met recht trots op te zijn!
Namens de organisatie willen we iedereen bedanken voor de inzet, input, aanwezigheid en ondersteuning. SAMEN hebben we er een prachtig event van gemaakt! Bedankt!
Reminder: verstuur uiterlijk 6 mei 2022 je aanvraag voor TLV
We kondigden het al aan in januari, maar bij deze een reminder: we verzoeken je om de aanvraag voor een TLV met alle benodigde informatie uiterlijk vrijdag 6 mei 2022 naar ons te versturen. Dan hebben we de mogelijkheid om vóór de zomervakantie tot een besluit te komen.  Je kan ons helpen door ervoor te zorgen dat de informatie in de aanvraag recent en concreet geformuleerd is. 
Eerste ervaringen pilot SWV/OT en het vervolg

De deelnemende scholen bespreken samen de 

eerste ervaringen

over deelname SWV bij OT
 

In november 2021 startte de pilot voor een nieuwe werkwijze van het samenwerkingsverband. Daarin organiseren we ondersteuningsteams (OT) op school, zodat ouders, de school en het SWV samen de ondersteuningsbehoefte van een leerling helder maken en zoeken naar passende oplossingen. In maart 2022 was het tijd voor het in kaart brengen van de eerste cijfers en met alle deelnemende scholen de eerste ervaringen te delen.

CIJFERS (peildatum 23 maart 2022)

+ 58 telefonische adviesgesprekken  
+ 39 lopende (en geplande) trajecten
     > Geuzenveld Slotermeer - 16 trajecten (van 9 scholen)
     > Westerpark - 10 trajecten (van 6 scholen)
     > Oostelijke Eilanden / Indische Buurt - 13 trajecten (van 9 scholen)
De eerste ervaringen

Per wijk bespraken we met de scholen wat goed werkt, wat de aandachtspunten zijn, welke algemene punten goed zijn om mee te nemen en wat men graag als vervolgstap(pen) ziet. De ervaringen van ouders hebben we hierin wij nog niet meegenomen. Een greep uit de eerste ervaringen.

Wat werkt goed?
+ In een OT zijn alle partners direct betrokken en actief. Er ontstaat wederzijds begrip en er kan worden doorgepakt. Ouders worden ook eerder en/of beter betrokken. 
+ Verschil in visie tussen ouders en school op de ondersteuningsbehoefte van het kind wordt duidelijk. Door het gesprek en de vragen vanuit het (onafhankelijk) SWV kan dit verhelderend zijn en beter bespreekbaar.
Er kan een door allen gedragen besluit genomen worden. Het is dan ook mogelijk dat ter plekke een TLV (mondeling) wordt afgegeven. Hierdoor kan in bepaalde situaties thuiszitten voorkomen worden. 

Aandachtspunten
* Het is (nog) een zoektocht wat het juiste moment is om een OT te organiseren. Vragen die hierbij leven zijn:
          > Wanneer beslis je dat de extra ondersteuning onvoldoende oplevert?
          > Wanneer schuift een BPO/APO aan en wanneer ga je samen aan tafel? Dit kan per
              casus, school en schoolbestuur verschillen. 
          > Op welk moment betrek je een OKA? 

* Ouders zijn soms wantrouwend als het SWV aanschuift in een OT. Ze zijn bang dat er dan toch een verwijzing aan zit te komen als het SWV betrokken wordt. De mate waarin het SWV onafhankelijk is wordt wel eens betwijfeld. In deze situaties kan het heel helpend zijn als de maatschappelijk deskundige van het SWV voorafgaand aan het OT contact opneemt met ouders om de rol van het SWV uit te leggen én om alvast contact te leggen. 
Het vervolg

De start van de pilot in november was later dan gepland. We willen de looptijd van de pilot volledig benutten. Dat betekent dat we deze voortzetten tot eind 2022. Deze periode gebruiken we om met de deelnemende scholen nog meer ervaringen op te doen zodat we beter zicht krijgen op de meerwaarde van het organiseren van de ondersteuningsteams.
 
'Vanuit mijn positie als ib’er ervaar ik de samenwerking tot nu toe als ontzettend positief. Korte lijnen, snel feedback en informatie uitwisselen, ik ben tot nu toe heel blij!'
Nieuw aanbod HB: de Zachte Landing


Soepeler overstap van PO naar VO voor hoogbegaafde leerling met het nieuwe 

project Zachte Landing
 

Voor een aantal hoogbegaafde leerlingen de overstap van PO naar VO zo groot dat het een periode van kwetsbaarheid vormt, bepalend voor het vervolg van hun schooltijd en misschien wel verder. Voor deze leerlingen hebben we vanuit het project HB een vorm van ondersteuning ontwikkeld die de kwetsbaarheid veel kleiner maakt.

Samen met de basisschool, de ouders en de vervolgschool helpen we de leerling zacht te landen. 

 
Dit is wat de HB-specialisten doen voor de zachte landing

+
 
We helpen de leerling vanuit een gecoördineerd proces om sterker te starten in het voortgezet onderwijs.
+  We zorgen ervoor dat de basisschool weet welke vaardigheden de leerling nodig heeft voor het voortgezet onderwijs en waar zij deze ondersteuning kunnen verkrijgen. 
+  We zorgen ervoor dat de informatie over de onderwijsbehoeften van de leerling bij de juiste mensen op het voortgezet onderwijs terecht komt.
+  We kijken de eerste weken van het kind op de VO school mee. Als de leerling of school het nodig heeft bieden we meer handvatten. 
Deze leerlingen komen in aanmerking

Een leerling komt in aanmerking voor het project zachte landing als er sprake is van één van de onderstaande drie ondersteuningsvragen:

+  Bij de leerling is hoogbegaafdheid vastgesteld en er is sprake van een probleem (zonder diagnose)
+  Bij de leerling is een diagnose gesteld en de leerling toont daarnaast kenmerken van hoogbegaafdheid (HB is al dan niet vastgesteld middels een intelligentietest)
+  De leerling is dubbel versneld en gaat nu extreem jong naar het voortgezet onderwijs.
Leerling aanmelden?

