Copy
English
RHIFYN 15   Tudalen blaen   |   Rhagfyr 2017
Cyfarchion y Tymor a chroeso i e-gylchlythyr diweddaraf ADSS Cymru

Wrth i 2017 ddod i ben, rydyn ni'n crynhoi'r cynnydd diweddaraf ar waith a wneir gan arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru i ddatblygu'r gweithlu a gwella'r ddarpariaeth gwasanaeth ar gyfer pobol sy'n derbyn gofal, ac yn edrych ymlaen at 2018.

Yn y rhifyn hwn:
- Cornel y Llywydd
- Seminar yr Hydref ADSS Cymru
- Cyfraniad gwestai gan Cydweithredu i Ofalu
- Diweddariadau o'r Rhanbarthau ar Ddatblygu'r Gweithlu
- Diweddariad AWASH
- Diweddariad Diogelu
- Diweddariadau Byrddau Partneriaeth Rhanbarthau
- Diweddariad Rhaglen Grant Cyflwyno Trawsnewid

Cornel y Llywydd

Dave Street


Yn gyntaf, hoffwn ymestyn diolch mawr i bawb a fynychodd ein Seminar yr Hydref ar ddiwedd mis Tachwedd. Wnaeth ein thema o gyflenwi gofal personoledig - gwyrdroi'r byd - taro cord gyda phobl, ac mae'r adborth wedi bod yn arbennig o gadarnhaol. Mae adolygiad byr o gynnwys y seminar yn dilyn isod. Darllen mwy...

Gwyrdroi'r byd yn Seminar yr Hydref ADSS Cymru


Roedd yn bleser i groesawu'r Gweinidog dros Blant a Gofal Cymdeithasol newydd, Huw Irranca-Davies AC i Seminar yr Hydref yn Llandrindod ym mis Tachwedd. Lansiodd y Gweinidog ddwy ganllaw arfer da, sef Comisiynu Gwasanaethau ar gyfer Pobl ag Anabledd Dysgu ac Arwain Comisiynu Integredig a Chydweithredol a chyfarfu ag uwch-weithwyr proffesiynol o bob cwr o Gymru yn ein digwyddiad ADSS Cymru diweddaraf. Darllen mwy...

Cyfraniad gan Westai: Pam y mae gan fentrau cydweithredol rywbeth i’w gynnig i ofal cymdeithasol

Cydweithredu i Ofalu

 

Mae Cymru yn gyffrous ar y blaen o ran datblygiadau newydd a chadarnhaol mewn gofal cymdeithasol, gyda'i cymhwysiad o werthoedd ac egwyddorion cydweithredol i drefnu a chyflenwi gofal a chymorth. Mae pobl gydag anghenion a buddiannau a rennir yn dod at ei gilydd i ffurfio eu mentrau cydweithredol eu hunain, ac mae asiantaethau gofal presennol yn gweddnewid eu hunain ar hyd llinellau cydweithredol. Darllen mwy...

Diweddariadau ar Ddatblygu'r Gweithlu yn Rhanbarthau

Mae Caerdydd a Bro Morgannwg yn parhau i adeiladu ar yr hyfforddiant sy’n cael ei gynnig a gwella presenoldeb yn yr holl gyrsiau. Darllen mwy...
Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru wedi mabwysiadu pum blaenoriaeth strategol sy’n adlewyrchu ei gyfrifoldebau statudol a rheidrwydd rhanbarthol. Darllen mwy...
Mae Bwrdd Rhanbarthol Datblygiad Gweithlu Gwent esblygu ei aelodaeth. Darllen mwy... 
Ymgynghorwyd ar Strategaeth Gweithlu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd Cymunedol Gogledd Cymru yn ystod Medi a Hydref eleni. Darllen mwy...
Mae Powys yn datblygu ei waith yn unol â Chynllun Gwaith Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys ar gyfer 2017/18. Darllen mwy...
Yn Bae’r Gorllewin, mae nifer o raglenni a gweithgareddau hyfforddi yn cael eu cynnal yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Darllen mwy...
Yng Nghwm Taf (Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful) mae Gwasanaeth Datblygu’r Gweithlu yn parhau i sodro Deddf SSWB i bob agwedd o gyflenwi hyfforddiant a chymwysterau. Darllen mwy...

Penaethiaid Cymru Gyfan o Wasanaethau Oedolion (AWASH): Gweithio Gyda'n Gilydd a'n Partneriaeth

Alwyn Jones, Cadeirydd AWASH


O ystyried nodiadau ein Cyfarfodydd Gwasanaethau Oedolion Cymru Gyfan diwethaf, sylwais i ba raddau y mae ein trafodaethau ac, yn ei dro, mae ein gwasanaeth yn dibynnu ar ymgysylltu ag eraill. Mae’r ystod o bartneriaid sy'n cyfrannu at lwyddiant ac ar adegau  brwydrau ein gwasanaethau yn arwyddocaol. Darllen mwy...
 

Grwp Arweinyddiaeth Diogelu 

Susan Cooper, Cyfarwyddiwr Arweiniol


Mae'r crynodeb ddiweddaraf o weithgareddau diogelu yn canolbwyntio ar waith a wneir gan Gofal Cymdeithasol Cymru a'r Bwrdd Diogelu Annibynnol Cenedlaethol (NSIB). Darllen mwy...

Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol

Mae Bae'r Gorllewin yn adrodd ar ddwy ymgyrch newydd - Ymunwch â'n Cymuned Ofalu, a Dewis y Gofal Cywir. Darllen mwy...

Dros y misoedd diwethaf, mae Caerdydd a'r Fro wedi bod yn datblygu nifer o'i flaenoriaethau. Darllen mwy...
Darparu gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth effeithiol fel rhan o fframwaith atal ehangach yw un o'r pum blaenoriaeth strategol a fabwysiadwyd gan y Bwrdd Gorllewin Cymru. Darllen mwy...
Mae recriwtio a chadw wedi cael ei gydnabod fel risg i'r gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghwm Taf. Darllen mwy...

Rhaglenni Gwaith y Grant Cyflwyno Trawsnewid


Mae ADSS Cymru unwaith eto wedi derbyn grant gan Lywodraeth Cymru am waith i wella canlyniadau trwy weithredu deddfwriaeth newydd - (Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn bennaf). Darllen mwy...
Twitter
Website
Hawlfraint © 2017 Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol (ADSS) Cymru, Cedwir pob hawl.

Ein cyfeiriad ebost yw:
contact@adsscymru.org.uk

Eisiau newid sut rydych chi'n derbyn y negeseuon e-bost hyn?
Gallwch diweddaru'ch dewisiadau neu ddad-danysgrifio o'r rhestr hon.