Heb je een leerling die volgend jaar naar het VO gaat en zeer gebaat zou zijn bij de zachte landing? Aanmelden kan (vanaf 6 april)!

Wanneer? Je kunt deze leerling aanmelden vanaf de dag dat de leerling weet op welke school het geplaatst is (6 april) tot en met 15 april.
Hoe? Zorg ervoor dat ouders het toestemmingsformulier tekenen en vul (samen) de gegevens van het aanmeldformulier in. Je vindt deze hier. Stuur het (vanaf 6 april) beveiligd naar hb@swvamsterdamdiemen.nl. Vanaf 6 april is veilig verzenden ook mogelijk via de website www.hbamsterdamdiemen.nl.
En dan? Wat gebeurt er met de aanvraag? Wat is de volgende stap? Alle informatie lees je op de website. 
LEES ALLES OVER HET PROJECT ZACHTE LANDING >>
VACATURE
Vind je het intessant om als HB-specialist betrokken te zijn bij dit project Zachte Landing? We zijn op zoek!
Bekijk de vacature
'Als school kan je het kind helpen de overstap makkelijker te maken door de leerling van begin af aan vaardigheden mee te geven waarmee het zich zelfstandig kan redden'
Werken met het nieuwe kwaliteitskader passend onderwijs: zo doet STWT dat.
   
Het kwaliteitskader 

  geeft richting

aan de gesprekken over de kwaliteit van passend onderwijs


Voor veel scholen is passend onderwijs onlosmakelijk onderdeel van hun onderwijs. Toch is er reden om de schijnwerper soms specifiek op passend onderwijs te richten. In oktober 2021 lanceerden we daarom het kwaliteitskader passend onderwijs, speciaal voor scholen. Dat voorziet in een leidraad om het gesprek hierover met elkaar te voeren. Inmiddels zijn de eerste ervaringen met het kwaliteitskader opgedaan.
Annemarie Maas (adviseur onderwijs STWT) en Berdien Bode (ib’er Huizingaschool) vertellen over hoe zij het kader gebruiken en wat het ze oplevert: ‘Het was voor ons een moment van tussentijds stilstaan en evalueren en ontdekken van meer mogelijkheden en ambities.’
LEES VERDER >>
LEES HIER DE BROCHURE 'WE WERKEN SAMEN AAN KWALITEIT' >>
‘Ik krijg van scholen terug dat het hen helpt om even expliciet stil te staan bij passend onderwijs en aandachtspunten voor de komende tijd te formuleren.’
Binnen twee weken merkbaar effect voor kind en gezin geraakt door coronacrisis


       Onderwijs, jeugdhulp en gemeente werken samen


en gaan voor snelle en passende ondersteuning voor kwetsbare kinderen die geraakt zijn door de coronacrisis: binnen twee weken merkbaar effect. 
De overheid trekt met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) de komende tweeënhalf jaar in totaal € 8,5 miljard uit voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Een mooi bedrag waarmee je veel kan bereiken, zeker als je samenwerkt. Daarom hebben we als samenwerkingsverband met de Gemeente Amsterdam, het BBO en het OKT een gezamenlijke aanpak ontwikkeld.

Het doel? Ervoor zorgen dat kinderen die op sociaal-emotioneel vlak hard geraakt zijn door de coronacrisis snel de nodige en passende ondersteuning krijgen in hun eigen leefomgeving: de eigen school en wijk. Gernanda Schutte (BBO) en Sarah Kik (Gemeente Amsterdam) zijn vanaf het begin betrokken. Wat is volgens hen de bedoeling van de aanpak? En welk effect zien zij graag terug in de praktijk? ‘Dat er stevige ondersteuningsnetwerken om de scholen en in de buurten staan waarin de professionals nóg sterker samenwerken.’
LEES VERDER >>
'Als een kind of gezin hulp nodig heeft is het van groot belang dat álle betrokken partners elkaar tijdig vinden, gezamenlijk kijken wat een kind nodig heeft, snel de nodige expertise erbij kunnen halen én snel kunnen handelen.'
Heb je nieuws voor in de volgende nieuwsbrief?

Ontstaat er op jouw school of binnen je bestuur een mooi nieuw initiatief? Is er een ontwikkeling waar je trots op bent? Wij horen dat graag! 
IK HEB EEN NIEUWTJE VOOR IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF >>
We sturen je met regelmaat de SWV UPDATE. Af en toe is dit een speciale themaversie.

Begin oktober ontvang je de eerste special, als start van het schooljaar.
Daarin blikken we terug naar het afgelopen schooljaar en kijken we vooruit naar de plannen voor het nieuwe jaar.

Schrijf je in voor de SWV UPDATE om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen 
rondom het passend onderwijs in Amsterdam en Diemen. 
SCHRIJF MIJ IN VOOR DE SWV UPDATE EN DE THEMANIEUWSBRIEVEN
Datum:  28 maart 2022
Redactie en vormgeving: Danielle Drenthen
Dit zijn onze contactgegevens
Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen
Bijlmerdreef 1289-II
1103 TV Amsterdam
e-mail: secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl
tel. 020-7237100

Wil je wijzigen of en hoe je deze e-mails ontvangt?
Je kan je
voorkeuren updaten of je uitschrijven van de mailinglijst

Copyright © 2022 SWV PO Amsterdam Diemen, Alle rechten voorbehouden